4 Nov 2017

SUBJECT 4:സൂര്യനും  ഗ്രഹങ്ങളുംPSC subjects+50 answers;  whatsapp study group ----------------------7558089195


സൂര്യനോട്ഏറ്റവുംഅടുത്ത്സ്ഥിതിചെയുന്നഗ്രഹം‬
ബുധൻ‬
ഉരുളുന്നഗ്രഹംഎന്ന്‌അറിയപ്പെടുന്നത്  - യുറാനസ്‬
ഭൂമിയോട്ഏറ്റവുംഅടുത്തുള്ളനക്ഷത്രം - സൂര്യൻ‬
‬: ടൈറ്റൻ - ഭൂമിയുടെഅപരൻ‬
ഭൂമിയുടെഇരട്ട -ശൂക്രൻ‬
സൗരയുഥതിൻെറകേന്ദ്രം?  -സൂര്യൻ‬
ഗ്യാലക്സികൾചേര്ന്നകൂട്ടങ്ങൾഅറിയപ്പെടുന്നത് - ക്ലസ്റ്ററുകൾ‬
ഏറ്റവുംചെറിയഗ്രഹം -ബുധൻ‬
‬: ഗ്രഹങ്ങളുടെപട്ടികയിൽനിന്നുംപുറത്തായ graham?                                പ്ലൂട്ടോ‬
ചൂവപ്പുഗ്രഹം -ചൊവ്വ‬
പ്രഭാതനക്ഷത്രം, സന്ധ്യനക്ഷത്രം - ശുക്രൻ
"ഗാലക്സി" എന്നപദംആദ്യമായിഉപയോഗിച്ചത് - വില്യംഹെര്ഷല്‬
നീലഗ്രഹം -ഭൂമി‬
‬: സൗരയൂഥത്തിലെഏകനക്ഷത്രം - സൂര്യൻ‬
സൂര്യനിൽനിന്നുംഏറ്റവുംഅകലെയുള്ളഗ്രഹം ?                നെപ്ട്യൂൺ‬
തുരുമ്പിച്ചഗ്രഹംഎന്നറിയപ്പെടുന്നതു ?         ചൊവ്വ‬
പ്ലൂട്ടോയെക്കുറിച്ച്പഠിക്കാൻനാസവിക്ഷേപിച്ചഉപഗ്രഹം -ന്യൂഹൊറൈസൺസ്‬
സൂര്യന്റെഏറ്റവുംഅകത്തുള്ളപാളി - അകക്കാമ്പ് (1.5 കോടി degree c)‬
സൂര്യന്ക്ഷീരപഥത്തിന്റെകേന്ദ്രത്തെഒരുതവണവലംവെയ്ക്കാൻവേണ്ടസമയംകോസ്മിക്ഇയർ (ഏകദേശം 250 ദശലക്ഷംവർഷം)‬
സൂര്യൻകഴിഞ്ഞാൽഭൂമിയോടുഏറ്റവുംഅടുത്ത്നിൽക്കുന്നഗ്രഹം -പ്രോക്സിമസെന്റർ‬
ഭൂമിയുടെഏകസ്വാഭാവികഉപഗ്രഹംചന്ദ്രൻ‬
ആദ്യമായിചന്ദ്രനിൽഇറങ്ങിയബഹിരാകാശവാഹനം - ഈഗിൾ‬
ശൂന്യാകാശത്തിലെകൊളംബസ്എന്നറിയപ്പെടുന്നത്നീൽആoസ്ര്ടോങ്.‬
ഈഗിൾഅപ്പോളോയുടെഉപവാഹനമാണ്അതുംബഹിരാകാശവാഹനമായികണക്കാക്കുന്നു..... ചന്ദ്രനിൽഇറങ്ങാനുംതിരിച്ചുഅപ്പോളോയിൽഎത്താനുംഉപയോഗിക്കുന്നു.....‬
ആദ്യമായിചന്ദ്രഉപരിതലത്തിൽഎത്തിയബഹിരാകാശവാഹനം  luna ആണ്‬
Luna -2‬
ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയആദ്യവാഹനം luno2✅‬
അപ്പോളോ 11- നീൽ armstrong(1969 July 21)....... lauched by america‬
രണ്ടുപ്രാവശ്യംചന്ദ്രനിൽപോയവ്യക്തിഅന്തരിച്ചത്ഈകഴിഞ്ഞഇടക്കാണ്ആരാണ്അയാൾ ?‬
Eujin sernar‬
വലയുംകാണുന്നത്ശനി‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഅഗ്നിപർവ്വതം: ഒളിമ്പസ്മോൺസ് (ചൊവ്വയിൽ)‬
ചൊവ്വയെഗ്രീക്കുകാർആരാധിക്കുന്നത്യുദ്ധദേവനായാണ്‬
ഏറ്റവുംആഴമേറിയതാഴ്വരയുള്ളഗ്രഹം: ചൊവ്വ‬
താഴ്വര: വാല്ലിസ്മരിനെരീസ്
‬: അറേബ്യൻടെറഎന്നഗർത്തംകാണപ്പെട്ടുന്നത്ചൊവ്വയിൽ‬
ഭൂമിഉരുണ്ടതാണെന്നുംചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുംഅഭിപ്രായപ്പെട്ടത് - പൈതഗോറസ് , സൂര്യനുചുറ്റുംഭൂമിചുറ്റുന്നുവെന്നുംഭൂമിസ്വയംഭ്രമണംചെയ്യുന്നുവെന്നുംപറഞ്ഞത് - അരിസ്റ്റാർക്കസ്, ഭൗമകേന്ദ്രസിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെഉപഞ്ജാതാവ് - ടോളമി‬
ഗ്രഹചലനനിയമങ്ങൾആവിഷ്കരിച്ചത് - ജൊഹന്നാസ്കെപ്ലർ‬
ഭൂമിയെപോലെദ്രുവങ്ങളിൽഐസ്പാളികളുംഋതുക്കളുംഉള്ളഗ്രഹമാണ്ചൊവ്വ‬
‬: സൂര്യൻസൗരയൂഥത്തിൻ്റെകേന്ദ്രംമാത്രമാണെന്ന്തെളിയിച്ചവ്യക്തി - വില്യംഹെർഷൽ‬
വ്യാഴത്തിൻ്റെഉപഗ്രഹങ്ങൾ - ഗാനമീസ്, അയോ ,കാലിസ്റ്റോ, യുറോപ്പ‬
ഗലീലിയൻഉപഗ്രഹങ്ങളിൽഏറ്റവുംചെറുത് - യുറോപ്പ‬
ശനിയുടെവളയങ്ങൾകണ്ടെത്തിയത് - ഗലീലിയോ‬
ഭൂമിയുടെപാലായനപ്രവേഗം 11 .2 Km/s‬
ഗലീലിയൻഉപഗ്രഹങ്ങൾ - വ്യാഴത്തിന്റെ 4 വലിയഉപഗ്രഹങ്ങൾ (അയോ, യൂറോപ്പ, ഗാനിമീഡ്, കാലിസ്റ്റോ )‬
സൗരകേന്ദ്രവാദത്തിൻ്റെഉപഞ്ജാതാവ് - നിക്കോളാസ്കെപ്ലർ‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽപാലായനപ്രവേഗംഉള്ളത് - വ്യാഴം, കുറവ് - ബുധൻ‬
ക്ഷീരപഥത്തിനെസൂര്യൻഒരുപ്രാവശ്യംവലയംചെയ്യാനെടുക്കുന്ന time_ കോസ്മിക്ഇയർ (25 കോടിവർഷം), സൂര്യനുംഭൂമിയുംതമ്മിലുള്ളഅകലമാണ്ഒരുഅസ്ട്രോണമിക്കൽഇയർ (15 കോടി KM)‬
വലുപ്പക്രമത്തിൽ- വ്യാഴം, ശനി , യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ , ഭൂമി, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ , ബുധൻ‬
Roman greak methology- ബുധൻ - സന്ദേശവാഹകൻ , ശുക്രൻ- പ്രണയദേവത, ചൊവ്വ- യുദ്ധദേവൻ, വ്യാഴം - King of god, ശനി- കർഷകദേവൻ, യുറാനസ്- അരുണൻ, നെപ്റ്റ്യൂൺ-വരുണൻ‬
ഭാരതീയജ്യോതിശാസ്ത്രം‬
499ൽതന്നെ ആര്യഭടൻ ഭൂമി സ്വന്തംഅച്ചുതണ്ടിൽഭ്രമണംചെയ്യുന്നുഎന്നനിരീക്ഷണംമുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ളതെളിവായിഅദ്ദേഹംപറഞ്ഞത്നക്ഷത്രങ്ങളുംപടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ളചലനമാണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെസഞ്ചാരപാത ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് എന്നുംഅദ്ദേഹംവിശ്വസിച്ചു[17]. ആര്യഭടന്റെപ്രധാനഅനുയായികളെല്ലാംതന്നെദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരായിരുന്നു.
