4 Nov 2017

SUBJECT 11:പശ്ചിമ ബംഗാൾതലസ്ഥാനംകൊൽക്കത്ത. ‬‬‬‬
1950 ജനുവരി 26 രൂപീകൃതംആയി.
പ്രധാനഭാഷബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ്.
കാളിപൂജആണ്പ്രധാനആഘോഷം
നൃത്തം:: ജാത്ര, കാദി
നദികൾ :: ഗംഗാ, ദാമോദർ, ഭാഗീരഥി, ഹുഗ്ലി
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകണ്ടൽവനങ്ങൾഉള്ളഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം - പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬
കൊൽക്കത്തഹൂഗ്ലിനദിയുടെതീരത്തുസ്ഥിതിച്ചെയ്യുന്നു‬‬‬‬
‬: പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬
*തലസ്ഥാനം -കൊൽക്കത്ത
*രൂപീകൃതമായത് -1956 നവംബർ 1
*പ്രധാനഭാഷ- ബംഗാളി,ഇംഗ്ലീഷ്
*പ്രധാനആഘോഷം-കാളിപൂജ
*പ്രധാനനൃത്തരൂപങ്ങൾ-ജാത്ര,കാഥി
*പ്രധാനനദികൾ-ഗംഗ,ദാമോദർ, ഭഗീരഥി, ഹുഗ്ലി

1.വംഗദേശംഗൗഡദേശംഎന്നീപേരുകളിൽഅറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
*പശ്ചിമബംഗാൾ

2.ബംഗാളിന്ആപേര്ലഭിക്കാൻകാരണമായസാമ്രാജ്യം?
*വംഗസാമ്രാജ്യം

3.ഏറ്റവുംകൂടുതൽകണ്ടൽവനങ്ങളുള്ളഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം?
*പശ്ചിമബംഗാൾ

4.അരി, ചണംതുടങ്ങിയവയുടെഉൽപ്പാദനത്തിൽഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്നിൽക്കുന്നസംസ്ഥാനം?
*പശ്ചിമബംഗാൾ

ഒന്നാംറാങ്കിലേയ്ക്ക്
5.വെള്ളഓർക്കിഡുകളുടെനാട്എന്നറിയപ്പെടുന്നബംഗാളിലെഹിൽസ്റ്റേഷൻ ?
*കുർസിയാംഗ്

6.ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിപേപ്പർമിൽസ്ഥാപിതമായസംസ്ഥാനം?
*പശ്ചിമബംഗാൾ

7.വിവാഹത്തിന്മുൻപ്രക്തപരിശോധനനിർബന്ധമാക്കിയസംസ്ഥാനം?
*പശ്ചിമബംഗാൾ

8.ഇന്ത്യയിലെഏകനദീജന്യതുറമുഖംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
*കൊൽക്കത്ത

9.ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയലൈബ്രറിസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
*കൊൽക്കട്ട(നാഷണൽലൈബ്രറി)

10.നേതാജിസുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്വിമാനത്താവളം(ഡംഡംവിമാനത്താവളം) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ?
*കൊൽക്കത്ത

11.ഇന്ത്യയിൽആദ്യമായിസമ്പൂർണ്ണവനിതകോടതിസ്ഥാപിച്ചത്?
*മാൾഡ (പശ്ചിമബംഗാൾ)

12.ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിവൈദ്യുതിവിതരണംനടപ്പിലാക്കിയസ്ഥലം?
*ഡാർജിലിംഗ്

13.ജനസാന്ദ്രതയിൽരണ്ടാംസ്ഥാനത്ത്നിൽക്കുന്നസംസ്ഥാനം?
*പശ്ചിമബംഗാൾ(1028/sqkm)

14.ഏറ്റവുംകൂടുതൽപ്രാവശ്യംസന്തോഷ്ട്രോഫിഫുട്ബോൾകിരീടംനേടിയസംസ്ഥാനം?
*പശ്ചിമബംഗാൾ

15.ഇന്ത്യയിൽബ്രിട്ടീഷുകാർആധിപത്യംസ്ഥാപിച്ചആദ്യസ്ഥലം?
*ബംഗാൾ

16.1757-ലെചരിത്രപ്രസിദ്ധമായപ്ലാസിയുദ്ധംനടന്നപ്ലാസിസ്ഥിതിചെയ്യുന്നസംസ്ഥാനം?
*പശ്ചിമബംഗാൾ

17.പശ്ചിമബംഗാളിലെനിയമസഭാമന്ദിരംഅറിയപ്പെടുന്നത്?
*റൈറ്റേഴ്സ്ബിൽഡിങ്

18.സന്തോഷത്തിന്റെനഗരം(City ofJoy), കൊട്ടാരങ്ങളുടെനഗരം, ശാസ്ത്രനഗരംഎന്നീപേരുകളിൽഅറിയപ്പെടുന്നത്?
*കൊൽക്കത്ത

19.കൽക്കട്ടനഗരത്തിന്റെശില്പി?
*ജോബ്ചാർനോക്ക്

20.1914-ലെആദ്യശാസ്ത്രകോൺഗ്രസിന്വേദിയായനഗരം?
*കൊൽക്കത്ത

21.2013 ൽ 100-ാമത്തെശാസ്ത്രകോൺഗ്രസിന്വേദിയായനഗരം?
*കൊൽക്കത്ത

22.ഇന്ത്യയിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽനികുതിദായകരുള്ളനഗരം ?
*കൊൽക്കത്ത

23.അംബാസഡർകാർനിർമ്മാണത്തിന്പ്രസിദ്ധമായനഗരം ?
*കൊൽക്കത്ത

24.ഡൽഹിക്ക്മുൻപ്ഇന്ത്യയുടെതലസ്ഥാനമായിരുന്നനഗരം ?
*കൊൽക്കത്ത

25.ഇന്ത്യയുടെതലസ്ഥാനംകൊൽക്കത്തയിൽനിന്നുംഡൽഹിയിലേക്ക്മാറ്റിയവർഷം?
*1911

26.തലസ്ഥാനംകൊൽക്കത്തയിൽനിന്നുംഡൽഹിയിലോട്ട്മാറ്റിയവൈസ്രോയി?
*ഹർഡിഞ്ച് II

27.ആത്മീയസഭ, ബ്രഹ്മസമാജംതത്ത്വബോധിനിസഭഎന്നിവയുടെരൂപീകരണത്തിന്വേദിയായസ്ഥലം?
*കൊൽക്കത്ത

28.ആത്മീയസഭ,ബ്രഹ്മസമാജംഎന്നിവയുടെസ്ഥാപകൻ?
*രാജാറാംമോഹൻറോയ്

29.കൊൽക്കത്തയിൽഹിന്ദുകോളേജ്സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽമുഖ്യപങ്ക്വഹിച്ചനേതാവ്?
*രാജാറാംമോഹൻറോയ്

30.തത്ത്വബോധിനിസഭയുടെസ്ഥാപകൻ?
*ദേവേന്ദ്രനാഥടാഗോർ

31.പശ്ചിമബംഗാളിലെമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നബിധൻചന്ദ്രറോയിയുടെജന്മദിനമായജൂലൈ 1 ആണ്ഇന്ത്യയിൽഡോക്ടേഴ്സ്ദിനമായിആചരിക്കുന്നത്.
32.ഗൂർഖാലാൻഡ്സംസ്ഥാനംരൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്സമരംനടക്കുന്നത്ഏത്സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ?
*പശ്ചിമബംഗാൾ35.സെൻട്രൽഗ്ലാസ്ആന്റ്സെറാമിക്റിസർച്ച്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്?
*ജാദവ്പൂർ

36.സെൻട്രൽമെക്കാനിക്കൽഎഞ്ചിനീയറിംഗ്റിസർച്ച്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്?
*ദുർഗാപൂർ

37.ആൾഇന്ത്യഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഹൈജിൻആന്റ്പബ്ലിക്ഹെൽത്ത്?
*കൊൽക്കത്ത

38.സെൻട്രൽജൂട്ട്ടെക്നോളജിക്കൽറിസർച്ച്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്?
*കൊൽക്കത്ത

39.ബോട്ടാണിക്കൽസർവ്വേഓഫ്ഇന്ത്യ?
*കൊൽക്കത്ത

40.സുവോളജിക്കൽസർവ്വേഓഫ്ഇന്ത്യ?
*കൊൽക്കത്ത

41.ആന്ത്രൊപ്പോളജിക്കൽസർവേഓഫ്ഇന്ത്യ?
*കൊൽക്കത്ത

42.നാഷണൽലൈബ്രറി?
*കൊൽക്കത്ത

43.സത്യജിത്റായ്ഫിലിംഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്?
*കൊൽക്കത്ത

44.വിക്ടോറിയമെമ്മോറിയൽഹാൾ?
*കൊൽക്കത്ത

45.രാമകൃഷ്ണമിഷൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്കൾച്ചർ?
*കൊൽക്കത്ത

46.സാഹഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ന്യൂക്ലിയർഫിസിക്സ്?
*കൊൽക്കത്ത

47.ഹിമാലയൻമൗണ്ടനീയറിംഗ്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്?
*ഡാർജിലിംഗ്

48.പശ്ചിമബംഗാളിന്റെപുതിയപേര്?
*ബംഗാൾ
ജനസാന്ദ്രതകൂടിയരണ്ടാമത്തെസംസ്ഥാനംഒന്ന് - ബീഹാർ‬‬‬‬
വെസ്റ്റ്ബംഗാൾ‬‬‬‬
ബംഗാൾ‬‬‬‬
*തലസ്ഥാനം:കൊൽക്കത്ത
*ഹൈക്കോടതി: കൊൽക്കത്ത
*ഔദ്യോഗികപക്ഷി; കിങ്ഫിഷർ
*ഔദ്യോഗികമൃഗം:ഫിഷിങ്കൃാറ്റ്
*ഔദ്യോഗികപുഷ്പം:പവിഴമല്ലി (ഷെഫാലി)
*ഔദ്യോഗികഭാഷ: ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ്
*ഔദ്യോഗികനാമം: ബംഗാൾ (ഇംഗ്ലീഷിൽ), ബംഗ്ല.(ബംഗാളിയിൽ) എന്ന് 2016 ആഗസ്തിൽമാറ്റി.


