4 Nov 2017

SUBJECT 3:പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ

PSC subjects+50 answers  whatsapp study group ----------------------7558089195

കണ്ണിന്റെകാഴ്ചശക്തിവിറ്റാമിൻ A‬‬‬‬
കണ്ണിൽപ്രതിബിബംരൂപംകോള്ളുന്നഭാഗം-റെറ്റിന‬‬‬‬
മനുഷ്യശരീരത്തിലെയേറ്റവുംവലിയഅവയവം.... ത്വക്ക്‬‬‬‬
മൂക്കിന്കുറിച്ചുള്ളപഠനം.... റിനോളജി‬‬‬‬
ഏറ്റവുംചെറിയഅസ്ഥിസ്റ്റേപിസ്‬‬‬‬
ചെവിൽഉള്ളഅസ്ഥികൾ 6(2 ചെവിലുംകൂടി )‬‬‬‬
‬: കണ്ണിനുതിരിച്ചറിയാൻപറ്റുന്നനിറങ്ങളുടെഎണ്ണം... ഒരുകോടിയിലേറെ‬‬‬‬
കണ്ണിന്റെമൂന്ന്പ്രധാനപാളികളാണ്ദൃഢപടലം, രക്തപാലം, ദൃഷ്ടിപടലംഎന്നിവ‬‬‬‬
കണ്ണിനെകുറിച്ചുള്ളപഠനംഓഫ്താൽമോളജി‬‬‬‬
കണ്ണിന്റെഏറ്റവുംപുറമെയുള്ളപാളിയാണ്ദൃഢപടലം‬‬‬‬
പ്രതിബിംബംരൂപംകൊള്ളുന്നകണ്ണിലെപാളിയാണ്ദൃഷ്ടിപടലം‬‬‬‬
മങ്ങിയവെളിച്ചത്തിൽകാഴ്ചസാധ്യമാക്കുന്നത്റോഡ്കോശങ്ങളാണ്‬‬‬‬
ജനനംമുതല്വലിപ്പത്തിൽവ്യത്യാസംവരാത്തശരീരഭാഗം_കൃഷ്ണമണി‬‬‬‬
*കോർണിയഉണ്ടാകുന്നഅകൽച്ചമൂലംഉണ്ടാകുന്നരോഗംനിശാന്ധത(കളർ balind ness)*‬‬‬‬
ഏറ്റവുംവലിയമൂക്ക്ഉള്ളജീവീആന‬‬‬‬
രാത്രികണ്ണ്കാണാൻസാധ്യമാകാത്തഅവസ്ഥയാണ് "നിശാന്ധത "‬‬‬‬
വ്യക്തമായകാഴ്ചക്ക്വേണ്ടദൂരപരിധി....25cm‬‬‬‬
സാധാരണവെളിച്ചത്തിൽകാഴ്ചസാധ്യമാക്കുന്നത്കോൺകോശങ്ങളാണ്‬‬‬‬
വിറ്റാമിൻ A യുടെകുറവുകൊണ്ടാണ്നിശാന്ധതഉണ്ടാകുന്നത്‬‬‬‬
കണ്ണുമാറ്റിവക്കൽശസ്ത്രക്രിയഅറിയപ്പെടുന്നത് *കെരാറ്റോപ്ലാസി*‬‬‬‬
ത്വക്കിന്മൃദ്ത്യംനൽകുന്നദ്രാവകം *സീബം*‬‬‬‬
10000 രസമുകുളങ്ങൾഉണ്ട്‬‬‬‬
കണ്ണിന്റെഏറ്റവുംകാഴ്ചഭാഗം-പീതബിന്ദു‬‬‬‬
വിറ്റാമിൻ A യുടെകുറവുമൂലംഉണ്ടാകുന്നരോഗങ്ങൾ *നിശാന്ധതസിറോഫ്താൽമിയ*‬‬‬‬
ത്വക്കിനെകുറിച്ചുള്ളപഠനം *ഡെർമറ്റോളജി*‬‬‬‬
നാക്കിന്തിരിച്ചറിയാൻപറ്റാത്തരുചി *എരിവ്*‬‬‬‬
റോഡ്കോശങളിലെവർണവസ്തു .റോഡോപ്സിൻ‬‬‬‬
കൂടകല്ലിന്റെആകൃതിയിൽഉള്ളചെവിയിലെഅസ്ഥി *ഇൻക്സ്*‬‬‬‬
*ഡാൾട്ടണിസം* എന്നറിയപ്പെടുന്നത് *വർണ്ണാന്ധതയാണ്*‬‬‬‬
കണ്ണ് - ഒഫ്ത്താൽമോളജി‬‬‬‬
ചെവി - ഓട്ടോളജി
മൂക്ക്- റിനോളജി
ത്വക്ക്-ഡർമറ്റോളജി
ത്വക്കിന്നിറംനൽകുന്നവർണവസ്തു *മെലാനിൻ*‬‬‬‬
മെലാനിന്റെകുറവുമൂലംഉണ്ടാകുന്നരോഗം *അൽബുനിസം*‬‬‬‬
ത്വക്കിന്റെഭാരം 10.9kg‬‬‬‬
നാക്ക്--- ഗൢാേസ്സാളജി‬‬‬‬
എക്സിമരോഗം- ത്വക്ക്‬‬‬‬
േദശീയബധിരദിനം--- െസപ്റ്റംബർ 26‬‬‬‬
*ദ്വിനേത്രദർശനം* എന്നാൽ?‬‬‬‬
ഒരുസാധനത്തിൽരണ്ടകണ്ണുംഒരേസമയംകേന്ദ്രീകരിക്കാനുളളകണ്ണിന്റകഴിവ്‬‬‬‬
പ്രകാശരശ്മികൾപതിക്കുമ്പോൾഉത്തേജിതമാകുന്നഗ്രാഹികൾ?‬‬‬‬
റോഡ്‌കോശങ്ങളുംകോൺകോശങ്ങളും‬‬‬‬
കണ്‌ണുനീരിൽഉളളഅണുനാശകരാസാഗ്‌നിലൈസോസൈം‬‬‬‬
ദുവപാളികണ്ടെത്തിയത്ഹർമീന്ദർസിംഗ്ദുവ‬‬‬‬
കണ്ണിലെഅസാധാരണമർദ്ദംകാരണംകണ്ണിനുബാധിക്കുന്നഒരസുഖമാണ് "ഗ്രൂക്കോമ"‬‬‬‬
അടുത്തുള്ളവസ്തുക്കളെവ്യക്തമായികാണുവാനുംദൂരെയുള്ളവസ്തുക്കളെകാണാൻസാധിക്കാത്തതുമായുള്ളഅവസ്ഥയാണ്ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ,ഇത്പരിഹരിക്കാൻകോൺകേവ്ലെൻസ്ഉപയോഗിക്കുന്നു,‬‬‬‬
ദൂരെയുള്ളവസ്തുക്കളെവ്യക്തമായികാണുവാനുംഅടുത്തുള്ളവസ്തുവിനെവ്യക്തമായികാണാൻസാധിക്കാത്തഅവസ്ഥയാണ്ദീർഘദൃഷ്ടി ,ഇത്പരിഹരിക്കാൻകോൺവെക്സ്ലെൻസ്ഉപയോഗിക്കന്നു‬‬‬‬
മനുഷ്യന്റെകണ്ണുനീരിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നഎൻസൈമാണ്ലൈസോസൈം‬‬‬‬
കണ്ണുനീരിൽഅടങ്ങിയിട്ടുള്ളലോഹമാണ് " സിങ്ക് ''‬‬‬‬
ചെവിയെകുറിച്ചുള്ളപഠനമാണ് " ഓട്ടോളജി " .മനുഷ്യന്റെതുലനാവസ്ഥനിലനിർത്തുന്നഅവയവമാണ്ചെവി.ചെവിക്കുള്ളിലെ 3 അസ്ഥികളാണ്മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്പിസ്‬‬‬‬
കതിരലാടത്തിന്റെആകൃതിയുള്ളചെവിയിലെഅസ്ഥിയാണ് "സ്റ്റേപ്പിസ്" .ചുറ്റികയുടെആകൃതിയുള്ളത് "മാലിയസ് ". കൂടക്കല്ലിന്റെആകൃതിയിലുള്ളഅസ്ഥിയാണ് "ഇൻകസ് "‬‬‬‬
കേൾവിക്ക്കാരണമാകുന്നചെവിയിലെഭാഗമാണ് " കോക്ലിയ‬‬‬‬
മനുഷ്യന്കേൾക്കാൻസാധിക്കുന്നശബ്ദപരിധി 20 Hz മുതൽ 20,000 Hz വരെ‬‬‬‬
നിറങ്ങൾതിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തഅവസ്ഥയാണ്വർണ്ണാന്ധത .വർണ്ണാന്ധതയുളളവർക്ക്തിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തനിറങ്ങളാണ്ചുവപ്പ് ,പച്ച.‬‬‬‬
വർണാന്ധതകണ്ടുപിടിച്ചത്ജോൺഡാൾട്ടനാണ്. അതുകൊണ്ട്ഇതിനെ "ഡാൾട്ടിസം "എന്നുംഅറിയപ്പെടുന്നു‬‬‬‬
മുടിക്ക്നിറംനൽകുന്നവർണ്ണവസ്തു : ‬‬‬‬
പാവ്ലിൻ
മനുഷ്യനേത്രത്തിലെകോർണിയയിൽപുതുതായികണ്ടുപിടിച്ചപാളിയാണ്"ദുവപാളി" .ഇത്കണ്ടുപിടിച്ചവ്യക്തിയാണ്ഹർമിന്ദർദുവ.‬‬‬‬
സ്നേല്ലൻസ്  chart ഉപയോഗിക്കുന്നത്കാഴ്‌ചശക്‌തിപരിശോധിക്കാൻ‬‬‬‬
പാമ്പ്അരണഎന്നിവനാവ്നീട്ടുന്നത്മണംഅറിയാൻ.ഇവയുടെനാക്കിൽഉള്ളശ്ലേഷ്മത്തിൽഗന്ധകണികകൾലയിക്കുകയുംജേക്കബ്സാൻസ്ഓർഗൻഎന്നതിലൂടെഉത്തജിപ്പിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്യുന്നു
കോൺകോശങ്ങളുടെഅപര്യാപ്തയാണ്മൂങ്ങക്ക്പകൽകാഴ്ചകുറയാൻകാരണം‬‬‬‬
മനുഷ്യശരീരത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഅവയവമാണ്ത്വക്ക് '"എക്സിമ" ത്വക്കിനെബാധിക്കുന്നഒരുഅസുഖമാണ് .ചർമ്മവുമായിബന്ധപ്പെട്ടപഠനശാഖയാണ് "ഡർമറ്റോളജി ". ഏറ്റവുംകടുകടുപ്പമുള്ളത്വക്ക്ഉള്ളജീവിയാണ്കണ്ടാമൃഗം‬‬‬‬
ശരീരത്തിന്റെതാപനിലക്രമീകരിക്കുന്നതിൽത്വക്കിന്വലിയപ്രാധാന്യമുണ്ട്‬‬‬‬
ലോകത്താദ്യമായിതിമിരശസ്ത്രക്രിയനടത്തിയത് -സുശ്രുതൻ‬‬‬‬
മനുഷ്യന്റെജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾആണ്‬‬‬‬
കണ്ണ്മൂക്ക്നാക്ക്‌ ചെവിതൊക്ക്.
കണ്ണ്
                  --------
കണ്ണിലെകാവൽക്കാർആണ്കൺപോളകൾ.
കണ്ണിലെഏറ്റവുംപുറമെഉള്ളപാളിയാണ്ദൃഢപടലം.
കണ്ണിലെഏറ്റവുംഉള്ളിലെപാളിയാണ്ദൃഷ്ടിപടലം.
കണ്ണിലെമദ്യപാളിയാണ്രക്തപടലം.
കണ്ണിൽപ്രതിബിംബംരൂപംകൊള്ളുന്നപാളിയാണ്ദൃഷ്ടിപടലം.
പീതബിന്ദുആണ്കണ്ണിലെഏറ്റവുംകാഴ്ചഉള്ളഭാഗം.
കണ്ണുനീരിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നരാസാഗ്നിആണ്ലൈസോസൈം.
കണ്ണുനീരിൽകാണുന്നലോഹവും,  കണ്ണിന്റെതിളക്കത്തിനുംകാരണംസിങ്ക്ആണ്.
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുആദ്യമായികണ്ണുനീർഉണ്ടാവുന്നത്ജനിച്ചു 3 ആഴ്ചകഴിഞ്ഞാണ്.
കണ്ണുനീർഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നഗ്രന്ഥിലാക്രിമൽഗ്ലാൻഡ്.
കണ്ണിലെലെൻസ്ബൈകോൺവെക്സ്ലെൻസ്‌.
വ്യക്തമായകാഴ്ചയ്ക്കുള്ളശെരിയായഅകലം 25cm.
മങ്ങിയവെളിച്ചത്തിൽകൃഷ്ണമണിവികസിക്കുന്നു.
പ്രകാശതീവൃതകൂടുമ്പോൾകൃഷ്ണമണിചുരുങ്ങുന്നു.
നിറങ്ങളെതിരിച്ചറിയാൻസഹായിക്കുന്നകോശങ്ങൾആണ്കോൺകോശങ്ങൾ.

