4 Nov 2017

SUBJECT 10: കേരള രാഷ്ട്രീയം

കേരളത്തിലെആദ്യത്തെമുഖ്യമന്ത്രിയാണ്  E M S നമ്പൂതിരിപ്പാട് . ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നവ്യക്തിഇകെനായനാർ (4009 ദിവസം).
ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണമുഖ്യമന്ത്രിയായവ്യക്തികെകരുണാകരൻ ( നാല്തവണ ). കേരളത്തിൽരണ്ടാമത്തെപ്രതിപക്ഷനേതാവാണ്ഇഎംഎസ്
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംപ്രതിപക്ഷനേതാവായവ്യക്തിയാണ്ഇഎംഎസ്‬‬‬
തുടർച്ചയായിഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായവ്യക്തിയാണ്സിഅച്യുതമേനോൻ. കലാവധിപൂർത്തിയാക്കിയആദ്യകോൺഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രികെകരുണാകരൻ. ഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞമുഖ്യമന്ത്രിഎകെആന്റണി  (37 വയസ്സിൽ ). കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായവരിൽപത്തൊമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിൽജനിച്ചഏകവ്യക്തിപട്ടംതാണുപിള്ള. ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞകാലംമുഖ്യമന്ത്രിയായവ്യക്തിസിഎച്ച്മുഹമ്മദ്കോയ. കേരളനിയമസഭാചരിത്രത്തിലെഏറ്റവുംപ്രായംകൂടിയവ്യക്തിഗൗരിയമ്മ. ഭരണഘടനയുടെ 356 വകുപ്പ്പ്രകാരംഅധികാരംനഷ്ടപ്പെട്ടമുഖ്യമന്ത്രിഇഎംഎസ്നമ്പൂതിരിപ്പാട്.‬‬‬
ഏഷ്യയിലെതന്നെബാലറ്റിലൂടെഅധികാരത്തിലെത്തിയആദ്യകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്ഇഎംഎസ്നമ്പൂതിരിപ്പാട്‬‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യതെരഞ്ഞടുപ്പ്നടന്നത് -1957  ഫെബ്രുവരി 28-മാർച്ച് 11‬‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യനിയമസഭനിലവില്വന്നത്-1957 ഏപ്രിൽ 1;ആദ്യമന്ത്രിസഭനിലവിൽവന്നത് 1957 ഏപ്രിൽ 5
കേരളത്തിലെആദ്യത്തെനിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെഎണ്ണം -114‬‬‬
ആദ്യനിയമസഭായീലെഅംഗങ്ങളുടെഎണ്ണം -126
( 12 മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് 2 അംഗങ്ങൾവീതംതിരഞ്ഞെടുത്തു)
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംഎം.ൽ.എ. ആയിരുന്നതും, മന്ത്രിആയിരുന്നതും, ഏറ്റവുംകൂടുതൽബഡ്ജറ്റ്അവതരിപ്പിച്ചതും, ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണഒരേനിയമസഭാമണ്ഡലത്തെപ്രതിനിധാനംചെയ്തതുമായവ്യക്തി ::‬‬‬
കെഎംമാണി
ഇഎംഎസ്സിന്റെനേതൃത്വത്തിൽആരംഭിച്ചപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ‬‬‬
* പ്രഭാതം
* ദേശാഭിമാനി
* നവയുഗം
* ജനയുഗം
*  നവജീവൻ
* ചിന്ത
1-ാംകേരളമന്ത്രിസഭ‬‬‬
മുഖ്യമന്ത്രി-EMS
ധനകാര്യം-C അച്യുതമേനോൻ
തൊഴിൽ,ട്രാൻസ്പോർട്ട് -ടിവിതോമസ്
ഭക്ഷ്യം,വനം-K C ജോർജ്
വ്യവസായം -K Pഗോപാലൻ
പബ്ളിക്വർക്ക്സ്-ടിഎമജഗദ്
പഞ്ചായത്തീരാജ്നിയമംപാസ്സാകുന്നസമയത്തെമുഖ്യമന്ത്രി : കെകരുണാകരൻ‬‬‬

ത്രിതലപഞ്ചായത്ത്സംവിധാനംനിലവിൽവന്നപ്പോൾകേരളംമുഖ്യമന്ത്രി : എകെആന്റണി
'എംഎൽഎ ,എംപി ,മന്ത്രിഉപമുഖ്യമന്ത്രി ,സ്പീക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രിഎന്നീസ്ഥാനങ്ങൾവഹിച്ചുഏകകേരളീയനാണ്സിഎച്ച്മുഹമ്മദ്കോയ. പിന്നോക്കവിഭാഗത്തിൽനിന്നുംകേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യവ്യക്തിആർശങ്കർ . കാലാവധിപൂർത്തിയാക്കിയആദ്യമാർക്സിസ്റ്റ്മുഖ്യമന്ത്രിഇകെനായനാർ‬‬‬
ഏറ്റവുംകുറച്ചുകാലംകേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായവ്യക്തിസിഎച്ച്മുഹമ്മദ്കോയ
ഔദ്യോഗികവസതികൾ‬‬‬