പച്ചഗ്രഹം - uranas‬
ആകാശപിതാവ്... Uranus‬
ഭുമിയുടേതിന്തുല്യമായകാന്തികവലയങ്ങൾഉള്ളഗ്രഹo.... ബുധൻ‬
ഉരുളുന്നഗ്രഹം uranus‬
സൗരയൂഥത്തിലെസൂര്യനിൽനിന്നുള്ളഎട്ടാമത്തെഏറ്റവുംഅടുത്തുള്ളഗ്രഹമാണ്നെപ്റ്റ്യൂൺ.‬
നാലാമത്തെവലിയ (വ്യാസം).‬
കണ്ടുപിടിച്ചയാൾ: അർബൻലെവൈറെർ&ജോഹാൻഗാലി‬
സൗരയൂഥത്തിൻറെകേന്ദ്രം *സൂര്യൻ*‬
സൂര്യനിൽപ്രകാശവുംതാപവുംഉണ്ടാകുന്നരീതി *അണുസംയോജനംമൂലം (ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയമായിമാറുന്നു)*‬
സൗരയൂഥത്തോട്ഏറ്റവുംഅടുത്തനക്ഷത്രം *പ്രോക്സിമസെഞ്ചുറി*‬
സൂര്യനുംഭൂമിയുംതമ്മിലുള്ളഅകലംഏറ്റവുംകൂടുതലുള്ളദിവസം *ജൂലൈ 4 (Aphelion)*‬
സൂര്യനുംഭൂമിയുംതമ്മിലുള്ളഅകലംഏറ്റവുംകുറഞ്ഞദിവസം *ജനുവരി 3 (Perihelion)*‬
തുരുമ്പിച്ചഗ്രഹം\ചുവന്നഗ്രഹംഎന്നൊക്കെഅറിയപ്പെടുന്നത് *ചൊവ്വ*‬
നീലഗ്രഹംഎന്നറിയപ്പെടുന്നത് *ഭൂമി*‬
പ്രഭാതനക്ഷത്രം, പ്രദോഷനക്ഷത്രംഎന്നൊക്കെഅറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
സൂര്യൻറെഅരുമ, ഭൂമിയുടെഇരട്ടഎന്നൊക്കെഅറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംതിളക്കമുള്ളഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
പച്ചഗ്രഹംഎന്ന്അറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *യുറാനസ്*‬
യുറാനസിൻറെപച്ചനിറത്തിന്കാരണമായവിഷവാതകം *മീഥയിൻ*‬
ഉരുളുന്നഗ്രഹം, കിടക്കുന്നഗ്രഹംഎന്നൊക്കെഅറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *യുറാനസ്*‬
20 ാ൦നൂറ്റാണ്ടിൽവ്യാഴംഗ്രഗത്തിൽപതിച്ചവാൾനക്ഷത്രംഷൂമാക്കർലേവി 9‬
ആകാശപിതാവ്എന്ന്വിളിക്കപ്പെടുന്നഗ്രഹം *യുറാനസ്*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഗ്രഹം  *വ്യാഴം*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംചെറിയഗ്രഹം  *ബുധൻ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംതണുത്തഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംചൂട്കൂടിയഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംപരിക്രമണവേഗതകുറഞ്ഞഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംപരിക്രമണവേഗതകൂടിയഗ്രഹം *ബുധൻ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംശക്തമായകൊടുങ്കാറ്റ്വീശുന്നഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
സൂര്യനിൽനിന്നുംഏറ്റവുംഅകലത്തിൽസ്ഥിതിചെയ്യുന്നഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
സൂര്യനോട്ഏറ്റവുംഅടുത്ത്സ്ഥിതിചെയ്യുന്നഗ്രഹം *ബുധൻ*‬
ഏറ്റവുംഭാരംകൂടിയഗ്രഹം *വ്യാഴം*‬
ഏറ്റവുംഭാരംകുറഞ്ഞഗ്രഹം *ശനി*‬
സാന്ദ്രതകൂടിയഗ്രഹം *ഭൂമി*‬
സാന്ദ്രതകുറഞ്ഞഗ്രഹം *ശനി*‬
അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽഏറ്റവുംവലുത് *ഭൂമി*‬
ഏറ്റവുംകൂടിയഗുരുത്വാകർഷണബലംഅനുഭവപ്പെടുന്നഗ്രഹം *വ്യാഴം*‬
ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞഗുരുത്വാകർഷണബലംഅനുഭവപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ബുധൻ*‬
കിഴക്കുനിന്നുംപടിഞ്ഞാറോട്ട്ഭ്രമണംചെയ്യുന്നഏകഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
പരിക്രമണത്തെക്കാളേറെസമയംഭ്രമണത്തിനെടുക്കുന്നഏകഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
സൂര്യൻകഴിഞ്ഞാൽഭൂമിയോട്ഏറ്റവുംഅടുത്തനക്ഷത്രം *പ്രോക്സിമസെഞ്ചുറി*‬
ഭൂമിയോട്ഏറ്റവുംഅടുത്തഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
ഭൂമിയോട്ഏറ്റവുംഅടുത്തആകാശഗോളം *ചന്ദ്രൻ*‬
സൂര്യൻറെഭ്രമണകാലം *27 ദിവസങ്ങൾ*‬
സൂര്യനിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാണപ്പെടുന്നമൂലകം *ഹൈഡ്രജൻ (71% രണ്ടാമത്ഹീലിയം)*‬
ഒരുഗോളത്തിൻറെഗുരുത്വാകർഷണവലയത്തിൽനിന്ന്മുന്നോട്ട്പോകാൻആവസ്തുവിന്വേണ്ടകുറഞ്ഞപ്രവേഗം *പാലായനപ്രവേഗം*‬
ഭൂമിയുടെപാലായനപ്രവേഗം *11.2 കിമി/സെക്കൻറ്*‬
ചന്ദ്രൻറെപാലായനപ്രവേഗം *2.4 കിമി/സെക്കൻറ്*‬
സൂര്യൻറെപാലായനപ്രവേഗം *618 കിമി/സെക്കൻറ്*‬
സൗരയൂഥത്തിൻറെപുറത്തുകടക്കാൻആവശ്യമായപാലായനപ്രവേഗം *13.6 കിമി/സെക്കൻറ്*‬
സൂര്യൻറെഉപരിതലത്തിലെശരാശരിതാപനില *5500 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്*‬
ഭൂമിയിൽനിന്നുംദൃശ്യമാകുന്നസൂര്യൻറെപാളി *ഫോട്ടോസ്ഫിയർ (പ്രഭാമണ്ഡലം)*‬
സൂര്യൻറെഏറ്റവുംപുറമെയുള്ളഭാഗം *കൊറോണ*‬
പ്ലാനെറ്റ്എന്നവാക്കിൻറെഅർത്ഥം *അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഗ്രഹങ്ങളുടെഎണ്ണം *8 (ബുധൻ, ശുക്രൻ, ഭൂമി, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ- വ്യാഴംമുതലുള്ളവബാഹ്യഗ്രഹങ്ങൾഎന്നറിയപ്പെടുന്നു)*‬
വാതകഭീമന്മാർ, ജോവിയൻഗ്രഹങ്ങൾഎന്നൊക്കെവിളിക്കപ്പെടുന്നഗ്രഹങ്ങൾ *ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങൾ*‬
റോമാക്കാരുടെസന്ദേശവാഹകൻറെപേര്നൽകപ്പെട്ടഗ്രഹം *ബുധൻ (മെർക്കുറി)*‬
അച്ചുതണ്ടിന്‌ചരിവ്കുറവായതിനാൽഋതുക്കൾഇല്ലാത്തഗ്രഹം *ബുധൻ*‬
അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തഗ്രഹം\ പാലായനപ്രവേഗംഏറ്റവുംകുറഞ്ഞഗ്രഹം *ബുധൻ*‬
ബുധന്റെപരിക്രമണകാലം *88 ദിവസം (ഭ്രമണകാലം : 58 ദിവസങ്ങൾ)*‬
ഭൂമിയുടെഏകദേശംതുല്യമായസാന്ദ്രതയുംകാന്തികമണ്ഡലവുംഉള്ളഗ്രഹം *ബുധൻ*‬
ഉപഗ്രഹങ്ങൾഇല്ലാത്തഗ്രഹങ്ങൾ *ബുധൻ, ശുക്രൻ*‬
will-o-the-wisp (മറുത) എന്നറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ബുധൻ*‬
ബുധന്റെഅകക്കാമ്പ്നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവസ്തു *ഇരുമ്പ്*‬
അമേരിക്കയുടെമെസ്സഞ്ചർ, മറീനർ 10 ബഹിരാകാശപേടകങ്ങൾഏത്ഗ്രഹത്തെകുറിച്ചാണ്പഠിച്ചത് *ബുധൻ*‬
മെസ്സഞ്ചർപേടകംബുധന്റെഉപരിതലത്തിൽതകർന്നുവീണതെന്ന് *2015 ഏപ്രിൽ 30*‬
പ്രഭാതനക്ഷത്രവുംപ്രദോഷനക്ഷത്രവുംശുക്രനാണെന്ന്കണ്ടെത്തിയശാസ്ത്രജ്ഞൻ *പൈതഗോറസ്*‬
റോമൻപ്രണയ\സൗന്ദര്യ\വസന്തദേവതയുടെപേര്നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നഗ്രഹം *ശുക്രൻ (വീനസ്)*‬
സ്ത്രീനാമംഉള്ളഏകഗ്രഹം *വീനസ്*‬
പ്രഭാതനക്ഷത്രം, പ്രദോഷനക്ഷത്രംശുക്രൻ‬
സൾഫ്യൂരിക്ആസിഡ്നിറഞ്ഞമേഘപാളികളാൽആവൃതമായഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
സൂര്യപ്രകാശത്തെഏറ്റവുംകൂടുതൽപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
ശുക്രൻറെപരിക്രമണകാലം *224 ദിവസങ്ങൾ (ഭ്രമണകാലംഅതിലുംകൂടുതലുള്ളഏകഗ്രഹം 243 ദിവസങ്ങൾ )*‬
ഭൂമിയെകൂടാതെഹരിതഗൃഹപ്രഭാവംഅനുഭവപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
ശുക്രൻറെഅന്തരീക്ഷത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതലുള്ളവാതകം *കാർബൺഡൈഓക്‌സൈഡ്*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംദൈർഘ്യമേറിയദിനരാത്രങ്ങൾഅനുഭവപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
ഭൂമിയുടെഅരുമശുക്രൻ‬
മാക്‌സ്‌വെൽകൊടുമുടി, ലക്ഷ്മിപ്ലാനംപീഠഭൂമിഎന്നിവകാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
ശുക്രനെക്കുറിച്ച്പഠിക്കാൻഅയക്കപ്പെട്ടപ്രധാനപേടകങ്ങൾ *മറീനർ 2 (അമേരിക്ക), വെനീറ (സോവിയറ്റ്യൂണിയൻ), വീനസ്എക്സ്പ്രസ് (യൂറോപ്യൻയൂണിയൻ)*‬
ശുക്രൻറെഅന്തരീക്ഷത്തിൽഓസോൺപാളികണ്ടെത്തിയപേടകം *വീനസ്എക്സ്പ്രസ്*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഗ്രഹങ്ങളിൽവലുപ്പത്തിൽഎത്രാംസ്ഥാനമാണ്ഭൂമിക്കുള്ളത് *അഞ്ചാംസ്ഥാനം (അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽഏറ്റവുംവലുത്)*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഉപഗ്രഹങ്ങളിൽവലുപ്പത്തിൽഎത്രാംസ്ഥാനമാണ്ചന്ദ്രനുള്ളത് *അഞ്ചാംസ്ഥാനം*‬
ഭൂമിയുടെസാങ്കൽപ്പികഅച്ചുതണ്ടിൻറെചരിവ് *23.5 ഡിഗ്രി*‬
ഭൂമിയുടെആകൃതിക്ക്പറയുന്നപേര് *ജിയോയ്ഡ്*‬
ഭൂമിയുംസൂര്യനുംതമ്മിലുള്ളഅകലംഅറിയപ്പെടുന്നത്  *1 അസ്ട്രോണമിക്കൽയുണിറ്റ്*‬
ജലഗ്രഹംഎന്ന്വിളിക്കപ്പെടുന്നത് *ഭൂമി*‬
പേരിന്ഗ്രീക്ക്/റോമൻപുരാണങ്ങളുമായിബന്ധമില്ലാത്തഗ്രഹം *ഭൂമി (എർത്ത്)*‬
ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെശരാശരിഊഷ്മാവ് *14 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്*‬
ടെറ (ലാറ്റിൻ), ഗൈയ (ഗ്രീക്ക്) എന്നൊക്കെഅറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ഭൂമി*‬
ഭൂമിയുടേത്പോലെഋതുഭേദങ്ങൾഅനുഭവപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ചൊവ്വ*‬
ഫോസിൽഗ്രഹം, എന്ന്അറിയപ്പെടുന്നത് *ചൊവ്വ*‬
ഏറ്റവുംദൈർഘ്യംകുറഞ്ഞവർഷമുള്ളഗ്രഹം *ബുധൻ (88 ദിവസം)*‬
ഏറ്റവുംവർത്തുളആകൃതിയിലുള്ളഭ്രമണപഥമുള്ളഗ്രഹം *ബുധൻ*‬
ഭൂമിയുടെഒരേഒരുഉപഗ്രഹം...?‬
ചന്ദ്രൻ
ചന്ദ്രൻകഴിഞ്ഞാൽആകാശത്ത്ഏറ്റവുംദൈർഘ്യംതിളക്കമുള്ളവസ്തു *ശുക്രൻ*‬
ലൂസിഫർഎന്നറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ശുക്രൻ*‬
ചൊവ്വയിലെചുവപ്പ്നിറത്തിന്കാരണം  *അയൺഓക്‌സൈഡ്*‬
ചൊവ്വപ്രതലത്തിൽസഞ്ചരിച്ചആദ്യറോബോട്ട് *സൊജേർണർ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംഉയരംകൂടിയഅഗ്നിപർവ്വതമായഒളിമ്പസ്മോൺസ്സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് *ചൊവ്വയിൽ*‬
ഗ്രീക്ക്യുദ്ധദേവൻറെപേരോട്കൂടിയഗ്രഹം *ചൊവ്വ (മാർസ്)*‬
ചൊവ്വയിൽജീവൻറെഅംശംതേടിഅമേരിക്കഅയച്ചപേടകം *ക്യൂരിയോസിറ്റി (2011 വിക്ഷേപിച്ചു, 2012 ഇൽഇറങ്ങി)*‬
ക്യൂരിയോസിറ്റിചൊവ്വയിൽഇറങ്ങിയസ്ഥലം  *ഗേൽക്രേറ്റർ*‬
ഫോബോസ്, ഡീമോസ്എന്നിവഏത്ഗ്രഹത്തിൻറെഉപഗ്രഹങ്ങളാണ്‌ *ചൊവ്വ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംചെറിയഉപഗ്രഹം *ഡീമോസ്*‬
കറുത്തചന്ദ്രൻഎന്നറിയപ്പെടുന്നത് *ഫോബോസ് (ചൊവ്വയുടെഏറ്റവുംവലിയഉപഗ്രഹം)*‬
കൊളംബിയമെമ്മോറിയൽസ്റ്റേഷൻസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് *ചൊവ്വയിൽ*‬
ചൊവ്വപ്രതലത്തിൽഇറങ്ങിയആദ്യപേടകം *വൈക്കിങ്-1 (USA, 1976 )*‬
ഈയിടെആണവഓക്‌സിജന്റെസാന്നിധ്യംകണ്ടെത്തിയഗ്രഹം *ചൊവ്വ*‬
MAVEN, ഓപ്പർച്യുണിറ്റി, സ്പിരിറ്റ്തുടങ്ങിയപേടകങ്ങൾഏത്ഗ്രഹത്തെകുറിച്ച്പഠിക്കാൻഅമേരിക്കഅയച്ചതാണ് *ചൊവ്വ*‬
MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) പേടകംഅയച്ചവർഷം *2013*‬
വ്യാഴത്തിൻറെഭ്രമണപഥത്തിൽപ്രവേശിച്ചനാസയുടെബഹിരാകാശപേടകം *ജൂനോ*‬
സൗരോർജ്ജംഉപയോഗിച്ച്ഏറ്റവുംകൂടുതൽസഞ്ചരിച്ചബഹിരാകാശപേടകം *ജൂനോ*‬
ഇന്ത്യയുടെആദ്യഗ്രഹാന്തരദൗത്യം *മംഗൾയാൻ (Mars Orbiter Mission MOM)*‬
ലോകത്തിലെഏറ്റവുംചിലവ്കുറഞ്ഞചൊവ്വദൗത്യം *മംഗൾയാൻ (450 കോടി)*‬
ചൊവ്വദൗത്യത്തിൽആദ്യശ്രമത്തിൽതന്നെവിജയിച്ചആദ്യരാജ്യം\ചൊവ്വദൗത്യംവിജയകരമാക്കിയആദ്യഏഷ്യൻരാജ്യം *ഇന്ത്യ*‬
മംഗൾയാൻവിക്ഷേപിച്ചത് *2013 നവംബർ 5 ന് (സതീഷ്ധവാൻസ്പേസ്സെൻറർശ്രീഹരിക്കോട്ട)*‬
മംഗൾയാനെഭ്രമണപദത്തിൽഎത്തിച്ചവിക്ഷേപണവാഹനം *PSLV C 25*‬
‬: മംഗൾയാന്റെവിക്ഷേപണസമയത്തെഭാരം *1337 കിഗ്രാം*‬
മംഗൾയാൻഭ്രമണപദത്തിൽഎത്തിയദിവസം *2014 സെപ്റ്റംബർ 24*‬
മംഗൾയാൻദൗത്യതലവൻ *പികുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ*‬
‬: മംഗൾയാൻവിക്ഷേപണസമയത്തെ ISRO ചെയർമാൻ *കെരാധാകൃഷ്ണൻ*‬
മംഗൾയാൻപ്രോജക്ട്ഡയറക്ടർ *എസ്അരുണൻ*‬
ഇന്ത്യയെകൂടാതെചൊവ്വയിലേക്ക്പേടകംഅയച്ചിട്ടുള്ളരാജ്യങ്ങൾ *റഷ്യ, അമേരിക്ക, യൂറോപ്യൻസ്പേസ്ഏജൻസി*‬
ഭ്രമണവേഗംകൂടിയഗ്രഹം\ ഏറ്റവുംദൈർഘ്യംകുറഞ്ഞദിനരാത്രങ്ങൾഉള്ളഗ്രഹം *വ്യാഴം (9 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ്)*‬
വ്യാഴത്തിന്ഒരുപ്രദക്ഷിണംതീർക്കാൻആവശ്യമായസമയം \ ഒരുവ്യാഴവട്ടക്കാലം *12 വർഷം*‬
പുരാണസങ്കൽപ്പങ്ങളിൽബൃഹസ്പതിഎന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നഗ്രഹം *വ്യാഴം*‬
ദ്രവഗ്രഹംഎന്നറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *വ്യാഴം*‬
ഏറ്റവുംശക്തമായകാന്തികമണ്ഡലങ്ങളുള്ളഗ്രഹം\ വസ്തുക്കൾക്ക്ഏറ്റവുംകൂടുതൽഭാരംഅനുഭവപ്പെടുന്നഗ്രഹം *വ്യാഴം*‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽപാലായനപ്രവേഗംഉള്ളഗ്രഹം *വ്യാഴം (59.5 കിമീ \സെക്കൻറ്)*‬
റേഡിയോആക്റ്റീവ്തരംഗങ്ങൾപുറപ്പെടുവിക്കുന്നഗ്രഹം *വ്യാഴം*‬
‬: വ്യാഴത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽഉള്ളവാതകം  *ഹൈഡ്രജൻ*‬
Great Red Spot(വലിയചുവപ്പടയാളം) കാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം *വ്യാഴം*‬
ഇന്ത്യയിലെആണ്ടിൽഏറ്റവുംനീളംകുറഞ്ഞദിവസം-ഡിസംബർ 22‬
Great Dark Spot(വലിയകറുത്തപൊട്ട്) കാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
‬: Great White Spot(വലിയവെളുത്തപൊട്ട്) കാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ശനി*‬
[27/10 4:52 pm] +91 95675 91337‬: ഏറ്റവുംകൂടുതൽഉപഗ്രഹങ്ങൾഉള്ളഗ്രഹം *വ്യാഴം (67 ഓളം)*‬
കറുത്തചന്ദ്രൻഎന്നറിയപ്പെടുന്നചൊവ്വയുടെഉപഗ്രഹം- ഫോബോസ്‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഉപഗ്രഹം *ഗാനിമിഡ്‌ (വ്യാഴം)*‬
വ്യാഴത്തിൻറെപ്രധാനഉപഗ്രഹങ്ങൾ *ഗാനിമിഡ്‌, കാലിസ്റ്റോ, അയോ, യൂറോപ്പ (ഗലീലിയൻഉപഗ്രഹങ്ങൾ)*‬
നാസയുടെപയനിയർ 10, ഗലീലിയോപര്യവേഷകപേടകങ്ങൾഏത്ഗ്രഹത്തെകുറിച്ചാണ്പഠനംനടത്തിയത് *വ്യാഴം*‬
സൗരയൂഥത്തിൽഏറ്റവുമധികംഅഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾകാണപ്പെടുന്നഉപഗ്രഹം *അയോ*‬
ഒരുസമുദ്രത്തിൻറെസാന്നിധ്യംഅനുഭവപ്പെടുന്നവ്യാഴത്തിൻറെഉപഗ്രഹം *യൂറോപ്പ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംവലിയരണ്ടാമത്തെഗ്രഹം *ശനി*‬
ഗോൾഡൻജയ്ന്റ്എന്നറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *ശനി*‬
നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട്കാണാൻകഴിയുന്നഏറ്റവുംവലിയഗ്രഹം *ശനി*‬
കരിമഴയും, സൂപ്പർവിൻഡ്എന്നകൊടുങ്കാറ്റുംകാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം  *ശനി*‬
‬: ഏറ്റവുംസാന്ദ്രതകുറഞ്ഞഗ്രഹം \ ജലത്തെക്കാളുംസാന്ദ്രതകുറഞ്ഞഗ്രഹം *ശനി*‬
ഏറ്റവുംഹൈഡ്രജൻസമ്പുഷ്ടമായഗ്രഹം *ശനി*‬
ശനിയുടെവലയങ്ങൾകണ്ടുപിടിച്ചത് *ഗലീലിയോഗലീലി*‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ളരണ്ടാമത്തെഗ്രഹം *ശനി (62 ഓളം)*‬
ഗ്രീക്ക്പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളുടെപേരുകൾനൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ളഗ്രഹം *ശനി*‬
ശനിയുടെഏറ്റവുംവലിയഉപഗ്രഹം  *ടൈറ്റൻ*‬
ഭൂമിയുടെഅപരൻ,ഭൂമിയുടെഭൂതകാലംഎന്നൊക്കെഅറിയപ്പെടുന്നത് *ടൈറ്റൻ*‬
ശനിയുടെപ്രധാനഉപഗ്രഹങ്ങൾ *ടൈറ്റൻ, പ്രോമിത്യുസ്, അറ്റ്‌ലസ്, പൻഡോറ, റിയ, ഹെലൻ*‬
പയനിയർ 11, കാസ്സിനിഹ്യുജൻസ്എന്നീബഹിരാകാശദൗത്യങ്ങളുടെലക്ഷ്യം *ശനിഗ്രഹത്തെയുംഉപഗ്രഹങ്ങളെയുംപറ്റിപഠിക്കുക*‬
‬: അരുണൻഎന്നപേരിൽഅറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *യുറാനസ്*‬
ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെകണ്ടെത്തിയആദ്യഗ്രഹം *യുറാനസ്*‬
ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക്ഷേക്സ്പിയർകഥാപാത്രങ്ങളുടെപേരുകൾനൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നഗ്രഹം *യുറാനസ്*‬
