10 Nov 2017

SUBJECT 16 :ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

ആദ്യസമ്മേളനംമുബൈയിൽ‬‬‬‬
1885 ൽ‬‬‬‬
സമ്മേളനംനടന്നത് 1885 ഡിസംബർ 28‬‬‬‬
INC സ്ഥാപകൻഎഒഹ്യൂ‬‬‬‬
പേര്നിർദ്ദേശിച്ചത്ദാദാഭായ്നവറോജി‬‬‬‬
ആദ്യസമ്മേളനംഗോകുൽദാസ്തേജ്‌പാൽസംസ്കൃതകോളേജ്‬‬‬‬
ആദ്യസമ്മേളനത്തിൽ 72 പേർ .‬‬‬‬
ഒരേഒരുമലയാളി GP പിള്ള
പുണെയിലെ pleauge തുടർന്ന്മുംബൈയിലേക്ക്മാറ്റി‬‬‬‬
1925 പ്രസിഡന്റ്സരോജിനിനായിഡു‬‬‬‬
ആദ്യംസമ്മേളനംതീരുമാനിച്ചത്പൂനെയിൽ , പക്ഷേഅവിടെപ്ലേഗ്പടർന്ന്പിടിച്ചത്കൊണ്ട്ബോംബെക്ക്മാറ്റി‬‬‬‬
ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്‌ രൂപീകരിച്ചതു 1885‬‬‬‬
1st സമ്മേളനത്തിൽ  72 പേര്പങ്കെടുത്തു. INC പ്രസിഡന്റ്‌ ആയആദ്യവിദേശി: ജോർജ്യുൾ‬‬‬‬
ആദ്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചത് G. സുബ്രഹ്മണ്യഅയ്യർ‬‬‬‬
‬: 1885ലെവൈസ്രോയിഡിഫറിൻപ്രഭു‬‬‬‬
ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സിന്റെപ്രസിഡൻറ്ആയആദ്യ്‌ മലയാളി,, ‬‬‬‬
സിശങ്കരൻനായർ 1897അമരാവതിസമ്മേളനം
Inc പ്രസിഡൻറ്അയഅദ്യമുസ്ലിം bharudhin thiyabji‬‬‬‬
കോൺഗ്രസ്സമ്മേളനത്തെഅഭിസംബോധനചെയ്തആദ്യവനിത = കാദംബിനിഗാംഗുലി‬‬‬‬
ഗാന്ധിജിയുംനെഹ്‌റുവുംകണ്ടുമുട്ടിയതു : laknow 1916‬‬‬‬
പൂർണസ്വരാജ് 1929 ലാഹോർസമ്മേളനം‬‬‬‬
1885 - ബോംബെ - 72 പേർ .‬‬‬‬
1886- കൽക്കട്ട -434 പേർ .
1887- മദ്രാസ്-607 പേർ .
1888- അലഹാബാദ് -1248 പേർപങ്കെടുത്തു
ദേശീയഗാനംആദ്യആലപിച്ചത് 1911 കൽക്കട്ട‬‬‬‬
2 തവണകോൺഗ്രസ്‌ പ്രെസിഡെന്റ്ആയവിദേശിവില്യംവേണ്ടെർബേൺ‬‬‬‬
ഗാന്ധിജിആദ്യമായിപങ്കെടുത്തവര്ഷം : 1901‬‬‬‬
‬: ഏറ്റവുംകൂടിയപ്രായത്തിൽകോൺഗ്രസ്‌ പ്രെസിഡെന്റ്ദാദാഭായ്നവറോജി‬‬‬‬
കുറഞ്ഞപ്രായംമൗലാനഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്‬‬‬‬
‬: കോൺഗ്രസിന്റെആദ്യവനിതാപ്രസിഡന്റ്‌ -ആനിബസണ്ട്‬‬‬‬
കോണ്ഗ്രസ്ന്റെരൂപീകരണവുമായിബന്ധപെട്ട്പറയുന്നപ്രമുഖസിദ്ധാന്തം‬‬‬‬
സുരക്ഷാവാൽവ്സിദ്ധാന്തം
‬: INC യുടെആദ്യതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്രസിഡന്റ് -സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്സ്‬‬‬‬
ഗാന്ധിജിഅധ്യക്ഷവഹിച്ചത് 1924 ബെൽഗാം‬‬‬‬
സർവസേവാസംഘം ആചാര്യവിനോബഭാവെ നയിച്ചതു്.സോഷ്യലിസ്റ്റ്പാർട്ടി ആചാര്യനരേന്ദ്രദേവെ, ജയപ്രകാശ് ,ലോഹിയാ, അശോകമേത്ത തുടങ്ങിയവർനയിച്ചതു്.‬‬‬‬

1946 മുതൽ 1948 വരെആചാര്യജെബികൃപലാനിയായിരുന്നുഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ്പ്രസിഡന്റ്
INC പ്രസിഡന്റ്ആയവനിതകൾ :‬‬‬‬

സരോജിനിനായിഡു
ആനിബസന്ത്
ഇന്ദിരഗാന്ധി
നെല്ലിസൺഗുപ്ത
സോണിയഗാന്ധി
മദൻമോഹൻമാളവ്യാ - ലാഹോർ (1909) .‬‬‬‬
ലാലാലജ്പത്റായി - കൽക്കട്ട (1920) .
സി.ആർദാസ് - ഗയ (1922) .
രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്‌ - ബോംബെ (1935) .
മൗലാനാഅബ്ദുൾകലാംആസാദ് - രാംഗഢ് (1940) .
ജോർജ്യൂൾ - 1888 .
വില്യംവേഡർബേൺ - 1889, 1910 .
ആൽഫ്രഡ്വെബ്ബ് - 1894.
ഹെൻറികോട്ടൺ - 1904
കോൺഗ്രസിന്റെഇന്ത്യക്കാരിആയആദ്യവനിതാപ്രസിഡന്റ് : സരോജിനിനായിഡു‬‬‬‬
INC പ്രസിഡന്റ്ആയവനിതകൾ :‬‬‬‬

സരോജിനിനായിഡു 1925
ആനിബസന്ത് 1917
ഇന്ദിരഗാന്ധി 1959
നെല്ലിസൺഗുപ്ത 1933
സോണിയഗാന്ധി 1998
1929ൽ ജവഹർലാൽനെഹ്രുപ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ലാഹോറിൽ ചേർന്നസമ്മേളനംകോൺഗ്രസിന്റെചരിത്രത്തിലെസുപ്രധാനനാഴികക്കല്ലാണ്. “പൂർണ്ണസ്വരാജ്” (സമ്പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം) ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യമായിപ്രഖ്യാപിച്ചത്ഈസമ്മേളനത്തിലാണ്. ‬‬‬‬
Inc യുടെരണ്ടാമത്തെപ്രസിഡന്റ്.-ദാദാഭായ്നവരോജി 1886-കൽക്കട്ടസമ്മേളനം‬‬‬‬
‬: INC പ്രസിഡന്റ്ആയആദ്യഅഹിന്ദു/പാഴ്സിമതക്കാരന്ന്-ദാദഭായീനവരോജി‬‬‬‬
1930 ജനുവരി 26 പൂർണ്ണസ്വരാജ്ദിവസമായുംആചരിച്ചു. ‬‬‬‬
INC യുടെആദ്യവനിതാപ്രസിഡന്റ്‌ annie basant 1917 il‬‬‬‬
പത്രംകോൺഗ്രസ് _സന്ദേശ്‬‬‬‬
ആശയം : ജനാധിപത്യം‬‬‬‬
ഡെമോക്രാറ്റിക്സോഷ്യലിസം
സാമൂഹികക്ഷേമം
ലിബറലിസം
ഗാന്ധിയന്ചിന്തകൾ
മതേതരത്വം
ഗ്രാമത്തിൽവചുനടന്നഏകകോണ്ഗ്രസ്സമ്മേളനം‬‬‬‬
1937 ലെഫൈസപൂർസമ്മേളനം
പത്രം -കോൺഗ്രസ്സന്ദേശ്‬‬‬‬
വിരമിച്ചബ്രിട്ടീഷ്ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അലൻഒക്ടേവിയൻഹ്യൂം മുൻകയ്യെടുത്താണ്ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ്ഥാപിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ്ഇന്ത്യയുടെഭരണതലത്തിൽഅഭ്യസ്തവിദ്യരായഇന്ത്യക്കാർക്ക്കൂടുതൽപങ്കാളിത്തംഉറപ്പാക്കുകഎന്നലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 1885-ൽഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്രൂപംകൊണ്ടത്. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തോട്തുടക്കത്തിൽഈപ്രസ്ഥാനംഎതിർപ്പുപ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 1884ൽരൂപവൽകരിക്കപ്പെട്ടഇന്ത്യൻനാഷണൽയൂണിയൻഎന്നസംഘടനപേരുമാറ്റിയാണു് 1885ൽഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസായതു്. ഇന്ത്യയിലെവൈസ്രോയ്ആയിരുന്നഡഫറിൻപ്രഭുവിന്റെഅനുമതിയോടെയുംപിന്തുണയോടെയുംസ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനായഏ.ഓ. ഹ്യൂംകോൺഗ്രസിന്റെരൂപവത്കരണസമ്മേളനംവിളിച്ചുചേർത്തു.‬‬‬‬

ഡബ്ല്യു.സി. ബാനർജിയായിരുന്നുഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസിന്റെആദ്യത്തെഅധ്യക്ഷൻ. ആദ്യസമ്മേളനം പുണെയിൽവിളിച്ചുചേർക്കാനായിരുന്നുതീരുമാനമെങ്കിലുംപ്ലേഗുബാധവ്യാപകമായതിനെത്തുടർന്ന്സമ്മേളനം ബോംബെയിലേക്ക് (മുംബൈ) മാറ്റുകയായിരുന്നു. 1885 ഡിസംബർ 28 മുതൽ 31 വരെയാണ്ആദ്യസമ്മേളനംചേർന്നത്[13]. ആദ്യയോഗത്തിൽ 72 പ്രതിനിധികൾപങ്കെടുത്തു[14]. ഇന്ത്യൻദേശീയവാദത്തിന്റെപിതാവായിഅറിയപ്പെടുന്ന ദാദാഭായിനവറോജിആദ്യകാലത്തെപ്രധാനനേതാക്കളിലൊരാളായിരുന്നു. ഏ.ഓ. ഹ്യൂംകോൺഗ്രസിന്റെആദ്യസെക്രട്ടറിയുടെചുമതലവഹിച്ചു.

1897ൽഅമരാവതിയിൽവെച്ച്നടന്നകോൺഗ്രസ്സ്സമ്മേളനത്തിൽഅദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനംവഹിച്ചശ്രീമാൻ ചേറ്റൂർശങ്കരൻനായർ[1] ആപദവിയിലെത്തുന്നആദ്യമലയാളിഎന്നവിശേഷണത്തിന്അർഹനായി

1907 മുതൽ 1916 വരെകോൺഗ്രസ്രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളായിഭിന്നിച്ചു്നിന്നു. ബാലഗംഗാധരതിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽതീവ്രവാദികളും ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽമിതവാദികളുമായിമത്സരിച്ചു. ഇക്കാലത്തു്സംഘടനയുടെനിയന്ത്രണംമിതവാദികൾക്കായിരുന്നു. [15]. ബാലഗംഗാധരതിലകൻ, ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ, ലാലാലജ്പത്റായ്തുടങ്ങിയവരായിരുന്നുതീവ്രവാദിവിഭാഗത്തെനയിച്ചതു്.
ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംപഴക്കംചെന്നരാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുംഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്രസമരത്തിൽനിർണ്ണായകപങ്ക്വഹിക്കുകയുംചെയ്തഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്‌ 1885 ൽരൂപംകൊണ്ടു‬‬‬‬

കോൺഗ്രസ്രൂപവത്കരണസമ്മേളനംനടന്നത് 1885 ഡിസംബർ 28-31 വരെബോംബെയിലെഗോകുൽദാസ്തേജ്‌പാൽസംസ്‌കൃതകോളേജിൽ

ബ്രട്ടീഷ്കാരനായിരുന്നഅലൻഒക്ടേവിയൻഹ്യൂംആയിരുന്നുകോൺഗ്രസിന്റെസ്ഥാപകൻ

കോൺഗ്രസിന്റെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷതവഹിച്ചത് W. C  ബാനർജി.  കോൺഗ്രസിന്റെആദ്യപ്രസിഡന്റും W. C ബാനർജിആയിരുന്നു

കോൺഗ്രസ്‌ രൂപംകൊള്ളുമ്പോൾബ്രിട്ടീഷ്വൈസ്രോയിഡഫറിൻപ്രഭു

കോൺഗ്രസിന്റെരൂപവത്കരണസമ്മേളനത്തിൽആദ്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചത് G.സുബ്രഹ്മണ്യഅയ്യർ

രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്‌ സമ്മേളനംകൊൽക്കത്തയിൽ. രണ്ടാമത്തെപ്രസിഡന്റ്ദാദാഭായ്നവറോജി

കോൺഗ്രസിന്റെആദ്യമുസ്ലിംപ്രസിഡന്റ്ബദറുദ്ധീൻതിയാബ്ജി.ആദ്യവിദേശപ്രസിഡന്റ്ജോർജ്യൂൾ

കോൺഗ്രസിന്റെപ്രിസിഡന്റ്ആയഏകമലയാളി C. ശങ്കരൻനായർ 1897 ലെഅമരാവതിസമ്മേളനത്തിൽ

രണ്ടുതവണപ്രസിഡന്റ്ആയവിദേശിആണ്വില്യംവെഡർബൺ

1905 ലെബംഗാൾവിഭജനകാലത്ത്പ്രസിഡന്റ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെ

കോൺഗ്രസിൽമിതവാദികളുംതീവ്രവാദികളുംതമ്മിൽപിളർപ്പ്ഉണ്ടായത് 1907 ലെസൂററ്റ്സമ്മേളനത്തിൽറാഷ്ബിഹാരിഘോഷ്ആയിരുന്നുപ്രസിഡന്റ്. തുടർന്ന്യോജിപ്പുണ്ടാകുന്നത് 1916 ലെലഖ്‌നൗസമ്മേളനത്തിൽ A.C മജൂംദാർആയിരുന്നുപ്രസിഡന്റ്‌

കോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയആദ്യവനിതആനിബസന്റ് (1917)
കോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയആദ്യഇന്ത്യൻവനിതസരോജിനിനായിഡു (1925)