ചെവി
              ---------
ശരീരത്തിലെതുലനനിലസഹായിക്കുന്നു.
മാലിസ്, ഇൻകസ്,  സ്റ്റേപിസ്എന്നീഅസ്ഥികൾആണ്ചെവിയിൽഉള്ളത്.  ഇതിൽശരീരത്തിലെഏറ്റവുംചെറിയഅസ്ഥിആണ്സ്റ്റേപിസ്.
ചുറ്റികയുടെആകൃതിയിൽഉള്ളമദ്യകർണത്തിലെഅസ്ഥി
മാലിയസ്.
കൂടക്കല്ലിന്റെആകൃതിയിലുള്ളമദ്യകർണത്തിലെഅസ്ഥിആണ്ഇൻകസ്.
കുതിരലാടത്തിന്റെആകൃതിയിലുള്ളഅസ്ഥിആണ്സ്റ്റേപിസ്.
സൗണ്ട്കേൾക്കാൻസഹായിക്കുന്നത്കോക്ലിയ.

മൂക്ക്
                 --------
£ഘാണശക്തിഅറിയുന്നതിനുള്ളഇന്ദ്രിയം.
തരുണാസ്ഥികൊണ്ട്നിർമിതമായഒരുഅവയവം.
ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാൻആവാത്തഅവസ്ഥഅനോസ്മിയ.