വലുപ്പത്തിൽയുറാനസിൻറെസ്ഥാനം *മൂന്ന്*‬
യുറാനസിൻറെപ്രധാനഉപഗ്രഹങ്ങൾ *ഏരിയൽ, മിറാൻഡ, ജൂലിയറ്റ്, ഡെസ്റ്റിമോണ*‬
സമുദ്രദേവനായവരുണൻഎന്നപേരിൽഅറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
സൂര്യനിൽനിന്നുംഏറ്റവുംഅകലത്തിൽസ്ഥിതിചെയ്യുന്നഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യംഎന്നീപേരുകളിൽവലയങ്ങളുള്ളഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
A, B, C എന്നീപേരുകളിൽവലയങ്ങളുള്ളഗ്രഹം *ശനി*‬
പരിക്രമണത്തിന്ഏറ്റവുംകൂടുതൽസമയമെടുക്കുന്നഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ (165 വർഷം)*‬
ഭൂമിയെകൂടാതെനീലനിറത്തിൽകാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം  *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെഉപഗ്രഹങ്ങളിൽഏറ്റവുംവലുത് *ട്രൈറ്റൻ*‬
മാതൃഗ്രഹത്തിൻറെഭ്രമണത്തിൻറെഎതിർദിശയിൽപരിക്രമണംചെയ്യുന്നഉപഗ്രഹം *ട്രൈറ്റൻ*‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംശക്തമായകൊടുങ്കാറ്റ്വീശുന്നഗ്രഹം *നെപ്റ്റ്യൂൺ*‬
ഏറ്റവുംവലിയകുള്ളൻഗ്രഹം *ഇറിസ്*‬
ഏറ്റവുംചെറിയകുള്ളൻഗ്രഹം *സിറസ്*‬
അന്തർസൗരയൂഥത്തിലെഏകകുള്ളൻഗ്രഹം *സിറസ്*‬
‬: സൗരയൂഥത്തിലെപാലായനപ്രവേഗംകൈവരിച്ചആദ്യബഹിരാകാശപേടകം *പയനിയർ 10*‬
അന്തരീക്ഷമുള്ളഏകഉപഗ്രഹം *ടൈറ്റൻ*‬
Death Star എന്നറിയപ്പെടുന്നശനിയുടെഉപഗ്രഹം  *മീമാസ്*‬
ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾസൂര്യന്അഭിമുഖമായിവരുന്നഗ്രഹം *യുറാനസ്*‬
അന്താരാഷ്ട്രഅസ്ട്രോണമിക്കൽയൂണിയൻപ്ലൂട്ടോയെകുള്ളൻഗ്രഹമായിതരംതാഴ്ത്തിയത് *2006 ആഗസ്റ്റ് 24 ന്*‬
റോമാക്കാരുടെപാതാളദേവൻറെപേരുള്ളകുള്ളൻഗ്രഹം *പ്ലൂട്ടോ*‬
പ്ലൂട്ടോയുടെഏറ്റവുംവലിയഉപഗ്രഹം *കെയ്‌റോൺ*‬
പ്ലൂട്ടോയിഡുകൾഎന്നറിയപ്പെടുന്നവസ്തുക്കൾ  *പ്ലൂട്ടോയുംഎറിസും*‬
നിലവിലെകുള്ളൻഗ്രഹങ്ങളുടെഎണ്ണം  *5*‬
ഹൈഡ്ര, നിക്സ്, സ്റ്റെക്സ്, ചാരോൺതുടങ്ങിയഉപഗ്രഹങ്ങൾഎന്തിന്റെയാണ്  *പ്ലൂട്ടോയുടെ*‬
‬: 2015 ജൂലൈയിൽപ്ലൂട്ടോയിൽഎത്തിച്ചേർന്നപേടകം *ന്യൂഹൊറൈസൺസ് (നാസ, ഇന്ധനംപ്ലൂട്ടോണിയം)*‬
ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾസൗരയൂഥത്തിൽഎവിടെയായിആണ്കാണപ്പെടുന്നത് *ചൊവ്വയ്ക്കുംവ്യാഴത്തിനുംഇടയിൽ*‬
ആദ്യമായികണ്ടെത്തിയക്ഷുദ്രഗ്രഹം *സിറസ്*‬
കുള്ളൻഗ്രഹപട്ടികയിൽഉൾപ്പെടുത്തിയക്ഷുദ്രഗ്രഹം *സിറസ്*‬
ധൂമകേതുക്കളുടെവാൽകാണപ്പെടുന്നദിശ *സൂര്യന്വിപരീതദിശയിൽ*‬
വാൽനക്ഷത്രത്തിൻറെശിരസിലിറങ്ങിപഠനംനടത്തിയദൗത്യം *റോസറ്റ (2014 ഇൽഫിലേആണ്ഇറങ്ങിയമൊഡ്യൂൾ)*‬
റോസറ്റപഠനംനടത്തിയവാൽനക്ഷത്രം  *67P*‬
ഹാലിയുടെധൂമകേതുഎത്രവർഷംകൂടുമ്പോളാണ്സൂര്യനെപ്രദക്ഷിണംചെയ്യുന്നത് *76 വർഷങ്ങൾ*‬
ഹാലിയുടെധൂമകേതുഇനിദൃശ്യമാകുന്നതെപ്പോൾ *2062 ഇൽ (അവസാനംവന്നത് 1986 ഇൽ)*‬
ഒരുവാൽനക്ഷത്രത്തിൻറെവാലിൽപ്രവേശിച്ച്പഠനംനടത്തിയപേടകം  *സ്റ്റാർഡസ്റ്റ്*‬
നീലഗ്രഹം.... ഭൂമി‬‬
ഏറ്റവുംസാന്ദ്രതകൂടിയഗ്രഹം.. ഭൂമി‬‬
വസ്തുക്കൾക്ക്ഭാരംകൂടിയഗ്രഹം.. വ്യാഴം‬‬
ഏറ്റവുംവലിയഗ്രഹംവ്യാഴം‬‬
ഏറ്റവുംചെറിയഗ്രഹം..ബുധൻ‬‬
സൂര്യനിൽഏററവുംകൂടുതൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നമൂലകം - ഹൈഡ്രജൻ‬‬
ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ളപഠനം _ സെലനോളജി‬‬
ആധുനികജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെപിതാവ്-കോപ്പർനിക്കസ്‬‬
പരിക്രമണ്ണവേഗതകൂടിയഗ്രഹം....ബുധൻ‬‬
ഭൂമിയുടെഏററവുംഅടുത്തുള്ളനക്ഷത്രo _ സൂര്യൻ‬‬
ഭൂമിയുടെപാലായനപ്രവേഗം-11.2km/sec‬‬
ബഹിരാകാശത്തിലെകൊളംബസ്എന്നറിയപ്പെടുന്നതു.....യൂറിഗഗറിന്‬‬
ഇന്ത്യൻബഹിരാകാശശാസ്ത്രത്തിന്റെപിതാവ്....വിക്രംസാരാഭായ്‬‬
ISRO സ്ഥാപിതമായത്....1969 ആഗസ്ത് 15‬‬
ലക്ഷ്മിപ്ലാനംപീഠഭൂമികാണുന്നഗ്രഹം?‬‬
ശുക്രൻ‬‬
ഏറ്റവുംചൂടുകൂടിയഗ്രഹംശുക്രൻ‬‬
സൗന്ദര്യത്തിന്റെദേവത...‬‬
പ്രകാശത്തെപ്രതിഭലിപ്പിക്കുന്നും..
ചൂട്കൂടുതൽഉള്ളഗ്രഹം...
ഭൂമിയോട്സമാനമായവലിപ്പമുള്ളഗ്രഹം..
പ്രഭാതനഷ്ത്രംഎന്നുംപ്രദോഷ
നഷ്ത്രംഎന്നുംഅറിയപ്പെടുന്നു...
ഹരിതഗ്രഹപ്രവാഹംഏറ്റവുകൂടുതൽഉള്ളഗ്രഹം...
      - ശുക്രൻ
ഒമ്പതാമത്തെഗ്രഹംആയപ്ലൂട്ടോകണ്ടുപിടിച്ചത് 1930 അതിനുആപദവിനഷ്ടമായത് 2006 ൽ‬‬
ശക്തമായറേഡിയോതരംഗങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നഗ്രഹംവ്യാഴം‬‬
ഏറ്റവുംവലിയഅഗ്നിപർവതമുള്ളസൗരയൂഥഗ്രഹംചൊവ്വ‬‬
അരുണൻയുറാനസ്‬‬
യൂണിവേര്സിൽകൂടുതൽഉള്ളമൂലകംഹൈഡ്രജൻ‬‬
അച്ചുതണ്ടിന്ഏറ്റവുംകൂടുതൽചരിവുള്ളഗ്രഹംയുറാനസ്സ്‬‬
ഗോൾഡൻജയ്ൻ്  ശനീ‬‬
*👉ജീവന്റെസാന്നിധ്യംഉള്ളഒരേഒരുഗ്രഹംഭൂമി*‬‬
*നീലഗ്രഹംഭൂമി*
 *ഭൂമിയുടെഉപഗ്രഹംചന്ദ്രൻ*
 *ഉപഗ്രഹങ്ങൾഇല്ലാത്തഗ്രഹംബുധൻശുക്രൻ*
 *പരിക്രമകാലംകൂടിയത്വ്യാഴം*
 *കുറഞ്ഞത്ബുധൻ*
*വ്യാഴത്തിന് 67 ഉപഗ്രഹങ്ങൾഉണ്ട്‌*
*യെറ്റവുംഉപഗ്രഹംഉള്ളഗ്രഹംവ്യാഴ*
തുരുമ്പിച്ചഗ്രഹംഎന്നറിപ്പെടുന്നത്  _ചൊവ്വ‬‬
ഇന്ത്യയുടെആദ്യഗ്രഹാന്തരദൗത്യം‬‬