ഗാന്ധിജികോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയത് 1924 ലെബെൽഗാംസമ്മേളനത്തിൽ. ഗാന്ധിജികോൺഗ്രസ്‌ വിടുന്നതായിപ്രഖ്യാപിച്ചത് 1934ൽ

ജവഹർലാൽനെഹ്‌റുആദ്യമായികോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്ആകുന്നത് 1929 ലെലാഹോർസമ്മേളനത്തിൽ. ഏറ്റവുംകൂടതൽതവണകോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്ജവഹർലാൽനെഹ്‌റു

സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്ആദ്യമായികോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആകുന്നത് 1938 ലെഹരിപുരസമ്മേളനത്തിൽ

ഇന്ത്യക്ക്സ്വാതന്ത്ര്യംലഭിക്കുമ്പോൾകോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ J. B കൃപലാനി
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരഭാരതത്തിലെഅദ്യകോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ

ഏറ്റവുംകൂടതൽകാലംകോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയിരുന്നവനിതസോണിയഗാന്ധി

കോൺഗ്രസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയവനിതകൾ

1 ആനിബസന്റ്
2 സരോജിനിനായിഡു
3 നെല്ലിസെൻഗുപ്‌ത
4 ഇന്ധിരാഗാന്ധി
5 സോണിയഗാന്ധി
ഐഎൻസിരൂപീകൃതമായവർഷം? 1885 മുംബൈയിലെഗോകുൽദാസ്തേജ്പാൽസംസ്കൃതകോളേജ്‬‬‬‬

📢ഐഎൻസിയുടെസ്ഥാപകൻ? A O ഹ്യും
📢ഐഎൻസിയുടെആദ്യത്തെപ്രസിഡന്റ്? ഡബ്ല്യൂസീബാനർജി
📢ഐഎൻസിയുടെആദ്യത്തെസെക്രട്ടറി? A O ഹ്യുo
📢INCക്ക്ആപേര്നിർദ്ദേശിച്ചത്? ദാദാഭായ്നവറോജി
📢ഐഎൻസിയുടെആദ്യത്തെസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തവരുടെഎണ്ണം? 72
📢ഐഎൻസിയുടെആദ്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചത്? ജിസുബ്രഹ്മണ്യഅയ്യർ
📢ഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽഅവതരിപ്പിച്ചപ്രമേയങ്ങളുടെഎണ്ണം? 9
📢ഐഎൻസിയുടെരൂപീകരണസമയത്തെവൈസ്രോയി? ഡഫറിൻപ്രഭു
📢ഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തമലയാളി?  ബാരിസ്റ്റർജിപിപിള്ള
📢ഐഎൻസിയുടെരൂപീകരണവുമായിബന്ധപ്പെട്ട്സിന്താന്തം? സേഫ്റ്റിവാൽവ്സിദ്ധാന്തം
📢ഐഎൻസിയുടെരണ്ടാമത്തെഅധ്യക്ഷൻ? ദാദാഭായ്നവറോജി 1886 കൊൽക്കത്ത
📢ഐഎൻസിയുടെമൂന്നാമത്തെപ്രസിഡന്റ്? ബദറുദ്ദീൻതിയാബ്ജിമദ്രാസ്
📢 INC ടെആദ്യത്തെമുസ്ലിംപ്രസിഡന്റ്? ബദറുദ്ദീൻതിയബ്ജി
📢പദവിയിലിരിക്കെഅന്തരിച്ചആദ്യത്തെ �� INC യുടെപ്രസിഡന്റ്? ബദറുദ്ദീൻതീയബ്ജി
📢ഐഎൻസിയുടെനാലാമത്തെപ്രസിഡന്റ്? ജോർജ്ജുൾ
📢ഐഎൻസിയുടെആദ്യത്തെവിദേശപ്രസിഡന്റ്? ജോർജ്ജൂൾ
📢ഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റായഏകമലയാളി? C ശങ്കരൻനായർ 1897 അമരാവതിസമ്മേളനം
📢രണ്ടുതവണഎഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റായവിദേശി? വില്യംവെണ്ടർവേ
📢 1905-ലെബംഗാൾവിഭജനകാലത്ത് INC പ്രസിഡന്റ്? ഗോപാലകൃഷ്ണഗോകലെ
📢 1906 INC ടെസമ്മേളനംനടന്നത്? കൽക്കട്ടഅദ്ധ്യക്ഷൻദാദാഭായ്നവറോജിസ്വരാജ്എന്നപദംആദ്യമായി INC ഉപയോഗിച്ചത് 1906
📢INC ൽഇത്വാദികളെന്നുംതീവ്രവാദിഎന്നുരണ്ടായിപിരിഞ്ഞ്സമ്മേളനം? 1907 ലെസൂററ്റ്സമ്മേളനം
📢മിതവാദിയുടെനേതാവ്ഗോപാലകൃഷ്ണഗോകലെ, തീവ്രവാദിയുടെനേതാവ് �� ബാലഗംഗാധരതിലക

📢വന്ദേമാതരംദേശീയഗീതംആദ്യമായിആലപിച്ചത്ഏത്സമ്മേളനത്തിലാണ്? 1896 ലെകൊൽക്കത്ത
📢ദേശീയഗാനംആദ്യമായിആലപിച്ചത്? 1911-ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനം
📢മിതവാദികളുംതീവ്രവാദികളുംതമ്മിൽഒന്നിച്ച്സമ്മേളനം? 1916 lucknow അദ്ധ്യക്ഷൻഎസിമജുംതാർ
📢ജവഹർലാൽനെഹ്റുവുംഗാന്ധിയുംതമ്മിൽകണ്ടുമുട്ടിയസമ്മേളനം? 1916-ലെ lucknow സമ്മേളനം
📢ഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റ്ആയആദ്യവനിത? ആനിബസന്റ് 1917
📢ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യത്തെസമ്മേളനം? 1901ലെകൊൽക്കത്ത
📢ഗാന്ധിജിപ്രസിഡന്റായസമ്മേളനം? 1924-ലെബെൽഗാംസമ്മേളനം
📢ഗാന്ധിജികോൺഗ്രസ്വിടുന്നതായിപ്രഖ്യാപിച്ചത്? 1934
📢അയിത്തോച്ചാടനംകോൺഗ്രസിന്റെനയമായിഅംഗീകരിച്ചസമ്മേളനം? 1923 ലെകാക്കിനടസമ്മേളനം
📢മൗലികഅവകാശത്തെപറ്റിഒരുപ്രമേയംപാസാക്കിയസമ്മേളനം? 1931 ലെകറാച്ചിസമ്മേളനം
📢ഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റ്ആയആദ്യഇന്ത്യൻവനിത? സരോജിനിനായിഡു 1925
📢ഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റായമൂന്നാമത്തെവനിത? നെല്ലിസെൻഗുപ്ത 1933
📢സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയുടെആദ്യത്തെവനിതാപ്രസിഡന്റ്? ഇന്ദിരാഗാന്ധി 1959
📢ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംഅയ്യൻസിയുടെപ്രസിഡന്റായത്? സോണിയാഗാന്ധി
📢സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുമ്പ്കൂടുതൽകാലംതുടർച്ചയായിഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റായത്? മൗലാനഅബ്ദുൾകലാംആസാദ്
📢നെഹറുപങ്കെടുത്തഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനം? 1912-ലെബന്ദിപ്പൂർസമ്മേളനം
📢നെഹറുപ്രസിഡന്റായസമ്മേളനം? 1929 ലെലാഹോർസമ്മേളനം, പൂർണ്ണസ്വരാജ്പ്രമേയംപാസാക്കിയസമ്മേളനം 1929 ലെലാഹോർസമ്മേളനംആണ്, 1930 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യയുടെആദ്യത്തെസ്വാതന്ത്ര്യദിനമായിആചരിക്കാൻതീരുമാനിച്ചസമ്മേളനം 1929 ലാഹോർസമ്മേളനത്തിൽവച്ചാണ്
📢സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്ഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റ്ആയത് 1938ലെഹരിപുരസമ്മേളനം
📢ഐഎൻസിസിയുടെആദ്യത്തെതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്രസിഡന്റ ? സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ് 1939 ത്രിപുരസമ്മേളനംസുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്പരാജയപ്പെടുത്തിയത്പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യയെആണ്
📢കിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചസമ്മേളനം? 1942 ലെബോംബെസമ്മേളനം
📢ഇന്ത്യക്ക്സ്വാതന്ത്ര്യംലഭിക്കുമ്പോൾഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റ്?  ജീവികൃപലാനി
📢സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയുടെആദ്യത്തെഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റ്? പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ
📢സോഷ്യലിസംഒരുനയമായിഅംഗീകരിച്ചഐഎൻസിയുടെസമ്മേളനം? 1955-ലെആവടിസമ്മേളനം
📢കോൺഗ്രസിന്റെഔദ്യോഗികചരിത്രകാരൻഎന്നറിയപ്പെടുന്നത്? പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ
📢ഐഎൻസിയുടെസമ്മേളനംനടന്നആദ്യത്തെദക്ഷിണേന്ത്യൻനഗരം chennai
📢പ്രസിഡന്റായആദ്യത്തെദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ? P അനന്തചാല്ലു
📢സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുമധികംതവണഐഎൻസിയുടെസമ്മേളനംനടന്നത്കൊൽക്കത്ത, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽസമ്മേളനംനടന്നത്ന്യൂഡൽഹി📢
📢 INC ൽ 1885 മുതൽ 1905 വരെയുള്ളകാലഘട്ടമാണ്മിതവാദികാലഘട്ടംഎന്നറിയപ്പെടുന്നത്
📢 1905 മുതൽ 1918 വരെയുള്ളകാലഘട്ടമാണ് INCൽതീവ്രവാദിവാദികാലഘട്ടംഎന്നറിയപ്പെടുന്നത്
📢 1919 മുതൽ 1947 വരെയുള്ളകാലഘട്ടമാണ് INC യിൽഗാന്ധിയൻയുഗംഎന്നറിയപ്പെടുന്നത്
INC യുടെആദ്യപ്രസിഡൻ്റ് - W C ബാനർജി‬‬‬‬
2-ദാദാബായ്നവറോജി.
INC യുടെആദ്യക്രിസ്ത്യൻപ്രസിഡൻ്റ് - w c ബാനർജി
ആദ്യമുസ്ലീംപ്രസിഡൻ്റ് - ബദറുദ്ദീൻതിയാബ്ജി(1887 മദ്രാസ് )
പാഴ്സിപ്രസിഡൻ്റ് - ദാദാബായ്നവറോജി
ആദ്യഹിന്ദുപ്രസിഡൻ്റ് - പിഅനന്തചാർലു
ആദ്യവിദേശിപ്രസിഡൻ്റ് - ജോർജ്യൂൾ(1888, അലഹബാദ്)
ആദ്യദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരനായപ്രസിഡൻ്റ് - പി.അനന്തചാർലു
ആദ്യമലയാളിപ്രസിഡൻ്റ് - C ശങ്കരൻനായർ (1897 അമരാവതി)
ആദ്യവനിതാപ്രസിഡൻ്റ് - ആനിബസൻ്റ് (191 7 കൽക്കത്താ )
ആദ്യഇന്ത്യൻവനിതാപ്രസിഡൻ്റ് - സരോജിനിനായിഡു (1925, കൊൽക്കത്ത )
ആദ്യതെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്രസിഡൻ്റ് - സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ് (1939 ത്രിപുര )
രണ്ട്തവണപ്രസിഡൻ്റായവിദേശിപ്രസിഡൻ്റ് - വില്യംവെഡർബേൺ (1889, I910)
'
നെഹ്റുപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം 1912 ലെബങ്കിപ്പൂർസമ്മേളനം‬‬‬‬
ഡൽഹിആദ്യമായികോൺഗ്രസ്സ്സമ്മേളനത്തിൽവേദിയായത് - 1918
1923 കാക്കിനഡകോൺഗ്രസ്സ്സമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷൻ - മുഹമ്മദാലിജിന്ന
INC ക്ക്ആദ്യംനിശ്ചയിച്ചിരുന്നപേര് - ഇന്ത്യൻനാഷണൽയൂണിയൻ‬‬‬‬
Inc യുടെയുംഇന്ത്യൻമുസ്ലിംലീഗ്ന്റെയുംപ്രസിഡന്റ്‌ ആയഏകവ്യക്തി - മുക്താർഅഹമദ്അൻസാരി.‬‬‬‬
1917-19 മുസ്ലിംലീഗ്‬‬‬‬
1927 മദ്രാസ് - INC
INC യുടെആദ്യമുസ്ലിംപ്രസിഡന്റ്-ബദറുദ്ദീൻതിയാബ്ജി‬‬‬‬
കോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്സ്ഥാനത്തിരുന്ന്അന്തരിച്ചആദ്യവ്യക്തി - ബദറുദ്ദീൻതിയാബ്ജി‬‬‬‬
‬: സ്ത്രീകൾപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം - 1889- ബോംബെ‬‬‬‬
ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യ INC യുടെസെഷൻ 1901 കൊൽക്കത്ത, പ്രസിഡന്റ്‌ ദില്ഷാ. E. വാചാ‬‬‬‬

ജവാഹർലാൽനെഹ്‌റുആദ്യമായിപങ്കെടുത്തആദ്യസമ്മേളനം -
1912 ബങ്കിപൂർ , പ്രസിഡന്റ്‌  R. A. മധോൽകർ
കോണ്ഗ്രസ്സ്വരാജ്എന്നപേരിൽപ്രമേയംപാസാക്കിയത്‬‬‬‬
1906 ലെകൽക്കട്ടസമ്മേളനം
INC യുടെപ്രവർത്തനത്തെഎതിർത്തഏകസാമൂഹ്യപരിഷ്‌കർത്താവ്-സർസയ്യിദ്അഹമ്മദ്ഖാൻ‬‬‬‬
വന്ദേമാതരംആലപിച്ചആദ്യസമ്മേളനം - 1896 കൊൽക്കത്ത, പ്രസിഡന്റ്‌ - റഹ്മത്തുള്ളസഹ്യനി‬‬‬‬

ജനഗ്ണ്മനആലപിച്ചതു - 1911 - B.N. ധർ.
*ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്*‬‬‬‬

★1885 ഡിസംബറിൽരൂപംകൊണ്ടു.