വേറിട്ടവിവരങ്ങൾ
*2011 സെൻസസ്പ്രകാരംജനസാന്ദ്രതകൂടിയരണ്ടാമത്തെഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം.
*വംഗദേശം, ഗൗഡദേശംഎന്നീപേരുകളിൽഅറിയപ്പെടുന്നു.
*ഗ്രീക്ക്രേഖകളിൽപശ്ചിമബംഗാൾഅറിയപ്പെട്ടിരുന്നപേര്: ഗംഗാറിതൈ
*ഒരുഭാഗത്ത്ഹിമാലയവുംമറുഭാഗത്ത്സമുദ്രവുമുള്ളഏകഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം
*ഏറ്റവുംകൂടുതൽവിസ്തീർണത്തിൽകണ്ടൽക്കാടുകൾഉള്ളസംസ്ഥാനം.
*അരി,ചണംതുടങ്ങിയവയുടെഉത്പാദനത്തിൽഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്നിൽക്കുന്നസംസ്ഥാനം
*പശ്ചിമബംഗാൾനേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്എന്നീരാജ്യങ്ങളുമായിഅതിർത്തിപങ്കിടുന്നു.
*ഇന്ത്യയിൽആദ്യമായിപേപ്പർമിൽസ്ഥാപിതമായസംസ്ഥാനം
*പ്ലാസിയുദ്ധം (1757) നടന്നത്പശ്ചിമബംഗാളിലാണ്
*പ്ലാസിയുദ്ധംസിറാജ്ഉദ്ദൗളയുംബ്രിട്ടീഷുകാരുംതമ്മിലായിരുന്നു.
*ബംഗാൾവിഭജനംനടന്നവർഷം :1905 ഒക്ടോബർ 16
*ബംഗാൾവിഭജനംനടപ്പാക്കിയവൈസ്രോയി: കഴ്സൺപ്രഭു
*ബംഗാൾവിഭജനംറദ്ദാക്കിയവൈസ്രോയി: ഹാർഡിഞ്ജ്പ്രഭുരണ്ടാമൻ (1911).
*വിവാഹത്തിന്മുൻപ്രക്തപരിശോധനനിർബന്ധമാക്കിയസംസ്ഥാനം.
*ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംപഴക്കമുള്ളഹൈക്കോടതിയുള്ളസംസ്ഥാനം.
*ശ്രീരാമകൃഷ്ണമിഷന്റെആസ്ഥാനംബലൂർമഠംപശ്ചിമബംഗാൾ.
*പശ്ചിമബംഗാൾമുഖ്യമന്ത്രിയുടെഔദ്യോഗികവസതി:റൈറ്റേഴ്സ്ബിൽഡിങ്
*ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെജലവൈദ്യുതനിലയം : സിദ്രാപോങ്, ഡാർജിലിങ് (1897)
*സുന്ദർബൻകണ്ടൽക്കാടുകൾസ്ഥിതിചെയ്യുന്നസംസ്ഥാനം : പശ്ചിമബംഗാൾ
*ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെഐ.ഐ.ടി: ഖരഗ്പൂർ, പശ്ചിമബംഗാൾ.
*ഹൂഗ്ലിനദിഒഴുകുന്നഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം.
*ഹുഗ്ലിനദിക്ക്കുറുകെസ്ഥിതിചെയ്യുന്നഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയതുക്കുപാലം : രവീന്ദ്രസേതു(ഹൗറപാലം)
*വിവേകാനന്ദസേതു. നിവേദിതസേതു, വിദ്യാസാഗർസേതുഎന്നീപാലങ്ങൾഹൂഗ്ലിനദിക്ക്കുറുകേയാണ്.
*മയൂരാക്ഷിപദ്ധതിഏത്സംസ്ഥാനത്തിലാണ്:പശ്ചിമബംഗാൾ
*ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെവിവിധോദ്ദേശ്യനദീജലപദ്ധതി:ദാമോദർവാലിപദ്ധതി (1948)
*ബംഗാളിന്റെദുഃഖംഎന്നറിയപ്പെടുന്നനദി:ദാമോദർ
*പശ്ചിമബംഗാളിലെഫറാക്കഅണക്കെട്ട്ഏത്നദിക്ക്കുറുകേയാണ്:ഗംഗ
*ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെകൽക്കരിഖനി:റാണിഗഞ്ച്
*പശ്ചിമബംഗാളിലെപ്രധാനകൽക്കരിഖനികൾ: റാണിഗഞ്ച്, അസൻസോൾ.
*ഡാർജിലിങ്ഹിമാലയൻറെയിൽവേസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്
പശ്ചിമബംഗാളിലാണ്.
*ഇന്ത്യയിലെമൂന്ന്റെയിൽവേഗേജുകളുംനിലവിലുള്ളഏകറെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ: സിലിഗുരി
*ഇന്ത്യയിലെവടക്കുകിഴക്കൻസംസ്ഥാനങ്ങളെമറ്റുപ്രദേശങ്ങളുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്നഇടനാഴി: സിലിഗുരി
*ഡാർജിലിങ്സുഖവാസകേന്ദ്രം, സുന്ദർബൻനാഷണൽപാർക്ക്:ജൽദപ്പാറവന്യജീവിസങ്കേതം,ബക്സാടൈഗർറിസർവ്,ഖൂംമൊണാസ്ട്രിഎന്നിവപശ്ചിമബംഗാളിലാണ്
*ഹാൽഡിയഎണ്ണശുദ്ധീകരണശാല, ഗാർഡൻറീച്ച്കപ്പൽനിർമാണശാലഎന്നിവസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്:പശ്ചിമബംഗാൾ
*പശ്ചിമബംഗാളിലെപ്രമുഖആഘോഷം:കാളിപൂജ
*പശ്ചിമബംഗാളിലെപ്രധാനസ്ഥലങ്ങൾ: നന്ദിഗ്രാം, സിംഗൂർ, ബാറ്റനഗർ, ലാൽഗഢ്, ഡാർജിലിങ്സുഖവാസകേന്ദ്രം
*വിശ്വഭാരതിസർവകലാശാലസ്ഥാപിച്ചത്:രബീന്ദ്രനാഥടാഗോർ (1921)
*ടാഗോർബംഗാളിൽനടപ്പാക്കിയഗ്രാമവികസനപദ്ധതി
*ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെഗ്രാമപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതിയായികണക്കാക്കുന്നത്:1914-ലെശ്രീനികേതൻപരീക്ഷണം.കൊൽക്കത്ത
1.ബ്രിട്ടീഷ്ഇന്ത്യയുടെആദ്യതലസ്ഥാനം?
*കൊൽക്കത്ത (1773 മുതൽ 1911വരെ).
2.കൊട്ടാരങ്ങളുടെനഗരം?
*കൊൽക്കത്ത
3.സിറ്റിഓഫ്ജോയ്?
*കൊൽക്കത്ത
4.ഇന്ത്യയുടെസാംസ്കാരികതലസ്ഥാനം?
*കൊൽക്കത്ത
5.ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെശാസ്ത്രനഗരം.
6.കൊൽക്കത്തനഗരത്തിന്റെശില്പി?
*ജോബ്ചാർനോക്.
7.കൊൽക്കത്തയുടെപഴയപേര്?
*കാളിഘട്ട്
8.ഇന്ത്യൻഫുട്ബോളിന്റെമെക്ക
9.ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംപഴക്കംചെന്നഫുട്ബോൾക്ലബ്മോഹൻബഗാൻ (1889).
10.കൽക്കട്ടനഗരത്തിന്കൊൽക്കത്തഎന്നപേര്ലഭിച്ചവർഷം:2011
11.വന്ദേമാതരംആദ്യമായിആലപിക്കപ്പെട്ടകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം?
*1896-ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനം.
12.ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം?
*1901-ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനം.
13.ജനഗണമനആദ്യമായിആലപിക്കപ്പെട്ടകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം?
*1911-ലെകൊൽക്കത്തെസമ്മേളനം
14.കൊൽക്കത്തഏത്നദിക്കരയിലാണ്?
*ഹുഗ്ലി
15.ഇന്ത്യയിലെഏകനദിജന്യതുറമുഖം?
*കൊൽക്കത്ത
16.ഇന്ത്യയിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽപൈതൃകമന്ദിരങ്ങളുള്ളനഗരം?
*കൊൽക്കത്ത
15ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിചിക്കുൻഗുനിയറിപ്പോർട്ട്ചെയ്തനഗരം?
*കൊൽക്കത്ത
16.ഏറ്റവുംകൂടുതൽനികുതിദായകരുള്ളഇന്ത്യൻനഗരം?
*കൊൽക്കത്ത.
17.കൊൽക്കത്തെനഗരത്തെക്കുറിച്ച്സിറ്റിഓഫ്ജോയ്എന്നകൃതിരചിച്ചതാര്?
*ഡൊമിനിക്ലാപ്പിയർ
18.മദർതെരേസയുടെഅന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം?
*കൊൽക്കത്ത
19.കൊൽക്കത്തയിൽമിഷണറീസ്ഓഫ്ചാരിറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്?
*മദർതെരേസ (1950)
20.ഇന്ത്യയിൽവാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽസെല്ലുലാർഫോൺസർവീസ്  ആരംഭിച്ചനഗരം? .
*കൊൽക്കത്ത
21.കൊൽക്കത്തഇന്ത്യയിൽആദ്യടെലിഗ്രാഫ്ലൈൻബന്ധിപ്പിച്ചസ്ഥലങ്ങൾ?
*കൊൽക്കത്ത-ഡയമണ്ട്ഹാർബർ
22.കൊൽക്കത്തയിൽനിലവിൽവന്നഇന്ത്യയിലെആദ്യകോളേജ്?
*ഫോർട്ട്വില്യംകോളേജ്
23.ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെ  നേത്രബാങ്ക്സ്ഥാപിതമായനഗരം
24.ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിപത്രം  അച്ചടിച്ചനഗരം
25.ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിസബ്വേസംവിധാനംനിർമിക്കപ്പെട്ട  നഗരം.
26.ഹൗറയെയുംകൊൽക്കത്തയെയുംബന്ധിപ്പിക്കുന്നപാലം?
*വിദ്യാസാഗർസേതു.