മംഗൾയാൻ (Mars Orbiter Mission MOM)
ലോകത്തിലെഏറ്റവുംചിലവ്കുറഞ്ഞചൊവ്വദൗത്യം
മംഗൾയാൻ (450 കോടി)
ചൊവ്വദൗത്യത്തിൽആദ്യശ്രമത്തിൽതന്നെവിജയിച്ചആദ്യരാജ്യം\ചൊവ്വദൗത്യംവിജയകരമാക്കിയആദ്യഏഷ്യൻരാജ്യം
ഇന്ത്യ
മംഗൾയാൻവിക്ഷേപിച്ചത്
                    2013 നവംബർ 5 ന് (സതീഷ്ധവാൻസ്പേസ്സെൻറർശ്രീഹരിക്കോട്ട)
മംഗൾയാനെഭ്രമണപദത്തിൽഎത്തിച്ചവിക്ഷേപണവാഹനം
                    PSLV C 25
മംഗൾയാന്റെവിക്ഷേപണസമയത്തെഭാരം
                    1337 കിഗ്രാം
മംഗൾയാൻഭ്രമണപദത്തിൽഎത്തിയദിവസം
                    2014 സെപ്റ്റംബർ 24
മംഗൾയാൻദൗത്യതലവൻ
പികുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ
മംഗൾയാൻവിക്ഷേപണസമയത്തെ ISRO ചെയർമാൻ
കെരാധാകൃഷ്ണൻ
മംഗൾയാൻപ്രോജക്ട്ഡയറക്ടർ
എസ്അരുണൻ
ഇന്ത്യയെകൂടാതെചൊവ്വയിലേക്ക്പേടകംഅയച്ചിട്ടുള്ളരാജ്യങ്ങൾ
റഷ്യ, അമേരിക്ക, യൂറോപ്യൻസ്പേസ്ഏജൻസി
ഭ്രമണവേഗംകൂടിയഗ്രഹം\ ഏറ്റവുംദൈർഘ്യംകുറഞ്ഞദിനരാത്രങ്ങൾഉള്ളഗ്രഹം
വ്യാഴം (9 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ്)
വ്യാഴത്തിന്ഒരുപ്രദക്ഷിണംതീർക്കാൻആവശ്യമായസമയം \ ഒരുവ്യാഴവട്ടക്കാലം
                    12 വർഷം
പുരാണസങ്കൽപ്പങ്ങളിൽബൃഹസ്പതിഎന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നഗ്രഹം
വ്യാഴം
ദ്രവഗ്രഹംഎന്നറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം
വ്യാഴം
ഏറ്റവുംശക്തമായകാന്തികമണ്ഡലങ്ങളുള്ളഗ്രഹം\ വസ്തുക്കൾക്ക്ഏറ്റവുംകൂടുതൽഭാരംഅനുഭവപ്പെടുന്നഗ്രഹം
വ്യാഴം
ഏറ്റവുംകൂടുതൽപാലായനപ്രവേഗംഉള്ളഗ്രഹം
വ്യാഴം (59.5 കിമീ \സെക്കൻറ്)
റേഡിയോആക്റ്റീവ്തരംഗങ്ങൾപുറപ്പെടുവിക്കുന്നഗ്രഹം
വ്യാഴം
വ്യാഴത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽഉള്ളവാതകം
ഹൈഡ്രജൻ
Great Red Spot(വലിയചുവപ്പടയാളം) കാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം
വ്യാഴം
Great Dark Spot(വലിയകറുത്തപൊട്ട്) കാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം
നെപ്റ്റ്യൂൺ
Great White Spot(വലിയവെളുത്തപൊട്ട്) കാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം
ശനി
ഏറ്റവുംകൂടുതൽഉപഗ്രഹങ്ങൾഉള്ളഗ്രഹം
വ്യാഴം (67 ഓളം)
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഉപഗ്രഹം
ഗാനിമിഡ്‌ (വ്യാഴം)
വ്യാഴത്തിൻറെപ്രധാനഉപഗ്രഹങ്ങൾ
ഗാനിമിഡ്‌, കാലിസ്റ്റോ, അയോ, യൂറോപ്പ (ഗലീലിയൻഉപഗ്രഹങ്ങൾ)
നാസയുടെപയനിയർ 10, ഗലീലിയോപര്യവേഷകപേടകങ്ങൾഏത്ഗ്രഹത്തെകുറിച്ചാണ്പഠനംനടത്തിയത്
വ്യാഴം
സൗരയൂഥത്തിൽഏറ്റവുമധികംഅഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾകാണപ്പെടുന്നഉപഗ്രഹം
അയോ
ഒരുസമുദ്രത്തിൻറെസാന്നിധ്യംഅനുഭവപ്പെടുന്നവ്യാഴത്തിൻറെഉപഗ്രഹം
യൂറോപ്പ
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംവലിയരണ്ടാമത്തെഗ്രഹം
ശനി
ഗോൾഡൻജയ്ന്റ്എന്നറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം
ശനി
നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട്കാണാൻകഴിയുന്നഏറ്റവുംവലിയഗ്രഹം
ശനി
കരിമഴയും, സൂപ്പർവിൻഡ്എന്നകൊടുങ്കാറ്റുംകാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം
ശനി
റോമൻകൃഷിദേവതയുടെപേര്നൽകിയിരിക്കുന്നഗ്രഹം
ശനി (മെർക്കുറി)
ഏറ്റവുംസാന്ദ്രതകുറഞ്ഞഗ്രഹം \ ജലത്തെക്കാളുംസാന്ദ്രതകുറഞ്ഞഗ്രഹം
ശനി
ഏറ്റവുംഹൈഡ്രജൻസമ്പുഷ്ടമായഗ്രഹം
ശനി
ശനിയുടെവലയങ്ങൾകണ്ടുപിടിച്ചത്
ഗലീലിയോഗലീലി
ഏറ്റവുംകൂടുതൽഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ളരണ്ടാമത്തെഗ്രഹം
ശനി (62 ഓളം)
ഗ്രീക്ക്പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളുടെപേരുകൾനൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ളഗ്രഹം
ശനി
ശനിയുടെഏറ്റവുംവലിയഉപഗ്രഹം
ടൈറ്റൻ
യുറാനസിൻറെഏറ്റവുംവലിയഉപഗ്രഹം
ടൈറ്റാനിയ
സൗരയൂഥത്തിലെരണ്ടാമത്തെവലിയഉപഗ്രഹം
ടൈറ്റൻ
ഭൂമിയുടെഅപരൻ,ഭൂമിയുടെഭൂതകാലംഎന്നൊക്കെഅറിയപ്പെടുന്നത്
ടൈറ്റൻ
ശനിയുടെപ്രധാനഉപഗ്രഹങ്ങൾ
ടൈറ്റൻ, പ്രോമിത്യുസ്, അറ്റ്‌ലസ്, പൻഡോറ, റിയ, ഹെലൻ
പയനിയർ 11, കാസ്സിനിഹ്യുജൻസ്എന്നീബഹിരാകാശദൗത്യങ്ങളുടെലക്ഷ്യം
ശനിഗ്രഹത്തെയുംഉപഗ്രഹങ്ങളെയുംപറ്റിപഠിക്കുക
വേഗത്തിൽസ്വയംഭ്രമണം‬‬
വ്യാഴം 10 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റ്
സൗരയൂഥത്തിന്റെആകെപിണ്ഡത്തിന്റെഎത്രശതമാനമാണ്സൂര്യന്റെപിണ്ഡം - 99.8‬‬
ചന്ദ്രനിൽആകാശത്തിന്റെനിറം‬‬
-കറുപ്പ്
ഉരുളുന്നഗ്രഹം -യുറാനസ്‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽഉപഗ്രഹംഉള്ളെത്വ്യാഴം‬‬
യുറാനസ്കണ്ടെത്തിയത് -വില്യംഹെർഷൽ (1781)‬‬
സൂര്യനിൽനിന്നുപ്രകാശംഭൂമിയിൽഎത്താൻവേണ്ടസമയം-8.2 minute (500സെക്‌)‬‬
*നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട്കാണാൻകഴിയുന്നഏറ്റവുംഅകലെയുള്ളഗ്രഹംശനി*‬‬