★. ബ്രട്ടീഷ്കാരനായിരുന്നഅലൻഒക്ടേവിയൻഹ്യൂംആയിരുന്നുസ്ഥാപകൻ  *ആദ്യസെക്രട്ടറിയുംഇദ്ദേഹമാണ്*

★inc എന്നപേര്നിർദ്ദേശ്ശിച്ചത്: *ദാദാഭായിനവറോജി*

★inc യുടെരണ്ടാമത്തെപ്രസിഡന്റ്: *ദാദാഭായിനവറോജി*

★ആദ്യസമ്മേളനത്തിൽ 72 പേർപങ്കെടുത്തു.

★ആദ്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചത്: *ജി.സുബ്രമണ്യഅയ്യർ*

★കോൺഗ്രസ്ന്റെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തമലയാളി : *ജി.പിപിള്ള*

★inc യുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിന്വേദിയായനഗരം: *മുംബൈ* _ഗോകുൽദാസ്തേജ്‌പാൽകോളേജ്_ സമ്മേളനവേദി

★inc യുടെആദ്യസമ്മേളനംനടത്താൻഉദ്ദേശ്ശിച്ചിരുന്നസ്ഥലം *പൂനെ*, പ്ളേഗ്മൂലംമുംബൈയിലേക്ക്മാറ്റി.

★inc രൂപീകരണസമയത്തെവൈസ്രോയി: *ഡഫെറിൻ*

★2ആംസമ്മേളനവേദി: *കൊൽക്കത്ത*

★മൂന്നാംസമ്മേളനവേദി: *ചെന്നൈ* 1887

★കോൺഗ്രസ്ന്റെആദ്യമുസ്ലിംപ്രസിഡന്റ്: *ബദറുദ്ധീൻതയാബ്ജി*1887

★കോൺഗ്രസിന്റെആദ്യയൂറോപ്പ്യൻപ്രസിഡന്റ്: *ജോർജ്യുൾ*1888

★കോൺഗ്രസിന്റെപ്രെസിഡന്റായആദ്യ/ഏകമലയാളി: *സി.ശങ്കരൻനായർ* _അമരാവതിസമ്മേളനം_1897

★1905 ബംഗാളിന്റെവിഭജനസമയത്തെപ്രസിഡന്റ്: *ഹെന്ററികോട്ടൺ*

★സ്വരാജ്കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത് *1906 കൊൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽ*

★സൂറത്പിളർപ്--->രാഷ്ബിഹാരിബോസ്--->1907

★1911 കൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷംവഹിച്ചത്: *ബി.ൻധർ*

★ദേശീയഗാനംആദ്യമായിആലപിച്ചത്ഈസമ്മേളനത്തിൽആണ്.

★കോൺഗ്രസിന്റെഔദ്യോഗികചിത്രകാരൻ : *പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ*

★കോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ: *പി.അനന്തചാർലു*

★കോൺഗ്രസിന്റെചരിത്രത്തിലെഖേദകരമായസംഭവംഎന്ന്ചിത്രകാരന്മാർവിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് *1907 ലെസൂറത്പിളർപ്*

★ഗ്രാമത്തിൽവച്ച്നടന്നഏകകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം *ഫെയ്‌സ്‌പൂർ*1937

★കോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യവനിത : *ആനിബെസ്സൻറ്*1917 കൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽ.

★പ്രെസിഡന്റായആദ്യഇന്ത്യൻവനിത: *സരോജിനിനായിഡു* 1925 കാൺപൂർസമ്മേളനം

★സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ inc  പ്രെസിഡന്റായആദ്യവനിത *ഇന്ദിരാഗാന്ധി*

★ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യസമ്മേളനം: *1901 കൽക്കത്ത*

★നെഹ്റുപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം: *ബങ്കിപ്പൂർ 1912*

★ഡൽഹിആദ്യമായിസമ്മേളനത്തിന്വേദിയാവുന്നത്: 1918

★സ്റ്റാമ്പിൽമുദ്രണംചെയ്യപ്പെട്ടആദ്യകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്: *ഗാന്ധിജി*

★ഗാന്ധിജിയും ,നെഹ്രുവുംഒന്നിച്ച്ആദ്യമായിപങ്കെടുത്തസമ്മേളനം: *1916 ലക്നൗ*

★പൂർണസ്വരാജ്കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത്: *1929 ലാഹോർ*

★ *മൗലാനാഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്* ആണ്സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായത്.

★2 തവണ inc പ്രെസിഡന്റായവിദേശ്ശി : *വില്യംവെടർബേൺ*

★ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംതുടർച്ചയായികോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായവ്യക്തിയാണ് *സോണിയഗാന്ധി*

★ഏറ്റവുംകൂടിയപ്രായത്തിൽപ്രെസിഡന്റായത്: *ദാദാബായിനവറോജി*

★ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞപ്രായത്തിൽകോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായത്: *മൗലാനാഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്*

★ഗാന്ധിജിഅധ്യക്ഷംവഹിച്ചഏകകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം *ബൽഗാം*1924

★പ്രസിഡന്റ്സ്ഥാനത്തേക്ക്ആദ്യമായിമത്സരംനടന്നത് *1939 തൃപുരി*

★ഈസമ്മേളനത്തിൽപട്ടാഭിസീതാരാമയ്യയെപരാജയപ്പെടുത്തിസുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്പ്രെസിഡന്റായി.

★sc ബോസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യസമ്മേളനം 1938 *ഹരിപുര*

★സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനംനടന്നത് : *കൊൽക്കത്തയിലാണ്*

★സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്സ്സമ്മേളനംനടന്നനഗരം *ന്യൂഡൽഹി*

★പ്രെസിഡന്റായആദ്യദളിതൻ : *എൻസജ്ജീവയ്യ*

★പ്രമേയത്തിലൂടെപുറത്താക്കപ്പെട്ടആദ്യപ്രസിഡന്റ്: *സീതാറാംകേസരി*

★സോഷ്യലിസംലക്ഷ്യമായിഅംഗീകരിച്ചത്: 1955 *ആവഡി* സമ്മേളനം

★UN ദെബ്ബാർആണ്ആവടിസമ്മേളനത്തിന്അധ്യക്ഷംവഹിച്ചത്.

★ഇന്ത്യക്ക്സ്വതന്ത്ര്യംകിട്ടുമ്പോൾപ്രസിഡന്റ് *ജെബികൃപലാനി*

★1948 ജയ്പൂർസമ്മേളനത്തിൽപ്രസിഡന്റ് *പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ*

★ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചസമയത്ത്അധ്യക്ഷംവഹിച്ചത് *മൗലാനാഅബ്ദുൾകലാംആസാദ്*

★ *ലാലാലജ്പത്റായ്,ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ,ബാലഗംഗാതാരതിലകൻ* കോൺഗ്രസിലെതീവ്രവാദിഗ്രൂപ്പ്.(ലാൽപാൽബാൽ)

★bg തിലകൻആയിരുന്നുതീവ്രവാദിവിഭാഗത്തിന്റെനേതാവ്.

★ *ദാദാബായി,ഫിറോസ്ഷാമെഹ്ത, അനന്തചാരലു,ഗോകലെ* മിതവാദിഗ്രൂപ്പ്

★ഗോഖലെആയിരുന്നുനേതാവ്

★യൂണിഫോമായി *ഖാദി* സ്വീകരിച്ചത് 1921 ഇൽ

★inc യുടെസമാധാനപരമായചരമമാണ്തന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പറഞ്ഞത് *കഴ്‌സൻ*

★കോൺഗ്രസിന്റെരൂപീകരണവുമായിബന്ധപ്പെട്ടസിദ്ധാന്തമാണ്  *സുരക്ഷാവാൽവ്സിദ്ധാന്തം*


ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെആദ്യത്തെമുസ്ലീംപ്രസിഡണ്ട്ആര് ?‬‬‬‬
ബദ്‌റൂദ്ദിന് തയാബ്ജി
ഇന്ത്യയ്ക്ക്സ്വാതന്ത്ര്യംലഭിച്ചസമയത്ത്ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സിന്റെപ്രസിഡന്റ്ആരായിരുന്നു? ജെ.ബി. കൃപാലനി‬‬‬‬
*സൂററ്റ്പിളർപ്പ് (1907)*‬‬‬‬
കോൺഗ്രസ്സിലെമിതവാദികളുംതീവ്രവാദികളുംരണ്ടായിപിളർന്നകോൺഗ്രസ്സ്സമ്മേളനം?ans : സൂററ്റ്സമ്മേളനം
*സൂററ്റ്പിളർപ്പ്  നടന്നവർഷം?ans : 1907
*സൂററ്റ്വിഭജനംനടക്കുമ്പോൾകോൺഗ്രസ്സ്പ്രസിഡന്റ്?ans : റാഷ്ബിഹാരിഘോഷ്
*കോൺഗ്രസ്സ്ചരിത്രത്തിലെഖേദകരമായസംഭവംഎന്ന്ചരിത്രകാരന്മാർവിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്?ans : സൂററ്റ്പിളർപ്പ്
*കോൺഗ്രസ്സിലെമിതവാദിവിഭാഗത്തിന്നേതൃത്വംനൽകിയത്?ans : ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെ
 *കോൺഗ്രസ്സിലെതീവ്രവാദിവിഭാഗത്തിന്നേതൃത്വംനൽകിയത്?ans : ബാലഗംഗാധരതിലക്
*തീവ്രവാദിവിഭാഗത്തിന്റെആവശ്യങ്ങളായസ്വരാജ്യം, വിദേശവസ്തുക്കൾബഹിഷ്കരിക്കൽ" എന്നിവമിത്രവാദികൾഅംഗീകരിച്ചില്ല. ഇത്പിളർപ്പിലേക്ക്വഴിവച്ചു
നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെപെട്ടെന്നുള്ളപിൻവവാങ്ങലിനെതുടർന്ന്കോൺഗ്രസ്സിലുണ്ടായഅഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന്റെഫലമായികോൺഗ്രസ്സിൽനിന്നുംവിട്ടുപോയനേതാക്കൾആരംഭിച്ചസംഘടന (പാർട്ടി) ans : സ്വരാജ്പാർട്ടി‬‬‬‬
‬: നെഹ്‌റുറിപ്പോർട്ട് (1928)‬‬‬‬
*നെഹ്റുറിപ്പോർട്ടിന്റെഅദ്ധ്യക്ഷൻ?ans : മോത്തിലാൽനെഹ്റു
*നെഹ്റുറിപ്പോർട്ട്പാസ്സാക്കാൻകഴിയാത്തതിനുകാരണം?ans : വർഗ്ഗീയവാദികളുടെഎതിർപ്പ്
*ഇന്ത്യക്ക്ഡൊമിനിയൻപദവിനൽകണമെന്ന്ഗവൺമെന്റിനോടാവശ്യപ്പെട്ടസമ്മേളനം?ans : കൊൽക്കത്തസമ്മേളനം(1928)
*നെഹ്റുറിപ്പോർട്ടിനെഎതിർത്തുകൊണ്ട് 1929-ൽ 14 തത്വങ്ങൾ (14 points)രൂപംനൽകിയത്?ans : മുഹമ്മദലിജിന്ന
*പൂർണ്ണസ്വരാജ് (1929)*‬‬‬‬
കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യം ‘പൂർണ്ണസ്വരാജ്’ ആണെന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചസമ്മേളനം?ans : 1929 -ലെലാഹോർസമ്മേളനം
*ലാഹോർകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനത്തിലെഅദ്ധ്യക്ഷൻ?ans : ജവഹർലാൽനെഹ്‌റു
 *ലാഹോർ  സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തെതുടർന്ന്സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെത്രിവർണ്ണപതാകആദ്യമായിഉയർത്തിയത്?ans : 1929 ഡിസംബർ 31
*പൂർണ്ണസ്വരാജ്  പ്രഖ്യാപനത്തെതുടർന്ന്ഇന്ത്യയുടെആദ്യത്തെസ്വാതന്ത്ര്യദിനമായിആഘോഷിച്ചത്?ans : 1930 ജനുവരി 26 ന്
*ഈദിവസത്തിന്റെഓർമ്മയ്ക്കായാണ്ജനുവരി 26 ഇന്ത്യയുടെറിപ്പബ്ലിക്ദിനമായിതിരഞ്ഞെടുത്തത്.
വന്ദേമാതരം (ദേശീയഗീതം) ആദ്യമായിആലപിച്ച INC സമ്മേളനം - 1896 കൊൽക്കത്തസമ്മേളനം.‬‬‬‬
ജനഗണമന (ദേശീയഗാനം) ആദ്യമായിആലപിച്ച INC സമ്മേളനം - 1911 കൊൽക്കത്തസമ്മേളനം.

വന്ദേമാതരംആദ്യമായിആലപിച്ചകൊൽക്കത്തസമ്മേളനഅധ്യക്ഷൻ- റഹ്മത്തുള്ളസായാനി
ജനഗണമനആലപിച്ചകൊൽക്കത്തസമ്മേളനഅധ്യക്ഷൻ - ബി.എൻ. ധർ
ഏറ്റവുംകൂടിയപ്രായത്തിൽകോണ്ഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്ആയത് - ദാദാഭായ്നവറോജി‬‬‬‬
ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞപ്രായത്തിൽകോണ്ഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ് - മൗലാനാഅബ്ദുൾകലാംആസാദ്
കോണ്ഗ്രസിന്റെവാർഷികസമ്മേളനത്തെഅവധിക്കാലവിനോദപരിപാടിഎന്നുവിശേഷിപ്പിച്ചത് - ബാലഗംഗാധരതിലക്‬‬‬‬
കോണ്ഗ്രസിന്റെആദ്യതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്രസിഡന്റ് - സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ് (1939 - ത്രിപുരിസമ്മേളനം)‬‬‬‬
ഗവൺമെന്റിനെതിരെനടത്തുന്നയോഗങ്ങൾതടയാനായിസെഡീഷ്യസ്മീറ്റിംഗ്ആക്ട്പാസാക്കിയത്-1907‬‬‬‬
*ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്*‬‬‬‬

★1885 ഡിസംബറിൽരൂപംകൊണ്ടു.