1.വിക്ടോറിയമെമ്മോറിയൽസ്ഥിതിചെയ്യുന്ന
*കൊൽക്കത്ത
2.ഇന്ത്യയിലാദ്യത്തെമെട്രോറെയിൽവേ?
*കൊൽക്കത്ത (1984)
3.ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയസ്റ്റേഡിയം?
*സാൾട്ട്ലേക്ക്ഫുട്ബോൾസ്റ്റേഡിയം, കൊൽക്കത്ത.
4.യുവഭാരതിസ്റ്റേഡിയംഎന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
*സാൾട്ടിലേക്ക്
5.ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയക്രിക്കറ്റ്സ്റ്റേഡിയം?
*ഈഡൻഗാർഡൻസ്
6.ഇന്ത്യയിലെലോർഡ്സ്എന്നറിയപ്പെടുന്നസ്റ്റേഡിയം?
*ഈഡൻഗാർഡൻസ് (ക്രിക്കറ്റ്കൊൽക്കത്ത)
7.ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയറോഡ്?
*ഗ്രാൻഡ്ട്രങ്ക്റോഡ്
8.ഗ്രാൻഡ്ടങ്ക്റോഡ്പണികഴിപ്പിച്ചഭരണാധികാരി?
*ഷെർഷാസൂരി
9.ഗ്രാൻട്രങ്ക്റോഡ്  ബന്ധിപ്പിക്കുന്നസ്ഥലങ്ങൾ?
*കൊൽക്കത്ത് -പെഷവാർ
10.ഇന്ത്യൻതുറമുഖങ്ങളിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽഹിൻറർലാൻഡ്ഉള്ളത്കൊൽക്കത്തയിലാണ്
11.സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനങ്ങൾക്ക്വേദിയായനഗരം?
*കൊൽക്കത്ത
12.നേതാജിസുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്അന്താരാഷ്ട്രവിമാനത്താവളംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നനഗരം ?
*കൊൽക്കത്ത
13.ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെയുംനൂറാമത്തെയുംദേശീയശാസ്ത്രകോൺഗ്രസ്സിന്വേദിയായനഗരം
*കൊൽക്കത്ത (1914)
14.ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെഇൻഷുറൻസ്കമ്പനി?
*ഓറിയൻറൽലൈഫ്ഇൻഷുറൻസ്കമ്പനി
15.ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെടെസ്റ്റ്ട്യൂബ്ശിശുവായദുർഗ് 1978-ൽജനിച്ചത്കൊൽക്കത്തയിലാണ്.
16.ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെസർവകലാശാലമ്യൂസിയം?
*അശുതോഷ്മ്യൂസിയം (കൊൽക്കത്ത)
17.ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി4ജിസംവിധാനംനിലവിൽവന്നനഗരം?
*കൊൽക്കത്ത
18.കൊൽക്കത്തഹൈക്കോടതിയുടെഅധികാരപരിധിയിലുളളകേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം?
*ആൻഡമാൻനിക്കോബാർദ്വീപുകൾ
19.ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംപഴക്കമുള്ളയൂണിവേഴ്സിറ്റി.
*കൊൽക്കത്തയൂണിവേഴ്സിറ്റി.
20.ഏഷ്യയിലെആദ്യമെഡിക്കൽകോളേജ്?
*കൊൽക്കത്തമെഡിക്കൽകോളേജ് (1835)
21.ഇന്ത്യയിലെആദ്യഹൈകോടതി?
*കൊൽക്കത്തമെഡിക്കൽകോളേജ്(1835)
22.ഇന്ത്യയിലെആദ്യഹൈക്കോടതി ?
കൊൽക്കത്തഹൈക്കോടതി(1862)
23.ഇന്ത്യയിലെആദ്യവനിതാസ്കൂൾ?
*സെന്റ്തോമസ്ഗേൾസ്സ്കൂൾ
24.ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയലൈബ്രറി
*നാഷണൽലൈബ്രറി, കൊൽക്കത്ത
25.കൊൽക്കത്തയിലെപ്രധാനകപ്പൽനിർമാണശാലകൾ ?
*എഞ്ചിനീയേഴ്സ്  ലിമിറ്റഡ് , ഹൂഗ്ലിഡോക്ക്,ഗാർഡൻറിച്ച്കൊൽക്കത്തആസ്ഥാനമായവ
*നേതാജിഭവൻ
*ബിർളാപ്ലാനിറ്റോറിയം
*നാഷണൽലൈബ്രറിഓഫ്ഇന്ത്യ
*സുവോളജിക്കൽസർവേഓഫ്
*ഇന്ത്യആസ്രോപ്പോളജിക്കൽസർവേഓഫ്ഇന്ത്യ
*ബൊട്ടാണിക്കൽസർവേഓഫ്ഇന്ത്യ
*ഇന്ത്യൻമ്യൂസിയം
*നാഷണൽഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഹോമിയോപ്പതി
*ഈസ്റ്റേൺറെയിൽവേ
*സൗത്ത്  ഈസ്റ്റേൺറെയിൽവേ
*ഇന്ത്യയിൽറഗ്ബിയൂണിയന്റെതലസ്ഥാനം
*അലഹബാദ്ബാങ്ക്
*യുണെറ്റഡ്ബാങ്ക്ഓഫ്ഇന്ത്യ
*യൂക്കോബാങ്ക്
*ഓറിയൻറൽലൈഫ്ഇൻഷുറൻസ്കമ്പനി
*സത്യജിത്റേഫിലിംഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
*രാമകൃഷ്ണമിഷൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്കൾച്ചർ


വ്യക്തിവിശേഷം
26.രബീന്ദ്രനാഥടാഗോർ,ബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി,ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ,സ്വാമിവിവേകാനന്ദൻ,ജഗതീഷ്ചന്ദ്രബോസ് ,സത്യജിത്റേ,രാജാറാംമോഹൻറോയ്,അരവിന്ദ്ഘോഷ്,അമർത്യാസെൻ
എന്നിവർക്ക്ജന്മംനൽകിയസംസ്ഥാനം?
*പശ്ചിമബംഗാൾ
27.തുടർച്ചയായിഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംഒരുസംസ്ഥാനത്ത്മുഖ്യമന്ത്രിപദംഅലങ്കരിച്ചവ്യക്തി?
*ജ്യോതിബസു
28.ഇന്ത്യയിലെആദ്യവനിതാബിരുദധാരി?
*കാദംബിനിഗാംഗുലി.
29.ബംഗാൾകടുവഎന്നവിശേഷണമുള്ളവ്യക്തികൾ?
*ബിബിൻചന്ദ്രപാൽ,സൗരവ്ഗാംഗുലി.
30.ജൂലായ് 1 ദേശീയഡോക്ടേഴ്സ്ദിനമായിആചരിക്കുന്നത്ആരുടെജന്മദിനമാണ്?
*ബി.സി.റോയ്
‬: ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയമൂന്നാമത്തെനഗരം ?കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬

കൽക്കട്ടനഗരംസ്ഥാപിച്ചത്ആരാണ്?ജോബ്ചെർണോക്ക്(August 24,1690),(കൊൽക്കത്തയുടെജന്മദിനമായികൊണ്ടാടുന്നു).