നാക്ക്‌
               ----------
പ്രാഥമികരുചികൾആണ്മധുരം, കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പ്.
മധുരത്തിന്കാരണംആവുന്നസ്വാദ്മുകുളങ്ങൾനാവിന്റെമുന്നിൽആണ്.
പുളിക്കുംഎരിവിനുംകാരണംആവുന്നസ്വാദ്മുകുളങ്ങൾനാവിനുഇരുവശത്തുംകാണുന്നു.
കയ്പ്പിനുകാരണംആവുന്നുസ്വാദ്മുകുളങ്ങൾനാവിനുഉള്ളിലുംകാണുന്നു.

ത്വക്
             ----------
മനുഷ്യശരീരത്തിലെതാപനിലസ്ഥിരമായിനിലനിർത്തുന്നശരീരാവയവം.
ശരീരത്തിലെഏറ്റവുംവലിയജ്ഞാനേദ്രിയം. ത്വക്കിനുനിറംനൽകുന്നവർണവസ്തുആണ്മെലാനിൻ.
പ്രായംകൂടുമ്പോൾകണ്ണിന്റെഇലാസ്റ്റികതകുറഞ്ഞുവരുന്നഅവസ്ഥ -വെള്ളെഴുത്‬‬‬‬
ലോകത്തിലേറ്റവുംകൂടുതൽഅവയവമാറ്റംനടത്തുന്നഅവയവമാണ്കണ്ണ്‬‬‬‬
അരിമ്പാറക്കുകാരണംവൈറസ്ആണ്.ത്വക്കിന്റപുറംഭാഗംഎപ്പിഡെർമിസ് ,ഉൾപാളിടെർമിസ്.ത്വക്കിന്റവിസർജ്യഗ്രന്ഥിയാണ്സെബേഷ്യസ്ഗ്രന്ഥി
കണ്ണിലെലെൻസ്‌ -ബൈകോൺവെക്സ്ലെൻസ്‌‬‬‬‬
ശരീരത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽപ്രവർത്തിക്കുന്നപേശിയാണ്കൺപോളയിലെപേശി‬‬‬‬
മരിച്ചആളിൽനിന്നുംകണ്ണ്, നേത്രദാനത്തിനായിഎത്രമണിക്കൂർമുൻപേഎടുത്തിരിക്കണം - 6 മണിക്കൂർമുൻപേ‬‬‬‬
പൂച്ചനായഎന്നിവയുടെകണ്ണുകൾതിളങ്ങാൻകാരണംഅവയുടെകണ്ണുകളിൽടപിറ്റംഎന്നപ്രീതിഭലനശേഷിയുള്ളപാളിഉള്ളതിനാലാണ്.‬‬‬‬
കണ്ണുനീരിൽകാണുന്നലോഹം- സിങ്ക്‬‬‬‬
ഹ്രസ്വദൃഷി (മയോപ്പിയ ) പരിഹരിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നലെൻസ്‌ ‬‬‬‬
കോൺകേവ്ലെൻസ്‌
കണ്ണിന്റെഏറ്റവുംപുതിയതായികണ്ടുപിടിച്ചപാളി- ദുവാപാളി‬‬‬‬
കണ്ടുപിടിച്ചത്-ഹർമിൻഡർദുവാ
ദീർഘദൃഷ്ടി (ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ ) പരിഹരിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നത്കോൺവെക്സ്ലെൻസ്‌.‬‬‬‬
ലെൻസിന്റെയോകോർണിയയുടെയോവക്രതയിലെവ്യത്യാസംമൂലംഉണ്ടാകുന്നഅസുഖമാണ് "വിഷമദൃഷ്ടി .ഇത്പരിഹരിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നലെൻസാണ് " സിലിണ്ട്രിക്കൽലെൻസ്‬‬‬‬
വിഷമദൃഷ്ടി (അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ) പരിഹരിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നസിലിണ്ടറിക്കൽലെൻസ്‌.‬‬‬‬
വിഷ്വല് പര്പ്പിള് എന്നറിയപ്പെടുന്നവര്ണവസ്തുറൊഡോപ്സിൻ‬‬‬‬
വിഷ്വല് വയലറ്റ്എന്നറിയപ്പെടുന്നവര്ണവസ്തുഅയഡോപ്സിൻ‬‬‬‬
ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാൻസഹായിക്കുന്നഅവയവമാണ്മൂക്ക് 'മൂക്കിന്ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തഅവസ്തയാണ് " അനോസ്മിയ"‬‬‬‬
നാവിനെബാധിക്കുന്നഒരസുഖമാണ് " റഡ്ബീഫ്ടങ്. ചെവി, നാക്ക്, തൊണ്ടഎന്നിവയെകുറിച്ച്പഠിക്കുന്നശാസ്ത്രശാഖയാണ് - ഓട്ടോലാരിംകോളജി‬‬‬‬
🎈കണ്ണിനെകുറിച്ചുള്ളപഠനംഓഫ്താൽമോളജി‬‬‬‬
ശരീരവുമായിതാരതമ്യംചെയ്യുബോൾഏറ്റവുംവലിയനാക്കുള്ളജീവിയാണ് - ഓന്ത്‬‬‬‬
*ലോകകാഴ്ച്ചദിനം -ഒക്ടോബർ1‬‬‬‬
*കാഴ്ചയെകുറിച്ചുള്ളബോധംഉളവാക്കുന്നതലച്ചോറിന്റെഭാഗം-seribhram
*ദേശീയഅന്ധതനിവാരണപദ്ധതിആരംഭിച്ചത്‌-1976
നമ്മുടെഒരുകണ്ണിന്റെഭാരം 7g ആണ്‬‬‬‬
ത്വക്ക്‬‬‬‬
_ശരീരത്തിലെതാപനിലസ്ഥിരമായിനിലനിർത്തുന്നു.
ത്വക്കിലൂടെ
തിരിച്ചറിയാൻസാധിക്കുന്നസംവേദങ്ങൾ
* സ്പർശം, മർദ്ദം, ചൂട്, തണുപ്പ്, വേദന
_ ഏറ്റവുംകട്ടിയുള്ളപാളി
* അധിചർമ്മം
_ നിറംനൽകുന്നവർണവസ്തു
* മെലാനിൻ
അൾട്രാവയലറ്റ്രശ്മികളിൽനിന്നുംശരീരത്തെസംരക്ഷിക്കന്നത്
* മെലാനിൻ
കണ്ണിലെലെൻസിന്റെവക്രതവ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നപേശികൾആണ്സിലിയിറിപേശികൾ.‬‬‬‬
ലോകസോറിയാസിസ്ദിനം --ഒക്ടോബര് 29‬‬‬‬
ത്വക്കിന്റെഏകദേശഭാരം -10.9
ഘ്രാണശക്തിനഷ്ടമാകുന്നഅവസ്ഥ - ആൻഓസ്മിയ
മൂക്ക്‬‬‬‬
________
* ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാൻസഹായിക്കുന്നത്
- മുക്കിലെഗന്ധഗ്രാഹികൾ
* ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാത്തഅവസ്ഥ
- അനോസ്മിയ
* മൂക്കിൽനിന്നുള്ളരക്തസ്രാവം
-എപിസ്റ്റാക്സിസ്
* പാമ്പ്, പൂച്ച, എലിതുടങ്ങിയജീവികളിൽമണവുമായിബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപ്രത്യേകഭാഗം
_ ജേക്കബ്സൺസ്ഓർഗൻ
* പാമ്പ്, പല്ലി, എന്നീഉരഗങ്ങൾനാക്ക്നീട്ടിയാണ്ജേക്കബ്സൺസ്ഓർഗൻഎന്നസംവിധാനത്തിലൂടെമണമറിയുന്നത്
* ജേക്കബ്സൺസ്ഓർഗൻഒരു " കീമോറിസപ്റ്റർ " ആയിപ്രവർത്തിക്കുന്നു
‬: സാധാരണആയികൈയിൽനാഡിപിടിച്ച്നോക്കുന്നരക്തധമനി‬‬‬‬
റേഡിയൽആർട്ടറി
മനുഷ്യശരീരത്തിലെഏറ്റവുംചെറിയപേശി?‬‬‬‬
മധ്യകർണ്ണത്തിലെസ്റ്റേപിസിനോട്ചേർന്നുകാണുന്നരണ്ട്പേശികൾ
കണ്ണിന്റെറെറ്റിനക്ക്എത്രപാളികൾഉണ്ട്?‬‬‬‬
10
ജനിച്ച്കഴിഞ്ഞ്എത്രനാൾകഴിഞ്ഞാണ്കണ്ണുനീർഉണ്ടാകുന്നത്?‬‬‬‬
3 ആഴ്ച‬‬‬‬
ചെവിയിലെഅസ്ഥികളുടെഎണ്ണം ?‬‬‬‬
6
ദേശീയഅന്ധതനിവാരണപദ്ധതിആരംഭിച്ചവർഷം?‬‬‬‬
1976
കണ്ണുകൾക്ക്ഏറ്റവുംസുഖകരമായനിറം‬‬‬‬
മഞ്ഞനിറം
ജീവകം Aയിൽനിന്നുംനിർമിക്കപ്പെടുന്നറൊഡോപ്സിനിലെഘടകം - റെറ്റിനിൻ‬‬‬‬
വ്യക്തമായകാഴ്ചശക്തിക്കുള്ളശരിയായഅകലം _ 25 cm
ഹ്രസ്യദൃഷ്ടിക്ക്കാരണം - നേത്രഗോളത്തിന്റെനീളംവർദ്ധിക്കൽ
ദീർഘദൃഷ്ടി - നേത്രഗോളത്തിന്റെനീളംകുറയുന്നതുകൊണ്ട്
കണ്ണ്പുറത്തേക്ക്തുറിച്ച്വരുന്നഅവസ്ഥ - എക്സോഫ്താൽമോസ് ( പ്രൊപ്പ്റ്റോസിസ്)
ലോകത്തിലെആദ്യത്തെകണ്ണ്മാറ്റിവയ്ക്കൽശസ്ത്രക്രിയനടത്തിയത് - ഡോഎഡ്വേർഡ്കൊണാർഡ്സിം(1905 Dec7)