★. ബ്രട്ടീഷ്കാരനായിരുന്നഅലൻഒക്ടേവിയൻഹ്യൂംആയിരുന്നുസ്ഥാപകൻ  *ആദ്യസെക്രട്ടറിയുംഇദ്ദേഹമാണ്*

★inc എന്നപേര്നിർദ്ദേശ്ശിച്ചത്: *ദാദാഭായിനവറോജി*

★inc യുടെരണ്ടാമത്തെപ്രസിഡന്റ്: *ദാദാഭായിനവറോജി*

★ആദ്യസമ്മേളനത്തിൽ 72 പേർപങ്കെടുത്തു.

★ആദ്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചത്: *ജി.സുബ്രമണ്യഅയ്യർ*

★കോൺഗ്രസ്ന്റെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തമലയാളി : *ജി.പിപിള്ള*

★inc യുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിന്വേദിയായനഗരം: *മുംബൈ* _ഗോകുൽദാസ്തേജ്‌പാൽകോളേജ്_ സമ്മേളനവേദി

★inc യുടെആദ്യസമ്മേളനംനടത്താൻഉദ്ദേശ്ശിച്ചിരുന്നസ്ഥലം *പൂനെ*, പ്ളേഗ്മൂലംമുംബൈയിലേക്ക്മാറ്റി.

★inc രൂപീകരണസമയത്തെവൈസ്രോയി: *ഡഫെറിൻ*

★2ആംസമ്മേളനവേദി: *കൊൽക്കത്ത*

★മൂന്നാംസമ്മേളനവേദി: *ചെന്നൈ* 1887

★കോൺഗ്രസ്ന്റെആദ്യമുസ്ലിംപ്രസിഡന്റ്: *ബദറുദ്ധീൻതയാബ്ജി*1887

★കോൺഗ്രസിന്റെആദ്യയൂറോപ്പ്യൻപ്രസിഡന്റ്: *ജോർജ്യുൾ*1888

★കോൺഗ്രസിന്റെപ്രെസിഡന്റായആദ്യ/ഏകമലയാളി: *സി.ശങ്കരൻനായർ* _അമരാവതിസമ്മേളനം_1897

★1905 ബംഗാളിന്റെവിഭജനസമയത്തെപ്രസിഡന്റ്: *ഹെന്ററികോട്ടൺ*

★സ്വരാജ്കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത് *1906 കൊൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽ*

★സൂറത്പിളർപ്--->രാഷ്ബിഹാരിബോസ്--->1907

★1911 കൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷംവഹിച്ചത്: *ബി.ൻധർ*

★ദേശീയഗാനംആദ്യമായിആലപിച്ചത്ഈസമ്മേളനത്തിൽആണ്.

★കോൺഗ്രസിന്റെഔദ്യോഗികചിത്രകാരൻ : *പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ*

★കോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ: *പി.അനന്തചാർലു*

★കോൺഗ്രസിന്റെചരിത്രത്തിലെഖേദകരമായസംഭവംഎന്ന്ചിത്രകാരന്മാർവിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് *1907 ലെസൂറത്പിളർപ്*

★ഗ്രാമത്തിൽവച്ച്നടന്നഏകകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം *ഫെയ്‌സ്‌പൂർ*1937

★കോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യവനിത : *ആനിബെസ്സൻറ്*1917 കൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽ.

★പ്രെസിഡന്റായആദ്യഇന്ത്യൻവനിത: *സരോജിനിനായിഡു* 1925 കാൺപൂർസമ്മേളനം

★സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ inc  പ്രെസിഡന്റായആദ്യവനിത *ഇന്ദിരാഗാന്ധി*

★ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യസമ്മേളനം: *1901 കൽക്കത്ത*

★നെഹ്റുപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം: *ബങ്കിപ്പൂർ 1912*

★ഡൽഹിആദ്യമായിസമ്മേളനത്തിന്വേദിയാവുന്നത്: 1918

★സ്റ്റാമ്പിൽമുദ്രണംചെയ്യപ്പെട്ടആദ്യകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്: *ഗാന്ധിജി*

★ഗാന്ധിജിയും ,നെഹ്രുവുംഒന്നിച്ച്ആദ്യമായിപങ്കെടുത്തസമ്മേളനം: *1916 ലക്നൗ*

★പൂർണസ്വരാജ്കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത്: *1929 ലാഹോർ*

★ *മൗലാനാഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്* ആണ്സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായത്.

★2 തവണ inc പ്രെസിഡന്റായവിദേശ്ശി : *വില്യംവെടർബേൺ*

★ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംതുടർച്ചയായികോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായവ്യക്തിയാണ് *സോണിയഗാന്ധി*

★ഏറ്റവുംകൂടിയപ്രായത്തിൽപ്രെസിഡന്റായത്: *ദാദാബായിനവറോജി*

★ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞപ്രായത്തിൽകോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായത്: *മൗലാനാഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്*

★ഗാന്ധിജിഅധ്യക്ഷംവഹിച്ചഏകകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം *ബൽഗാം*1924

★പ്രസിഡന്റ്സ്ഥാനത്തേക്ക്ആദ്യമായിമത്സരംനടന്നത് *1939 തൃപുരി*

★ഈസമ്മേളനത്തിൽപട്ടാഭിസീതാരാമയ്യയെപരാജയപ്പെടുത്തിസുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്പ്രെസിഡന്റായി.

★sc ബോസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യസമ്മേളനം 1938 *ഹരിപുര*

★സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനംനടന്നത് : *കൊൽക്കത്തയിലാണ്*

★സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്സ്സമ്മേളനംനടന്നനഗരം *ന്യൂഡൽഹി*

★പ്രെസിഡന്റായആദ്യദളിതൻ : *എൻസജ്ജീവയ്യ*

★പ്രമേയത്തിലൂടെപുറത്താക്കപ്പെട്ടആദ്യപ്രസിഡന്റ്: *സീതാറാംകേസരി*

★സോഷ്യലിസംലക്ഷ്യമായിഅംഗീകരിച്ചത്: 1955 *ആവഡി* സമ്മേളനം

★UN ദെബ്ബാർആണ്ആവടിസമ്മേളനത്തിന്അധ്യക്ഷംവഹിച്ചത്.

★ഇന്ത്യക്ക്സ്വതന്ത്ര്യംകിട്ടുമ്പോൾപ്രസിഡന്റ് *ജെബികൃപലാനി*

★1948 ജയ്പൂർസമ്മേളനത്തിൽപ്രസിഡന്റ് *പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ*

★ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചസമയത്ത്അധ്യക്ഷംവഹിച്ചത് *മൗലാനാഅബ്ദുൾകലാംആസാദ്*

★ *ലാലാലജ്പത്റായ്,ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ,ബാലഗംഗാതാരതിലകൻ* കോൺഗ്രസിലെതീവ്രവാദിഗ്രൂപ്പ്.(ലാൽപാൽബാൽ)

★bg തിലകൻആയിരുന്നുതീവ്രവാദിവിഭാഗത്തിന്റെനേതാവ്.

★ *ദാദാബായി,ഫിറോസ്ഷാമെഹ്ത, അനന്തചാരലു,ഗോകലെ* മിതവാദിഗ്രൂപ്പ്

★ഗോഖലെആയിരുന്നുനേതാവ്

★യൂണിഫോമായി *ഖാദി* സ്വീകരിച്ചത് 1921 ഇൽ

★inc യുടെസമാധാനപരമായചരമമാണ്തന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പറഞ്ഞത് *കഴ്‌സൻ*

★കോൺഗ്രസിന്റെരൂപീകരണവുമായിബന്ധപ്പെട്ടസിദ്ധാന്തമാണ്  *സുരക്ഷാവാൽവ്സിദ്ധാന്തം*
👉ഇന്ത്യൻപക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെപിതാവ്

Ao hume✅

👉Inc ഉണ്ടാവാൻകാരണംആയസിദ്ധാന്തം

Safty വാൽവ്സിദ്ധാന്തം✅

👉ഇപ്പൊൾ inc പ്രസിഡന്റ്

സോണിയഗാന്ധി✅

👉Inc ആരംഭിച്ചവർഷം

1885✅

👉Adhiya പ്രസിഡന്റ്

Wb ബാനർജി✅

👉Adhiya വനിതാപ്രസിഡന്റ്

Annie ബ്ലസന്റ്✅

👉ഇന്ത്യക്കാരിആയ inc പ്രസിഡന്റ്

സരോജിനിനായിഡു✅
പൂർണസ്വരാജ്പ്രഖ്യാപിച്ചത് :1929 -ലാഹോർസെഷൻ-ജവാഹർലാൽനെഹ്‌റു‬‬‬‬
poorna സ്വരാജിന്റഭാഗമായിഇന്ത്യയുടെആദ്യസ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ 1930 ജാൻ26 ആചരിച്ചു.ഇതിന്റസ്മരണാർദ്ധംആൻജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക്ക്ദിനമായആചരിക്കുന്നത്
INC യുടെഹരിപുരസമ്മേളനത്തിൽപ്രദർശിപ്പിച്ചനന്ദലാൽബോസ്ന്റെചിത്രം : ഗ്രാമീണചെണ്ടക്കാരൻ‬‬‬‬
*ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്*‬‬‬‬

★1885 ഡിസംബറിൽരൂപംകൊണ്ടു.

★. ബ്രട്ടീഷ്കാരനായിരുന്നഅലൻഒക്ടേവിയൻഹ്യൂംആയിരുന്നുസ്ഥാപകൻ  *ആദ്യസെക്രട്ടറിയുംഇദ്ദേഹമാണ്*

★inc എന്നപേര്നിർദ്ദേശ്ശിച്ചത്: *ദാദാഭായിനവറോജി*

★inc യുടെരണ്ടാമത്തെപ്രസിഡന്റ്: *ദാദാഭായിനവറോജി*

★ആദ്യസമ്മേളനത്തിൽ 72 പേർപങ്കെടുത്തു.

★ആദ്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചത്: *ജി.സുബ്രമണ്യഅയ്യർ*

★കോൺഗ്രസ്ന്റെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തമലയാളി : *ജി.പിപിള്ള*

★inc യുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിന്വേദിയായനഗരം: *മുംബൈ* _ഗോകുൽദാസ്തേജ്‌പാൽകോളേജ്_ സമ്മേളനവേദി

★inc യുടെആദ്യസമ്മേളനംനടത്താൻഉദ്ദേശ്ശിച്ചിരുന്നസ്ഥലം *പൂനെ*, പ്ളേഗ്മൂലംമുംബൈയിലേക്ക്മാറ്റി.

★inc രൂപീകരണസമയത്തെവൈസ്രോയി: *ഡഫെറിൻ*

★2ആംസമ്മേളനവേദി: *കൊൽക്കത്ത*

★മൂന്നാംസമ്മേളനവേദി: *ചെന്നൈ* 1887

★കോൺഗ്രസ്ന്റെആദ്യമുസ്ലിംപ്രസിഡന്റ്: *ബദറുദ്ധീൻതയാബ്ജി*1887

★കോൺഗ്രസിന്റെആദ്യയൂറോപ്പ്യൻപ്രസിഡന്റ്: *ജോർജ്യുൾ*1888

★കോൺഗ്രസിന്റെപ്രെസിഡന്റായആദ്യ/ഏകമലയാളി: *സി.ശങ്കരൻനായർ* _അമരാവതിസമ്മേളനം_1897

★1905 ബംഗാളിന്റെവിഭജനസമയത്തെപ്രസിഡന്റ്: *ഹെന്ററികോട്ടൺ*

★സ്വരാജ്കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത് *1906 കൊൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽ*

★സൂറത്പിളർപ്--->രാഷ്ബിഹാരിബോസ്--->1907

★1911 കൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷംവഹിച്ചത്: *ബി.ൻധർ*

★ദേശീയഗാനംആദ്യമായിആലപിച്ചത്ഈസമ്മേളനത്തിൽആണ്.

★കോൺഗ്രസിന്റെഔദ്യോഗികചിത്രകാരൻ : *പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ*

★കോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ: *പി.അനന്തചാർലു*

★കോൺഗ്രസിന്റെചരിത്രത്തിലെഖേദകരമായസംഭവംഎന്ന്ചിത്രകാരന്മാർവിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് *1907 ലെസൂറത്പിളർപ്*

★ഗ്രാമത്തിൽവച്ച്നടന്നഏകകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം *ഫെയ്‌സ്‌പൂർ*1937

★കോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യവനിത : *ആനിബെസ്സൻറ്*1917 കൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽ.

★പ്രെസിഡന്റായആദ്യഇന്ത്യൻവനിത: *സരോജിനിനായിഡു* 1925 കാൺപൂർസമ്മേളനം

★സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ inc  പ്രെസിഡന്റായആദ്യവനിത *ഇന്ദിരാഗാന്ധി*

★ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യസമ്മേളനം: *1901 കൽക്കത്ത*

★നെഹ്റുപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം: *ബങ്കിപ്പൂർ 1912*

★ഡൽഹിആദ്യമായിസമ്മേളനത്തിന്വേദിയാവുന്നത്: 1918

★സ്റ്റാമ്പിൽമുദ്രണംചെയ്യപ്പെട്ടആദ്യകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്: *ഗാന്ധിജി*

★ഗാന്ധിജിയും ,നെഹ്രുവുംഒന്നിച്ച്ആദ്യമായിപങ്കെടുത്തസമ്മേളനം: *1916 ലക്നൗ*

★പൂർണസ്വരാജ്കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത്: *1929 ലാഹോർ*

★ *മൗലാനാഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്* ആണ്സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായത്.

★2 തവണ inc പ്രെസിഡന്റായവിദേശ്ശി : *വില്യംവെടർബേൺ*

★ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംതുടർച്ചയായികോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായവ്യക്തിയാണ് *സോണിയഗാന്ധി*

★ഏറ്റവുംകൂടിയപ്രായത്തിൽപ്രെസിഡന്റായത്: *ദാദാബായിനവറോജി*

★ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞപ്രായത്തിൽകോൺഗ്രസ്പ്രെസിഡന്റായത്: *മൗലാനാഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്*

★ഗാന്ധിജിഅധ്യക്ഷംവഹിച്ചഏകകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം *ബൽഗാം*1924

★പ്രസിഡന്റ്സ്ഥാനത്തേക്ക്ആദ്യമായിമത്സരംനടന്നത് *1939 തൃപുരി*

★ഈസമ്മേളനത്തിൽപട്ടാഭിസീതാരാമയ്യയെപരാജയപ്പെടുത്തിസുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്പ്രെസിഡന്റായി.