ബംഗാളിന്റെഅയൽസംസ്ഥാനങ്ങൾ?സിക്കിം,ആസാം, ഒറീസ്സ,ഝാർഖണ്ഡ്‌
പശ്ചിമബംഗാൾസംസ്ഥാനത്തിലെനാഷണൻപാര്കുകളുടെഎണ്ണം ?6‬‬‬‬
ബുക്സനാഷണൽപാർക്ക്,നോറവാലിനാഷണൽപാർക്ക്,സിൻഗാലിലനാഷണൽപാർക്ക്,സുന്ദർബൻനാഷണൽപാർക്ക്,ഗോരുമാറനാഷണൽപാർക്ക്,ജല്ദാപാറനാഷണൽപാർക്ക്,
പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬

ഇന്ത്യയുടെകിഴക്കൻതീരത്തുള്ളസംസ്ഥാനമാണ്‌ പശ്ചിംബംഗ. മുൻപ്പശ്ചിമബംഗാൾഎന്നാണ്ഈസംസ്ഥാനംഅറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കൊൽക്കത്തയാണ്‌ പശ്ചിംബംഗയുടെതലസ്ഥാനം. ബംഗാൾഉൾക്കടൽതീരത്താണ്‌ ഈസംസ്ഥാനംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌. സിക്കിം, ആസാം, ഒറീസ്സ, ഝാർഖണ്ഡ്‌, ബീഹാർഎന്നിവയാണ്‌ ബംഗാളിന്റെഅയൽസംസ്ഥാനങ്ങൾ. നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്‌ എന്നീരാജ്യങ്ങളുമായിരാജ്യാന്തരഅതിർത്തിയുംപങ്കിടുന്നു. ബംഗാളിഭാഷസംസാരിക്കുന്നഭൂപ്രദേശമാണിത്‌. ഇന്ത്യാവിഭജനകാലത്ത്‌ ബംഗാളിലെമുസ്ലീംഭൂരിപക്ഷപ്രദേശങ്ങൾകിഴക്കൻപാകിസ്താൻ(ഇന്നത്തെബംഗ്ലാദേശ്) എന്നപേരിൽപാകിസ്താനോടൊപ്പംചേർത്തു. ഇന്ത്യയിൽഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾക്ക്‌ ശക്തമായവേരോട്ടമുള്ളസംസ്ഥാനമാണിത്‌. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിഓഫ്ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) നേതൃത്വംനൽകുന്നഇടതുപക്ഷമുന്നണിയാണ്‌ 1977 മുതൽ 2011 വരെപശ്ചിംബംഗഭരിച്ചത്[4]. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 19-ന്മുഖ്യമന്ത്രിമമതാബാനർജിയുടെഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽചേർന്നസർവകക്ഷിയോഗത്തിലാണ്പശ്ചിമബംഗാൾഎന്നനാമംമാറ്റിപശ്ചിംബംഗഎന്നനാമമാക്കിയത്.
‬: ആദ്യത്തെമുഖ്യമന്ത്രി ?പ്രഫുല്ലചന്ദ്രഘോഷ്‬‬‬‬

മിസ്യൂണിവേഴ്‌സ്ആയ (1994) സുസ്മിതസെൻഏതുസംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ളതാണ് ?പ.ബംഗാൾ

ഇംഗീഷ്ചാനൽനീന്തിക്കടന്നആദ്യഇന്ത്യക്കാരൻ ?മിഹിർസെൻ (പ.ബംഗാൾ )

ഇംഗ്ലീഷ്ചാനൽനീന്തിക്കടന്നആദ്യഏഷ്യൻവനിത?ആരതിസാഹ(പ.ബംഗാൾ)

ഇംഗ്ലീഷ്ചാനൽരണ്ടുതവണനീന്തിക്കടന്നആദ്യഇന്ത്യൻവനിത?ബുലചൗധരി (പ .ബംഗാൾ )

ഇംഗ്ലീഷ്ചാനൽനീന്തിക്കടന്നആദ്യഅംഗവൈകല്യമുള്ളവ്യക്തി ?മസ്‌ദൂർറഹ്മാൻബൈദ്യ (പ .ബംഗാൾ)
ഇൻഡ്യയിൽമെട്രോറെയിൽആദ്യംആരംഭിച്ചത് - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ലോകത്തിലെരണ്ടാമത്തെഏറ്റവുംവലിയസ്റ്റേഡിയംഏതു ?സാൾട്ട്ലേക്ക്സ്റ്റേഡിയം(യുവഭാരതിക്രിരംഗം),കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬

ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെഅണ്ടർഗ്രൗണ്ട്റെയിൽവേ ?കൊൽക്കത്തമെട്രോ (first metro in india)

ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെപ്രൈവറ്റ്സെക്ടർഎയർപോർട്ട് ?കാസിനസ്രുൾഇസ്ലാംഎയർപോർട്ട്

ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെ I I M (ഇന്ത്യൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്മാനേജ്മെന്റ്) ?I I M കൽക്കട്ട (1961 nov.13 )

ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെ IIT( ഇന്ത്യൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ടെക്നോളജി)?IIT ഘരഗ്പൂർ (1951)
📢വoഗദേശം ,ഗൗഡദേശംഎന്നിപേരുകളിൽഅറിയപ്പെടുന്നു‬‬‬‬
ബംഗാൾവിഭജനം 1905‬‬‬‬
ബംഗാളിലെ ,UNESCO യുടെലോകപൈതൃകസ്ഥാനങ്ങളിൽഒന്നായറെയിൽവേലൈൻ ?ഡാർജീലിങ്ഹിമാലയൻറെയിൽവേ (ടോയ്ട്രെയിൻ)‬‬‬‬

ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംഉയരംകൂടിയറെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ(2,258 metres) ?ഖുംറെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ (Ghum railway station)(ഇത്ഡാർജീലിങ്ഹിമാലയൻറെയിൽവേയുടെഭാഗമാണ് )
📢അരി, ചണo തുടങ്ങിയവയുടെഉത്പാതനത്തിൽഒന്നാംസ്ഥാനം‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെഅദ്യത്തെഹൈക്കൊടതിനിലവിൽവന്നത് ? കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
1911 മുൻപ്ഇന്ത്യയുടെതലസ്ഥാനമo? കൊൽകത്ത‬‬‬‬
‬: ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിഭുഗർഭറെയിൽവേ ? കൊൽകത്ത‬‬‬‬
കൊൽക്കത്തനഗരത്തിന്റെശിൽപ്പി ?ജോബ്ചാർന്നൊക്ക്‬‬‬‬
സന്തോഷത്തിന്റെനഗരം, കൊട്ടരംങ്ങൾടെനഗരം ,ശാസത്രനഗരം ,എന്നിങ്ങനെഅറിയപ്പെടുനത് ?കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിൽഅദ്യമായിപേപ്പർമില്ല്സഥാപിതമായസംസ്ഥാനം? പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬
കണ്ടൽവനംകുടുതൽഉളസംസഥാനം ?പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെഅദ്യത്തെടെലിഗ്രാഫ്ലൈൻ ?കൽക്കത്ത to ഡയമണ്ട്ഹർബർ‬‬‬‬
ബംഗാൾകടുവ - സൗരവ്ഗാംഗുലി‬‬‬‬
നേതാജിസുബാഷ്ചന്ദ്രബോസ്വിമാനത്താവളം - പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬
കണ്ടൽവനംകുടുതൽഉളസംസഥാനം ?പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬
ഗൂർഖാലാൻഡ്‌ രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്സമരംനടക്കുന്നസംസ്ഥാനം = പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬
രാമകൃഷ്ണമിഷന്റെആസ്ഥാനം..... ബേലൂർ....‬‬‬‬
1863 ജനുവരി 12കൽക്കട്ടയിൽസ്വാമിവിവേകാനന്ദൻജനിച്ചു....... ഇന്ത്യയിൽയുവജനദിനമായിജനുവരി 12ആചരിക്കുന്നു‬‬‬‬
Indian ഫുട്ബോൾന്റെമെക്ക.... കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
പ്രധാനവ്യക്തികൾ.‬‬‬‬
രാജാറാംമോഹൻറോയ്.
ദേവേന്ദ്രനാഥ്‌ ടാഗോർ.
രവീന്ദ്രനാഥ്ടാഗോർ.
ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ.
സ്വാമിവിവേകാനന്ദൻ.
ബാങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി.
അരബിന്ദോഘോഷ്.
സത്യജിത്റായ്
ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയസ്റ്റേഡിയം.... യുവഭാരതിസ്റ്റേഡിയം m(salt lake stadiu., കൊൽക്കത്ത )‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെഡോൾഫിൻകമ്മ്യൂണിറ്റിറിസർവ്വ്സ്ഥാപിക്കുന്നസംസ്ഥാനം‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെകൽക്കരിഖനി = റാണിഗഞ്ച്‬‬‬‬
വിക്ടോറിയമെമ്മോറിയൽഹാൾ, ആൾഇന്ത്യഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഹൈജീൻആൻറ്പബ്ലിക്ഹെൽത്ത് = കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ബംഗാൾകടുവഎന്ന്സ്വയംവിശേഷിപ്പിച്ചത്വെല്ലസ്ലിപ്രഭു‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെപോസ്റ്റോഫീസ്ആരംഭിച്ചത് - കൊൽക്കത്തയിൽ‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിലിഫ്റ്റ്സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടനഗരം - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമബംഗാൾസംസ്ഥാനവുംഉൾപ്പെടുന്നഭൂമേഖലയാണ്‌ ബംഗാൾ. ബംഗാളിയാണ്‌ ഈരണ്ടുമേഖലയിലേയുംജനങ്ങളുടെപൊതുഭാഷ.‬‬‬‬
1905-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിനെപശ്ചിമ, പൂർ‌വബംഗാളുകളായിവിഭജിച്ചെങ്കിലും 1911-ൽവീണ്ടുംഒരുമിപ്പിച്ചു. 1947-ൽസ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരംപൂർ‌വബംഗാൾ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗമായികിഴക്കൻപാകിസ്താൻഎന്നറിയപ്പെട്ടു. 1971-ൽഇന്ത്യന്സഹായത്തോടെപാകിസ്താനിൽനിന്നുംസ്വാതന്ത്ര്യംനേടിബംഗ്ലാദേശ്സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി.
ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻതീരത്തുള്ളസംസ്ഥാനമാണ്‌ പശ്ചിംബംഗ. മുൻപ് പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നാണ്ഈസംസ്ഥാനംഅറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കൊൽക്കത്തയാണ്‌പശ്ചിംബംഗയുടെതലസ്ഥാനം. ബംഗാൾഉൾക്കടൽതീരത്താണ്‌ ഈസംസ്ഥാനംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌. സിക്കിം, ആസാം, ഒറീസ്സ, ഝാർഖണ്ഡ്‌, ബീഹാർ എന്നിവയാണ്‌ ബംഗാളിന്റെഅയൽസംസ്ഥാനങ്ങൾ. നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്‌ എന്നീരാജ്യങ്ങളുമായിരാജ്യാന്തരഅതിർത്തിയുംപങ്കിടുന്നു. ബംഗാളിഭാഷ സംസാരിക്കുന്നഭൂപ്രദേശമാണിത്‌. ഇന്ത്യാവിഭജനകാലത്ത്‌ ബംഗാളിലെമുസ്ലീംഭൂരിപക്ഷപ്രദേശങ്ങൾ കിഴക്കൻപാകിസ്താൻ(ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്) എന്നപേരിൽ പാകിസ്താനോടൊപ്പം ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിൽഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾക്ക്‌ ശക്തമായവേരോട്ടമുള്ളസംസ്ഥാനമാണിത്‌. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിഓഫ്ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) നേതൃത്വംനൽകുന്നഇടതുപക്ഷമുന്നണിയാണ്‌ 1977 മുതൽ 2011 വരെപശ്ചിംബംഗഭരിച്ചത്[4]. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 19-ന്മുഖ്യമന്ത്രി മമതാബാനർജിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽചേർന്നസർവകക്ഷിയോഗത്തിലാണ്പശ്ചിമബംഗാൾഎന്നനാമംമാറ്റിപശ്ചിംബംഗഎന്നനാമമാക്കിയത്.‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിമെട്രോറെയിൽനിലവിൽവന്നത്- കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെനാലാമത്തെവലിയജനസംഖ്യയുള്ളസംസ്ഥാനമാണ്പശ്ചിമബംഗാൾ. 2011 ലെകണക്കനുസരിച്ച് 91,276,115 ആണ്സംസ്ഥാനത്തിന്റെജനസംഖ്യ.‬‬‬‬