കേരളംഗവർണ്ണർ : രാജ്ഭവൻ
മുഖ്യമന്ത്രി : ക്ലിഫ്ഹൌസ്
പ്രതിപക്ഷനേതാവ് : കന്റോൺമെൻറ്ഹൌസ്
1959ലെവിമോചനസമരത്തെത്തുടർന്ന്അധികാരംനഷ്ടപ്പെട്ടമുഖ്യമന്ത്രിയാണ്ഇഎംഎസ്നമ്പൂതിരിപ്പാട്‬‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യത്തെവൈദ്യുതമന്ത്രിയുംനിയമമന്ത്രിയും ��ംവിആർകൃഷ്ണയ്യർഅദ്ദേഹത്തിന്റെആത്മകഥയാണ്അനേകലോകത്തിലെഅലച്ചിൽ
കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷംമറ്റൊരുസംസ്ഥാനത്തെഗവർണറായആദ്യവ്യക്തിപട്ടംതാണുപിള്ള‬‬‬
ആദ്യകേരളനിയമസഭസ്‌പീക്കർ -R ശങ്കരനാരായണൻതമ്പി‬‬‬
ടിഎമജീദ്‬‬‬
തദ്ദേശഭരണ -P K ചാത്തൻമാസ്ടർ
വിദ്യഭ്യാസം ,സഹകരണം-ജോസഫ്മുണ്ടശേരി
റവന്യു -K Rഗൗരിയമ്മ
നിയമം,വൈദ്യുതി -V Rകൃഷ്ണയ്യർ
ആരോഗ്യം-A R മേനോൻ
അധികാരത്തിലിരിക്കെഅന്തരിച്ചആദ്യ  speaker- K M സീതിസാഹിബ്‌                                രണ്ടാമത്തെ - G കാർത്തികേയൻ‬‬‬
ആദ്യമായികാസ്റ്റിംഗ്വോട്ട്പ്രയോഗിച്ചസ്പീക്കർഎസ്സിജോസ് .ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംസ്പീക്കറായിരുന്നവ്യക്തിവക്കംപുരുഷോത്തമൻ.‬‬‬
ആദ്യപ്രോടെംസ്പീക്കർ -റോസമ്മപുന്നൂസ്‬‬‬
കേരളനിയമസഭയിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംനോമിനേറ്റഡ്അംഗമായിരുന്നുവ്യക്തിസ്റ്റീഫൻപാദുവ‬‬‬
കോടതിവിധിയിലൂടെനിയമസഭാംഗത്വംനേടിയആദ്യവ്യക്തി -V R കൃഷ്ണയ്യർഅംഗത്വംനഷ്ടപെട്ടവ്യക്തി - റോസമ്മപുന്നൂസ്‬‬‬
കേരളാമുഖ്യമന്തിആയതിനുശേഷംകേന്ദ്രകാബിനറ്റ്മന്ത്രിയായആദ്യവ്യക്തിയാണ് AK ആൻറണി‬‬‬
ആത്മകഥകൾ ----      
 E M S -ആത്മകഥ
      E K നായനാർ -സമരത്തീച്ചൂളയിൽ    
     V S അച്യുതാനന്ദൻ - സമരംതന്നെജീവിതം
      K കരുണാകരൻ -പതറാതെമുന്നോട്ട്
ഉമ്മൻചാണ്ടി -തുറന്നിട്ടവാതിൽ‬‬‬
1957 ഏപ്രിൽ 5 ന്അധികാരത്തിൽവന്ന EMS മന്ത്രിസഭയിൽമുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം 11 അംഗങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നു. ഈമന്ത്രിസഭകാലാവധിഅവസാനിച്ചത് 1959 ജൂലൈ 31 നാണ്‬‬‬
 (കേരളത്തിലെആദൃത്തെമ(ന്തിസഭ: 1957-1959.)                           മ(ന്തിമാർ.                           EMS :മുഖൃമ(ന്തിസിഅചൃുതമേനോൻ: ധനകാരൃം          T.V  തോമസ്: ഗതാഗതം, തൊഴിൽവകുപ്പ്കെ.സി. ജോർജജ്: വനം,ഭക്ഷൃം.              കെ.പിഗോപാലൻ: വൃവസായം.          റി.എമജീദ്: പൊതുമരാമത്ത്.              പി.കെചാത്തൻമാസ്റ്റർ: തദേശസൃയംഭരണം.  ജോസഫ്മുണ്ടശേരി: വിദൃാഭൃാസസം, സഹകരണം.                            കെ.ആർഗൗരി: റവനൃൂ,എക്സ്സൈസ്..      വി.ആർകൃഷ്ണയ്യർ: നിയമം, വൈദൃുഗ,.ആഭൃന്തരം.                  Dr. A.R മേനോൻ:ആരോഗൃ൦.‬‬‬
‬: കേരളനിയമസഭയുടെആദ്യസമ്മേളനംനടന്നത് 1957 ഏപ്രിൽ 27 നാണ്. ആദിനംഅനുസ്മരിക്കാനാണ്എല്ലാവർഷവുംഏപ്രിൽ 27 ന്നിയമസഭാദിനമായിആചരിക്കുന്നത്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച്നിയമസഭാസമുച്ചയത്തിലെരാഷ്ട്രനേതാക്കളുടെപ്രതിമയിൽസ്പീക്കർപുഷ്പാർച്ചനനടത്തും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, നിയമസഭാമ്യൂസിയങ്ങൾ വൈകുന്നേരംവരെകാണുന്നതിനുള്ളസൌകര്യംനൽകാറുമുണ്ട്.‬‬‬
കേരളഗവർണ്ണർആയവനിതകൾ 3.‬‬‬
ജ്യോതിവെങ്കിടാചലം(1st) ,രാംദുലാരിസിൻഹ  (2nd),ഷീലദീക്ഷിത്
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാസ്റ്റിംഗ്വോട്ട്പ്രയോഗിച്ചസ്പീക്കർഎസിജോസ്
ഗവർണ്ണർആയആദ്യമലയാളിവിപിമേനോൻ
കേരളമുഖ്യമന്ത്രിആയശേഷംഗവർണ്ണർആയആദ്യ്യെക്തിപട്ടംതാണുപിള്ള
മലയാളഭാഷാബിൽപാസാക്കിയവർഷം-2015 Dec. 17‬‬‬
കേരളഗവർണ്ണർആയിരുന്നഏകമലയാളി-വി.വിശ്വനാഥൻ‬‬‬
അവിശ്വാസപ്രമേത്തെതുട൪ന്ന്രാജിവച്ചഏകമുഖ്യമന്ത്രി - അ൪ശങ്ക൪.‬‬‬
അ൪ശങ്ക൪:‬‬‬
~ഉപമുഖ്യമന്ത്രിആയതിനുശേഷംമുഖ്യമന്ത്രിആയഏകവ്യക്തി
~പിന്നോക്കസമുദായത്തില്നിന്നുള്ളആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി
~കേരളത്തിലെആദ്യഉപമുഖ്യമന്ത്രി
~കേരളത്തിലെആദ്യകോണ്ഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രി.
ആർശങ്കറിനെതിരെഅവിശ്വാസംകൊണ്ടുവന്നത് -പി.കെകുഞ്ഞ്‬‬‬
ഏറ്റവുംപ്രായംകൂടുതൽവിഎസ്അച്യുതാനന്ദൻ‬‬‬
പ്രായംകുറഞ്ഞമുഖ്യമന്ത്രിഎകെആന്റണി‬‬‬
സംസ്ഥാനകാര്യനിർവ്വഹണവിഭാഗത്തിന്റെതലവൻഗവർണറുംമന്ത്രിസഭയുടെതലവൻമുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ്
കേരളത്തിൽഗവർണർആയിരിക്കെഅന്തരിച്ചവ്യക്തി‬‬‬
സിക്കന്ദർ bakht‬‬‬
M O H ഫാറൂഖ്‬‬‬
ഭാരതരത്നകിട്ടിയകേരളഗവർണർ V V ഗിരി‬‬‬
E K നായനാർമുഖ്യമന്ത്രിആയിരുന്നത് 4009ദിവസം‬‬‬
തുടർച്ചയായിഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംമുഖ്യമന്ത്രിആയിരുന്നത് C Achuthamenon 2364 ദിവസം‬‬‬
1.# Kerala Politics ഇന്ത്യയില്തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെഅധികാരത്തിലെത്തിയആദ്യകമ്യൂണിസ്റ്റ്മന്ത്രിസഭനിലവില്വന്നതെവിടെ?‬‬‬
കേരളം

2. # Kerala Politics ഒന്നാംകേരളനിയമസഭരൂപീകരിച്ചതെന്ന്?
1957 ഏപ്രില് 1(126 അംഗങ്ങള്)

3. # Kerala Politics ഒന്നാംനിയമസഭഅധികാരത്തില്വന്നത്എന്നാണ്?
1957 ഏപ്രില് 5 (11 അംഗമന്ത്രിസഭ)

4. # Kerala Politics ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയുടെആദ്യസമ്മേളനംആരംഭിച്ചത്എന്നാണ്?
1957 ഏപ്രില് 27

5. # Kerala Politics കേരളത്തിലെആദ്യമുഖ്യമന്ത്രിആര്?
ഇഎംശങ്കരന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്

6. # Kerala Politics കേരളത്തിലെരണ്ടാമത്തെമുഖ്യമന്ത്രിആര്?
പട്ടംതാണുപിള്ള

7. # Kerala Politics ഏറ്റവുംകൂടുതല്തവണമുഖ്യമന്ത്രിയായവ്യക്തി:
കെകരുണാകരന്

8. # Kerala Politics ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നവ്യക്തി:
ഇകെനായനാര് (4009 ദിവസം)

9. # Kerala Politics തുടര്ച്ചയായിഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നവ്യക്തി:
സിഅച്ചുതമേനോന് (2364 ദിവസം)

10. # Kerala Politics നിയമസഭാംഗമാകാതെകേരളത്തില്മുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യവ്യക്തി:
സിഅച്ചുതമേനോന്

11. # Kerala Politics കേരളത്തിലെആദ്യകോണ്ഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രി:
ആര്ശങ്കര്

12. # Kerala Politics  പിന്നോക്കസമുദായത്തില്നിന്നുള്ളആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി:
ആര്ശങ്കര്

13. # Kerala Politics കേരളാനിയമസഭയില്ഏകവിശ്വാസപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചമുഖ്യമന്ത്രി:
സിഅച്ചുതമേനോന്

14. #KeralaPolitics  കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷംഗവര്ണര്സ്ഥാനംവഹിച്ചആദ്യവ്യക്തി:
പട്ടംതാണുപിള്ള

15. # Kerala Politics കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ലാത്തകേരളത്തിലെആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി:
പട്ടംതാണുപിള്ള

16. #KeralaPolitics  19 ംനൂറ്റാണ്ടില്ജനിച്ചകേരളാമുഖ്യമന്ത്രി:
പട്ടംതാണുപിള്ള


17. #KeralaPolitics  കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായികാലാവധിപൂര്ത്തിയാക്കിയആദ്യത്തെസിപിഎംമുഖ്യമന്ത്രി:
ഇകെനായനാര്


18. #KeralaPolitics  കാലാവധിപൂര്ത്തിയാക്കിയആദ്യകോണ്ഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രി:
കെകരുണാകരന്


19. #KeralaPolitics  കേരളമുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലെത്തുന്നഏറ്റവുംപ്രായംകൂടിയവ്യക്തി:
വിഎസ്അച്ചുതാനന്ദന്


20. #KeralaPolitics  കേരളമുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലെത്തുന്നഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞവ്യക്തി:
എകെആന്റണി

21. #KeralaPolitics  ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷംമുഖ്യമന്ത്രിയായാആദ്യവ്യക്തി:
ആര്ശങ്കര്


22. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യഗവര്ണര്ആര്?
ബിരാമകൃഷ്ണറാവു

23. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യമന്ത്രിസഭക്ക്സത്യപ്രതിജ്ഞചൊല്ലിക്കൊടുത്തഗവര്ണര്ആര്?
ബിരാമകൃഷ്ണറാവു

24. #KeralaPolitics  കേരളഗവര്ണര്ആയിരുന്നആദ്യവനിത:
ജ്യോതിവെങ്കിടാചലം

25. #KeralaPolitics  കേരളഗവര്ണര്സ്ഥനംവഹിച്ചശേഷംഇന്ത്യന്രാഷ്ട്രപതിയായവ്യക്തി:
വിവിഗിരി

26. #KeralaPolitics  ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംഎംഎല്എആയിരുന്നവ്യക്തി:
കെആര്ഗൗരി