★sc ബോസ്പ്രെസിഡന്റായആദ്യസമ്മേളനം 1938 *ഹരിപുര*

★സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനംനടന്നത് : *കൊൽക്കത്തയിലാണ്*

★സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്സ്സമ്മേളനംനടന്നനഗരം *ന്യൂഡൽഹി*

★പ്രെസിഡന്റായആദ്യദളിതൻ : *എൻസജ്ജീവയ്യ*

★പ്രമേയത്തിലൂടെപുറത്താക്കപ്പെട്ടആദ്യപ്രസിഡന്റ്: *സീതാറാംകേസരി*

★സോഷ്യലിസംലക്ഷ്യമായിഅംഗീകരിച്ചത്: 1955 *ആവഡി* സമ്മേളനം

★UN ദെബ്ബാർആണ്ആവടിസമ്മേളനത്തിന്അധ്യക്ഷംവഹിച്ചത്.

★ഇന്ത്യക്ക്സ്വതന്ത്ര്യംകിട്ടുമ്പോൾപ്രസിഡന്റ് *ജെബികൃപലാനി*

★1948 ജയ്പൂർസമ്മേളനത്തിൽപ്രസിഡന്റ് *പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ*

★ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചസമയത്ത്അധ്യക്ഷംവഹിച്ചത് *മൗലാനാഅബ്ദുൾകലാംആസാദ്*

★ *ലാലാലജ്പത്റായ്,ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ,ബാലഗംഗാതാരതിലകൻ* കോൺഗ്രസിലെതീവ്രവാദിഗ്രൂപ്പ്.(ലാൽപാൽബാൽ)

★bg തിലകൻആയിരുന്നുതീവ്രവാദിവിഭാഗത്തിന്റെനേതാവ്.

★ *ദാദാബായി,ഫിറോസ്ഷാമെഹ്ത, അനന്തചാരലു,ഗോകലെ* മിതവാദിഗ്രൂപ്പ്

★ഗോഖലെആയിരുന്നുനേതാവ്

★യൂണിഫോമായി *ഖാദി* സ്വീകരിച്ചത് 1921 ഇൽ

★inc യുടെസമാധാനപരമായചരമമാണ്തന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പറഞ്ഞത് *കഴ്‌സൻ*

★കോൺഗ്രസിന്റെരൂപീകരണവുമായിബന്ധപ്പെട്ടസിദ്ധാന്തമാണ്  *സുരക്ഷാവാൽവ്സിദ്ധാന്തം*
1911 ൽ INC സമ്മേളനംനടന്നത്കൊൽക്കത്തയിൽവെച്ചാണ്ഈസമ്മേളനത്തിൽആണ്ഇന്ത്യയുടെദേശീയഗാനംആദ്യമായിആലപിച്ചത്.‬‬‬‬ [ലോകത്തിലെഏറ്റവുംപഴയതുംവലിയതുമായജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിൽഒന്നാണ്ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്‌. 1885 ൽബ്രിട്ടീഷ്ഭരണകാലത്ത്അലൻഒക്ടാവില്ലൻഹ്യൂം , ദാദാഭായിനവറോജി, ഡിൻഷൗഎദുൽജിവച്ചഎന്നിവർചേർന്നാണ്ഇത്രൂപീകരിച്ചത്. പത്തൊൻപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെഅവസാനത്തിലുംഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റമധ്യത്തിലുംഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യസമരംത്തിലുംകേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നകോൺഗ്രസ് 1.5 കോടിസജീവഅംഗങ്ങളും 7 കോടിസമരസേനാനികളുമായിഅന്നത്തെഇന്ത്യയിലെബ്രിട്ടീഷ്കോളനിഭരണത്തിനെതിരസമരംനയിച്ചു.‬‬‬‬


പാർലമെന്ററിപാർട്ടിനേതാവ് സോണിയാഗാന്ധി
ലോക്സഭാപാർട്ടിനേതാവ് മല്ലിഗാർജുൻഖാർഗെ
രാജ്യസഭാപാർട്ടിനേതാവ് ഗുലാംനബിആസാദ്
(രാജ്യസഭപ്രതിപക്ഷനേതാവ്)
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് 28 ഡിസംബർ 1885 (131 വർഷങ്ങൾമുമ്പ്)
ആസ്ഥാനം 24, അക്ബർറോഡ്, ന്യൂഡെൽഹി 110001
പത്രം കോൺഗ്രസ്സന്ദേശ്
യുവജനവിഭാഗം ഇന്ത്യൻയൂത്ത്കോൺഗ്രസ്സ്
വിദ്യാർത്ഥിവിഭാഗം നാഷണൽസ്റ്റുഡന്റ്സ്യൂണിയൻഓഫ്ഇന്ത്യ
വനിതാവിഭാഗം ഓൾഇന്ത്യമഹിളാകോൺഗ്രസ്സ്
തൊഴിൽവിഭാഗം ഇന്ത്യൻനാഷണൽട്രേഡ്യൂണിയൻകോൺഗ്രസ്
ആശയം ജനാധിപത്യം
ഡെമോക്രാറ്റിക്സോഷ്യലിസം
സാമൂഹികക്ഷേമം
ലിബറലിസം
ഗാന്ധിയന്ചിന്തകൾ
മതേതരത്വം
രാഷ്ട്രീയധാര Centre-left
അന്താരാഷ്ട്രഅംഗത്വം Progressive Alliance
Socialist International
ഔദ്യോഗികനിറങ്ങൾ     Deep sky blue
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്കമ്മീഷൻപദവി National Party
സഖ്യം ഐക്യപുരോഗമനസഖ്യം (UPA)
ലോകസഭാബലം
ആദ്യമായിതിരഞ്ഞെടുപ്പ്നടന്നസമ്മേളനം :52nd, ത്രിപുരി, 1939‬‬‬‬
Inc യുടെഷോബോയ്‌ എന്ന്മുഹമ്മദലിജിന്നയെവിശേഷിപ്പിച്ചത് :മൗലാനാഅബ്ദുൾകലാംആസാദ്
ഗാന്ധിജികോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റായിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടഏകസന്ദർഭം 1924-ലെബെൽഗാംസമ്മേളനം. ഗാന്ധിജികോൺഗ്രസ്വിടുന്നതായിപ്രഖ്യാപിച്ചത് 1934ൽ‬‬‬‬
ഇന്ത്യക്ക്സ്വാതന്ത്ര്യംലഭിക്കുമ്പോൾകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്ജെബികൃപലാനി. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരഭാരതത്തിലെആദ്യകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ‬‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റായിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്ജവഹർലാൽനെഹറു‬‬‬‬
കോൺഗ്രസ്ഐതിഹാസികപൂർണസ്വരാജ്പ്രഖ്യാപനംനടത്തിയത് 1929 ലാഹോർസമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷനായിരുന്നത്ജവഹർലാൽനെഹ്റു‬‬‬‬
1942 കോൺഗ്രസ്ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചസമ്മേളനംനടന്നത്മുംബൈയിൽകിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയംതയ്യാറാക്കിയത്ജവഹർലാൽനെഹ്റു. കോൺഗ്രസ്ക്വിറ്റിന്ത്യാദിനമായിആചരിച്ചത് 1942 ഓഗസ്റ്റ് 9‬‬‬‬
1925 kaanpur സമ്മേളനത്തിൽആണ്ഹിന്ദി INC യുടെഔധോഗികഭാഷആയിതിരഞ്ഞെടുത്തത്‬‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റായിരുന്നവനിതസോണിയഗാന്ധി‬‬‬‬
ഇന്ത്യയ്ക്ക്സോഷ്യലിസ്റ്റ്സാമൂഹികഘടനഎന്നപ്രസിദ്ധമായകോൺഗ്രസ്നയരൂപവത്കരണസമ്മേളനംനടന്നത് 1955 ആവഡിയിൽ‬‬‬‬
കോൺഗ്രസ്സമ്മേളനംനടന്നആദ്യദക്ഷിണേന്ത്യൻനഗരംചെന്നൈ‬‬‬‬
ഗ്രാമത്തിൽവച്ച്നടന്നഏകകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം 1937-ലെഫെയ്സ്പൂർസമ്മേളനമാണ്‬‬‬‬
സ്വതന്ത്രത്തിനുമുൻപ്തുടർച്ചയായി 6 വർഷം INC പ്രസിഡന്റ്‌ ആയതു -അബ്ദുൽകലംആസാദ്‌‬‬‬‬
സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റായആദ്യവനിതഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്‬‬‬‬
1998 മുതൽസോണിയഗാന്ധിപ്രസിഡന്റ്‌ ആയതു -ഡൽഹി‬‬‬‬
1918-ലാണ്ഡൽഹിആദ്യമായികോൺഗ്രസ്സമ്മേളനത്തിന്വേദിയായത്‬‬‬‬
സ്റ്റാമ്പിൽമുദ്രണംചെയ്യപ്പെട്ടആദ്യകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്ആണ്ഗാന്ധിജി‬‬‬‬
ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം 1901-ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനമാണ്‬‬‬‬
നെഹ്റുപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം 1912-ലെബങ്കിപ്പൂർസമ്മേളനം‬‬‬‬
ഗാന്ധിജിയുംനെഹ്റുവുംഒന്നിച്ച്ആദ്യമായിപങ്കെടുത്തത് 1916-ലെലക്നൗസമ്മേളനത്തിലാണ്‬‬‬‬
മൗലാനഅബ്ദുൽകലാംആസാദാണ്സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റായത്‬‬‬‬
സ്വരാജ്കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യംഎന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത്  1906ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിലാണ്‬‬‬‬
പൂർണ്ണസ്വരാജ്കോൺഗ്രസിന്റെലക്ഷ്യംഎന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1929 ലാഹോർസമ്മേളനത്തിൽ‬‬‬‬
തുടർച്ചയായിഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റായവ്യക്തിസോണിയാഗാന്ധിയാണ്‬‬‬‬
1939ലെത്രിപുരിസമ്മേളനത്തിലാണ്പ്രസിഡന്റ്സ്ഥാനത്തേക്ക്ആദ്യമായിമത്സരംനടന്നത്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുമ്പ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനംനടന്നനഗരംകൊൽക്കത്തയാണ്‬‬‬‬
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്ശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനംനടന്നനഗരംന്യൂഡൽഹിയാണ്‬‬‬‬
‬: 1916 ലെകേൺഗൃസ്സമ്മേളനം‬‬‬‬
മിതവാദികളുംതീവ്രവാദികളുംഒന്നിച്ചു
ഗാന്ധിജിയുംനെഹ്‌റുവുംആദ്യമായികണ്ടുമുട്ടി
ആദ്യത്തെകേൺഗൃസ്മുസ്‌ലിംലീഗ്സംയുക്തസമേളനം
ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസിന്റെസമാധാനപരമായചരമമാണ്തന്റെലക്ഷ്യമെന്ന്പറഞ്ഞത്കഴ്സൺപ്രഭുവാണ്‬‬‬‬
കോൺഗ്രസ്ആദ്യമായിഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യദിനംആചരിച്ചത് 1930 ജനുവരി 26 നാണ്‬‬‬‬
1931ലാണ്ണ്സർദാർവല്ലഭായിപട്ടേൽഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസിന്റെകറാച്ചിയിൽനടന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെഅധ്യക്ഷൻആയിരുന്നു
അദ്ദേഹംമൗലികാവകാശങ്ങളെകുറിച്ചത്വ്യക്തമായധാരണഉണ്ടായത്
∙ 1924 ൽബൽഗാംസമ്മേളനത്തിൽ Gandhiji കോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ്ആയി.
. 1929 ലെലഹോർകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനത്തിലാണ്സിവിൽനിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനംതുടങ്ങാൻതീരുമാനിച്ചത്.
∙ 1942 ൽഗാന്ധിജിയുടെക്വിറ്റ്ഇന്ത്യാപ്രമേയംകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനംഅംഗീകരിച്ചു. Do or Die എന്നതായിരുന്നുക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെആഹ്വാനം.
കോൺഗ്രസ്എന്നവാക്കിനർത്ഥം-അസംബ്ലിഓഫ്പീപ്പിൾ‬‬‬
പേര്നിർദേശിച്ചത്-ദാദാഭായിനവറോജി
INC യെ "മൈക്രോസ്കോപ്പിക്മൈനോറിറ്റി "എന്ന്വിശേഷിപ്പിച്ചത്-‬‬‬
ലോർഡ്ഡഫറിൻ
"ഡഫറിൻ്റെതലയിൽഉദിച്ചബുദ്ധിയുടെഉല്പന്നമാണ്ഐ.എൻ.സി" എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത്-‬‬‬
ലാലാലജ്പത്ത്റോയി
1.ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ്ഥാപിതമായതെന്ന്‬‬‬
*1885 ഡിസംബർ.

2.ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സിന്റെസ്ഥാപകസമ്മേളനംനടന്നതെവിടെ?
*മുംബൈയിലെഗോകുൽദാസ്തേജ്പാൽകോളേജിൽ(ഡിസംബർ 28 മുതൽ 81 വരെ).

3.കോൺഗ്രസ്സിന്റെസ്ഥാപകനായിഅറിയപ്പെടുന്നബ്രിട്ടീഷുകാരനാര്?
*എ.ഒ.വ്യൂം.

4.കോൺഗ്രസ്സിന്റെആദ്യത്തെപ്രസിഡൻറ്ആരായിരുന്നു?
*ഡബ്ല്യൂ.സി. ബാനർജി.

5.കോൺഗ്രസ്സിനെൻറ്ആദ്യസമ്മേളനത്തിൽഎത്രപ്രതിനിധികൾപങ്കെടുത്തു?
*72 പേർ.

6.കോൺഗ്രസ്സിന്റെസ്ഥാപകസമ്മേളനത്തിൽആദ്യത്തെപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചതാര്?
*ജി. സുബ്രമണ്യഅയ്യർ.

7.കോൺഗ്രസ്സിന്റെപ്രഥമസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തമലയാളിആരാണ്?
*കേശവപിള്ള (തിരുവനന്തപുരം).

8.കോൺഗ്രസ്സിന്റെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽആകെഎത്രപ്രമേയങ്ങൾഅവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു?
*ഒൻപത്.

9.കോൺഗ്രസ്സിന്റെരണ്ടാമത്തെസമ്മേളനംനടന്നത്എവിടെയാണ്?
കൊൽക്കത്തയിൽ.

10.കോൺഗ്രസ്സിന്റെരണ്ടാമത്തെപ്രസിഡൻറ്ആരായിരുന്നു?
ദാദാഭായ്നവറോജി.