ചെവി
വെസ്റ്റബ്യൂളിലെചുണ്ണാമ്പ്തരികൾ - ഓട്ടോലിത്ത്
മധ്യകർണ്ണത്തേയുംഅന്തരകർണ്ണത്തേയുംവേർതിരിക്കുന്നചെവിയുടെഭാഗം - ഓവൽവിൻഡോ
യൂസ്റ്റേറക്കിയന്നാളിബന്ധിപ്പിക്കുന്നഭാഗങ്ങൾചെവി, തൊണ്ട
നാക്കിന്റെചലനവുമായിബന്ധപ്പെട്ടനാഡി - ഹൈപോഗ്ലോസൽനാഡി‬‬‬‬
രുചി, മുഖഭാവംഎന്നിവയുമായിബന്ധപ്പെട്ടനാഡി - ഫേഷ്യൽനേർവ്
ത്വക്കിന്റെമേൽപാളിയായഅധിചർമ്മത്തിന്റെമേൽപാടഅടർന്ന്വീഴുന്നരോഗം -സോറിയാസിസ്‬‬‬‬
മനുഷ്യശരീരത്തിലെതൊലിമുഴുവൻമാറിപുതിയതാകാൻഎത്രകാലമെടുക്കും?‬‬‬‬
= 30 ദിവസം
Vitamin A  യുടെശാസ്ത്രീയനാമംറെറ്റിനോൾ‬‬‬‬
കൂടകല്ലിന്റെആകൃതിയിൽഉള്ളചെവിയിലെഅസ്ഥി *ഇൻക്സ്*‬‬‬‬
1/16 സെക്കന്റ്വീക്ഷണസ്ഥിരത (persistence of vision)‬‬‬‬
വർണ്ണാന്ധതനിർണ്ണയിക്കുന്ന Test ' *ഇഷിഹാര*‬‬‬‬
സ്നെല്ലൻചാർട്ട്കാഴ്ചശക്തിപരിശോധിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നു‬‬‬‬
നല്ലകാഴ്ച്ചശക്തിക്ക്ആവശ്യമായആഹാരംമുട്ടകരൾഇലകറികൾ‬‬‬‬
ഉമിനീരിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നഗ്രന്ഥി *ലാക്രിമൽഗ്രന്ഥി*‬‬‬‬
കണ്ണിൽമർദ്ദംവർദ്ധിക്കുന്നരോഗം *ഗ്ലോക്കോമ*‬‬‬‬
*ഡാൾട്ടണിസം* എന്നറിയപ്പെടുന്നത് *വർണ്ണാന്ധതയാണ്*‬‬‬‬
കണ്ണ് - ഒഫ്ത്താൽമോളജി‬‬‬‬
ചെവി - ഓട്ടോളജി
മൂക്ക്- റിനോളജി
ത്വക്ക്-ഡർമറ്റോളജി
ചെങ്കണ്, മാലക്കണ്, തിമിരംകണ്ണിനെബാധിക്കുന്നരോഗങ്ങൾ.‬‬‬‬
മദ്രാസ്ഐഎന്നറിയപ്പെടുന്നത്ചെങ്കണ്ണ്.
വെള്ളെഴുത്ത്പ്രസ്മായൊപ്പിയഎന്നറിയുന്നു
ഒക്ടോബർ 29 ലോകസോറിയാസിസ്ദിനം‬‬‬‬
കണ്ണിലെഅസാധാരണമർദ്ദംകാരണംകണ്ണിനുബാധിക്കുന്നഒരസുഖമാണ് "ഗ്രൂക്കോമ"‬‬‬‬
കണ്ണുനീരിൽഅടങ്ങിയിട്ടുള്ളലോഹമാണ് " സിങ്ക് ''‬‬‬‬
നാവിനുതിരിച്ചറിയാൻകഴിയുന്നഅഞ്ചാമത്തെരുചി - ഉമാമി‬‬‬‬
അഞ്ചാമത്തെരുചി - അജിനോമോട്ടോ‬‬‬‬
ഘ്രാണശക്തികൂടിയജീവിസ്രാവ്‬‬‬‬
മൂക്കിൽനിന്നുള്ളരക്തസ്രാവംഎപ്പിസ്റ്റാക്സിസ്
ചെവിയെകുറിച്ചുള്ളപഠനമാണ് " ഓട്ടോളജി " .മനുഷ്യന്റെതുലനാവസ്ഥനിലനിർത്തുന്നഅവയവമാണ്ചെവി.ചെവിക്കുള്ളിലെ 3 അസ്ഥികളാണ്മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്പിസ്‬‬‬‬
ഹീമോഫിലിയയുടെമറ്റുപേരുകൾ - ക്രിസ്മസ്ഡിസീസ് , ബ്ളീഡർസ്ഡിസീസ് , റോയൽഡിസീസ്‬‬‬‬
മായിൽപ്പീലിയുടെതിളക്കത്തിനുകാരണംബുൾബുൾസ്‬‬‬‬
ഉമിനീരിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നഎൻസൈം Sയലിൻ‬‬‬‬
നിറങ്ങൾതിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തഅവസ്ഥയാണ്വർണ്ണാന്ധത .വർണ്ണാന്ധതയുളളവർക്ക്തിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തനിറങ്ങളാണ്ചുവപ്പ് ,പച്ച.‬‬‬‬
നാക്കിന്റെചലനവുമായിബന്ധപ്പെട്ടനാഡിഹൈപോഗ്ലോസൽനാഡി.‬‬‬‬
നാക്കിനെബാധിക്കുന്നരോഗംറെഡ്ബീഫ്ടങ്.
ഗന്ധം, രുചിഎന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ളപഠനംഓട്ടോലാരിങ്കോളജി
കർണ്ണപുടത്തിന്റെതകരാറിന്കാരണമാകുന്നഏകദേശശബ്ദതീവ്രതയുടെഅളവ്‬‬‬‬
160d b
വ്യക്തമായകാഴ്ചശക്തിയുടെശരാശരിഅകലം‬‬‬‬
25 സെമി
ഓക്സിജൻനേരിട്ട്ആഗിരണംചെയ്യുന്നകണ്ണിലെഭാഗം-cornea‬‬‬‬
കണ്ണിലെകലകൾക്ക്ഓക്സിജനുംപോഷകവുംപ്രധാനംചെയ്യുന്നദ്രാവകം‬‬‬‬
അക്വസ്ദ്രവം
കൺഭിത്തികളിലെ 3 പാളികൾ 1. ദൃഢപടലം (Sclera ) 2. രക്തപടലം (choroid) 3. ദൃഷ്ടിപടലം (retina )‬‬‬
നേത്രഗോളത്തിന്ആകൃതിനൽകുന്നത്ദൃഢപടലം, കണ്ണിലെമധ്യപാളിരക്തപടലം (ഇത്ഇരുണ്ടനിറമാണ് ,നിറംനൽകുന്നത്മെലാനിൻ), കണ്ണിൽപ്രതിബിംബംരൂപംകൊള്ളുന്നത് retina യിൽ'‬‬‬
കണ്ണിൻ്റെലെൻസിനുമറപോലെകാണുന്നത്ഐറിസ്‬‬‬
കണ്ണിൻ്റെമുൻഭാഗത്ത്വൃത്താകൃതിയിലുള്ളസൂതാര്യമായഭാഗംകോർണിയ‬‬‬
കോർണിയ: നേത്രദാനംചെയ്യുമ്പോൾദാതാവിൽനിന്നുംനീക്കംചെയ്യപ്പെടുന്നഭാഗം‬‬‬
കോർണിയുടെതൊട്ടുപിന്നിലുള്ളഅറഅക്വസ്അറ‬‬‬
നേത്രത്തിലുള്ളലെൻസ്: കോൺവെക്സ്‬‬‬
‬: കാഴ്ചക്ക്സഹായിക്കുന്നകോശങ്ങൾ: റോഡുകോശം , കോൺകോശങ്ങൾ‬‬‬
രാത്രികാഴ്ചക്ക്സഹായിക്കുന്നത്റോഡ്കോശങ്ങൾ ,     തീവ്രപ്രകാശത്തിൽകാണാൻസഹായിക്കന്നത്കോൺകോശങ്ങൾ‬‬‬
കോൺകോശത്തിലെവർണ്ണവസ്തുഅയഡോസ്പിൻ‬‬‬
ദീർഘദൃഷ്ടി - (ഹൈപ്പർമെട്രാപ്പിയ) അടുത്തുള്ളവസ്തുക്കളെവ്യക്തമായികാണാൻകഴിയാത്തവൈകല്യം ,പരിഹാരം: Convex lens‬‬‬
ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി (മയോപ്പിയ) - അകലെയുള്ളവസ്തുക്കളെവ്യക്തമായികാണാൻകഴിയില്ല. ,പരിഹാരം:concave lens‬‬‬
പ്രായംകൂടുംതോറുംനേത്രത്തെബാധിക്കുന്നരോഗം: തിമിരം(cataract)‬‬‬
‬: കോർണിയമാറ്റിവെക്കൽശസ്ത്രക്രിയ :കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി‬‬‬
നേത്രഗോളത്തിലെമർദ്ദംവർധിക്കുന്നഅവസ്ഥ: ഗ്ലൂക്കോമ‬‬‬
മനുഷ്യനേത്രത്തിലെകോർണിയയിൽപുതുതായികണ്ടുപിടിച്ചപാളി: ദുവപാളി, കണ്ടുപിടിച്ചഇന്ത്യൻശാസ്ത്രഞ്ജൻ: ഹർമന്ദിർസിങ്ദുവ‬‬‬
Snellence chart രൂപകൽപനചെയ്തത്: Herman Sneller‬‬‬
കണ്ണിൻ്റെഉൾവശംപരിശോധിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നത്: Ophthalmoscope‬‬‬
ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും, ദീർഘദൃഷ്ടിയുംഒരുമിച്ച്പരിഹരിക്കാൻഉയോഗിക്കുന്ന Iens: ബൈഫോക്കൽ Iens (കണ്ടുപിടിച്ചത്: ബഞ്ചമിൻഫ്രാങ്ക്ളിൻ)‬‬‬
സ്വാദുമുകുളങ്ങൾകാണപ്പെടുന്നനാവിൻ്റെഭാഗം: പാപ്പില്ല‬‬‬
നാക്കിനെബാധിക്കുന്നഒരുരോഗം: റെഡ്ബീഫ് sങ്‬‬‬
മനുഷ്യശരീരത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഅവയവം: ത്വക്ക്‬‬‬
നാക്കിൻ്റെചലനവുമായിബന്ധപ്പെട്ടനാഡി: Hypoglossal nerve‬‬‬
smell തിരിച്ചറിയാവാനാവത്തഅവസ്ഥ: അനോസ്മിയ‬‬‬
മൂക്കിനുആകൃതികൊടുക്കുന്നഅസ്ഥി: ethmoid bone‬‬‬
nose-ൽനിന്നുള്ളരക്തസ്രാവംഅറിയപ്പെടുന്നത്: എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ്‬‬‬
ഓട്ടോലാരിംഗോളജി: ചെവി, മൂക്ക്, തൊണ്ടഎന്നിവയുൾപ്പെടെതലയിലുംകഴുത്തിലുംഉണ്ടാകുന്നരോഗങ്ങൾചികത്സിക്കുന്നവൈദ്യശാസ്ത്രശാഖ‬‬‬
⚽കണ്ണിന്റെഏറ്റവുംപുറമെയുള്ളപാളിയുടെ-------ദൃഢപടലം‬‬‬
കണ്ണിന്റെ
രണ്ടാമത്തെപാളി----------------------രക്തപടലം
കണ്ണിന്റെമുന്നാമത്തെപാളി----------------------ദൃഷ്ടിപടലം
കണ്ണിന്നിറംനല്കുന്നവസ്തു---------------------മെലാനിന്
കണ്ണിന്റെവീക്ഷണസ്ഥിരത ---------------------1/16 സെക്കന്റ്ആണ്
വ്യക്തമായകാഴ്ചയുള്ള
ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞദൂരം------ 25 സെമീ