27. #KeralaPolitics  കേരളനിയമസഭയുടെആദ്യപ്രോടെംസ്പീക്കര്ആരായിരുന്നു?
റോസമ്മപുന്നൂസ്

28. #KeralaPolitics  കേരളനിയമസഭയുടെആദ്യസ്പീക്കര്ആരായിരുന്നു?
ശങ്കരനാരായണന്തമ്പി

29. #KeralaPolitics  കേരളനിയമസഭയിലെഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞസ്പീക്കര്:
സിഎച്ച്മുഹമ്മദ്കോയ

30. #KeralaPolitics  ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംകേരളാസ്പീക്കര്ആയിരുന്നവ്യക്തി:
വക്കംപുരുഷോത്തമന്


31. #KeralaPolitics  തുടര്ച്ചയായിഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംസ്പീക്കറായിരുന്നവ്യക്തി:
എംവിജയകുമാര്

32. #KeralaPolitics  ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാസ്റ്റിംഗ്വോട്ട്ചെയ്തസ്പീക്കര്:
എസിജോസ് (8 തവണ)


33. #KeralaPolitics  നിയമസഭയുടെആദ്യഡപ്യൂട്ടിസ്പീക്കര്ആരായിരുന്നു?
കെഒഅയിഷാഭായി

34. #KeralaPolitics  കേരളനിയമസഭയുടെആദ്യവനിതാഡപ്യൂട്ടിസ്പീക്കര്ആരായിരുന്നു?
കെഒഅയിഷാഭായി

35. #KeralaPolitics  ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയുടെപ്രതിപക്ഷനേതാവ്ആരാണ്?
പിടിചാക്കോ


36. #KeralaPolitics  കേരളാനിയമസഭയില്കൂടുതല്കാലംപ്രതിപക്ഷനേതാവായിരുന്നതാര്?
ഇഎംഎസ്നമ്പൂതിരിപ്പാട്


37. #KeralaPolitics  പന്ത്രണ്ടാംനിയമസഭയിലെപ്രതിപക്ഷനേതാവ്?
ഉമ്മന്ചാണ്ടി


38. #KeralaPolitics  ഒന്നാംഇഎംഎസ്മന്ത്രിസഭയില്എത്രഅംഗങ്ങള്ഉണ്ടായിരുന്നു?
11


39. #KeralaPolitics  ഒന്നാംഇഎംഎസ്മന്ത്രിസഭയിലെഏകവനിതആരായിരുന്നു?
കെആര്ഗൗരിഅമ്മ

40. #KeralaPolitics  ഒന്നാംനിയമസഭയില്എത്രവനിതകള്ഉണ്ടായിരുന്നു?
6

41. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യവനിതാമന്ത്രിആര്?
കെആര്ഗൗരിഅമ്മ

42. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെഒന്നാംമന്ത്രിസഭയിലെധനകാര്യമന്ത്രിആരായിരുന്നു?
സിഅച്ചുതമേനോന്


43. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യവിദ്യാഭ്യാസസഹകരണമന്ത്രി:
ജോസഫ്മുണ്ടശ്ശേരി


44. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യവ്യവസായമന്ത്രി:
കെപിഗോപാലന്


45. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യനിയമ, വൈദ്യുതമന്ത്രി:
വിആര്കൃഷ്ണയ്യര്


46. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യആരോഗ്യമന്ത്രി:
എആര്മേനോന്

47. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യതദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്മന്ത്രി:
പികെചാത്തന്മാസ്റ്റര്


48. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യപൊതുമരാമത്തുമന്ത്രി:
ടിഎമജീദ്

49. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യഭക്ഷ്യവനംവകുപ്പ്മന്ത്രി:
കെസിജോര്ജ്ജ്


50. #KeralaPolitics  കേരളത്തിലെആദ്യറവന്യു, എക്സൈസ്മന്ത്രി:
കെആര്ഗൗരി
ഇ.എം.ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്അഥവാഇ.എം.എസ്.‬‬‬

അറുപതാണ്ട്തികയുന്നകേരളത്തെഇന്ന്കാണുന്നനിലയിലേക്ക്നയിച്ചവരില് പ്രധാനിയാണ്ആദ്യമുഖ്യമന്ത്രിഇ.എം.എസ്നമ്പൂതിരിപ്പാട്. രാഷട്രീയനേതാവ്എന്നതിലുപരിഎഴുത്തുകളിലൂടെയുംപ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയുംകേരളത്തിന്റെസാമൂഹികകാഴ്ചപ്പാടിനെമാറ്റിയവ്യക്തിത്വമാണ്ഇ.എം.എസിന്റേത്.
🎈കേരളത്തിലെആദ്യത്തെമുഖ്യമന്ത്രി
🎈കേരളത്തിൽമുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
🎈ബാലറ്റ്പേപ്പറിലൂടെഅധികാരത്തിലെത്തിയഏഷ്യയിലെആദ്യത്തെകമ്മൂണിസ്റ്റ്നേതാവ്
🎈ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിഭരണഘടനയുടെഅനുഛേദം 356 ന്റെപ്രയോഗത്തിലൂടെഅധികാരംനഷ്ടപ്പെട്ടമുഖ്യമന്ത്രി
🎈കേരളത്തിലെരണ്ടാമത്തെപ്രതിപക്ഷനേതാവ്
🎈കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംതുടർച്ചയായിപ്രതിപക്ഷനേതാവായവ്യക്തി
🎈കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണപ്രതിപക്ഷനേതാവായകമ്മൂണിസ്റ്റ്
🎈ഒരുനിയമസഭയുടെകാലയളവിൽതന്നെമുഖ്യമന്ത്രിയുംപ്രതിപക്ഷനേതാവുമായആദ്യവ്യക്തി
🎈സ്റ്റാമ്പിൽഇടംനേടിയആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി
🎈കേരളനിയമസഭയുടെവളപ്പിൽപ്രതിമസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി
🎈 1967 ൽകേരളത്തിൽഅധികാരത്തിൽവന്നസപ്തകക്ഷിമന്ത്രിസഭയ്ക്ക്നേതൃത്വംനൽകിയവ്യക്തി
🎈സി.പി.ഐയുടേയുംസി.പി.ഐ.എമ്മിന്റേയുംജനറൽസെക്രട്ടറിസ്ഥാനംവഹിച്ചിട്ടുള്ളകേരളമുഖ്യമന്ത്രി
🎈 1967 ൽനിലവിൽവന്നസംസ്ഥാനആസൂത്രണബോർഡിന്റെആദ്യഅദ്ധ്യക്ഷൻ
🎈കേരളനിയമസഭകർഷകബന്ധബിൽഅവതരിപ്പിച്ചസമയത്തെമുഖ്യമന്ത്രി
🎈 1910 ൽതിരുവിതാംകൂർസർക്കാർകണ്ടുകെട്ടിയസ്വദേശാഭിമാനിപ്രസ്തിരികെനൽകിയമുഖ്യമന്ത്രി
🎈പി.എസ്. സുരേന്ദ്രൻഎന്നതൂലികാനാമത്തിൽരചനകൾനടത്തിയവ്യക്തി
🎈ജവഹർലാൽനെഹ്റുഎന്നആദ്യകൃതിഎഴുതിയവ്യക്തി
🎈 'കേരളംമലയാളികളുടെമാതൃഭൂമി ' എന്നപ്രസിദ്ധകൃതിഎഴുതിയവ്യക്തി.
🎈'ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക്ഒരുഎത്തിനോട്ടം' , 'ഗാന്ധിയുംഗാന്ധിസവും ' എന്നീകൃതികളുടെകർത്താവ്
🎈കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടി 1964 ൽപിളർന്നശേഷംസി.പി.ഐ.എംമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയആദ്യനേതാവ്
🎈ഇ.എം.എസിന്റെജീവിതംപ്രതിപാദ്യമാക്കിയസിനിമ - നെയ്ത്തുകാരൻ
🎈ഇ.എം.എസിന്റെജീവിതംപ്രതിപാദ്യമാക്കിയഎം. മുകുന്ദന്റെനോവൽ - കേശവന്റെവിലാപങ്ങൾ
🎈ഒന്നാംനിയമസഭയിലേയ്ക്ക്ഇ.എം.എസ്തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടമണ്ഡലം - നീലേശ്വരം
🎈ഒന്നേകാൽകോടിമലയാളികൾഎന്നകൃതിയുടെകർത്താവ്
🎈 'A Short History of the Peasant movement in Kerala ' എന്നകൃതിയുടെകർത്താവ്