പശ്ചിമബംഗാളിൽ 21 ജില്ലകളുണ്ട്. അവഇവയാണ്: ഡാര്ജിലിങ്, കൂച്ച്ബിഹാർ, മാല്ഡ, ജൽപൈഗുരി, സൗത്ത്ദിനാജ്പുർ, നോർത്ത്ദിനാജ്പുർ, ബർധമാൻ (ബർദ്വാൻ), ബാങ്കുറ, ഈസ്റ്റ്മിഡ്‌നാപ്പൂർ, (പുർബമേദിനിപുർ), ബിർഭും, പുരുലിയ, ഹൂഗ്ലി, ഹൗറ, വെസ്റ്റ്മിഡ്‌നാപ്പൂർ, മുർഷിദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, നോർത്ത് 24 പർഗാന, നാദിയ, സൗത്ത് 24 പർഗാന.
കൊൽക്കത്തയിലെപ്രധാനസ്ഥാപനങ്ങൾ‬‬‬‬

*നാഷണൽലൈബ്രറി (ദേശീയഗ്രന്ഥശാല)
*നാഷണൽമ്യൂസിയം
*ഏഷ്യാറ്റിക്സൊസൈറ്റി

വിദ്യാഭ്യാസം

ഇന്ത്യൻസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഇന്ത്യൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്മാനേജ്മെൻറ്

ആൾഇന്ത്യഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഒഫ്ഹൈജീൻഅൻഡ്പബ്ലിക്ഹെൽത്ത്

ഇന്ത്യൻഅസോസിയേഷൻഫോർദികൾട്ടിവേഷൻഓഫ്സയൻസ്

ഇന്ത്യൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്കെമിക്കൽബയോളജി

സാഹാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ന്യൂക്ലിയാർഫിസിക്സ്

ബോസ്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഇന്ത്യൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്സയൻസ്എഡുക്കേഷൻഅൻഡ്റിസർച്ച്
കൃഷിയാണ്ജനങ്ങളുടെപ്രാഥമികതൊഴിൽ. രാജ്യത്തെആറാമത്തെവലിയആഭ്യന്തരഉൽപ്പന്നസംസ്ഥാനമാണ്പശ്ചിമബംഗാൾ.‬‬‬‬
പശ്ചിമബംഗാളിലെടൂറിസ്റ്റ്ആകർഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ‬‬‬‬

സുന്ദർബൻചതുപ്പുവനങ്ങളുംഅവിടത്തെകണ്ടൽവനങ്ങളുംജൈവവൈവിധ്യവുംലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ഡാർജീലിങ്പ്രശസ്തമായഹിമാലയൻടൂറിസ്റ്റ്കേന്ദ്രമാണ്. കൊൽക്കത്തനഗരവുംനിരവധിടൂറിസ്റ്റുകൾസന്ദർശിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനംരണ്ടുവലിയപ്രകൃതിവൈവിധ്യമേഖലകളുടെകേന്ദ്രമാണ്. വടക്ക്ഹിമാലയൻ, ഉപഹിമാലയൻപര്വതമേഖലയുംതെക്ക്ഗംഗാനദീതടഡെൽറ്റപ്രദേശവും.ബംഗാളിന്റെഅതിർത്തിസംസ്ഥാനങ്ങളുംരാജ്യങ്ങളും

ജാർഖണ്ഡ്, ഒറീസ, സിക്കിം, ബീഹാർ, ആസ്സാംഎന്നീസംസ്ഥാനങ്ങളുമായിബംഗാളിന്അതിർത്തിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്എന്നീരാജ്യങ്ങളുമായിഅന്താരാഷ്ട്രഅതിർത്തിയുണ്ട്
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെകോട്ടൺമിൽസ്ഥാപിതമായത് - കൊൽക്കത്തയിൽ‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെസയൻസ്സിറ്റി - കൊൽക്കത്തയിൽ‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെമ്യൂസിയം - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
കൊട്ടാരങ്ങളുടെനഗരം - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ഇന്ത്യൻഫുഡ്ബോളിന്റെമെക്ക - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ഇന്ത്യൻക്രിക്കറ്റിന്റെമെക്ക - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
‬: നേതാജിസുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്എയർപോർട്ട്- കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
3 രാജ്യങ്ങളുമായിഅതിർത്തിപങ്കിടുന്നസംസ്ഥാനംആണ് �� പശ്ചിമബംഗാൾബംഗ്ലാദേശ് �� ഭൂട്ടാൻനേപ്പാൾ �� എന്നിവയാണ്സംസ്ഥാനങ്ങൾദുർഗാപൂർ steel plant ബ്രിട്ടന്റെസഹായത്തോടുകൂടി �� രണ്ടാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽനിലവിൽവന്നുജനസാന്ദ്രതയിൽരണ്ടാംസ്ഥാനത്തുള്ളസംസ്ഥാനംബംഗ്ലാദേശിനോട്ഏറ്റവുംകൂടുതൽഅതിർത്തിപങ്കിടുന്നസംസ്ഥാനംഹിമാലയൻമൗണ്ടനീയറിങ്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെആസ്ഥാനംഡാർജിലിങ്മിന്നൽപിണറുകളുടെനാട്എന്നറിയപ്പെടുന്നത്ഡാർജിലിങ്
സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെവിവിധോദ്ദേശ്യപദ്ധതിയാണ് �� 1948ലെദാമോദർവാലിപദ്ധതി
ബംഗാളിന്റെദുഃഖംഎന്നറിയപ്പെടുന്നത്ദാമോദർനദി
ഇന്ത്യൻഫുട്ബോളിന്റെമെക്കകൽക്കത്ത‬‬‬‬
നെല്ല്,ചണംഎന്നിവഏറ്റവുംകൂടുതൽഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നസ്റ്റേറ്റ്വെസ്റ്റ്ബംഗാൾആണ്.‬‬‬‬
ഫാറാക്കഅണക്കെട്ട്ഗംഗക്ക്കുറുകെബംഗാളിൽനിർമിച്ചതാണ്.‬‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംതുടർച്ചയായിമുഖ്യമന്ത്രിപദവിവഹിച്ചത്ജ്യോതിബസുആണ്. 1973to 2000 വരെ.‬‬‬‬
ഭിനനലിഠഗകാർക്തെരെഞടുപപ്ചുമതലനൽകിയത്ബംഗാൾ...‬‬‬‬
ആന്റമാൻനിക്കോബാർദീപുകാർകൊൽകട്ടഹൈക്കോടതിയുടെപരിധിയിൽആണ്.‬‬‬‬
ഏത്നദിയുടെതീരത്താണ്കോൽക്കത്തനഗരംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്-ഹൂഗ്ലി‬‬‬‬
ഏഷ്യയിലെആദ്യമെഡിക്കൽകോളേജ് 1835 യിൽകൊൽക്കത്തയിൽസ്ഥാപിതമായി.‬‬‬‬
‬: വിവാഹത്തിന്മുൻപ്രെക്തപരിശൊദനനിർബന്ധമാക്കിയ state? പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬‬
ബംഗാൾവിഭജനംനടനത്  ? 1905 കാഴ്സൺപ്രഭു‬‬‬‬

ബംഗാൾവിഭജനംറദ്ചെയ്തത്‌ ?1911 ഹാഡിഞ്ച് 2
ഇന്ത്യയിലെഎറ്റവുo വലിയഫ്ട്ബൊൾസറ്റെഡിയം.? സാൾട്ട്ലേക്ക്സറ്റേഡിയം Kolkatha‬‬‬‬