 കാഴ്ചശക്തിഏറ്റവുംകൂടുതലുള്ളകണ്ണിന്റെഭാഗംആണ് ?
പീതബന്ദു Yellow Spot
 കാഴ്ചശക്തിഏറ്റവുംകുറവുള്ളഭാഗംആണ് ?
അന്ധബിന്ദു.
വസ്തുക്കളെകറുപ്പുംവെളുപ്പുംആയികണാന്സഹായിക്കുന്നകോശങ്ങള് ?
റോഡ്കോശങ്ങള്
 മങ്ങിയവെളിച്ചത്തില്കാഴ്ചസാധ്യമാക്കുന്നകോശങ്ങള് ?
റോഡ്കോശങ്ങള്
രാത്രികണ്ണ്കാണാന്പറ്റാത്തഅവസ്ഥയാണ് ?
നിശാന്തത Night Blindness.
 തീവ്രപ്രകാശത്തില്കാഴ്ചസാധ്യമാക്കുന്നകോശങ്ങള് ?
കോണ്കോശങ്ങള്
 പ്രാഥമികവര്ണ്ണങ്ങള്തരിച്ചറിയാന്സാധിക്കുന്നകോശങ്ങള് ?
കോണ്കോശങ്ങള്
 നിറങ്ങള്തരിച്ചറിയാന്പറ്റാത്തഅവസ്ഥ ?
വര്ണ്ണാന്ധത Daltanism
കണ്ണിന്റെലെന്സിന്റെഇലാസ്തികതകുറഞ്ഞ്വരുന്നഅവസ്ഥയുടെപേര് ?
പ്രസ്ബയോപ്പിയ
. കണ്ണിന്റെലെന്സ്അതാര്യമാകുന്നഅവസ്ഥയുടെപേര്എന്താണ് ?
തിമിരം
 കണ്ണില്അസാധാരണമായമര്ദ്ദംഉള്ളവാക്കുന്നഅവസ്ഥ ?
ഗ്ലോക്കോമ
 കണ്ണുനീരില്ലാത്തഅവസ്ഥയുടെപേര്എന്താണ് ?
സീറോതാല്മിയ
ആദ്യമായിതിമിരശസ്ത്രക്രിയനടത്തിയത്‬‬‬
ശുശ്രുതൻ
കണ്ണുനീർഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നഗ്രെന്ധി‬‬‬
ലക്രിമിനൽഗ്ലാൻഡ്
കണ്ണുകളെകുറിച്ചുള്ളപഠനം - ഓഫ്താൽമോളജി‬‬‬
മനുഷ്യശരീരത്തിൽഏറ്റവുംവല്ല്യഅവയവമായത്വക്കിന്റെഭാരം - 10.9 kg‬‬‬
കാഴ്ച്ചയെകുറിച്ചുള്ളബോധംഉണ്ടാക്കുന്നതലച്ചോറിന്റെഭാഗം :സെറിബ്രം‬‬‬
അഞ്ചാമത്തെരുചിയാണ്ഉമാമി‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽദാനംചെയ്യപ്പെടുന്നമനുഷ്യഅവയവം :കണ്ണ്‬‬‬
സോറിയാസിസ്ബാധിക്കുന്നശരീരഅവയവം :ത്വക്‬‬‬
വിറ്റാമിൻഎകുറവ്കൊണ്ട്ഉണ്ടാകുന്നരോഗമാണ്നിശാന്ധത‬‬‬
ലോകഗ്ലുക്കോമദിനം-മാർച്ച് 12‬‬‬
അരിമ്പാറക്കുകാരണംവൈറസ്ആണ്.ത്വക്കിന്റപുറംഭാഗംഎപ്പിഡെർമിസ് ,ഉൾപാളിടെർമിസ്.ത്വക്കിന്റവിസർജ്യഗ്രന്ഥിയാണ്സെബേഷ്യസ്ഗ്രന്ഥി
മനുഷ്യശരീരത്തിലേയ്‬‬‬ തൊലി മൊത്തംമാറിപുതിയത്വരാൻ 30 ദിവസംവേണം
ശരീരത്തിലെഏറ്റവുംവലിയജ്ഞാനേന്ദ്രിയംത്വക്ക്‬‬‬
അന്തരീക്ഷത്തില്നിന്ന്നേരിട്ട്ഓക്സിജൻ.സ്വീകരിക്കാൻകഴിയുന്നകണ്ണിൻ്ഭാഗം?‬‬‬
കോർണിയ‬‬‬
ശ്രവണവൈകല്യമുള്ളവർക്സൗജന്യകോക്ലിയഇമ്പ്ലന്റഷന്പദ്ധതി‬‬‬
ശ്രുതിതരംഗം