🎈ആത്മകഥയുടെപേര് - ആത്മകഥ
സി. അച്യുതമേനോൻ‬‬‬
🇨🇳കേരളത്തിലെമുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽആദ്യമായികാലാവധിതികച്ചമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇳ആഭ്യന്തരഅടിയന്തിരാവസ്ഥകാലത്തെകേരളമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇳തുടർച്ചയായിഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംമുഖ്യമന്ത്രിയായനേതാവ്
🇨🇳തുടർച്ചയായിരണ്ട്വട്ടംമുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യനേതാവ്
🇨🇳കേരളസംസ്ഥാനത്തിന്റെപ്രഥമധനമന്ത്രി
🇨🇳വിമോചനസമരകാലത്തെആഭ്യന്തരവകുപ്പ്മന്ത്രി
🇨🇳ഭൂപരിഷ്ക്കരണനിയമംനടപ്പിലാക്കിയമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇳കേരളനിയമസഭയിൽആദ്യമായിബജറ്റ്അവതരിപ്പിച്ചവ്യക്തി.
🇨🇳തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനെനേരിട്ട്അധികാരംനിലനിർത്തിയആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇳കേരളത്തിൽഡയസ്നോൺഏർപ്പെടുത്തിയആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇳നിയമസഭാംഗംഅല്ലാതിരിക്കെമുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യവ്യക്തി
🇨🇳രാജ്യസഭാംഗംആയിരിക്കെകേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായിനിയമിതനായആദ്യവ്യക്തി
🇨🇳 1970 ൽമുല്ലപ്പെരിയാർപാട്ടക്കരാർപുതുക്കിയമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇳കേരളനിയമസഭയുടെചരിത്രത്തിൽവിശ്വാസപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇳 'സോവിയറ്റ്നാട്' എന്നകൃതിയുടെകർത്താവ്
🇨🇳 ' സ്മരണയുടെഏടുകൾ ' എന്നപുസ്തകംരചിച്ചമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇳ഒന്നാംമന്ത്രിസഭയിലെഅംഗങ്ങളിൽപിന്നീട്കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായഏകവ്യക്തി
🇨🇳ആത്മകഥകൾ - എന്റെബാല്യകാലസ്മരണകൾ.,സ്മരണയുടെഏടുകൾ
🇨🇳ഏറ്റവുംദൈർഘ്യമേറിയനിയമസഭയ്ക്ക്നേതൃത്വംനൽകിയനേതാവ് (നാലാംനിയമസഭ 1970-77)
ആർ.ശങ്കർ‬‬‬
🇨🇮കേരളത്തിന്റെമൂന്നാമത്തെമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮കേരളത്തിലെആദ്യത്തെകോൺഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮കേരളത്തിൽമുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യപിന്നോക്കസമുദായാംഗം
🇨🇮കേരളത്തിലെആദ്യത്തെഉപമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮ഉപമുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനംവഹിച്ചശേഷംമുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യവ്യക്തി
🇨🇮മന്നത്ത്പത്മനാഭനുമായിചേർന്ന്ഹിന്ദുമഹാമണ്ഡലത്തിന്രൂപംകൊടുത്തനേതാവ്
🇨🇮കേരളനിയമസഭയിൽബജറ്റ്അവതരിപ്പിച്ചആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮അവിശ്വാസപ്രമേയത്തെതുടർന്ന്രാജിവച്ചകേരളമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮ആർ.ശങ്കറിനെതിരെഅവിശ്വാസംഅവതരിപ്പിച്ചവ്യക്തി - പി.കെ. കുഞ്ഞ്
🇨🇮 1954 ൽ 'ദിനമണി ' പത്രംആരംഭിച്ചവ്യക്തി
🇨🇮വിമോചനസമരകാലത്തെ KPCC പ്രസിഡൻറ്
🇨🇮 SNDP യോഗംജനറൽസെക്രട്ടറി, കേരളമുഖ്യമന്ത്രിഎന്നീസ്ഥാനങ്ങൾവഹിച്ചഏകവ്യക്തി
🇨🇮കോൺഗ്രസിന്റെനയപരിപാടികളുമായിപൊരുത്തപ്പെടാത്തഹിന്ദു MLA മാരെസംഘടിപ്പിച്ച്ഡമോക്രാറ്റിക്കോൺഗ്രസിന്രൂപംകൊടുത്തനേതാവ്
🇨🇮കേരളത്തിലെരണ്ടാമത്തെധനമന്ത്രി
🇨🇮കൊല്ലംജില്ലക്കാരനായആദ്യകേരളമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮കൊല്ലത്തെശ്രീനാരായണാകോളേജ് (SN കോളേജ്) പടുത്തുയർത്തിയവ്യക്തി.
പട്ടംതാണുപിള്ള‬‬‬
തിരുവിതാംകൂര് സ്റ്റേറ്റ്കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെസ്ഥാപകനേതാക്കളില് സമുന്നതനുംസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെമുന്നണിപ്പടയാളിയുംഭരണതന്ത്രജ്ഞനുംകേരളത്തിന്റെരണ്ടാമത്തെമുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നപട്ടംതാണുപിള്ളയെസംബന്ധിക്കുന്ന .,
♻കേരളത്തിലെആദ്യത്തെകമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതരമുഖ്യമന്ത്രി
♻കേരളത്തിന്റെരണ്ടാമത്തെമുഖ്യമന്ത്രി
♻ഇന്ത്യയിൽസംസ്ഥാനമുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യസോഷ്യലിസ്റ്റ്നേതാവ്
♻രാജിവച്ചആദ്യത്തെകേരളമുഖ്യമന്ത്രി
♻കേരളസംസ്ഥാനത്ത്കൂട്ടുകക്ഷിമന്ത്രിസഭയ്ക്ക്നേതൃത്വംനൽകിയആദ്യനേതാവ്
♻ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിലെഏറ്റവുംപ്രായംകൂടിയഅംഗം
♻കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായഏകപ്രജാസോഷ്യലിസ്റ്റ്പാർട്ടിനേതാവ്
♻ഏറ്റവുംകുറച്ച്കാലംതിരു- കൊച്ചിമുഖ്യമന്ത്രിയായവ്യക്തി
♻ 19 ആംനൂറ്റാണ്ടിൽജനിച്ചഏകകേരളമുഖ്യമന്ത്രി
♻തിരുവിതാംകൂർസ്റ്റേറ്റ്കോൺഗ്രസിന്റെആദ്യപ്രസിഡന്റ്
♻കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായതിന്ശേഷംഗവർണർസ്ഥാനംവഹിച്ചഏകവ്യക്തി
♻തിരുവിതാംകൂറിലെആദ്യത്തെജനകീയമന്ത്രിസഭയുടെപ്രധാനമന്ത്രി
ഏ.കെ. ആൻറണി‬‬‬
കേരളത്തിന്റെഎട്ടാമത്തെയുംപതിനാറാമത്തെയുംപതിനെട്ടാമത്തെയുംമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നശ്രീ.ഏ.കെ. ആന്റണി
🇨🇮ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞപ്രായത്തിൽ (37)കേരളമുഖ്യമന്ത്രിആയവ്യക്തി
🇨🇮കേരളത്തിൽചാരായനിരോധനംനടപ്പിലാക്കിയമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮കേരളത്തിൽത്രിതലപഞ്ചായത്ത്രാജ്സംവിധാനംനിലവിൽവന്നസമയത്തെമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮കേരളമുഖ്യമന്ത്രിആയതിന്ശേഷംകേന്ദ്രമന്ത്രിയായആദ്യവ്യക്തി
🇨🇮വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോന്ശേഷംപ്രതിരോധമന്ത്രിയായമലയാളി
🇨🇮സംസ്ഥാനസർക്കാർജീവനക്കാർക്ക്ഉത്സവബത്തഅനുവദിച്ചമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮കേരളത്തിൽതൊഴിലില്ലായ്മവേതനംനടപ്പിലാക്കിയമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮രാജ്യസഭാംഗംആയിരിക്കേകേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായരണ്ടാമത്തെവ്യക്തി.
🇨🇮 KPCC യുടെഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞപ്രസിഡൻറ്
🇨🇮സത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്യുമ്പോൾഅവിവാഹിതനായിരുന്നഏകകേരളമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകേന്ദ്രപ്രതിരോധവകുപ്പ്മന്ത്രിയായമലയാളി
കെ.കരുണാകരൻ‬‬‬
സവിശേഷമായതന്ത്രശാലിത്വവുംസാമര്ത്ഥ്യവുംകൊണ്ട്ആറുപതിറ്റാണ്ടുകാലംരാഷ്ട്രീയത്തെനിയന്ത്രിച്ചനേതാവാണ്കരുണാകരന്.4 തവണകേരളമുഖ്യമന്ത്രിയായജനമദ്ധ്യത്തില് നിന്ന്ഊര്ജ്ജവുംആവേശവുംആവാഹിക്കുന്നലീഡർ..
ഭീഷ്മാചാര്യനെന്നുംചാണക്യന് എന്നുംനിരീക്ഷകര് അദ്ദേഹത്തെവിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിശേഷണങ്ങള്ക്കുമുപരിയായികേരളംകണ്ടഒരേയൊരുലീഡര് ആയിരുന്നുഅദ്ദേഹം.
ശ്രീ.കെ. കരുണാകരൻ
🇨🇮കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണമുഖ്യമന്ത്രിയായനേതാവ്
🇨🇮കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽപ്രാവശ്യംപ്രതിപക്ഷനേതാവായകോൺഗ്രസ്നേതാവ്
🇨🇮അടിയന്തിരാവസ്ഥകാലത്തെകേരളത്തിന്റെആഭ്യന്തരവകുപ്പ്മന്ത്രി
🇨🇮ഏറ്റവുംകൂടുതൽഅവിശ്വാസപ്രമേയങ്ങളെനേരിട്ടകേരളമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮ഏറ്റവുംകൂടുതൽഅവിശ്വാസപ്രമേയങ്ങളെഅതിജീവിച്ചമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮ലീഡർഎന്നറിയപ്പെടുന്നകേരളത്തിലെനേതാവ്
🇨🇮മാളയുടെമാണിക്യംഎന്നറിയപ്പെട്ടനേതാവ്
🇨🇮കാലാവധിപൂർത്തിയാക്കിയആദ്യകോൺഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮കേരളമുഖ്യമന്ത്രിആയശേഷംകേന്ദ്രവ്യവസായവകുപ്പ്മന്ത്രിയായനേതാവ്
🇨🇮പനമ്പിള്ളിഗോവിന്ദമേനോന്റെരാഷ്ട്രീയശിഷ്യൻ
🇨🇮കേരളസംസ്ഥാനത്ത്ഏറ്റവുംകുറച്ച്കാലയളവിൽ (1 മാസം) അധികാരത്തിലിരുന്നമന്ത്രിസഭയിലെമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮ആത്മകഥ - പതറാതെമുന്നോട്ട്
🇨🇮രാജൻകേസിനെതുടർന്ന്മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനംനഷ്ടപ്പെട്ടനേതാവ്
🇨🇮കേരളനിയമസഭപഞ്ചായത്ത്രാജ്നിയമംപാസാക്കിയപ്പോൾമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮കേരളപോലീസിന്റെയൂണിഫോംപരിഷ്ക്കരിച്ചമുഖ്യമന്ത്രി
🇨🇮തിരുവനന്തപുരംദൂരദർശൻകേന്ദ്രംസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്മുൻകൈഎടുത്തഭരണാധികാരി
🇨🇮നെടുമ്പാശ്ശേരിവിമാനത്താവളംയാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻമുഖ്യപങ്ക്വഹിച്ചഭരണാധികാരി
🇨🇮ഒരേസമയംരണ്ട്മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന്കേരളനിയമസഭയിലേയ്ക്ക്തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടഏകനേതാവ്
🇨🇮ഡമോക്രാറ്റിക്ഇന്ദിരാകോൺഗ്രസ് (DIC ) രൂപീകരിച്ചനേതാവ്
🇨🇮 5 വ്യത്യസ്തസഭകളിൽഅംഗമായിരുന്നകേരളമുഖ്യമന്ത്രി