11.കോൺഗ്രസ്സിന്റെആദ്യത്തെമുസ്ലിംപ്രസിഡൻറ്ആരായിരുന്നു?
*ബദറുദ്ദീൻതയാബ്ജി.

12.കോൺഗ്രസ്സിന്റെആദ്യത്തെവിദേശിപ്രസിഡൻറ്ആരായിരുന്നു?
*ജോർജ്യൂൾ.

13.രണ്ടുതവണകോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷനായവിദേശിആരാണ്.?
*വില്യംവെഡ്ഡർബൺ.

14.ഏത്സമ്മേളനത്തിലാണ്ശങ്കരൻനായർകോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷനായിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്?
*1897-ലെഅമരാവതിസമ്മേളനം.

15.കോൺഗ്രസ്സിന്റെഎത്രാമത്തെസമ്മേളനത്തിലാണ്ശങ്കരൻനായർഅധ്യക്ഷത്രവഹിച്ചത്?
*18- സമ്മേളനം.

16.ഏതുസമ്മേളനത്തിലാണ്ആനിബസൻറ്കോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷയായത്?
*1917-ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനം.

17.കോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷയായരണ്ടാമത്തെവനിതയാര്?
*സരോജിനിനായിഡു.

18.ഏതുസമ്മേളനത്തിലാണ്സരോജിനിനായിഡുകോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷയായത്?
*1925-ലെകാൺപൂർസമ്മേളനം.

19.കോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷയായമൂന്നാമത്തെവനിതയാര്?
*നെല്ലിസെൻഗുപ്ത (1933 കൊൽക്കത്ത).

20.ജവാഹർലാൽനെഹ്റുകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റായിആദ്യമായിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടസമ്മേളനമേത്?
*1929-ലെലാഹോർസമ്മേളനം.

21.കോൺഗ്രസ്സിന്റെസ്ഥാപകസമ്മേളനത്തിൽഅവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടആദ്യപ്രമേയത്തിന്റെപ്രതിപാദ്യംഎന്തായിരുന്നു?
*ഭാരത്തിനുവേണ്ടിഒരുറോയൽകമ്മീഷനെനിയമിക്കുക .

22.ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സിന്ആപേര്നിർദേശിച്ചദേശീയനേതാവാര്?
*ദാദാഭായ്നവറോജി .

23.കോൺഗ്രസ്സിന്റെരൂപവത്കരണകാലത്ത്വൈസ്രോയിആരായിരുന്നു?
*ഡഫറിൻ.

24.കോൺഗ്രസ്പ്രസിഡൻറായഏകമലയാളിആര്?
സി. ശങ്കരനായർ.

25.ഗാന്ധിജികോൺഗ്രസ്പ്രസിഡൻറായഏകസന്ദർഭമേത്?
*1924-ലെബൽഗാംസമ്മേളനം.

26.കോൺഗ്രസ്പൂർണസ്വരാജ്പ്രഖ്യാപനംനടത്തിയത്ഏതുസമ്മേളനത്തിലാണ്?
*1929-ലെലാഹോർസമ്മേളനം.

27.കോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷയായആദ്യവനിതആരാണ്?
*ആനിബസൻറ്.

28.കോൺഗ്രസ്പ്രസിഡൻറായആദ്യഇന്ത്യൻവനിതആരാണ്?
*സരോജിനിനായിഡു
1.സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്ആദ്യമായികോൺഗ്രസ്പ്രസിഡൻറായസമ്മേളനമേത്? ‬‬‬

*1938-ലെഹരിപുരസമ്മേളനം

2.കോൺഗ്രസ്പൂർണസ്വരാജ്പ്രഖ്യാപനംനടത്തിയസമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷൻആരായിരുന്നു?
*ജവഹർലാൽനെഹ്റു

3.കോൺഗ്രസ്സിന്റെക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയസമ്മേളനംനടന്നത്ഏതുവർഷം?
*1942–ൽ

4.ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യാപ്രമേയസമ്മേളനംനടന്നത്എവിടെ?
*മുംബൈയിൽ

5.ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയംതയ്യാറാക്കിയത്ആരാണ്?
*ജവാഹർലാൽനെഹ്റു

6.1896-ലെകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനത്തിൽ "വന്ദേമാതരംആദ്യമായിആലപിച്ചതാര്?
*രബീന്ദ്രനാഥടാഗോർ

7.'ജനഗണമനആദ്യമായിആലപിക്കപ്പെട്ടകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനമേത്?
*1911-ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനം

8. കോൺഗ്രസ്സിലെമിതവാദകാലഘട്ടംഏതായിരുന്നു?
*1885-1905

9.കോൺഗ്രസ്സിലെതീവ്രദേശീയവാദകാലഘട്ടമായിഅറിയപ്പെടുന്നതേത്?
*1905-1919

10.കോൺഗ്രസ്സിലെഗാന്ധിയുഗംഏതായിരുന്നു?
*1919-1947

11.കോൺഗ്രസ്സിൽആദ്യത്തെപിളർപ്പുണ്ടായവർഷമേത്?
*1907-ലെസൂറത്ത്സമ്മേളനം

12.1907-ലെസൂറത്ത്സമ്മേളനത്തിൽകോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷൻആരായിരുന്നു?
*റാഷ്ബിഹാരിഘോഷ്

13.കോൺഗ്രസ്സുംമുസ്ലിംലീഗുമായിയോജിച്ച്പ്രവർത്തിക്കാൻതീരുമാനിച്ചസംഭവമേത്?
*ലഖ്നൗഉടമ്പടി (1916)

14.1929 ഡിസംബർ 31-ന്ജവാഹർലാൽനെഹ്റുത്രിവർണപതാകഉയർത്തിയത്ഏത്നദിയുടെതീരത്താണ്?
*രവി

15.കോൺഗ്രസ്നിസ്സഹകരണപ്രമേയംപാസാക്കിയസമ്മേളനമേത്?
*1920-ലെനാഗ്പുർകോൺഗ്രസ്

16. സിവിൽനിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനംആരംഭിക്കാൻകോൺഗ്രസ്തീരുമാനിച്ചസമ്മേളനമേത്?
*1929-ലെലാഹോർസമ്മേളനം

17.1930-ലെഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തോടെആരംഭിച്ചപ്രധാനപ്രക്ഷോഭമേത്?
*നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം

18.ഗാന്ധിജിചരിത്രപ്രസിദ്ധമായദണ്ഡിമാർച്ച്ആരംഭിച്ചതെന്ന്?
1930 മാർച്ച് 12

19.ദണ്ഡിമാർച്ച്ആരംഭിച്ചത്എവിടെനിന്ന്?
*സാബർമതിആശ്രമം

20.ഗാന്ധിജിദണ്ഡികടപ്പുറത്തെത്തിയത്എന്ന്?
*1930 ഏപ്രിൽ 5

21.ദണ്ഡികടപ്പുറംഇപ്പോൾഏത്സംസ്ഥാനത്താണ്?
ഗുജറാത്ത്

22.രണ്ടാംവട്ടമേശസമ്മേളനത്തിൽകോൺഗ്രസ്സിന്റെപ്രതിനിധിയായിപങ്കെടുത്തതാര്?
*ഗാന്ധിജി

23.കോൺഗ്രസ്ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യാപ്രമേയംപാസാക്കിയത്എന്ന്?
*1942 ആഗസ്ത്8

24.ഗാന്ധിജി 'പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽമരിക്കുക' എന്ന്ആഹ്വാനംചെയ്തത്ഏത്പ്രക്ഷോഭത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ്?
*ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യാസമരം

25.1939-ൽസുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്കോൺഗ്രസ്വിട്ടശേഷംരൂപംനൽകിയരാഷ്ടീയപാർട്ടിയേത്?
*ഫോർവേഡ്ബ്ലോക്ക്

26.ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടആദ്യത്തെകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനമേത്?
*1887-ലെമദ്രാസ്സമ്മേളനം

27.കോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷനായിപ്രവർത്തിച്ചബ്രിട്ടീഷ്പാർലമെൻറിലെഐറിഷ്അംഗമാര്?
*ആൽഫ്രഡ്വെബ്ബ്

28.കോൺഗ്രസ്സിലെമിതവാദികളുംതീവ്രവാദികളുമായിയോജിപ്പിലെത്തിയസമ്മേളനംനടന്നതെവിടെ ?
*ലഖ്നൗ(1916)

29.ഒന്നാംസ്വാതന്ത്ര്യദിനമായികോൺഗ്രസ്ആചരിച്ചതെന്ന്?
*1930 ജനവരി 26

30.കോൺഗ്രസ്പങ്കെടുത്തഏകവട്ടമേശസമ്മേളനംഏത്?
*1931-ലെരണ്ടാംവട്ടമേശസമ്മേളനം

31.1940-ൽകോൺഗ്രസ്ആരംഭിച്ചവ്യക്തിഗതസത്യാഗ്രഹത്തിലെആദ്യത്തെസത്യാഗ്രഹിആരായിരുന്നു?
*വിനോബാഭാവെ

32.ഗാന്ധിജിക്വിറ്റ്ഇന്ത്യാപ്രഭാഷണംനടത്തിയതെവിടെ?
*മുംബൈയിലെഗൊവാലിയടാങ്ക്മൈതാനത്ത്

33.കോൺഗ്രസ്സിനെൻറ്വിഷയനിർണയകമ്മിറ്റിതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽഗാന്ധിജിപരാജയപ്പെട്ടവർഷമേത്?
*1915

34.കോൺഗ്രസ്സിലെമിതവാദികളുംതീവ്രവാദികളുംതമ്മിൽയോജിപ്പിലെത്തിയ 1916-ലെലഖ്നൗസമ്മേളനത്തിൽആധ്യക്ഷ്യംവഹിച്ചതാര്?
*അംബികാചരൺമജുംദാർ

35.കോൺഗ്രസ്സിന്റെവാർഷികസമ്മേളനത്തിന്ആദ്യമായിഒരുഗ്രാമംവേദിയായസന്ദർഭമേത്?
*1936-ലെഫൈസ്‌പുർസമ്മേളനം
"INCയുടെസമാധാനപരമായചരമത്തെസഹായിക്കാനാണ്ഞാൻഇന്ത്യയിൽവന്നത്.എൻ്റെപൂർവികർഇന്ത്യകീഴടക്കിയത്വാളുംതോക്കുകൊണ്ടുമാണ്.അവയെകൊണ്ടുതന്നെഞാൻഈരാജ്യംഭരിക്കും".‬‬‬
   --കഴ്സൺപ്രഭു
"കോൺഗ്രസ്സമ്മേളനത്തെ 3ദിവസത്തെതമാശ"‬‬‬
  --അശ്വിനികുമാർദത്ത്
രണ്ടുതവണകോണ്ഗ്രസ്അദ്ധ്യക്ഷനായവിദേശിആരാണ്-വില്യംവെഡ്ഡർബൺ‬‬‬
INC യെ " begging institute"‬‬‬-അരബിന്ദഘോഷ്
INC യെ "playing with bubbles" ‬‬‬--vipin chandra pal
‬: "കോൺഗ്രസ്സമ്മേളനങ്ങളെവിദ്യാസമ്പന്നരായഇന്ത്യക്കാരുടെവാർഷികമേള"‬‬‬
--ലാലാലജ്പത്റോയ്
സോഷ്യലിസ്റ്റുമാതൃകലക്ഷ്യമായിപ്രഖ്യാപിച്ചകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം-1955ലെആവഡിസമ്മേളനം‬‬‬
ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്ഏത്വർഷംനടന്നതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽസീറ്റുകൾനേടിയത്‬‬‬
1984(415/542)
1969ൽഎസ്.നിജലിംഗപ്പകോൺഗ്രസ്പ്രസിഡണ്ടായിരുന്നകാലത്ത്കോൺഗ്രസ്സ്പ്രവർത്തകസമിതിഭൂരിപക്ഷതീരുമാനപ്രകാരംകണ്ടെത്തിയരാഷ്ട്രപതിസ്ഥാനാർത്ഥിനീലംസഞ്ജീവറെഡ്ഡിയെപരാജയത്തിനുവേണ്ടിഇന്ദിരാഗാന്ധിശ്രമിച്ചുവെന്നതിനാൽ 1969 നവംബർ 12-നു്ഇന്ദിരയെഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സിൽനിന്നു്പുറത്താക്കി. നവംബർ 14-നു്ഇന്ദിരാവിഭാഗംസമാന്തരഎ.ഐ.സി.സിവിളിച്ചു്കൂട്ടിനിജലിംഗപ്പയ്ക്കെതിരെപുതിയപ്രസിഡന്റിനെതെരഞ്ഞെടുത്തതോടെപാർട്ടിപിളർന്ന്ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ് (ഭരണവിഭാഗം) നിലവിൽവന്നു.[1]. ഔദ്യോഗികവിഭാഗംഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ് (സംഘടന) എന്നുംഅറിയപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ്സ്സംഘടനയുടെനിയന്ത്രണംഔദ്യോഗികവിഭാഗത്തിനുംകോൺഗ്രസ്സ്പാർലമെന്ററിപാർട്ടിയുടെനിയന്ത്രണംപ്രധാനമന്ത്രിഇന്ദിരാഗാന്ധിയ്ക്കുമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണു്അങ്ങനെവിളിയ്ക്കപ്പെടാനിടയായതു്. ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ്-ആർഎന്നതിൽആർഎന്നഅക്ഷരത്തിന്റെഔദ്യോഗികവിശദരൂപംഏറ്റെടുത്തവർഎന്നർത്ഥമുള്ളറിക്വിസിഷനിസ്റ്റ്എന്നായിരുന്നു. പിന്നീടാണു് 'ഭരണം' എന്നർത്ഥമുള്ളറൂളിങ്എന്നപ്രയോഗംവന്നത്.[അവലംബംആവശ്യമാണ്] തങ്ങളാണു്യഥാർത്ഥഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ്എന്നു്ഇരുകൂട്ടരുംഅവകാശപ്പെട്ടു.‬‬‬
അടിയന്തരാവസ്ഥാനന്തരം 1977-ലെതെരഞ്ഞടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചു്ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ് (സംഘടന) ഇതരപ്രതിപക്ഷകക്ഷികളായസോഷ്യലിസ്റ്റു്പാർട്ടി , ഭാരതീയലോക്ദൾ, ഭാരതീയജനസംഘംഎന്നിവയുമായിചേർന്നു്ജനതാപാർട്ടിയായിമാറി. അന്നു്അശോകമേത്തയായിരുന്നുഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ് (സംഘടന)യുടെപ്രസിഡന്റ്. 1977-79-ലെജനതാഭരണകാലത്തു്കോൺഗ്രസ്സ് (സംഘടന) നേതാക്കളായിരുന്നമൊറാർജിദേശായിപ്രധാനമന്ത്രിയുംനീലംസഞ്ജീവറെഡ്ഡിരാഷ്ട്രപതിയുമായി .‬‬‬
സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്ആദ്യമായികോൺഗ്രസ്പ്രസിഡൻറായസമ്മേളനമേത്? ‬‬‬