അതിന്റെപരിഷ്കരിച്ചപദ്ധതി
   - കാതോരം
ത്വക്നുമൃദുത്വംനൽകുന്നത്സെബംആണ്‬‬‬
നിറംമെലാനിൻ
കണ്ണിൽ convex ലെൻസ്‌ആണ്‬‬‬
Retina ൽപതിക്കുന്നപ്രതിബിംബംതലത്തിരിഞ്ഞതാണ്
പ്രതിബിംബംറെറ്റിനയിൽപതിപ്പിക്കാനുളളകണ്ണിന്ൻെ്‌കഴിവിനെ ______എന്നുപറയുന്നു?‬‬‬
സമഞ്ജനക്ഷമത‬‬‬
റെറ്റിനയിൽനിന്നുമസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുളളനാഡി?‬‬‬
ഒപ്റ്റിക്നെർവ്‬‬‬
കണ്ണിലെകോർണിയമാറ്റിവയ്ക്കൽശസ്ത്രക്രിയ ?‬‬‬
കെരാറ്റോപ്ളാസ്റ്റി‬‬‬
മണ്ണിരയുടെശ്വസനായവം: ത്വക്ക് , ഷഡ്പദങ്ങളുടെകണ്ണുകൾ: സംയുക്തനേത്രം,‬‬‬
കണ്ണുനീരില്ലാത്തഅവസ്ഥയുടെപേര്എന്താണ് ?‬‬‬
സീറോതാല്മിയ
റോഡ്കോശത്തിലെവര്ണവസ്തു -റെഡോപ്സിൻ‬‬‬
കോൺകോശങ്ങളിലേതു - അയഡോപ്സിൻ
കോൺകോശങ്ങളുടെഅപര്യാപ്തതമൂലമാണ്മൂങ്ങക്ക്പകൽവെളിച്ചത്തിൽകാഴ്ചകുറയാൻകാരണം..‬‬‬
പട്ടിയുടെയുംപൂച്ചയുടെയുംകണ്ണുകൾരാത്രിയിൽതിളങ്ങാൻകാരണം - ടപീറ്റം ( കണ്ണിന്റെപിൻഭാഗത്തുള്ളപ്രതിഫലനശേഷിയുള്ളപാളി )‬‬‬
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ‬
1. കണ്ണ്
2.ചെവി
3. മൂക്ക്
4. നാക്ക്
5. ത്വക്ക്