🇨🇮കേരളത്തിലെരണ്ടാമത്തെകോൺഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രി
*👉1957 ൽഅധികാരത്തിൽവന്നഇഎംഎസ്വിമോചനസമരംമൂലം 1959 ഇല് ആർട്ടിക്കിൾ 356 പ്രകാരംപുറത്താക്കപെട്ടു**‬‬‬

*👉പുന്നപ്രവയലാർസമരത്തിന്നേതൃത്വംകൊടുത്ത kc ജോസ് vt തോമസ്എന്നിവr yethakram ഒന്നാംമന്ത്രിസഭയിലെഭക്ഷിയവനംവകുപ്പ്മന്ത്രിയുംതൊഴിൽഗതാഗതമന്ത്രിയുംആയിരുന്നു*
എറ്റവുംകുരച്ചുകാലംനിയമസഭാംഗമായിരുന്നവ്യക്തി ? = സി . ഹരിദാസ് (10 ദിവസം)‬‬‬
കേരളഗവർണറായമലയാളി‬‬‬
വിവിശ്വനാഥൻ
സമരംതന്നെജീവിതം -വിഎസ്അച്യുതാനന്ദൻ‬‬‬
‬: സി.അച്ചുതമേനോൻ‬‬‬

തൃശ്ശൂരിലെപുതുക്കാട്രാപ്പാൾദേശത്ത് 1913 ജനു 27 ന്ജനിച്ചു.
✡ 1952ൽനിയമസഭയിലേക്ക്തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു✡ആദ്യകേരളമന്ത്രിസഭയിൽധനകാര്യമന്ത്രി
✡ 1968ൽരാജ്യസഭാംഗം
✡ 1969 കേരളമുഖ്യമന്ത്രി (1969 Nov 1 _ 1970 Aug 4)
✡ 1970 Oct 4-1977 Mar 25 കേരളമുഖ്യമന്ത്രി
✡കേരളത്തിൽആദ്യമായികാലാവധിതികച്ചമുഖ്യമന്ത്രി
✡എച്ച്ജിവെൽസിന്റെ "ലോകചരിത്രസംഗ്രഹം " പരിഭാഷ, സോവിയറ്റ്നാട്എന്നിവപ്രധാന 2 കൃതികൾ‬‬‬
✡കിസാൻപാഠപുസ്തകം,കേരളം- പ്രശ്നങ്ങളുംസാധ്യതകളും,സ്മരണയുടെഏടുകൾ, മനുഷ്യൻസ്വയംനിർമിക്കുന്നു, തൂലികാചിത്രങ്ങൾഎന്നിവയാണ്മറ്റുപുസ്തകങ്ങൾ
✡1991 Aug 16ന്അന്തരിച്ചു
*കലാവധിപൂർത്തിയാക്കിയആദ്യകോൺഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രികെകരുണാകരൻ.*‬‬‬
*പിന്നോക്കസമുദായത്തില്നിന്നുള്ളആദ്യമുഖ്യമന്ത്രിഅ൪ശങ്ക൪*‬‬‬
*2016 നിയമസഭഇലക്ഷനിൽഅക്കൗണ്ട്തുറന്നരാഷ്ട്രീയപാർട്ടി - ബിജെപി*‬‬‬
*ലീഡർഎന്നുഅറിയപ്പെടുന്നവ്യക്തി - കെകരുണാകരൻ*‬‬‬
*വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോന്ശേഷംപ്രതിരോധമന്ത്രിയായമലയാളി - എകെആന്റണി*‬‬‬
*ഒരേസമയംരണ്ട്മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന്കേരളനിയമസഭയിലേയ്ക്ക്തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടഏകനേതാവ് - കെകരുണാകരൻ*‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംമുഖ്യമന്ത്രിആയേതു E. K. നായനാർ‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണ k കരുണാകരൻ‬‬‬
*4 തവണ*‬‬‬
*4009 ദിവസം*‬‬‬
*രാജ്യസഭഅംഗമായമലയാളസിനിമതാരം - സുരേഷ്ഗോപി*‬‬‬
*തിരഞ്ഞെടുപ്പ്നടന്നെങ്കിലുംനിയമസഭാനിലവിൽവരാത്തവർഷം-1965‬‬‬
*ആദ്യത്തെകോണ്ഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രി- ആർശങ്കര്.
*മുഖ്യമന്ത്രിആയശേഷംഗവർണ്ണർആയഒരേഒരുവ്യക്തി-പട്ടംതാണുപിളള(പഞ്ചാബ്‌,ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌)
*ഏറ്റവുംകുറച്ചുകാലംമുഖ്യമന്ത്രിആയവ്യക്‌തി-സിഎച്ച്മുഹമ്മദ്‌കോയ(53 ദിവസം).
മന്ത്രിസഭാഅംഗങ്ങളായിരിക്കെദമ്പതിമാരായവരാണ്ടിവിതോമസുംഗൗരിയമ്മയും‬‬‬
ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞകാലംനിയമസഭാംഗമായിരുന്നവ്യക്തിയാണ്സിഹരിദാസ് .ഏറ്റവുംകുറച്ച്കുറഞ്ഞകാലംമന്ത്രിയായിരുന്നവ്യക്തിയാണ്എംപിവീരേന്ദ്രകുമാർ‬‬‬
ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽപരാജയപ്പെട്ടആദ്യമന്ത്രികെമുരളീധരൻആണ് 2004 മേയ് 10-ന്വടക്കാഞ്ചേരിമണ്ഡലത്തിൽഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽസിപിഎംസ്ഥാനാർത്ഥിഎസിമൊയ്തീനോടാണ്മുരളീധരൻപരാജയപ്പെട്ടത്‬‬‬
ഒരേകാലയളവിൽനിയമസഭാംഗങ്ങൾആയിരുന്നഅച്ഛനുംമകനുമാണ്ആർബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുംകെബിഗണേഷ്കുമാറും‬‬‬
രാജ്യസഭയിലേക്ക്നോമിനേറ്റ്ചെയ്യപ്പെട്ടമലയാളിയാണ്സർദാർകെഎംപണിക്കർ. ലോക്സഭയിലേക്ക്നാമനിർദേശംചെയ്യപ്പെട്ടപ്രഥമമലയാളിയാണ്ചാൾസ്ഡയസ്‬‬‬
പ്രഥമഇഎംഎസ്മന്ത്രിസഭയിൽഉണ്ടായിരുന്നമൂന്നുസ്വതന്ത്രന്മാരാണ്ജോസഫ്മുണ്ടശ്ശേരി ,വിആർകൃഷ്ണയ്യർ, ഡോ.എആർമേനോൻ‬‬‬
കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നപന്ത്രണ്ടാമത്തെവ്യക്തിയാണ്പിണറായിവിജയൻ.‬‬‬
കേരളത്തിന്റെഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെമുഖ്യമന്ത്രിയാണ്പിണറായിവിജയൻ.‬‬‬
ഇപ്പോൾനിലവിലുള്ളത്പതിനാലാംകേരളനിയമസഭയാണ്‬‬‬
കേരളത്തിൽഉപമുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനംവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്മൂന്നുപേരാണ്.‬‬‬
1. R ശങ്കർ
2.C H മുഹമ്മദ്കോയ
3. അവുക്കാദർകുട്ടിനഹ
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായത് - അവുക്കാദർകുട്ടിനഹ‬‬‬
ഒരേനിയമസഭയിൽമന്ത്രിയുംമുഖ്യമന്ത്രിയുംപ്രതിപക്ഷനേതാവുമായിരുന്നവ്യക്തി - P K വാസുദേവൻനായർ‬‬‬
കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംഉപമുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനംവഹിച്ചത്അവുക്കാദർകുട്ടിനഹ‬‬‬
ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞപ്രായത്തിൽനിയമസഭാംഗമായവ്യക്തിയാണ്ആർബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംമന്ത്രിയായിരുന്നത്കെഎംമാണി‬‬‬
കേരളനിയമസഭാംഗമായിആദ്യംസത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തവ്യക്തിയാണ്റോസമ്മപുന്നൂസ് (1957 ഏപ്രിൽ 10)‬‬‬
കേരളത്തിൽമന്ത്രിസ്ഥാനത്തെത്തിയആദ്യസിനിമാനടൻകെബിഗണേഷ്കുമാർ‬‬‬
കേരളാനിയമസഭയില്ഏകവിശ്വാസപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചമുഖ്യമന്ത്രി: സിഅച്ചുതമേനോന്‬‬‬
മുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷംഗവര്ണര്സ്ഥാനംവഹിച്ചആദ്യവ്യക്തി: പട്ടംതാണുപിള്ള‬‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യമന്ത്രിസഭക്ക്സത്യപ്രതിജ്ഞചൊല്ലിക്കൊടുത്തഗവര്ണര്ആര്? ബിരാമകൃഷ്ണറാവു‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംഎംഎല്എആയിരുന്നവ്യക്തി: കെആര്ഗൗരി‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാസ്റ്റിംഗ്വോട്ട്ചെയ്തസ്പീക്കര്: എസിജോസ് (8 തവണ)‬‬‬
ഒന്നാംഇഎംഎസ്മന്ത്രിസഭയിലെഏകവനിതആരായിരുന്നു? കെആര്ഗൗരിഅമ്മ‬‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യവ്യവസായമന്ത്രി: കെപിഗോപാലന്‬‬‬
ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷംമുഖ്യമന്ത്രിയായാആദ്യവ്യക്തി:‬‬‬