ഇന്ത്യയിലെഎറ്റവുo വലിയക്രിക്കറ്റ്സറ്റേഡിയം ? ഈഡൻഗാർഡൻസ് Kolkatha
ഇന്ത്യയിലെഅദ്യത്തെചണമിൽ ? റിഷ്റ‬‬‬‬
സ്വാതന്ത്ര്യംകിട്ടുന്നതിന്മുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകോൺഗ്രസ്‌ മീറ്റിംഗ്നടന്നത്കൊൽക്കത്തആണ്‬‬‬‬
പൂർവ്വറെയിൽവേയുടെആസ്ഥാനംകൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
പശ്ചിമബംഗാളിലെഗവൺമെന്റ്സെക്രട്ടറിയേറ്റ്മന്ദിരത്തിന്റെപേര്‬‬‬‬

റൈറ്റേഴ്സ്ബിൽഡിംഗ്
*ഇന്ത്യയിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽഅരിഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നസംസ്ഥാനം*‬‬‬‬
‬: Bangal.‬‬‬‬
2nd andraoredhesh.
Worldil chaina
ജിയോളജിക്കൽസർവേഓഫ്ഇന്ത്യസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
സുവോളജിക്കൽസർവേഓഫ്ഇന്ത്യ - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
സാഹാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ന്യൂക്ലിയർഫിസിക്സ്‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെമെഡിക്കൽകോളേജ് - കൊൽക്കത്തമെഡിക്കൽകോളേജ്‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെഏകനദിതുറമുഖം - ഹാൽദിയ,‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെകോളേജ് - ഫോർട്ട്വില്യംകോളേജ്കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
‬: ഇന്ത്യയിലെഎറ്റവുംതിരക്കേറിയപാലം - ഹൗറാബ്രിഡ്ജ്, കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
*ബംഗാളിന്റെദുഖംദാമോദർ*‬‬‬‬
ഹൗറബ്രിഡ്ജ്മറ്റൊരുപേരാണ്, രബീന്ദ്രസേതു.‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിമൊബൈൽഫോൺസംവിധാനംനിലവിൽവന്നത്- കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ബംഗാളിലെസെക്രട്ടറിയേറ്റ്അറിയുന്നപേരാണ്റൈറ്റേർസ്ബിൽഡിംഗ്‌.‬‬‬‬
ഹുഗ്ലീനദിതീരത്തെപ്രധാനവ്യവസായം - ചണം‬‬‬‬
*ഹൂഗ്ലിനദീതീരത്തെപട്ടണംകൊൽക്കത്ത*😜‬‬‬‬
ബംഗാളിലെനിയമസഭമന്ദിരംഅറിയുന്നപേരാണ്റൈറ്റേർസ്ബിൽഡിംഗ്‌.‬‬‬‬
കൽക്കട്ടഹൈക്കോടതിയുടെഅധികാരപരിധിയിൽവരുന്നകേന്ദ്രഭരണപ്രദേശംആണ്ആൻഡമാൻനിക്കോബാർദ്വീപുകൾ‬‬‬‬
ബംഗാൾകടുവഎന്നറിയപ്പെടുന്നക്രിക്കറ്റ്താരമാണ്ഗാംഗുലി‬‬‬‬
പശ്ചിമബംഗാളിന്റെആദ്യവനിതാമുഖ്യമന്ത്രിമമതബാനർജി‬‬‬‬
കൊൽക്കത്തയ്ക്കുംധാക്കയ്ക്കുംഇടയ്ക്ക്സർവീസ്നടത്തുന്നട്രെയിനാണ്മൈത്രിഎക്സ്പ്രസ്‬‬‬‬
ദേശീയജലപാത 1 ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്പശ്ചിമബംഗാളിലെഹാൾഡിയയുംഉത്തർപ്രദേശിലെഅലഹബാദിനെയുംതമ്മിലാണ്‬‬‬‬
കിഴക്കൻറയിൽവേയുടെആസ്ഥാനം - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെബാങ്ക്പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത് - കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
1998 ൽസാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിന്നോബൽസമ്മാനംകിട്ടിയവ്യക്തിയാണ്അമർത്യാസെൻ. അമർത്യാസെന്നിന്റെപഠനത്തിന്വിധേയമായവിഷയമാണ്ബംഗാൾക്ഷാമം‬‬‬‬
‬: സിറ്റിഓഫ്ജോയ് ,സിറ്റിഓഫ്പാലസ്സ് , കൾച്ചറൽക്യാപിറ്റൽഓഫ്ഇന്ത്യ ,സിറ്റിഓഫ്ഉദ്ഘാടനങ്ങൾഎന്നെല്ലാംഅറിയപ്പെടുന്നത്കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
പശ്ചിമബംഗാൾസർക്കാർനൽകുന്നഏറ്റവുംഉയർന്നസാഹൃത്യപുരസ്കാരംരവീന്ദ്രപുരസ്കാരം‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെകൽക്കരിഖനി ' റാണിഗഞ്ച്‬‬‬‬
*പശ്ചിമബംഗാളിലെഒരേഒരുബയോസ്ഫിയർറിസർവ്വ്സുന്ദർബൻസ്*‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിൽസംവിധാനംഏർപ്പെടുത്തിയആദ്യബാങ്ക്ബ0ങ്കാൾബാങ്ക്‬‬‬‬
ബ്രിട്ടന്റെസഹായത്തോടെനിർമിച്ചബംഗാളിലെഇരുമ്പുരുക്ക്ശാലദുർഗ്ഗാപൂർ‬‬‬‬
ചിത്തരഞ്ചൻലോക്കോമോട്ടീവ്സ്വർക്സ്പശ്ചിമബംഗാളിലാണ്‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യപ്രാദേശികാഭാഷാപത്രമായസമാചാർദർപൺപ്രസിദ്ധീകരണംആരംഭിച്ചത്ബംഗാളിഭാഷയിലാണ്‬‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണസന്തോഷ്ട്രോഫിദുട്ബോൾനേടിയസംസ്ഥാനം‬‬‬‬
ആദ്യമായി Dolphin കമ്യൂണിറ്റിറിസർവ്ആരംഭിച്ചസംസ്ഥാനം‬‬‬‬
✏ഇന്ത്യയിലെആദ്യടെസ്റ്റ്‌ tube  ശിശു ? ‬‬‬‬
ബേബിദുർഗ (1978,  കൊൽക്കത്ത )
✏ഇന്ത്യയിലെആദ്യ pathram?
ബംഗാൾഗസ്റ്റ് (1780 ജനുവരി 29,ജയിംസ്‌ അഗസ്റ്റ്സ്ഹിക്കി )
✏ഗാർഡൻറിച്ച' കപ്പൽനിർമാണശാല ?
കൊൽക്കത്ത
✏വിക്ടോറിയമെമ്മോറിയലിന്റെശില്പി ?           വില്യംഎമേഴ്സൺ (സ്ഥിതിചെയുന്നത്.... കൊൽക്കത്തയിൽ )
1757 ലെപ്ലാസിയുദ്ധംനടന്നപ്ലാസിസ്ഥിതിചെയ്യുന്നസംസ്ഥാനം‬‬‬‬
വിവാഹത്തിനുമുമ്പ്രക്തപരിശോധനനിർബന്ധമാക്കിയഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം‬‬‬‬
✏ജ്ഞാനപീഠംപുരസ്ക്കാരംനേടിയആദ്യവനിതാ ?‬‬‬‬
ആശപൂർണാദേവി ( ബംഗാൾ )
പ്രാചീനകാലത്ത്വംഗദേശംഗൗഡദേശംഎന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു‬‬‬‬
✏ശ്രീരാമകൃഷ്ണമിഷന്റെആസ്ഥാനം ?‬‬‬‬
ബേലൂർമഠം
*കൊൽക്കത്ത* *ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ*  സിംഗാലിയ, ജൽദപ്പാറ, സുന്ദർബൻസ്, ബുക്സാ, നിയോറവാലി:‬‬‬‬
കൊൽക്കത്തയുടെസ്ഥാപകൻജോബ്ചാർനോക്ക്‬‬‬‬
✏ബംഗാൾകടുവഎന്നറിയപ്പെടുന്നസ്വാതത്രസമരസേനാനി ?‬‬‬‬
ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ
✏വടക്ക് - കിഴക്കൻസംസ്ഥാനങ്ങളെയുംപശ്ചിമബംഗാളിനെയുംബദ്ധിപ്പിക്കുന്നഇടനാഴി ?‬‬‬‬
സിലിഗുരിഇടനാഴി
*കൊൽക്കത്തഇന്ത്യയിലാദ്യം* *ആദ്യശാസ്ത്രകോൺഗ്രസ്സിന്വേദിയായനഗരം (1914), * ,നേത്രബാങ്ക്നിലവിൽവന്നനഗരം' * മെട്രോറെയിൽവേ (1984) ൽനിലവിൽവന്നനഗരം * ചിക്കൻഗുനിയറിപ്പോർട്ട്ചെയ്തനഗരം * ടെലഫോൺസർവീസ്നിലവിൽവന്നനഗരം * ലിഫ്റ്റ്സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടനഗരം * വിരലടയാളബ്യൂറോആരംദിച്ചനഗരം - * ആധുനികരീതിയിലുള്ളസർവകലാശാലആരംദിച്ചനഗരം‬‬‬‬
ഏഷ്യയിലെഏറ്റവുംവലിയപ്ലാനിറ്റോറിയമാണ്ബിർളപ്ലാനിറ്റോറിയം‬‬‬‬
ഗാർഡൻറീച്ച്കപ്പൽനിർമ്മാണശാലകൊൽക്കത്തയിലാണ്‬‬‬‬
✏വനം, പരിസ്ഥിതിവിഷയങ്ങൾകൈകാര്യംചെയ്യുന്നതിന്ആദ്യമായിഗ്രീൻബെഞ്ച്സ്ഥാപിതമായതെവിടെ ?‬‬‬‬
കൊൽക്കത്തഹൈക്കോടതിയിൽ
ബംഗാൾവിജനം (1905) കഴ്സൺ‬‬‬‬
ബംഗാൾവിഭജനംറദ്ദുചെയ്തത് 1911 ഹാർഡിഞ്ച് II‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യഐഐടിഖരഗ്പൂർ‬‬‬‬
ആധുനികരീതിയിലുള്ളആദ്യപേപ്പർമിൽസൊറാംപൂർ‬‬‬‬
ആദ്യചണമിൽറിഷ്റ‬‬‬‬
പശ്ചിമബംഗാളിലെ kalkari ഖനനത്തിന്പ്രസിദ്ധമായസ്ഥലം..... അസൻസോൾ‬‬‬‬
✏ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംനീളംകൂടിയറോഡ് ?‬‬‬‬
ഗ്രാന്റ്ട്രങ്ക്റോഡ്
✏ഏറ്റവുംഉയരത്തിൽസ്ഥിതിചെയുന്നറെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ ?
ഘൂംസ്റ്റേഷൻ ( ഡാർജിലിംഗ് )
*കൊൽക്കത്തയിലെപ്രധാനസ്ഥാപനങ്ങൾ* * സത്യജിത്ത്റായ്ഫിലീം *ആന്ത്രപോളജിക്കൽസർവേഓഫ്ഇന്ത്യ * സുവോളജിക്കൽസർവേഓഫ്ഇന്ത്യ * സെൻഡ്രൽഇൻലാൻഡ്വാട്ടർട്രാൻസ്പോർട്ട്കോർപ്പറേഷൻ * നാഷണൽഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഹോമിയോപതി * ബൊട്ടാണിക്കൽസർവ്വേഓഫ്ഇന്ത്യ‬‬‬‬
ദുർഗാപുർസ്റ്റീൽപ്ലാന്റുനിർമാണംആയിസഹകരിച്ചരാജ്യം... ബ്രിട്ടൺ‬‬‬‬
*പശ്ചിമബംഗാൾ*നിലവിൽവന്നവർഷം 1956 Nov 1‬‬‬‬
*തലസ്ഥാനം* കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
*ഹൈക്കോടതി* കൊൽക്കത്ത‬‬‬‬
*സംസ്ഥാനമൃഗം* ഫിഷിങ്ക്യാറ്റ്‬‬‬‬
*സംസ്ഥാനപക്ഷി* പൊന്മാൻ‬‬‬‬
*സംസ്ഥാനപുഷ്പം* ഷെഫാലി‬‬‬‬
ബംഗാൾടൈഗർഎന്ന്വിശേഷണമുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിബിപിൻചന്ദ്രപാൽ‬‬‬‬
ബംഗാൾടൈഗർഎന്നുവിശേഷണമുള്ളകായികതാരംസൗരവ്ഗാംഗുലി‬‬‬‬
രസഗുളയുടെജന്മദേശം‬‬‬‬
ബംഗാൾടൈഗർഎന്നുസ്വയംവിശേഷിപ്പിച്ചഗവർണർജനറൽറിച്ചാർഡ്വെല്ലസ്ലി‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയഫുഡ്ബോൾസ്റ്റേഡിയംസാർട്ട്ലേക്ക് (കൊൽക്കത്ത,‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംവലിയക്രിക്കറ്റ്സ്റ്റേഡിയം' ഈഡൻഗാർഡൻ (കൊൽക്കത്ത )‬‬‬‬
2001 ൽകൽക്കട്ടഎന്നനാമംകൊൽക്കത്തഎന്നായിമാറിയത്‬‬‬‬
കൊൽക്കത്തയുടെപഴയപേര്കാളിഘട്ട്എന്നായിരുന്നു‬‬‬‬
*കൊൽക്കത്തവിശേഷണങ്ങൾ* * കൊട്ടാരങ്ങളുടെനഗരം * സിറ്റിഓഫ്ജോയ് * ശാസ്ത്രനഗരം * നോബേൽനഗരം * ജന്ത്യൻഫുഡ്ബോളിന്റെമെക്കഎന്നറിയപ്പെടുന്നനഗരം * ഇന്ത്യൻനവോത്ഥാനത്തിന്റെഈറ്റില്ലം‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംഉയരത്തിലുള്ളറെയിൽവേസ്റ്റേഷൻഘുംസ്റ്റേഷൻഡാർജിലിങ്ഹിമാലയൻറേയിൽവേയുടെഭാഗം‬‬‬‬
ഇന്ത്യയിൽചെക്ക്സംവിധാനംഏർപ്പെടുത്തിയആദ്യബാങ്ക്ബ0ങ്കാൾബാങ്ക്‬‬‬‬
23 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ്‬‬‬‬
●ഹൂഗ്ലിനദിക്കുകുറുകെയാണ്ഹൗറപാലംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‬‬‬‬
● on the bank's of river Hoogli എന്നപുസ്തകംഎഴുതിയത്റുഡ്യാർഡ്കിപ്ലിങ്
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽമലവിസർജ്ജനംഇല്ലാത്തഇന്ത്യയിലെആദ്യജില്ല- നാദിയ(പശ്ചിമബംഗാൾ)‬‬‬‬
ചണംഉത്പാദനത്തിൽമുൻപന്തിയിൽഉള്ളസംസ്ഥാനം?‬‬‬
ബംഗാൾ
‬: ഈഡൻഗാർഡൻ, സാൾട്ട്ലേക്ക്സ്റ്റേഡിയങ്ങൾസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്കൊൽക്കത്തയിലാണ്.‬‬‬
ബംഗാൾകടുവഎന്നറിയപ്പെടുന്നക്രിക്കറ്റ്താരംസൗരവ്ഗാംഗുലി.‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യമെഡിക്കൽകോളേജ്സ്ഥാപിതമായത്കൊൽക്കത്തയിലാണ്.‬‬‬
💐ഇന്ത്യയിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകണ്ടൽകാടുകൾഉള്ളസംസ്ഥാനം. ‬‬‬