*1938-ലെഹരിപുരസമ്മേളനം

2.കോൺഗ്രസ്പൂർണസ്വരാജ്പ്രഖ്യാപനംനടത്തിയസമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷൻആരായിരുന്നു?
*ജവഹർലാൽനെഹ്റു

3.കോൺഗ്രസ്സിന്റെക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയസമ്മേളനംനടന്നത്ഏതുവർഷം?
*1942–ൽ

4.ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യാപ്രമേയസമ്മേളനംനടന്നത്എവിടെ?
*മുംബൈയിൽ

5.ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യപ്രമേയംതയ്യാറാക്കിയത്ആരാണ്?
*ജവാഹർലാൽനെഹ്റു

6.1896-ലെകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനത്തിൽ "വന്ദേമാതരംആദ്യമായിആലപിച്ചതാര്?
*രബീന്ദ്രനാഥടാഗോർ

7.'ജനഗണമനആദ്യമായിആലപിക്കപ്പെട്ടകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനമേത്?
*1911-ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനം

8. കോൺഗ്രസ്സിലെമിതവാദകാലഘട്ടംഏതായിരുന്നു?
*1885-1905

9.കോൺഗ്രസ്സിലെതീവ്രദേശീയവാദകാലഘട്ടമായിഅറിയപ്പെടുന്നതേത്?
*1905-1919

10.കോൺഗ്രസ്സിലെഗാന്ധിയുഗംഏതായിരുന്നു?
*1919-1947

11.കോൺഗ്രസ്സിൽആദ്യത്തെപിളർപ്പുണ്ടായവർഷമേത്?
*1907-ലെസൂറത്ത്സമ്മേളനം

12.1907-ലെസൂറത്ത്സമ്മേളനത്തിൽകോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷൻആരായിരുന്നു?
*റാഷ്ബിഹാരിഘോഷ്

13.കോൺഗ്രസ്സുംമുസ്ലിംലീഗുമായിയോജിച്ച്പ്രവർത്തിക്കാൻതീരുമാനിച്ചസംഭവമേത്?
*ലഖ്നൗഉടമ്പടി (1916)

14.1929 ഡിസംബർ 31-ന്ജവാഹർലാൽനെഹ്റുത്രിവർണപതാകഉയർത്തിയത്ഏത്നദിയുടെതീരത്താണ്?
*രവി

15.കോൺഗ്രസ്നിസ്സഹകരണപ്രമേയംപാസാക്കിയസമ്മേളനമേത്?
*1920-ലെനാഗ്പുർകോൺഗ്രസ്

16. സിവിൽനിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനംആരംഭിക്കാൻകോൺഗ്രസ്തീരുമാനിച്ചസമ്മേളനമേത്?
*1929-ലെലാഹോർസമ്മേളനം

17.1930-ലെഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തോടെആരംഭിച്ചപ്രധാനപ്രക്ഷോഭമേത്?
*നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം

18.ഗാന്ധിജിചരിത്രപ്രസിദ്ധമായദണ്ഡിമാർച്ച്ആരംഭിച്ചതെന്ന്?
1930 മാർച്ച് 12

19.ദണ്ഡിമാർച്ച്ആരംഭിച്ചത്എവിടെനിന്ന്?
*സാബർമതിആശ്രമം

20.ഗാന്ധിജിദണ്ഡികടപ്പുറത്തെത്തിയത്എന്ന്?
*1930 ഏപ്രിൽ 5

21.ദണ്ഡികടപ്പുറംഇപ്പോൾഏത്സംസ്ഥാനത്താണ്?
ഗുജറാത്ത്

22.രണ്ടാംവട്ടമേശസമ്മേളനത്തിൽകോൺഗ്രസ്സിന്റെപ്രതിനിധിയായിപങ്കെടുത്തതാര്?
*ഗാന്ധിജി
 INC സമ്മേളനംനടന്നആദ്യദക്ഷിണേന്ത്യൻനഗരംമദ്രാസ്ആണ്. 1887‬‬‬
ആദ്യത്തെനോൺഇന്ത്യൻപ്രസിഡന്റ്‌ആണ്ജോർജ്യൂൾ (1887)‬‬‬
ആദ്യവനിതപ്രസിഡന്റ്‌ആനിബസെന്റ്‬‬‬
ആദ്യഭാരതീയവനിതപ്രസിഡന്റ്‌സരോജിനിനായിഡു‬‬‬
സമ്മേളനത്തെഅഭിസംബോധനചെയ്തആദ്യവനിതകാദംബനിഗാംഗുലി anu. 1889‬‬‬
ആദ്യ south ഇന്ത്യൻപ്രസിഡന്റ്‌ P. ആനന്ദ charllu‬‬‬
കോൺഗ്രസ്‌ന്റെപേരിനൊപ്പംനാഷണൽഎന്നവാക്ക്ചേർത്തത്നാഗ്പൂർസമ്മേളനം. 1891‬‬‬
വന്ദേമാതരംആദ്യമായിപാടിയത് 1896ൽ‬‬‬
രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർആണ്ചൊല്ലിയത്‬‬‬
പ്രസിഡന്റ്‌ആയഏകമലയാളി. C. ശങ്കരനാരായണൻ. 1897‬‬‬
ഇന്ത്യറിപ്പബ്ലിക്ക്ആയപ്പോൾ INC പ്രസിഡണ്ട്പുരുഷോത്തമൻദാസ്ഠണ്ടൻ‬‬‬
ഫസ്റ്റ്ഇന്ത്യൻവോമൻസരോജിനിനായിഡു 1925. കാൺപൂർ‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടിയപ്രായത്തിൽ....ദസഭായിനവരോജി‬‬‬
കുറഞ്ഞപ്രായത്തിൽമൗലാനഅബ്ദുൽകലാം‬‬‬
ഹിന്ദിഔദ്യോഗികഭാഷ 1925‬‬‬
കാൺപൂർസെഷൻ‬‬‬
സോഷ്യലിസംലക്ഷ്യംആയിപ്രഖ്യാപിച്ചത് 1955 ആവദി u.n.ഡിബ്ബർ‬‬‬
ഐ.എൻ.സിഅദ്ധ്യക്ഷപദംഅലങ്കരിച്ചവനിതകൾ‬‬‬
1917 ആനിബസൻ്റ്
1925 സരോജിനിനായിഡു
1933 നെല്ലിസെൻഗുപ്ത
1959 ഇന്ദിരാഗാന്ധി
1998 സോണിയാഗാന്ധി
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽഐ.എൻ.സിസമ്മേളനത്തിനുവേദിയായനഗരം--കൊൽക്കത്ത‬‬‬

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽഐ.എൻ.സിസമ്മേളനങ്ങൾക്ക്വേദിയായനഗരം--ന്യൂഡൽഹി
1- തുടർച്ചയായരണ്ട്സമ്മേളനങ്ങളിൽ INC പ്രസിഡണ്ടായവ്യക്തി- റാഷ്ബിഹാരിഘോഷ്‬‬‬
2 - രണ്ട്തവണ INC പ്രസിഡണ്ടായവിദേശി- വില്യംവെഡർബൺ‬‬‬
3 - ജാലിയൻവാലാബാഗ്സമയത്തെINC പ്രസിഡണ്ട്- മോത്തിലാൽനെഹ്റു‬‬‬
4- INC യുടെആദ്യസമ്മേളനംനടത്താൻആദ്യംതീരുമാനിച്ചിരുന്നസ്ഥലം- പൂന (പ്ലേഗ്പടർന്നതിനാൽമാറ്റി )‬‬‬
5 - INC ക്ക്ആദ്യംനിശ്ചയിച്ചപേര്- ഇന്ത്യൻനാഷണൽയൂനിയൻ‬‬‬
1885 ഡിസം 28 ന് INC സ്ഥാപിതമായി.‬‬
സ്ഥാപകൻഎ.ഒ. ഹ്യും‬‬
സ്ഥാപിതസമയത്തെവൈസ്രോയി - ഡഫറിൻപ്രഭു .‬‬
അദ്യപ്രസിഡന്റ്‌ -w. C. ബാനെർജി‬‬
കോൺഗ്രസ്‌ന്റെആദ്യമുസ്ലിംപ്രസിഡന്റ്‌ -ബദ്‌റുദ്ദിൻതിയാബ്ജി‬‬
രൂപീകരണസമ്മേളനംനടന്നത് -ഗോകുൽദാസ്തേജ്‌പാൽകോളേജ്, ബോംബെ‬‬
ആദ്യസമ്മേളനംനടന്നത്‌ബോംബെ‬‬
ആദ്യസമ്മേളനംപങ്കെടുത്തവർ- 72‬‬
ആദ്യഇംഗ്ലീഷ്കാരനായപ്രസിഡന്റ്‌ :ജോർജ്യൂൽ (അലഹബാദ്,U. P) 1888‬‬
‬: ഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞപ്രസിഡന്റ്‌ - മൗലാനഅബ്ദുൾകലാംആസാദ്‬‬
അഭിസംബോധനചെയ്‌തബിരുദധാരിയായആദ്യവനിത  -   കാദംബിനിഗാംഗുലി‬‬
അഭിസംബോധനചെയ്‌തബിരുദധാരിയായആദ്യവനിത  -   കാദംബിനിഗാംഗുലി‬‬
ഗോപാൽകൃഷ്ണഘോഖലെകോൺഗ്രസ്‌പ്രസിഡന്റ്‌ആയവർഷം -1905(ബാനറസിൽ )‬‬
‬: 1923ലെകാക്കിനടകോൺഗ്രസ്‌സമ്മേളനത്തിൽപ്രസിഡന്റ്‌ :മൌലാനമുഹമ്മദ്‌അലി‬‬
കോൺഗ്രസിനുആപേര്നിർദ്ദേശിച്ചത് - ദാദഭായ്നവറോജി‬‬
•ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യംകോൺഗ്രസ്‌സമ്മേളനം -1901 കൽക്കട്ടസമ്മേളനം
•ഗാന്ധിജിഅദ്യക്ഷനായഏകകോൺഗ്രസ്‌സമ്മേളനം -1924 ബൽഗാംസമ്മേളനം
•INC യുടെആദ്യവനിതാപ്രസിഡന്റ്‌ -ആനിബസെന്റ(1917, കൽക്കട്ട)
•INC യുടെപ്രസിഡന്റ്‌ആയആദ്യംഇന്ത്യൻവനിത -സരോജിനിനായിഡു(1925, കാണ്പൂർ )
•സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയിലെആദ്യവനിത INC പ്രസിഡന്റ്‌ -ഇന്ദിരഗാന്ധി (1959)


•കോൺഗ്രസിന്ഒരുഭരണഭരണഖsനവേണമെന്നുആദ്യമായിഅഭിപ്രായപ്പെട്ടവ്യക്തി -ആനന്ദമോഹനബോസ്
ബ്രിട്ടീഷ്ഗവണ്മെന്റ്നിരോധിച്ചകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം - ന്യൂഡൽഹിസമ്മേളനം (1932), കൽക്കട്ടസമ്മേളനം (1933)‬‬
* ഗ്രാമത്തിൽവച്ച്നടന്നആദ്യസമ്മേളനം - 1937‬‬
 ലെഫൈസ്‌പൂർസമ്മേളനം
* കോൺഗ്രസിന്റെ 'ഔദ്യോഗികചരിത്രകാരൻ' എന്ന്അറിയപ്പെടുന്നത് – പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ
I. INC യുടെആദ്യപാഴ്സിമതക്കാരനായപ്രസിഡനന്റ് - ദാദാഭായ്നവറോജി ( 1886, കൊൽക്കത്ത )‬‬
2. ആദ്യമുസ്ലീo പ്രസിഡന്റ്- ബദറുദ്ദീൻതിയാബ്ജി (1887 , മദ്രാസ് )
3. വിദേശിപ്രസിഡന്റ് - ജോർജ്യൂൾ ( 1888, അലഹബാദ് )
4. മലയാളിപ്രസിഡന്റ് - സി.ശങ്കരൻനായർ (1897,അമരാവതി )
5. രണ്ടാമത്തവിദേശിപ്രസിഡന്റ് - വില്യംവെഡ്ഡർബോൺ (1889, 1910)
6. മൂന്നാമത്തവിദേശിപ്രസിഡൻറ് - ആൽഫ്രഡ്വെബ്ബ്‌ (1894)
♤ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോണ്ഗ്രസിന്റെരൂപീകരണസമയത്ത്ഇന്ത്യയുടെസെക്രട്ടറിഓഫ്സ്റ്റേറ്റ്ആരായിരുന്നു‬‬
- ക്രോസ്പ്രഭു
ബ്രിട്ടീഷ്ഗവണ്മെന്റ്നിരോധിച്ചകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം - ന്യൂഡൽഹിസമ്മേളനം (1932), കൽക്കട്ടസമ്മേളനം (1933)‬‬
* ഗ്രാമത്തിൽവച്ച്നടന്നആദ്യസമ്മേളനം - 1937 ലെഫൈസ്‌പൂർസമ്മേളനം
* കോൺഗ്രസിന്റെ 'ഔദ്യോഗികചരിത്രകാരൻ' എന്ന്അറിയപ്പെടുന്നത് - പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ
കോൺഗ്രസിന്റെരൂപീകരണവുമായിബന്ധപ്പെട്ടുപറയപ്പെടുന്നപ്രമുഖസിദ്ധാന്തം  -  സുരക്ഷാവാൽവ്സിദ്ധാന്തം‬‬
* പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യയുടെപ്രധാനകൃതി - ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസിന്റെചരിത്രം
ഗാന്ധിജിഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്‌പ്രസിഡന്റ്ആയവർഷം 1924‬‬
Belgam session‬‬
Current year president‬‬
സോണിയാഗാന്ധി
ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സ്സമ്മേളനം - 1901 കൽക്കട്ടസമ്മേളനം‬‬
നെഹ്റുപങ്കെടുത്തആദ്യകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം -1912 ബങ്കിപ്പൂർ‬‬
INCയുടെആദ്യവനിതാപ്രെസിഡെന്റ്‬‬
ആനിബസന്റ്(1917,കൊൽക്കത്ത)
INC യുടെപ്രെസിഡന്റായആദ്യഇന്ത്യൻവനിത‬‬