ആര്ശങ്കര്
ഏറ്റവുമധികംകാലംമന്ത്രിയായിരുന്നവ്യക്തി  കെ.എം. മാണി.                 ഏറ്റവുംകൂടുതല് നിയസഭകളില് അംഗമായിരുന്നവ്യക്തികെ.ആര്. ഗൗരിയമ്മ. 12 നിയമസഭകളില് ഗൗരിയമ്മഅംഗമായിട്ടുണ്ട്.‬‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണബഡ്ജറ്റ്അവതരിപ്പിച്ചമന്ത്രി. കെഎംമാണി ( 13തവണ)‬‬‬
ഏറ്റവുംദൈർഘ്യമുള്ളബഡ്ജറ്റ്അവതരിപ്പിച്ചത്. തോമസ്ഐസക്ക് 2മണിക്കൂർ 56സെക്കൻറ്‬‬‬
പ്രാചീനകേരളരാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തെകുറിച്ച്വ്യക്തമായിപറയുന്നസംഘകാലകൃതിയാണ്പതിറ്റുപ്പത്.‬‬
ഇന്ത്യയിലെരാഷ്ട്രീയപരീക്ഷണശാലനമ്മുടെകൊച്ചുകേരളംആണ്‬‬
‬: കേരളത്തിൽഇപ്പോൾഉള്ളത് 14 ത്നിയമസഭആണെന്ന്എല്ലാർക്കുംഅറിയാമല്ലോ‬‬
140 നിയോജകമണ്ഡലം 141 അംഗങ്ങൾ‬‬
‬: 14ത്നിയമസഭസ്പീക്കർപിശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യപ്രോടെംസ്പീക്കർറോസമ്മപുന്നൂസ്‬‬
ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിൽ 127 അംഗങ്ങൾആയിരുന്നു‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യമുഖ്യമന്ത്രിഇ.എം.എസ്‬‬
ആദ്യത്തെവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിജോസഫ്മുണ്ടശേരി‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1957 ആയിരുന്നു‬‬
ആദ്യഭക്ഷ്യമന്ത്രികെസിജോർജാണ്‬‬
‬: ആദ്യതദ്ദേശസ്വയംഭരണമന്ത്രിപികെചാത്തൻമാസ്റ്റർ‬‬
ആദ്യറവന്യുമന്ത്രികെആർഗൗരി‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യനിയമമന്ത്രി v r കൃഷ്ണയ്യർ‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണമുഖ്യമന്ത്രിആയതുകെകരുണാകരൻ‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യത്തെനിയമനിർമാണസഭ: ശ്രീമൂലംപ്രജാസഭ‬‬
2016 ലെനിയമസഭതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 15മതേആയിരുന്നു‬‬
ബാലറ്റിലൂടെഏഷ്യയിൽഅധികാരത്തിൽഎത്തിയആദ്യകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സർക്കാർഇ.എം.എസ്സർക്കാർ‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ഇതരമുഖ്യമന്ത്രിപട്ടം‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യകോൺഗ്രസ്മുഖ്യമന്ത്രി r ശങ്കർ‬‬
അവിശ്വാസത്തിലൂടെപുറത്താക്കപ്പെട്ടആദ്യമുഖ്യമന്ത്രിശങ്കർ‬‬
ഒന്നാംമന്ത്രിസഭപിരിച്ചുവിടാൻകാരണമായപ്രക്ഷോഭം: വിമോചനസമരം‬‬
ആദ്യമന്ത്രിസഭ 1957 ഏപ്രിൽ 5നുഅധികാരമേറ്റു‬‬
പിന്നോക്കവിഭാഗത്തിൽനിന്നുംകേരളമുഖ്യമന്ത്രിആയവ്യക്തി r ശങ്കർ‬‬
‬: ആദ്യപ്രതിപക്ഷനേതാവ്: പി.ടിചാക്കോ‬‬
കേരളത്തിൽആദ്യമായിഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെവിജയിച്ചത്റോസമ്മപുന്നൂസ്‬‬
ആദ്യമായിനിയമാസഭാംഗത്വംനഷ്ടപ്പെട്ടത്റോസമ്മപുന്നൂസ്‬‬
ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിലെഏറ്റവുംപ്രായംകൂടിയഅംഗം: ഡോ.എ.ആർ.മേനോൻ‬‬
‬: ആദ്യനിയമസഭാസമ്മേളനം 1957 ഏപ്രിൽ 27നു‬‬
കൂറുമാറ്റനിയമപ്രകാരംപുറത്താക്കപ്പെട്ടആദ്യനിയമസഭാംഗംബാലകൃഷ്ണപിള്ള‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യആരോഗ്യമന്ത്രി m r മേനോൻ‬‬
2008 ലെമണ്ഡലംപുനഃക്രമീകരണത്തിനുശേഷം 2011 ലാണ്ആദ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ്നടന്നത്.‬‬
കേരളനിയമസഭയിലെആദ്യസ്പീക്കർ: R. ശങ്കരനാരായണൻ‬‬തമ്പി‬‬
ആദ്യവൈദ്യുതിവകുപ്പ്മന്ത്രി‬‬കൃഷ്ണഅയ്യർ
കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംമുഖ്യമന്ത്രിനയനാർ‬‬
പുന്നപ്രവയലാർസമരത്തിന്റെമുദ്രാവാക്യംഅമേരിക്കൻമോഡൽഅറബിക്കടലിൽ‬‬
ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിലേക്കുള്ളപൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്നടന്നത് 1957 ഫെബ്രുവരി 28നായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 126 സീറ്റുകളിലായാണ്നടന്നത്, ഇതിൽപതിനൊന്നെണ്ണംപട്ടികജാതിവിഭാഗത്തിനുംഒരെണ്ണംപട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗത്തിനുമായിസംവരണംചെയ്തിരുന്നു‬‬
വിസ്അച്യുതാനന്ദൻന്റെആത്മകഥസമരംതന്നെജീവിതം‬‬
കേരളത്തിലർആദ്യഉപമുഖ്യമന്ത്രി r ശങ്കർ‬‬
മുഖ്യമന്ത്രിആയശേഷംഉപമുഖ്യമന്ത്രിആയവ്യക്തി c h മുഹമ്മദ്കോയ‬‬
മുഖ്യമന്ത്രിആയശേഷംമന്ത്രിആയവ്യക്തി c h മുഹമ്മദ്കോയ‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യത്തെവനിതാമന്ത്രി‬‬

കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ
ചാരായനിരോധനംകൊണ്ടുവന്നമുഖ്യമന്ത്രി a k ആന്റണി‬‬
ചാരായനിരോധനം 1996‬‬
14ാ൦നിയമസഭയിലെവനിതകളുടെഎണ്ണം 8‬‬
2 വനിതാമന്ത്രിമാർ
ആർട്ടിക്കിൾ 356പ്രകാരംഒന്നാംമന്ത്രിസഭപിരിച്ചുവിട്ടത്‬‬
ജൂലൈ 31 1959
തപാൽസ്റ്റാമ്പിൽപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടആദ്യകേരളമുഖ്യമന്ത്രി e m s‬‬
പുതിയനിയമസഭാഉത്ഘാടനംചെയ്തത് 1998 ൽ k r നാരായണൻ‬‬
ഡോ. എ. ആർ. മേനോൻ‬‬
കേരളത്തിന്റെആദ്യആരോഗ്യമന്ത്രിഡോക്ടറായിരുന്നു. സംസ്ഥാനചരിത്രത്തിൽആരോഗ്യവകുപ്പ്കൈകാര്യംചെയ്തഏകഡോക്ടർ
ലോക്സഭയിലേക്നാമനിർദ്ദേശ൦ചെയ്യപ്പെട്ടആദ്യമലയാളിചാൾസ്ഡയസ്‬‬
നിയമസഭയിൽഅംഗമാവാതെമന്ത്രിയായഏകവ്യക്തി‬‬

കെ. മുരളീധരൻ
എതിരില്ലാതെതിരെഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെട്ടആദ്യവ്യക്തിഉമേഷ്റാവു 1957 ൽമഞ്ചേസ്വരംമണ്ഡലം‬‬
കേരളനിയമസഭാസന്ദർശിച്ചആദ്യപ്രധാനമന്ത്രിനെഹ്റു‬‬
ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിൽനാലുവോക്കൗട്ടുകൾമാത്രം. ഒരിക്കൽപോലുംസഭയുടെനടുത്തളത്തിൽഇറങ്ങിസഭാനടപടികൾതടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല. 1958 മാർച്ച് 29 ന്ആണുകേരളനിയമസഭയുടെചരിത്രത്തിലെആദ്യവോക്കൗട്ട്ഉണ്ടായത്. പത്തുമിനിട്ടിനുശേഷംപ്രതിപക്ഷംമറ്റുനിയമനിർമാണനടപടികളിൽപങ്കെടുത്തു.‬‬
കേരളത്തിലെആദ്യഗവർണർബിരാമകൃഷ്ണറാവു‬‬
ആദ്യവനിതഗവർണർജ്യോതിവെങ്കിടാചലം‬‬
ഭാരതീയജനതാപാർട്ടി -1980 - ലോട്ടസ്‬‬

ബഹുജൻസമാജ്പാർട്ടി-എസ്.എസ്.പി - 1984 - ആന

ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ് - INC -1885

നാഷണലിസ്റ്റ്കോൺഗ്രസ്പാർട്ടി-എൻസിപി -2009
ക്ലോക്ക്
ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞഭൂരിപക്ഷത്തിൽനിയമസഭയിലേക്ക്തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് AA അസീസ് ,ഇരവിപുരംമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന്‬‬
പദവിയിൽഇരിക്കെഅന്തരിച്ചആദ്യകേരളഗവർണർസിക്കന്ദർഭക്ത്‬‬
കേരളനിയമസഭയിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംഅംഗമായിരുന്നആംഗ്ലോഇന്ത്യൻപ്രതിനിധി‬‬

സ്റ്റീഫൻപാദുവ
പഞ്ചായത്രാജ്നിയമംപാസ്സാക്കുന്നസമയത്തകേരളംമുഖ്യമന്ത്രികെകരുണാകരൻ‬‬
ത്രിതലപഞ്ചായത്ത്നിലവിൽവന്നപ്പോള്‌ലുള്ളകേരളംമുഖ്യമന്ത്രിഎകെആന്റണി
ഭാരതരത്‌നംലഭിച്ചകേരളഗവർണർ v v ഗിരി‬‬
ആദ്യപൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെആദ്യവിജയിമഞ്ചേശ്വരംനിയമസഭാമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന്എതിരില്ലാതെതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടസ്വതന്ത്രസ്‌ഥാനാർഥിഎം. ഉമേഷ്‌റാവുവായിരുന്നു. കേരളനിയമസഭയുടെചരിത്രത്തിൽഇതുവരെഎതിരില്ലാതെതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടഏകവ്യക്തിയാണ്ഉമേഷ്‌റാവു.‬‬
ഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞസ്പീക്കർ c h മുഹമ്മദ്കോയ‬‬
‬: പദവിയിലിരിക്കെഅന്തരിച്ചആദ്യമന്ത്രി‬‬

വി. കെ. വേലപ്പൻ
രാജ്ഭവൻപുറത്തുവെച്ചഅധികാരമെറ്റാആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി  vs‬‬
ഒരേനിയമസഭയിൽമന്ത്രിയുംമുഖ്യമന്ത്രിയുംപ്രതിപക്ഷനേതാവായിരുന്നവ്യക്തിപി.കെവാസുദേവൻനായർ‬‬
കേരളത്തിന്റെരണ്ടാമത്തെമുഖ്യമന്ത്രി‬‬
പട്ടംതാണുപ്പിള്ള
പിന്നോക്കസമുദായത്തിൽനിന്ന്കേരളാമുഖ്യമന്ത്രിയായആദ്യവ്യക്തി‬‬


ആർ. ശങ്കർ
കാലാവധിപൂർത്തിയാക്കിയആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി Ek Nayanar‬‬
1957 മാർച്ച് 16ന്സഭയിലെ 127 അംഗങ്ങളുംസത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സ്വതന്ത്രരായിമത്സരിച്ച്വിജയിച്ചഅഞ്ചുപേർകൂടി നിയമസഭയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിക്കൊപ്പംചേരുകയും ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെനേതൃത്തത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെമന്ത്രിസഭ 1957 ഏപ്രിൽഅഞ്ചിന്സത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തു. ബാലറ്റ്പേപ്പറിലൂടെഅധികാരത്തിൽവന്നലോകത്തിലെആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്മന്ത്രിസഭയായിരുന്നുഇത്[4]. 28 മാസംഅധികാരത്തിൽനിന്നിരുന്നഒന്നാംമന്ത്രിസഭയിൽ 175 ദിവസംസഭസമ്മേളിച്ചിരുന്നു. ആർ. ശങ്കരനാരായണൻതമ്പിയായിരുന്നു നിയമസഭാസ്പീക്കർ. കെ.ഒ. അയിഷാഭായി ഡെപ്യൂട്ടിസ്പീക്കറുമായിരുന്നു. നിയമസഭാംഗമായിആദ്യംസത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തത് റോസമ്മപുന്നൂസ്ആയിരുന്നു[5].ഈകാലയളവിൽസഭ 97 ബില്ലുകൾപാസ്സാക്കിഇതിൽപ്രധാനപ്പെട്ടവ ഭൂപരിഷ്കരണനിയമവും, വിദ്യാഭ്യാസബില്ലുമായിരുന്നു[6]. ഭരണപക്ഷത്തെപ്രമുഖർ ഇ.എം.എസ്, സി. അച്യുതമേനോൻ, ടി.വി. തോമസ്, കെ.ആർ. ഗൗരി, വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യരും, പ്രതിപക്ഷത്തെപ്രമുഖർ പട്ടംതാണുപിള്ളയും, പി.ടി. ചാക്കോയുമായിരുന്നു.‬‬
വിമോചനസമരംഎന്നവാക്ആദ്യമായിഉപയോഗിച്ചത്.. പനമ്പിള്ളിഗോവിന്ദമേനോൻ‬‬
ഭൂപരിഷ്കരണനിയമംകൊണ്ടുവന്നത്ഇ.എം.എസ്മന്ധ്രിസഭ‬‬
*ഔദ്യോഗികവസതികൾ*‬‬