കണ്ണ്

കണ്ണിന്റെകാഴ്ചശക്തിക്കുള്ളവിറ്റാമിൻ_ A
പ്രതിബിബംരൂപംകോള്ളുന്നഭാഗം_റെറ്റിന(ദൃഷ്ടിപടലം)
കണ്ണിലെമാറ്റിവെക്യുന്നഅവയവം_കോർണിയ
കണ്ണിനുതിരിച്ചറിയാൻപറ്റുന്നനിറങ്ങളുടെഎണ്ണം... ഒരുകോടിയിലേറെ
കണ്ണിന്റെമൂന്ന്പ്രധാനപാളികളാണ്ദൃഢപടലം, രക്തപാലം, ദൃഷ്ടിപടലംഎന്നിവ.
കണ്ണിനെകുറിച്ചുള്ളപഠനം_ ഓഫ്താൽമോളജി .
കണ്ണിന്റെഏറ്റവുംപുറമെയുള്ളപാളിയാണ്ദൃഢപടലം.
മങ്ങിയവെളിച്ചത്തിൽകാഴ്ചസാധ്യമാക്കുന്നത്റോഡ്കോശങ്ങളാണ് .
രാത്രികണ്ണ്കാണാൻസാധ്യമാകാത്തഅവസ്ഥയാണ്നിശാന്ധത .
വിറ്റാമിൻ A യുടെകുറവുകൊണ്ടാണ്നിശാന്ധതഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണവെളിച്ചത്തിൽകാഴ്ചസാധ്യമാക്കുന്നത്കോൺകോശങ്ങളാണ് .
ജനനംമുതല്വലിപ്പത്തിൽവ്യത്യാസംവരാത്തശരീരഭാഗം_കൃഷ്ണമണി .
വ്യക്തമായകാഴ്ചക്ക്വേണ്ടദൂരപരിധി25cm.കണ്ണുമാറ്റിവക്കൽശസ്ത്രക്രിയഅറിയപ്പെടുന്നത്കെരാറ്റോപ്ലാസി .
കണ്ണിന്റെഏറ്റവുംകാഴ്ചഭാഗം-പീതബിന്ദു.
റോഡ്കോശങളിലെവർണവസ്തു _റോഡോപ്സിൻ.
ഡാൾട്ടണിസംഎന്നറിയപ്പെടുന്നത്വർണ്ണാന്ധതയാണ്.
കണ്ണീരില്അടങ്ങിയിരിക്കുന്നഎൻസൈം _ ലൈസോസൈം.
ദ്വിനേത്രദർശനംഎന്നാൽഒരുസാധനത്തിൽരണ്ടകണ്ണുംഒരേസമ8യംകേന്ദ്രീകരിക്കാനുളളകണ്ണിന്റകഴിവ്ആണ്.
പ്രകാശരശ്മികൾപതിക്കുമ്പോൾഉത്തേജിതമാകുന്നഗ്രാഹികൾറോഡ്‌കോശങ്ങളുംകോൺകോശങ്ങളുംആണ്.
കണ്ണിലെഅസാധാരണമർദ്ദംകാരണംകണ്ണിനുബാധിക്കുന്നഒരസുഖമാണ്ഗ്രൂക്കോമഅടുത്തുള്ളവസ്തുക്കളെവ്യക്തമായികാണുവാനുംദൂരെയുള്ളവസ്തുക്കളെകാണാൻസാധിക്കാത്തതുമായുള്ളഅവസ്ഥയാണ്ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ,ഇത്പരിഹരിക്കാൻകോൺകേവ്ലെൻസ്ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ലോകത്താദ്യമായിതിമിരശസ്ത്രക്രിയനടത്തിയത് -സുശ്രുതൻ
ദൂരെയുള്ളവസ്തുക്കളെവ്യക്തമായികാണുവാനുംഅടുത്തുള്ളവസ്തുവിനെവ്യക്തമായികാണാൻസാധിക്കാത്തഅവസ്ഥയാണ്ദീർഘദൃഷ്ടി ,ഇത്പരിഹരിക്കാൻകോൺവെക്സ്ലെൻസ്ഉപയോഗിക്കന്നു. നിറങ്ങൾതിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തഅവസ്ഥയാണ്വർണ്ണാന്ധത .
വർണ്ണാന്ധതയുളളവർക്ക്തിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തനിറങ്ങളാണ്ചുവപ്പ് ,പച്ച.വർണാന്ധതകണ്ടുപിടിച്ചത്ജോൺഡാൾട്ടനാണ്. അതുകൊണ്ട്ഇതിനെ "ഡാൾട്ടിസം "എന്നുംഅറിയപ്പെടുന്നു
കണ്ണുനീരിൽഅടങ്ങിയിട്ടുള്ളലോഹമാണ് " സിങ്ക് ''മനുഷ്യനേത്രത്തിലെകോർണിയയിൽപുതുതായികണ്ടുപിടിച്ചപാളിയാണ്"ദുവപാളി" .ഇത്കണ്ടുപിടിച്ചവ്യക്തിയാണ്ഹർമിന്ദർദുവ.സ്നേല്ലൻസ്  chart ഉപയോഗിക്കുന്നത്കാഴ്‌ചശക്‌തിപരിശോധിക്കാൻആണ്.
കോൺകോശങ്ങളുടെഅപര്യാപ്തയാണ്മൂങ്ങക്ക്പകൽകാഴ്ചകുറയാൻകാരണം.കണ്ണിലെലെൻസ്‌ -ബൈകോൺവെക്സ്ലെൻസ്‌.
ശരീരത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽപ്രവർത്തിക്കുന്നപേശിയാണ്കൺപോളയിലെപേശി.
മരിച്ചആളിൽനിന്നുംകണ്ണ്, നേത്രദാനത്തിനായിഎത്രമണിക്കൂർമുൻപേഎടുത്തിരിക്കണം - 6 മണിക്കൂർമുൻപേ.
പൂച്ചനായഎന്നിവയുടെകണ്ണുകൾതിളങ്ങാൻകാരണംഅവയുടെകണ്ണുകളിൽടപിറ്റംഎന്നപ്രീതിഭലനശേഷിയുള്ളപാളിഉള്ളതിനാലാണ്.ലെൻസിന്റെയോകോർണിയയുടെയോവക്രതയിലെവ്യത്യാസംമൂലംഉണ്ടാകുന്നഅസുഖമാണ് "വിഷമദൃഷ്ടി(അസ്റ്റിഗ്മറ്റിസം).ഇത്പരിഹരിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നലെൻസാണ് " സിലിണ്ട്രിക്കൽലെൻസ്.കണ്ണിന്റെറെറ്റിനക്ക്എത്രപാളികൾഉണ്ട്?
10.
ജനിച്ച്കഴിഞ്ഞ്മൂന്ന്ആഴ്ചകഴിഞ്ഞാണ്കണ്ണുനീർഉണ്ടാകുന്നത്.
വിഷ്വല്പര്പ്പിള്എന്നറിയപ്പെടുന്നവര്ണവസ്തുറൊഡോപ്സിൻ.
വിഷ്വല്വയലറ്റ്എന്നറിയപ്പെടുന്നവര്ണവസ്തുഅയഡോപ്സിൻ. കണ്ണുകൾക്ക്ഏറ്റവുംസുഖകരമായനിറം
മഞ്ഞനിറം.  ഓക്സിജൻനേരിട്ട്ആഗിരണംചെയ്യുന്നകണ്ണിലെഭാഗം-cornea. കണ്ണിലെകലകൾക്ക്ഓക്സിജനുംപോഷകവുംപ്രധാനംചെയ്യുന്നദ്രാവകം
അക്വസ്ദ്രവം. കണ്ണിലെജലസദൃശദ്രവം
അക്വസ്ഹ്യൂമർ.
ലോകകാഴ്ച്ചദിനം -ഒക്ടോബർ1 .
കണ്ണിലെലെൻസിന്റെവക്രതവ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നപേശികൾആണ്സിലിയിറിപേശികൾ.
കാഴ്ചയെകുറിച്ചുള്ളബോധംഉളവാക്കുന്നതലച്ചോറിന്റെഭാഗം-seribhram
ദേശീയഅന്ധതനിവാരണപദ്ധതിആരംഭിച്ചത്‌-1976