💐ബംഗാൾകടുവകളെകൂടുതലായികാണപ്പെടുന്നമനാസ്ദേശീയോധ്യാനംബംഗാളിലാണ്


💐ലോകത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഡെൽറ്റാസുന്ദർബൻസ്ബ്രഹ്മപുത്രനദിയിൽബംഗാളിൽ


💐ഇപ്പോൾപശ്ചിമബംഗാൾഎന്നല്ലപേര്ബംഗാൾഎന്ന്മാത്രമാണ്.
കൽക്കടാനഗരത്തിന്റശില്പി :ജോബ്ചെര്നോക്‬‬‬
ഇന്ത്യയിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽനികുതിദായകരുളളസംസ്ഥാനം : കൊൽക്കത്ത
ഡൽഹികെമുൻപ്ഇന്ത്യയുടെതലസ്ഥാനം :കൊൽക്കത്ത
കൊൽക്കത്തഏതുനദിയുടെതീരത്താണ് - ഹൂഗ്ലി‬‬‬

ഇന്ത്യയിൽആദ്യമായ്വൈധ്യുതിലഭിച്ചസ്ഥലം - ഡാർജിലിംഗ്
ഗുർഖാലാൻഡ്സംസ്ഥാനംരൂപീകരിക്കണമെന്നുആവശ്യപെട്ടുസമരംനടക്കുന്നത്ബംഗാളിൽആണ്‬‬‬
ഇന്ത്യയിൽആദ്യമായിഎലെക്ട്രിസിറ്റിവിതരണംനടപ്പിലാക്കിയത്ഡാര്ജിലിങ്‬‬‬
വിവാഹത്തിന്മുൻപ്രക്തപരിശോധനനിർബന്ധംആക്കിയസ്റ്റേറ്റ്ബംഗാൾ‬‬‬
Country ഇന്ത്യ‬‬‬
Region East India
Established 1 November 1956
Capital കൊൽക്കത്ത
Largest city
Largest metro കൊൽക്കത്ത
Districts 19 total
Government
 • Body Government of West Bengal
 • ഗവർണ്ണർ എം.കെ. നാരായണൻ
 • മുഖ്യമന്ത്രി മമതബാനർജി (TMC)
 • Legislature West Bengal Legislative Assembly (295* seats)
 • High Court Calcutta High Court
Area
 • Total 88,752 കി.മീ.2(34 ചമൈ)
Area rank 13th
Population (2011)[1]
 • Total 9,13,47,736
 • Rank 4th
 • Density 1/കി.മീ.2(2/ചമൈ)
Time zone IST (UTC+05:30)
ISO 3166 code IN-WB
HDI 0.625 (medium)
HDI rank 19th (2005)
Literacy 77.08%[2]
Official languages ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ്,
നേപ്പാളി[3]
വെബ്‌സൈറ്റ് westbengal.gov.in
ബംഗാളിലെമുഖ്യമന്ത്രിആയിരുന്ന bidhan ചന്ദ്രറോയിയുടെജന്മദിനംആണ്ജൂലൈ 1. ഇന്ത്യയിൽഈദിവസംഡോക്ടർസ്ദിനംആണ്‬‬‬
ഇന്ത്യൻപോലീസ്ഫൌണ്ടേഷൻ, ഇന്ത്യൻപോലീസ്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്എന്നിവബംഗാളിൽആണ്‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെഡോൾഫിൻകമ്മിറ്റിറിസേർവ്ബംഗാളിൽആണ്‬‬‬
മയൂരാക്ഷിജലവൈദുതപദ്ധതിബംഗാളിൽ‬‬‬
ബംഗാളിൽസ്ഥിതിചെയുന്നമുൻഅധിനിവേശപ്രദേശംആണ്ചന്ദ്രനഗർ‬‬‬
ബംഗാളിൽസ്ഥിതിചെയുന്നമുൻഫ്രഞ്ച്അധിനിവേശപ്രദേശംആണ്ചന്ദ്രനഗർ‬‬‬
പശ്ചിമബംഗാളിലെടൂറിസ്റ്റ്ആകർഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ‬‬‬
സുന്ദർബൻചതുപ്പുവനങ്ങളുംഅവിടത്തെകണ്ടൽവനങ്ങളുംജൈവവൈവിധ്യവുംലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ഡാർജീലിങ്പ്രശസ്തമായഹിമാലയൻടൂറിസ്റ്റ്കേന്ദ്രമാണ്. കൊൽക്കത്തനഗരവുംനിരവധിടൂറിസ്റ്റുകൾസന്ദർശിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനംരണ്ടുവലിയപ്രകൃതിവൈവിധ്യമേഖലകളുടെകേന്ദ്രമാണ്. വടക്ക്ഹിമാലയൻ, ഉപഹിമാലയൻപര്വതമേഖലയുംതെക്ക്ഗംഗാനദീതടഡെൽറ്റപ്രദേശവും.