പ്ലുട്ടോകണ്ടെത്തിയത് ..... ക്ലെഡേടോൻബോ :- - - - വർഷം 1930-....  സ്ഥലം ..... ലോവൽഒബ്സർവേറ്ററി ---- അരിസോണ ---- പ്പുട്ടോക്ക്ഗ്രഹംഎന്നപദവിഒഴിവാക്കിയത്  IAU   .( International Astronomical union). 2006 ൽആണ്ഗ്രഹത്തിന്റെപദവിമാറ്റികുള്ളൻഗ്രഹംഎന്നപദവിനൽകിയത്‬‬
*സുന്ദരഗ്രഹംഎന്നറിയപ്പെടുന്നത്ശനി*‬‬
ഭൂമിയിൽനിന്നുംദൃശ്യമാകുന്നസൂര്യന്റെപ്രതലം photosphere ( പ്രഭാമണ്ഡലം ) എന്നറിയപ്പെടുന്നു‬‬
ബുധന്റെഭ്രമണകാലം 58. 65ദിവസംആണ്‬‬
ബുധനെകുറിച്ചുള്ളപഠനത്തിനായിആദ്യമായിവിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവാഹനം mariner 10 ആണ്. 1973 അമേരിക്കആണ്ഇത്വിക്ഷേപിച്ചത്.‬‬
‬: ശുക്രനിലേഏറ്റവുംഉയരമുള്ളപർവതനിരയാണ് maxwel mounts.‬‬
*ABC വലയങ്ങൾകാണപ്പെടുന്നഗ്രഹംശനി*‬‬
*പ്ലൂട്ടോക്ക്ഗ്രഹപദവിനഷ്ടപ്പെട്ടവർഷം 2006*‬‬
ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെഎണ്ണത്തിൽരണ്ടാംസ്ഥാനംശനിക്ക്ആണ്.‬‬
*ചുവന്നപൊട്ട്* കാണപ്പെടുന്നഗ്രഹം *വ്യാഴം*‬‬
*കറുത്തപൊട്ട്കാണപ്പെടുന്നഗ്രഹംനെപ്റ്റ്യൂൺ*‬‬
ഭൂമിയുടെഅപരൻശനിയുടെഉപഗ്രഹമായടൈറ്റാൻആണ്.‬‬
ടൈറ്റന്റെഅന്തരീക്ഷത്ത്തിൽസമൃദ്ധമായുള്ളവാതകംനൈട്രജൻആണ്.‬‬
സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംആഴമേറിയതാഴ്വര - വാലിസ്മാരിനേഴ്സ്‬‬
‬: 2005 ടൈറ്റാനിൽഇടിച്ചിറങ്ങിയപര്യവീഷണവാഹനംആണ് hijens....‬‬
സൗരയൂഥത്തിലെഎറ്റവുംതാഴ്ന്നതാപനിലഅനുഭവപ്പെടുന്നത് - ട്രിറ്റൺ - നെപ്ട്യൂണിന്റെഉപഗ്രഹം‬‬
*വെളുത്തപൊട്ട്കാണുന്നഗ്രഹംശനി*‬‬
ഗാനിമീഡ്, കലിസ്റ്റോ , അയോ , യൂറോപ്പ - ഗലീലിയകണ്ടെത്തിയവ്യാഴത്തിന്റെഉപഗ്രഹങ്ങൾ - ഗലീലിയൻഉപഗ്രഹങ്ങൾ‬‬
*ഗ്രഹങ്ങളുടെചലനനിയമംആവിഷ്കരിച്ചത്കെപ്ലർ*‬‬
*സൗരയൂഥസിദ്ധാന്തംകോപ്പർനിക്കസ്*‬‬
*കോപ്പർനിക്കസ്അന്താരാഷ്ട്രവിമാനത്താവളംപോളണ്ട്*‬‬
*ഭൗമകേന്ദ്രസിദ്ധാന്തംടോളമി*‬‬
*ഗ്രഹങ്ങൾതമിലുള്ളദൂരംഅളക്കുന്നയൂണിറ്റ്* *പാർസെക്ക്*‬‬
*ഭൂമിചന്ദ്രൻസൂര്യൻ (ഈപ്രതിഭാസംസൂര്യഗ്രഹണം*‬‬
*ചന്ദ്രൻ ,ഭൂമി, സൂര്യൻ (ഈപ്രതിഭാസംചന്ദ്രഗ്രഹണം*‬‬
*സൂര്യനിൽ' നക്ഷത്രങ്ങളിൽനടക്കുന്നപ്രവർത്തനതത്ത്വംന്യൂക്ലിയർഫ്യൂഷൻ (അണുസംയോജനം)*‬‬
*സൗരയൂധത്തിൽസൂര്യൻസ്ഥിതിചെയ്യുന്നഭാഗംഅറിയപ്പെടുന്നത്ഓറിയോൺകരം*‬‬
*ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ളപഠനം (സെലനോളജി)*‬‬
*ചന്ദ്രന്റഉപരിതലത്തിൽപാറയിൽസമൃദ്ധമായികാണുന്നലോഹംടൈറ്റാനിയം*‬‬
*ബഹിരാകാശത്ത്വിരിഞ്ഞആദ്യപുഷ്പംസീനിയ*‬‬
*ചൊവ്വയിലെകൊടുമുടിയാണ്ഒളിമ്പസ്മൗൺണ്ട്സ്*‬‬
■ഭൂമിയുടെഉപരിതലത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാണപ്പെടുന്നമൂലകം‬‬
*ഓക്സിജൻ*
*ഉപഗ്രഹങ്ങൾഇല്ലാത്തഗ്രഹങ്ങൾ - ബുധൻ ,ശുക്രൻ‬‬
*സൂര്യൻപടിഞ്ഞാറ്ഉദിച്ചുകിഴക്ക്അസ്തമിക്കുന്നഗ്രഹം-ശുക്രൻ
*ലൂസിഫർഎന്ന്അറിയപ്പെടുന്നഗ്രഹം -ശുക്രൻ
*വർഷത്തെകാളുംദിവസത്തിനുദൈർഘ്യംകൂടുതൽഉള്ളഗ്രഹം-ശുക്രൻ
*സ്വാതന്ത്ര്യംസമത്വംസാഹോദര്യംഎന്ന്പേരുള്ളവളങ്ങൾകാണുന്നഗ്രഹം-neptune
Planets എന്ന Greek പദത്തിന്അർതഥം--- അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവ‬‬
ഗ്രഹങ്ങൾതമ്മിലുള്ളദൂരംഅളക്കാൻ- അസ്‌ട്രോണോമിക്കൽയൂണിറ്റ്‬‬
നക്ഷത്രങ്ങൾതമ്മിലുള്ളദൂരംഅളക്കാൻ- പ്രകാശവർഷം
ഗ്യാലക്സികൾതമ്മിലുള്ളദൂരംഅളക്കാൻ- പാർസെക്
സൗരയൂഥത്തിൻ്റെവ്യാസം 60 AU 30+ 30‬‬
മറുത (Will-O-Whisp) എന്നറിയപ്പെടുന്ന (ഗഹം---- ബുധൻ (വേഗതഏറിയതിനാൽ)‬‬
‬: നവഗ്രഹങ്ങളുടെഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന്പ്ലൂട്ടോ 2006 Aug 24ന്പുറത്തായി.‬‬
‬ 1.ബുധൻ
(Mercury) ▶ഏറ്റവുംചെറിയഗ്രഹം. ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല. ▶അന്തരീക്ഷംഇല്ല. ▶പരിക്രമണവേഗതഏറ്റവുംകൂടിയഗ്രഹം(88 Days). ▶ഏറ്റവുംദൈർഘ്യംകുറഞ്ഞവർഷമുള്ളഗ്രഹം. ▶ഏറ്റവുംപലായനപ്രവേഗംകുറഞ്ഞഗ്രഹം. ▶"റോമൻസന്ദേശദൂതൻ" ▶അച്ച്തണ്ടിന്ചരിവ്കുറഞ്ഞഗ്രഹം. ▶ഭൂമിക്ക്തുല്യമായകാന്തികമണ്ഡലംഉണ്ട്. ▶മറീന,മെസഞ്ചർപേടകങ്ങൾ.🚀 2.ശുക്രൻ (Venus)
 ▶"Morning Star or Evening Star" ▶ഭൂമിയുടെഇരട്ട. ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല. ▶ഭൂമിയോട്ഏറ്റവുംഅടുത്തഗ്രഹം. ▶ഏറ്റവുംചൂട്കൂടിയ, തിളക്കമുളളഗ്രഹം. ▶ഏറ്റവുംനീണ്ടദിനരാത്രങ്ങൾ. ▶സ്വയംഭ്രമണകാലംഏറ്റവുംകൂടുതലുള്ളഗ്രഹം. ▶ദിവസത്തിന്വർഷത്തേകാൾദൈർഘ്യമുള്ളഗ്രഹം. ▶"റോമൻസൗന്ദര്യദേവത'' ▶ഹരിതഗ്രഹപ്രഭാവംഅനുഭവപെടുന്നഗ്രഹം. ▶ഏറ്റവുംഭാരമുള്ളഅന്തരീക്ഷമുള്ളഗ്രഹം. ▶സൾഫ്യൂരിക്ആസിഡ്അടങ്ങിയമേഘങ്ങൾഉള്ളഗ്രഹം. ▶കിഴക്ക്സൂര്യാസ്തമനമുള്ളഏകഗ്രഹം. ▶"ലക്ഷ്മീപ്ലാനം" എന്നപീഠഭൂമിയുള്ളഗ്രഹം. ▶ശുക്രനിലെപ്രദേശങ്ങൾക്ക്, പുരാണങ്ങളിലെസ്ത്രീകളുടെപേരാണുള്ളത്. ▶വെനീറപേടകം.🚀
 3.ഭൂമി (Earth)
 ▶'ടെറ' എന്ന്ലാറ്റിൻനാമം. ▶ഏറ്റവുംസാന്ദ്രതകൂടിയഗ്രഹം. ▶നീലഗ്രഹം,ജിയോയിഡ്രൂപം. ▶പ്രായം 460 കോടിവർഷം. ▶പരിക്രമണവേഗത: 29.72 Km/Sec (പടിഞ്ഞാറ്നിന്നുംകിഴക്കോട്ട്) ▶സ്വയംഭ്രമണവേഗത:1680 km/hr ▶പലായനപ്രവേഗം:11.2 Km/Sec. ▶"Van AIIen Belt" എന്നത്ഭൂമിയുടെകാന്തികവലയവുമായിബന്ധപെട്ടതാണ്.