ചെവി

ചെവിയെകുറിച്ചുള്ളപഠനമാണ്_ ഓട്ടോളജി  .
മനുഷ്യന്റെതുലനാവസ്ഥനിലനിർത്തുന്നഅവയവമാണ്ചെവി.
ചെവിക്കുള്ളിലെ 3 അസ്ഥികളാണ്മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്പിസ്.
കതിരലാടത്തിന്റെആകൃതിയുള്ളചെവിയിലെഅസ്ഥിയാണ്സ്റ്റേപ്പിസ്.
ചുറ്റികയുടെആകൃതിയുള്ളത്_ "മാലിയസ് ". കൂടക്കല്ലിന്റെആകൃതിയിലുള്ളഅസ്ഥിയാണ് "ഇൻകസ് "ഏറ്റവുംചെറിയഅസ്ഥിസ്റ്റേപിസ്.
കൂടകല്ലിന്റെആകൃതിയിൽഉള്ളചെവിയിലെഅസ്ഥിഇൻക്സ്.
കേൾവിക്ക്കാരണമാകുന്നചെവിയിലെഭാഗമാണ് " കോക്ലിയ.
മനുഷ്യന്കേൾക്കാൻസാധിക്കുന്നശബ്ദപരിധി 20 Hz മുതൽ 20,000 Hz വരെ
ദേശീയബധിരദിനം--- സെപ്റ്റംബർ 26

ത്വക്ക്

ത്വക്കിനെകുറിച്ചുള്ളപഠനംഡെർമറ്റോളജി. മനുഷ്യശരീരത്തിലെഎറ്റവുംവലിയഅവയവംആണ്ത്വക്ക്. ത്വക്കിന്നിറംനൽകുന്നവർണവസ്തുമെലാനിൻ .
മെലാനിന്റെകുറവുമൂലംഉണ്ടാകുന്നരോഗംഅൽബുനിസം.
ത്വക്കിന്മൃദുത്വംനൽകുന്നദ്രാവകംസീബം.
ത്വക്കിന്റെഭാരം 10.9kg.
എക്സിമരോഗംബാധിക്കുന്നത്ത്വക്കിലാണ്ശരീരത്തിന്റെതാപനിലക്രമീകരിക്കുന്നതിൽത്വക്കിന്വലിയപ്രാധാന്യമുണ്ട്. അരിമ്പാറക്കുകാരണംവൈറസ്ആണ്.
ത്വക്കിന്റപുറംഭാഗംഎപ്പിഡെർമിസ് ,ഉൾപാളിടെർമിസ്.
ത്വക്കിന്റവിസർജ്യഗ്രന്ഥിയാണ്സെബേഷ്യസ്ഗ്രന്ഥി. ത്വക്ക്ശരീരത്തിലെതാപനിലസ്ഥിരമായിനിലനിർത്തുന്നു.
ത്വക്കിലൂടെ
തിരിച്ചറിയാൻസാധിക്കുന്നസംവേദങ്ങൾ
സ്പർശം, മർദ്ദം, ചൂട്, തണുപ്പ്, വേദന
ഏറ്റവുംകട്ടിയുള്ളപാളി_
അധിചർമ്മം
നിറംനൽകുന്നവർണവസ്തുമെലാനിൻ
അൾട്രാവയലറ്റ്രശ്മികളിൽനിന്നുംശരീരത്തെസംരക്ഷിക്കന്നത്
മെലാനിൻ.
ലോകസോറിയാസിസ്ദിനം --ഒക്ടോബര് 29
ത്വക്കിന്റെഏകദേശഭാരം -10.9


നാക്ക്
നാക്കിന്തിരിച്ചറിയാൻപറ്റാത്തരുചിഎരിവ്നാക്കിനേകുറിച്ച്ഉള്ളപഠനം_ ഗൢാേസ്സാളജി.
പാമ്പ്അരണഎന്നിവനാവ്നീട്ടുന്നത്മണംഅറിയാൻ.
ഇവയുടെനാക്കിൽഉള്ളശ്ലേഷ്മത്തിൽഗന്ധകണികകൾലയിക്കുകയുംജേക്കബ്സാൻസ്ഓർഗൻഎന്നതിലൂടെഉത്തജിപ്പിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്യുന്നു.
നാവിനെബാധിക്കുന്നഒരസുഖമാണ്റഡ്ബീഫ്ടങ്.
ചെവി, നാക്ക്, തൊണ്ടഎന്നിവയെകുറിച്ച്പഠിക്കുന്നശാസ്ത്രശാഖയാണ് - ഓട്ടോലാരിംകോളജി.
ശരീരവുമായിതാരതമ്യംചെയ്യുബോൾഏറ്റവുംവലിയനാക്കുള്ളജീവിയാണ് - ഓന്ത്

മൂക്ക്
ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാൻസഹായിക്കുന്നഅവയവമാണ്മൂക്ക് 'മൂക്കിന്ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തഅവസ്തയാണ് " അനോസ്മിയ".ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാൻസഹായിക്കുന്നത്
മുക്കിലെഗന്ധഗ്രാഹികൾ
ഗന്ധംതിരിച്ചറിയാത്തഅവസ്ഥ
- അനോസ്മിയ
മൂക്കിൽനിന്നുള്ളരക്തസ്രാവം
-എപിസ്റ്റാക്സിസ്
*പാമ്പ്, പൂച്ച, എലിതുടങ്ങിയജീവികളിൽമണവുമായിബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപ്രത്യേകഭാഗം
_ ജേക്കബ്സൺസ്ഓർഗൻ
* പാമ്പ്, പല്ലി, എന്നീഉരഗങ്ങൾനാക്ക്നീട്ടിയാണ്ജേക്കബ്സൺസ്ഓർഗൻഎന്നസംവിധാനത്തിലൂടെമണമറിയുന്നത്
* ജേക്കബ്സൺസ്ഓർഗൻഒരു " കീമോറിസപ്റ്റർ " ആയിപ്രവർത്തിക്കുന്നു.💐💐
വർണാന്ധതകണ്ടുപിടിച്ചത്ജോൺഡാൾട്ടനാണ്. അതുകൊണ്ട്ഇതിനെ "ഡാൾട്ടിസം "എന്നുംഅറിയപ്പെടുന്നു‬
‬: കതിരലാടത്തിന്റെആകൃതിയുള്ളചെവിയിലെഅസ്ഥിയാണ് "സ്റ്റേപ്പിസ്" .ചുറ്റികയുടെആകൃതിയുള്ളത് "മാലിയസ് ". കൂടക്കല്ലിന്റെആകൃതിയിലുള്ളഅസ്ഥിയാണ് "ഇൻകസ് "‬
കേൾവിക്ക്കാരണമാകുന്നചെവിയിലെഭാഗമാണ് " കോക്ലിയ‬
മനുഷ്യശരീരത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഅവയവമാണ്ത്വക്ക് '"എക്സിമ" ത്വക്കിനെബാധിക്കുന്നഒരുഅസുഖമാണ് .ചർമ്മവുമായിബന്ധപ്പെട്ടപഠനശാഖയാണ് "ഡർമറ്റോളജി ". ഏറ്റവുംകടുകടുപ്പമുള്ളത്വക്ക്ഉള്ളജീവിയാണ്കണ്ടാമൃഗം‬
Psc subjects+50 answers whatsapp study group ----------------------7558089195

No comments:

Post a Comment