ബംഗാളിന്റെഅതിർത്തിസംസ്ഥാനങ്ങളുംരാജ്യങ്ങളും
ജാർഖണ്ഡ്, ഒറീസ, സിക്കിം, ബീഹാർ, ആസ്സാംഎന്നീസംസ്ഥാനങ്ങളുമായിബംഗാളിന്അതിർത്തിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്എന്നീരാജ്യങ്ങളുമായിഅന്താരാഷ്ട്രഅതിർത്തിയുണ്ട്.
പശ്ചിമബംഗാൾവസ്തുതകളുംവിവരങ്ങളും‬‬‬
നിലവിൽവന്നദിവസം 1956 നവംബർ 1
വിസ്തീർണം 88,752 ച.കി.മീ.
ജനസാന്ദ്രത 1,029/ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ (2011) 91,276,115
പുരുഷന്മാർ (2011) 46,809,027
സ്ത്രീകൾ (2011) 44,467,088
ജില്ലകൾ 20
തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത
നദികൾ ഹൂഗ്ലി, ടീസ്റ്റ, ജൽധാക, രൂപനാരായൻ
ഭാഷകൾ ബംഗാളി, നേപ്പാളി, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്
അതിർത്തിസംസ്ഥാനങ്ങൾ ആസ്സാം, സിക്കിം, ജാർഖണ്ഡ്, ഒറീസ, ബീഹാർ
വനങ്ങളുംവന്യജീവിസങ്കേതങ്ങളും ഗൊരുമാറദേശീയോദ്യാനം, സുന്ദർബൻദേശീയോദ്യാനം, ബല്ലവപുർവന്യജീവി, ചപ്രമറിവന്യജീവിസങ്കേതം
സംസ്ഥാനമൃഗം മുക്കുവൻപൂച്ച
സംസ്ഥാനപക്ഷി വെള്ളകഴുത്തുള്ളപൊന്മാൻ
സംസ്ഥാനവൃക്ഷം പാലമരം (യക്ഷിപ്പാല)
സംസ്ഥാനപുഷ്പം രാത്രിമുല്ല
സംസ്ഥാനആഭ്യന്തരഉത്പന്നം 48536
സാക്ഷരത (2011) 86.43%
സ്ത്രീ-പുരുഷഅനുപാതം 947:1000
പാർലമെന്റ്മണ്ഡലങ്ങൾ 42
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകണ്ടൽവനങ്ങൾഉള്ളത് :പശ്ചിമബംഗാളിൽ‬‬‬
അരി, ചാണംഉല്പാദനത്തിൽഒന്നാംസ്ഥാനം‬‬‬
ഇന്ത്യയിൽആദ്യസമ്പൂർണവനിതാകോടതി :മാൽഡ‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽപ്രാവശ്യംസന്തോഷ്ട്രോഫിഫുട്ബാൾകിരീടംനേടിയസംസ്ഥാനം‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെസയൻസ്സിറ്റികൊൽക്കത്ത‬‬‬
ഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ �� ജനസാന്ദ്രതയിൽപശ്ചിമബംഗാൾരണ്ടാംസ്ഥാനത്താണ്‬‬‬
സിറ്റിഓഫ്ജോയ്, കൊട്ടാരങ്ങളുടെനഗരം :കൊൽക്കത്ത‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംമുഖ്യമന്ത്രിആയവ്യക്തിജ്യോതിബസു‬‬‬
സ്വതന്ത്രത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകോൺഗ്രസ്‌സമ്മേളനങ്ങൾനടന്നത് :കൊൽക്കത്ത‬‬‬
ബംഗാളിന്റദുഃഖം :ദാമോദർനദി‬‬‬
ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെബുഗർഭറെയിൽവേകൊൽക്കത്തയിലാണ് stapithamayathu‬‬‬
ഫറാഖാഅണക്കെട്ട് :പശ്ചിമബംഗാൾ‬‬‬
സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ് airport കൊൽക്കത്ത‬‬‬
നദിയിൽസ്ഥിതിചെയ്യുന്നമേജർപോർട്ട്കൊൽക്കത്ത‬‬‬
ആദ്യത്തെമെട്രൊകൊൽക്കത്തമെട്രോആണ്‬‬‬
ഇന്ത്യയുടെകിഴക്കൻതീരത്തുള്ളസംസ്ഥാനമാണ്‌പശ്ചിംബംഗ. മുൻപ്പശ്ചിമബംഗാൾഎന്നാണ്ഈസംസ്ഥാനംഅറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കൊൽക്കത്തയാണ്‌പശ്ചിംബംഗയുടെതലസ്ഥാനം. ബംഗാൾഉൾക്കടൽതീരത്താണ്‌ഈസംസ്ഥാനംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌. സിക്കിം, ആസാം, ഒറീസ്സ, ഝാർഖണ്ഡ്‌, ബീഹാർഎന്നിവയാണ്‌ബംഗാളിന്റെഅയൽസംസ്ഥാനങ്ങൾ. നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്‌എന്നീരാജ്യങ്ങളുമായിരാജ്യാന്തരഅതിർത്തിയുംപങ്കിടുന്നു. ബംഗാളിഭാഷസംസാരിക്കുന്നഭൂപ്രദേശമാണിത്‌. ഇന്ത്യാവിഭജനകാലത്ത്‌ബംഗാളിലെമുസ്ലീംഭൂരിപക്ഷപ്രദേശങ്ങൾകിഴക്കൻപാകിസ്താൻ(ഇന്നത്തെബംഗ്ലാദേശ്) എന്നപേരിൽപാകിസ്താനോടൊപ്പംചേർത്തു. ഇന്ത്യയിൽഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾക്ക്‌ശക്തമായവേരോട്ടമുള്ളസംസ്ഥാനമാണിത്‌. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിഓഫ്ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) നേതൃത്വംനൽകുന്നഇടതുപക്ഷമുന്നണിയാണ്‌ 1977 മുതൽ 2011 വരെപശ്ചിംബംഗഭരിച്ചത്[4]. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 19-ന്മുഖ്യമന്ത്രിമമതാബാനർജിയുടെഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽചേർന്നസർവകക്ഷിയോഗത്തിലാണ്പശ്ചിമബംഗാൾഎന്നനാമംമാറ്റിപശ്ചിംബംഗഎന്നനാമമാക്കിയത്.‬‬
വേറിട്ടവിവരങ്ങൾ‬‬
*2011 സെൻസസ്പ്രകാരംജനസാന്ദ്രതകൂടിയരണ്ടാമത്തെഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം.
*വംഗദേശം, ഗൗഡദേശംഎന്നീപേരുകളിൽഅറിയപ്പെടുന്നു.
*ഗ്രീക്ക്രേഖകളിൽപശ്ചിമബംഗാൾഅറിയപ്പെട്ടിരുന്നപേര്: ഗംഗാറിതൈ
*ഒരുഭാഗത്ത്ഹിമാലയവുംമറുഭാഗത്ത്സമുദ്രവുമുള്ളഏകഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം
*ഏറ്റവുംകൂടുതൽവിസ്തീർണത്തിൽകണ്ടൽക്കാടുകൾഉള്ളസംസ്ഥാനം.
*അരി,ചണംതുടങ്ങിയവയുടെഉത്പാദനത്തിൽഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്നിൽക്കുന്നസംസ്ഥാനം
*പശ്ചിമബംഗാൾനേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്എന്നീരാജ്യങ്ങളുമായിഅതിർത്തിപങ്കിടുന്നു.
*ഇന്ത്യയിൽആദ്യമായിപേപ്പർമിൽസ്ഥാപിതമായസംസ്ഥാനം
*പ്ലാസിയുദ്ധം (1757) നടന്നത്പശ്ചിമബംഗാളിലാണ്
*പ്ലാസിയുദ്ധംസിറാജ്ഉദ്ദൗളയുംബ്രിട്ടീഷുകാരുംതമ്മിലായിരുന്നു.
*ബംഗാൾവിഭജനംനടന്നവർഷം :1905 ഒക്ടോബർ 16
*ബംഗാൾവിഭജനംനടപ്പാക്കിയവൈസ്രോയി: കഴ്സൺപ്രഭു
*ബംഗാൾവിഭജനംറദ്ദാക്കിയവൈസ്രോയി: ഹാർഡിഞ്ജ്പ്രഭുരണ്ടാമൻ (1911).
*വിവാഹത്തിന്മുൻപ്രക്തപരിശോധനനിർബന്ധമാക്കിയസംസ്ഥാനം.

No comments:

Post a Comment