 4.ചൊവ്വ (Mars)
▶ഫോസിൽഗ്രഹംഎന്ന്അറിയപെടുന്നു. ▶തുരുമ്പിച്ചഗ്രഹം (കാരണം:Iron Oxide) ▶റോമൻയുദ്ധദേവൻ. ▶ഭൂമിക്ക്തുല്യമായദിനരാത്രങ്ങൾ. ▶ചൊവ്വയിലെഒരുദിവസം ="സോൾ" ▶മെറിഡിപ്ലാനംചൊവ്വയിലാണ്. ▶ധ്രുവപാളികളുണ്ടെന്ന്കണ്ടെത്തി. ▶ഉപഗ്രഹങ്ങൾ: ഫോബോസ്(Black Moon) ഡീമോസ്. ▶ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയആദ്യവാഹനം: വൈകിങ് 1. തുടർന്ന്: ഓപർച്യൂണിറ്റി.
 5.വ്യാഴം (Jupiter)
▶ഏറ്റവുംവലിയഗ്രഹം,ഭാരംകൂടിയത്. ▶ "ദ്രവഗ്രഹം". ▶Father of Roman "Gods and Heaven" ▶ഭാരതീയപുരാണത്തിലെ"ബ്യഹസ്പതി". ▶വസ്തുക്കൾക്ക്ഭാരംകൂടുതൽഅനുഭവപെടുന്നഗ്രഹം. ▶സ്വയംഭ്രമണവേഗതകൂടുതലുള്ളഗ്രഹം. ▶ദൈർഘ്യംകുറഞ്ഞദിനരാത്രങ്ങൾ. പലായനപ്രവേഗംകൂടിയഗ്രഹം. ▶"Greate Red Spot" എന്നകൊടുങ്കാറ്റ്മേഖല. ▶ഹൈഡ്രജൻകൂടുതലുള്ളഗ്രഹം. ▶ഗലീലിയോപേടകം. ▶വ്യാഴത്തിൽപതിച്ചവാൽനക്ഷത്രം: ഷൂമാകർലെവി. ▶ഉപഗ്രഹങ്ങൾകൂടുതലുള്ളഗ്രഹം.(67) ▶ഗാനിമീഡ്,അയോ,കാലിസ്റ്റോ, യുറോപ... 🅾ഗാനിമീഡ്⬇🔹ഏറ്റവുംവലുത്, ▶സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംവലിയഉപഗ്രഹം, 🔹അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾകൂടുതലുള്ളഉപഗ്രഹം. ▶ഇവയെ 1610ൽഗലീലികണ്ടെത്തി. ▶നാസയുടെജുണോപേടകം.
🚀 6.ശനി (Saturn)
▶ഏറ്റവുംസാന്ദ്രതകുറഞ്ഞഗ്രഹം. ▶വലയങ്ങളുള്ളഗ്രഹം. ▶വലിപത്തിൽ 2 ആംസ്ഥാനം. ▶"റോമൻകർഷകദേവൻ". ▶നഗ്നനേത്രംകൊണ്ട്അകലെകാണാവുന്നഏകഗ്രഹം. ▶"Great White Spot, ഡ്രാഗൺസ്റ്റോം" എന്നീകൊടുങ്കാറ്റ്മേഖലകളുള്ളഗ്രഹം. ▶ഗ്രീക്ക്പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളുടെപേരുകളുള്ളഉപഗ്രഹങ്ങൾ: ▶ടൈറ്റൻ, പ്രൊമിത്യൂസ്, അറ്റ്ലസ്,ഹെലൻ, പൻഡോറ, തേത്തിസ്.. 🅾ടൈറ്റൺ⬇🔹"ഭൂമിയുടെഅപരൻ",ഭൂമിയെകൂടാതെവ്യക്തമായഅന്തരീക്ഷമുള്ളഏകഗോളം. 🔹സൗരയൂഥത്തിലെഏറ്റവുംവലിയ 2 ആമത്ഉപഗ്രഹം.🔹ക്രിസ്ത്യൻഹൈജൻസ്കണ്ടെത്തി. ▶പേടകം: കാസിനിഹൈജൻസ്.
🚀 7.അരുണൻ(Uranus)
 ▶പച്ചഗ്രഹം., ഉരുളുന്നഗ്രഹം. ▶ടെലസ്‌കോപിലൂടെആദ്യംകണ്ടെത്തിയഗ്രഹം,1781ൽവില്യംഹെർഷൽകണ്ടെത്തി▶ധ്രുവപ്രദേശംസൂര്യന്അഭിമുഖമായഗ്രഹം. ▶ഷേക്സ്പിയർ, അലക്സാണ്ടർപോപ്എന്നിവരുടെകൃതികളിലെകഥാപാത്രങ്ങളുടെപേരുകളുള്ളഉപഗ്രഹങ്ങൾ⬇▶ടൈറ്റാനിയം(വലുത്),ബോറോൺ,മിറാൻഡ, കൊർഡീലിയ,എരിയൽ,ഡെസ്ഡിമോണ, ജൂലിയറ്റ്. ▶പേടകം: Voyager-2🚀 8.വരുണൻ(നെപ്ട്യൂൺ)
▶ഏറ്റവുംഅകലെയുള്ളഗ്രഹം. ▶ശനിയെകൂടാതെവലയങ്ങളുള്ളഗ്രഹം: 🔹"സ്വാതന്ത്ര്യം,സമത്വം, സാഹോദര്യം". ▶റോമൻപുരാണത്തിലെ ''കടലിന്റെദൈവം". ▶1846ൽ,ജോഹൻഗിലേ,ജോൺ D.ആദംസ്എന്നിവർകണ്ടെത്തി. ▶ദൈർഘ്യമേറിയവർഷങ്ങൾ (164 Yrs). ▶ഏറ്റവുംവേഗത്തിൽകാറ്റ്വീശുന്നഗ്രഹം. ▶"Great Dark Spot, Eye of Magician" എന്നീകൊടുങ്കാറ്റ്മേഖലകൾ. ▶ഏറ്റവുംതണുത്തഗ്രഹം.( -200º C) ▶റോമൻജലദേവതയുടെപേരുള്ളഉപഗ്രഹങ്ങൾ: ▶ട്രൈറ്റൺ; നീലഅന്തരീക്ഷമുള്ളഉപഗ്രഹം.‬‬
അകലക്രമം. (സൂര്യനുമായി)‬‬
ബുധൻ(Mercury)
ശുക്രൻ(Venus)
ഭൂമി(Earth)
ചൊവ്വ(Mars)
വ്യാഴം(Jupiter)
ശനി(Saturn)
അരുണൻ(Uranus)
വരുണൻ(Neptune)

വലിപ്പക്രമം.‬‬
വ്യാഴം,ശനി,യുറാനസ്,നെപ്ട്യൂൺ,ഭൂമി,ശുക്രൻ, ചൊവ്വ,ബുധൻ.
പ്ലാനെറ്റ്എന്നവാക്കിൻറെഅർത്ഥം *അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവ*‬‬
സൂര്യനിൽഊർജംഉണ്ടാകുന്നത് ?                  Nuclear ഫ്യൂഷൻ‬‬
ഏറ്റവുംചൂടുള്ളഗ്രഹം?                       ശുക്രൻ‬‬
ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽദൂരംകണക്കാക്കുന്നയൂണിറ്റ്പ്രകാശവർഷം‬‬
ഒരുപ്രകാശവർഷംഎന്ന്പറയുന്നത്                               9. 46 ലക്ഷംകോടികിലോമീറ്റർ‬‬
‬: ഷൂട്ടിങ്സ്റ്റാർഎന്ന്അറിയപ്പെടുന്നതു ?                    ഉൽക്കകൾ‬‬
ഭൂമിയിൽനിന്നുംദൃശ്യമായസൗരപ്രതലമാണ്ഫോട്ടോസ്ഫിയർ.‬‬
ഹൈഡ്രജൻ (73%) കഴിഞ്ഞാൽസൂര്യനിൽഏറ്റവുമധികംകാണപ്പെടുന്നമൂലകംഹീലിയം(25%)‬‬
സൂര്യന്റെപുറമെയുള്ളഭാഗം - ഫോട്ടോസ്ഫിയർ‬‬
സൂര്യന്റെമധ്യഭാഗം - ക്രോമോസ്ഫിയർ
സൂര്യന്റെഏറ്റവുംഉള്ളിലുള്ളഭാഗം - കൊറോണകോർ

No comments:

Post a Comment