സരോജിനിനായിഡു (1925 കാൺപൂർ)
*വന്ദേമാതരംആദ്യമായിആലപിച്ചകൊണ്ഗ്രെസ്സ്സമ്മേളനം‬‬

 1896ലെകൊൽക്കത്തസമ്മേളനം
ജനഗണമനആദ്യമായിആലപിച്ചസമ്മേളനം - 1911 കൊൽക്കത്ത‬‬
നെഹ്റുവുംഗാന്ധിജിയുംകണ്ടുമുട്ടിയത് - 1916 ലക്നൗ‬‬
ദക്ഷിണഇന്ത്യലെആദ്യഇന്ത്യൻകോൺഗ്രസ്‌സമ്മേളനം -മദ്രാസ് 1887‬‬
‬: ആദ്യമായിതിരഞ്ഞെടുപ്പ്നടന്ന INC സമ്മേളനം -1939 ത്രിപുരി‬‬
‬: INC യുടെആദ്യതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്രസിഡന്റ്‌ -സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്‬‬
1939 ൽകൊണ്ഗ്രെസ്സ്തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽനേതാജിപരാജയപ്പെടുത്തിയതു -പട്ടാഭിസീതരാമയ്യ‬‬
INC യുടെആദ്യപ്രമേയം ??‬‬
Ansr.. ഇന്ത്യക്ക്വേണ്ടിറോയൽകമ്മീഷൻനെനിയമിക്കുക..
24, അക്ബർറോഡ്‌ new delhi ആണ്കോൺഗ്രസ്‌ആസ്ഥാനം‬‬
കോൺഗ്രസ്‌ന്റെപത്രം.. കോൺഗ്രസ്‌സന്ദേശ്‬‬
‬: INC  ബ്രിട്ടീഷ്‌കമ്മിറ്റിലണ്ടൻ il 1889 il  പ്രവർത്തനംആരംഭിച്ചു.. ഇന്ത്യഎന്നപേരിൽഒരുപ്രസിദ്ധികരണംആരംഭിച്ചു.. ചെയർമാൻവില്യംവേദർബേർൺ‬‬
സ്വദേശിഎന്നമുദ്രാവാക്യംഉയർന്നത് 1905 ബനാറസ് session.. ഗോപാലകൃഷ്ണഖോഖലേപ്രസിഡന്റ്‌‬‬
‬: ജനഗനമനപാടിയത്  1911 ലെസമ്മേളനത്തിൽ 2Nd ദിവസംആണ്  1911 ഡിസംബർ 27‬‬
പൂർണസ്വരാജ്പ്രതിഞ്ജതയ്യാറാക്കിയത്ഗാന്ധിജിആണ്‬‬
‬: ഔദ്യോഗികമായികേരളത്തിൽഎത്തിയ INC  പ്രസിഡന്റ്‌രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്‌.. 1934‬‬
1919 ലെപ്രസിഡന്റ്‌മോത്തിലാൽനെഹ്‌റു.. അമൃതസർ‬‬
ആരാണ്ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്‌എന്നാപേര്നിർദേശിച്ചത്‬
ദാദാഭായ്നവറോജി‬
ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ് - 1885 ഡിസംബർ 28‬
മുൻഗാമി - ഇന്ത്യൻനാഷണൽആർമി‬
മലയാളിആയ first പ്രസിഡൻറ്സിശങ്കരൻനായർ 1897 അമരാവതിസമ്മേളനം‬
ഗാന്ധിജിയുടെനേതൃത്വത്തില്സിവില്ആജ്ഞാലംഘനംനടത്താന്തീരുമാനമെടുത്തകോണ്ഗ്രസ്സ്സമ്മേളനം‬

 (A) ലാഹോര്

ദേശിയഗാനംആദ്യംപാടിയത് 1947july22‬
1911 കൊൽക്കത്തസമ്മേളനം‬
‬: ദേശിയഗാനംഅംഗീകരിച്ചത് 1947july22‬
സരോജിനിനായിഡുപ്രസിഡന്റ്  1925‬
INC യുടെബ്രിട്ടീഷ്കമ്മിറ്റിലണ്ടനിൽസ്ഥാപിതമായവർഷം 1889‬
സ്വാതന്ത്രത്തിന്ശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംപ്രസി. സോണിയാഗാന്ധി‬
‬: സ്വാതന്ത്രത്തിന്ശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലം INC പ്രസിഡന്റ്സോണിയാഗാന്ധി. ‬

സ്വാതന്ത്രത്തിന്മുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലം INC പ്രസിഡന്റ്മൗലനംഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്.

ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണമൊറാർജിദേശായിഅല്ല
സ്വരാജ് aim   ആക്കിയകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം‬
ബനാറസ്
ഗാന്ധിജിപങ്കെടുത്തആദ്യസമ്മേളനം 1901‬
🔰ഇന്ത്യക്ക്സ്വതന്ത്ര്യംലഭിക്കുമ്പോൾ KPCC പ്രസിഡന്റ്?‬
കെ. കേളപ്പൻ
സ്വാതന്ത്രത്തിന്ശേഷംഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലം INC പ്രസിഡന്റ്സോണിയാഗാന്ധി. ‬

സ്വാതന്ത്രത്തിന്മുൻപ്ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലം INC പ്രസിഡന്റ്മൗലനംഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്.

ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണമൊറാർജിദേശായി
ഗാന്ധിയുംനെഹ്രുവുംആദ്യമായികണ്ടുമുട്ടിയത് -ലക്‌നൗസമ്മേളനം‬
1916👍‬
അയിത്തോച്ചാടനം - 1923 കാക്കിനട‬
National emblam 1950 January 26‬
കോൺഗ്രസിലെമിതവാദികളുംതീവ്രവാദികളുംഒന്നിച്ചസമ്മേളനം?      1916 ലെലക്‌നൗസമ്മേളനം‬

2)ഗാന്ധിയുംനെഹ്രുവുംതമ്മിൽകണ്ടുമുട്ടിയകോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം?                      1916 ലെലക്‌നൗസമ്മേളനം

3) 1916 ലെലക്‌നൗസമ്മേളനത്തിന്അധ്യക്ഷതവഹിച്ചത് ?
            എസിമജൂംദാർ
4) ആദ്യത്തെകോൺഗ്രസ്-മുസ്ലിംലീഗ്സംയുക്തസമ്മേളനംനടന്നത് ?                      
 1916
ജവഹർലാൽനെഹ്റുപങ്കെടുത്തആദ്യ INC സമ്മേളനം‬
*ബങ്കിപൂർസമ്മേളനം ( ബിഹാർ, 1912)*

ഗാന്ധിജിയെകണ്ടുമുട്ടിയ INC സമ്മേളനം
 *ലക്നാസമ്മേളനം 1916*

ജവഹർലാൽനെഹ്റു INC അദ്ധ്യക്ഷനായസമ്മേളനം
*ലാഹോർസമ്മേളനം. (1929)*
കോൺഗ്രസ്പങ്കെടുത്തഏകവട്ടമേശസമ്മേളനംഏത്‬

*1931 ലെരണ്ടാംവട്ടമേശസമ്മേളനം*

*[ഗാന്ധിജിആണ്കോൺഗ്രസിന്റെപ്രതിനിധിയായിപങ്കെടുത്തത്.]*
കോൺഗ്രസിലെമിതവാദകാലഘട്ടംഏതായിരുന്നു.‬
*1885-1905*

കോൺഗ്രസിലെദേശീയതീവ്രവാദകാലഘട്ടമായിഅറിയപ്പെടുന്നത്.
*1905-1919*

കോൺഗ്രസിലെഗാന്ധിയുഗംഎതായിരുന്നു.
*1919-1947*
സർദാർപട്ടേൽഅധ്യക്ഷതവഹിച്ചഏകസമ്മേളനം 1931കറാച്ചി.‬
ദേശീയഗീതംആദ്യംആലപിച്ചകൊണ്ഗ്രെസ്സ്സമ്മേളനം--- 1896 ലാഹോർസമേമള്നം ,  പ്രസിഡന്റ്റഹ്മത്തുള്ള‬
ഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തവനിത❓✅കാദംബനിപണ്ഡിറ്റ്‬
ദേശീയഗാനംആദ്യംആലപിച്ചസമ്മേളനം--1911 ലാഹഓർസമ്മേളനം,,പ്രസിഡന്റ് _ ബിഷൻനാരായൺധർ‬
ഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തഅംഗങ്ങളുടെഎണ്ണം❓✅72‬
ഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തമലയാളി❓✅ബാരിസ്റ്റർജിപിപിള്ള‬
ഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽപ്രമേയങ്ങളുടെഎണ്ണം❓✅9‬
ഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനത്തിൽആദ്യപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചത്‌ജിസുബ്രമണ്യഅയ്യർ‬
ഐഎൻസിയുടെആദ്യസമ്മേളനംനടത്താൻതീരുമാനിച്ചിരുന്നനഗരം❓✅പൂനെ‬
ഐഎൻസിയുടെമുൻഗാമി❓✅ഐഎൻയു ( ഇന്ത്യൻനാഷണൽയൂണിയൻ )1884‬
ഐഎൻസിയുടെആദ്യപ്രസിഡന്റ്‌❓✅W C ബാനർജി‬
ഐഎൻസിയുടെആദ്യസെക്രട്ടറി❓✅AO ഹ്യം‬
🔰ജനഗണമനആദ്യമായിആലപിച്ചകോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം 1911 കൊൽക്കത്ത‬
1911 കൊൽക്കത്തസമ്മേളനത്തിൽജനഗണമനആലപിച്ചത്‌സരളാദേവിചതുരാനി
1911 കൊൽക്കത്തകോൺഗ്രസ്‌സമ്മേളനത്തിലെഅദ്ധ്യക്ഷ്ൻബി.എൻധർ
സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയുടെഅധ്യ inc പ്രസിഡന്റ്പട്ടാഭി sitharamaya‬
സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയുടെഅദ്യഐഎൻസിസമ്മേളനംനടന്നനഗരം❓✅ജയ്‌പൂർ‬
മൂന്ന്തവണഐഎൻസിപ്രസിഡന്റായആദ്യവ്യക്തി❓✅ദാദഭായ്‌നവറോജി‬
ഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റായഏകമലയാളി‌❓✅ചേറ്റൂർശങ്കരൻനായർ 1897‬
ചേറ്റൂർശങ്കരൻനായർ 1897 ൽഐഎൻസിയുടെപ്രസിഡന്റായസമയത്തെസമ്മേളനം❓അമരാവതി ( മഹാരാഷ്‌ട്ര)✅‬
ഐഎൻസിപ്രസിഡന്റാകുന്നആദ്യവിദേശി❓✅ജോർജ്ജ്‌യൂൾ‬
ഐഎൻസിപ്രസിഡന്റാകുന്നരണ്ടാമത്തെവിദേശി❓✅വില്ല്യംവെഡർബൺ‬
ഐഎൻസിപ്രസിഡന്റാകുന്നമൂന്നാമത്തെവിദേശി❓✅ആൽഫ്രഡ്‌വെബ്‬
ഐഎൻസിപ്രസിഡന്റാകുന്നനാലാമത്തെവിദേശി❓✅സർഹെൻറികോട്ടൺ‬
രണ്ട്തവണഐഎൻസിപ്രസിഡന്റാകുന്നആദ്യവിദേശി❓വില്ല്യംബെഡർബൺ
ഗോഖലയുംതിലകുംകണ്ടുമുട്ടിയഐഎൻസിസമ്മേളനം❓✅1889 ബോബൈ‬
ഐഎൻസി‬
മിതവാദികാലഘട്ടം - 1885-1905
തീവ്രവാദികാലഘട്ടം - 1905-1919
ഗാന്ധിയൻകാലഘട്ടം - 1919-1947
ഐഎൻസിബ്രിട്ടീഷ്‌കമ്മിറ്റിരൂപീകരിച്ചവർഷം❓✅1889‬
ഐഎൻസിസമ്മേളനങ്ങളെവർഷാവസാനത്തെഅവധിക്കാലവിനോദപരിപാടിഎന്നുവിളിച്ചത്‌❓✅B G തിലക്‬
🔹കോൺഗ്രസിൽആദ്യത്തെപിളർപ്പുണ്ടായവർഷംഏത്‬
*1907 ലെസൂററ്റ്സമ്മേളനം*

🔹1907 ലെസൂററ്റ്സമ്മേളനത്തിൽകോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷൻആരായിരുന്നു
*റാഷ്ബിഹാരിഘോഷ്*
കോൺഗ്രസ്സ്ചരിത്രത്തിലെഖേദകരമായസംഭവംഎന്ന്ചരിത്രകാരൻമാൻസൂരറ്റ്പിളർപ്പിനെവിശേശിപ്പിച്ചു‬
തുടർച്ചയായി 2 തവണഐഎൻസിപ്രസിഡന്റായആദ്യവ്യക്തി❓✅റാഷ്‌ബീഹാരിഘോഷ്‬
കുറഞ്ഞ (പായത്തിൽ   INC (പസിഡൻറായത് - മൗലാനാഅബ്ദുൾകലാംആസാദ്.‬
മെക്കയിൽജനിച്ച് INC യുടെപ്രസിഡന്റായവ്യക്തി..💐💐💐‬
INC യിലെമിതവാദികൾ‬
1. ദാദാഭായ്നവറോജി
2. ഫിറോസ്ഷാമേത്ത
3. ബദറുദീൻതിയാബ്ജി
4. സുരേന്ദ്രനാഥബാനെർജീ
5. ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെ
ഇന്ത്യൻദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയൂണിഫോംഖാദിആയിതീർന്നത് ?‬

✔1921 ൽആണ്
തീവ്രവാദികൾ‬
ലാലാലജപത്റോയ്
ബാലഗംഗാദരതിലക്
ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ
അരവിന്ദയോഷ്


No comments:

Post a Comment