കേരളഗവർണ്ണർ - രാജ്ഭവൻ

കേരളമുഖ്യമന്ത്രി - ക്ലിഫ്ഹൗസ്

കേരളപ്രതിപക്ഷനേതാവ് - കന്റോൺമെന്റ്ഹൗസ്
ഏറ്റവുംകൂടുതൽതവണകേരളാമുഖ്യമന്ത്രിആയവ്യക്തിആരാണ് :k. കരുണാകരൻ‬‬
ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിലെഅംഗങ്ങൾ :11‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംനിയമസഭസ്പീക്കർആയതു :വക്കംപുരുഷോത്തമൻ‬‬
ഏറ്റവുംകൂടുതൽവനിതാപ്രാദാന്യംഉള്ളകേരളനിയമസഭ :10 ആംനിയമസഭ‬‬
ആദ്യഡെപ്യൂട്ടിസ്പീക്കർ - ആയിഷപോറ്റി‬‬
‬: കേന്ദ്രകാബിനറ്റിൽഅംഗമായആദ്യമലയാളി ;ജോൺമത്തായി‬‬
ആദ്യഡെപ്യൂട്ടിസ്പീക്കർ.

കെഓആയിഷഭായ്


 .കേരളത്തിലെആദ്യവിദ്യാഭ്യാസസഹകരണമന്ത്രി:
ജോസഫ്മുണ്ടശ്ശേരി

.കേരളത്തിലെആദ്യവ്യവസായമന്ത്രി:
കെപിഗോപാലന്

.കേരളത്തിലെആദ്യനിയമ, വൈദ്യുതമന്ത്രി:
വിആര്കൃഷ്ണയ്യര്


.കേരളത്തിലെആദ്യആരോഗ്യമന്ത്രി:
എആര്മേനോന്


 .കേരളത്തിലെആദ്യതദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്മന്ത്രി:
പികെചാത്തന്മാസ്റ്റര്.കേരളത്തിലെആദ്യപൊതുമരാമത്തുമന്ത്രി:
ടിഎമജീദ്


.കേരളത്തിലെആദ്യഭക്ഷ്യവനംവകുപ്പ്മന്ത്രി:
കെസിജോര്ജ്ജ്


.കേരളത്തിലെആദ്യറവന്യു, എക്സൈസ്മന്ത്രി:
കെആര്ഗൗരി


. കേരളത്തിലെആദ്യതൊഴില്, ഗതാഗതവകുപ്പ്മന്ത്രി:
ടിവിതോമസ്


.ഒന്നാംമന്ത്രിസഭയിലെമന്ത്രിദമ്പതികള്ആരൊക്കെയായിരുന്നു?
ടിവിതോമസുംകെആര്ഗൗരിയും.ആന്ധ്രഅരിഇടപാടില്അഴിമതിആരോപിക്കപ്പെട്ടമന്ത്രി:
കെസിജോര്ജ്ജ്


.ആന്ധ്രഅരിഇടപാടിനെക്കുറിച്ച്അന്വേഷിച്ചകമ്മിഷന്ഏത്?
ജസ്റ്റീസ്പിടിരാമന്നായര്കമ്മിഷന്

 . മന്ത്രിയായിരിക്കെഅന്തരിച്ചആദ്യവ്യക്തിആര്?
വികെവേലപ്പന്

.കേരളത്തില്ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംമന്ത്രിസ്ഥാനംവഹിച്ചവ്യക്തിആരാണ്?
കെഎംമാണി

 .ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്പരാജയപ്പെട്ടആദ്യമന്ത്രി:
കെമുരളീധരന്. നിയമസഭയെഅഭിമുഖീകരിക്കതെരാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നമന്ത്രി:
കെമുരളീധരന്

 .സിനിമാരംഗത്തുനിന്നുള്ളകേരളത്തിലെആദ്യമന്ത്രി:
കെബിഗണേഷ്കുമാര്


.അവിശ്വാസപ്രമേയത്തെതുടര്ന്ന്രാജിവച്ചആദ്യമന്ത്രി:
ഡോഎആര്മേനോന്

.കേരളത്തില്ഏറ്റവുംകൂടുതല്തവണസത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തമന്ത്രി:
കെഎംമാണി (12 തവണ)


.ഏറ്റവുംകൂറ്റുതല്തവണബജറ്റ്അവതരിപ്പിച്ചധനകാര്യമന്ത്രി:
കെഎംമാണി
കേരളത്തില്ഏറ്റവുംകുറച്ചുകാലംമന്ത്രിയായിരുന്നവ്യക്തി:
എംപിവീരേന്ദ്രകുമാര്


.ഒന്നാംനിയമസഭയിലെആഗ്ലോഇന്ത്യന്പ്രതിനിധി:
വില്യംഹാമില്ടണ്ഡിക്രൂസ്

 .കേരളാനിയമസഭയില്ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംഅംഗമായിരുന്നആഗ്ലോഇന്ത്യന്പ്രതിനിധി:
സ്റ്റീഫന്പാദുവ


.ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിലെഏറ്റവുംപ്രായംകൂടിയവ്യക്തി:
പട്ടംതാണുപിള്ള


.ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിലെഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞവ്യക്തി:
കെകരുണാകരന് .കേരളനിയമസഭയിലെആദ്യഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്വിജയി:
റോസമ്മപുന്നൂസ്


.കേരളത്തില്ആദ്യമായിനിയമസഭഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്നടന്നമണ്ഡലംഏത്?
ദേവികുളം (1958)


.കേരളത്തിലെആദ്യത്തെകൂട്ടുകക്ഷിസര്ക്കാര്നേതൃത്വംനല്കിയത്ആരായിരുന്നു?
പട്ടംതാണുപിള്ള. കോടതിവിധിയിലൂടെനിയമസഭാംഗത്വംലഭിച്ചആദ്യവ്യക്തി:
വിആര്കൃഷ്ണയ്യര്. കേരളനിയമസഭയുടെചരിത്രത്തിലെഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞഅംഗം:
ആര്ബാലകൃഷ്ണപിള്ള (25 വയസ്സ്). ഒന്നാംകേരളനിയമസഭയിലെഅംഗങ്ങളുടെഎണ്ണം:
127(ആഗ്ലോഇന്ത്യന്പ്രതിനിധിഉള്പ്പെടെ)


.ആദ്യപൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്ആകെഎത്രദ്വയാംഗമണ്ഡലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു?
12


.ഒന്നാംഇഎംഎസ്മന്ത്രിസഭയെപുറത്താക്കിയത്ഏത്സമരത്തെതുടര്ന്നാണ്?
വിമോചനസമരം. ഭരണഘടനയുടെ 356 റാംവകുപ്പനുസരിച്ച്ഇന്ത്യയില്ആദ്യമായിമന്ത്രിസഭപിരിച്ചുവിട്ട്രാഷ്ട്രപതിഭരണംഏര്പ്പെടുത്തിയത്എവിടെയാണ്?
കേരളം


.കേരളനിയമസഭയുടെചരിത്രത്തില്കോടതിവിധിയിലൂടെനിയമസഭാംഗത്വംനഷ്ടപ്പെട്ടആദ്യവ്യക്തിആരായിരുന്നു?
റോസമ്മപുന്നൂസ്


. നിയമസഭാംഗത്വംരാജിവച്ചആദ്യഎംഎല്എ:
സിഎച്ച്മുഹമ്മദ്കോയ


.കേരളാനിയമസഭാംഗമായിരിക്കെഅന്തരിച്ചആദ്യവ്യക്തി:
ഡോഎആര്മേനോന്


.കേരളനിയമസഭയുടെചരിത്രത്തില്അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിന്നോട്ടീസ്നല്കിയആദ്യനിയമസഭാംഗം:
സിജിജനാര്ദ്ദനന്

.
. കേരളത്തില്അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിലൂടെപുറത്താക്കപ്പെട്ടഏകസര്ക്കാര്:
ആര്ശങ്കര്മന്ത്രിസഭ

 .കേരളാനിയമസഭയില്പാസായഏകഅവിശ്വാസപ്രമേയംഅവതരിപ്പിച്ചവ്യക്തി:
പികെകുഞ്ഞ്


 .കേരളാനിയമസഭയിലേക്ക്നടന്നഏത്പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്ആര്ക്കുംഭൂരിപക്ഷംലഭിക്കാതിരുന്നത്?
1965
.നിയമസഭാദ്വയാംഗമണ്ഡലങ്ങള്നിര്ത്തലാക്കിയത്ഏത്തിരഞ്ഞെടുപ്പ്മുതലാണ്?
1965. ഒരിക്കല്പോലുംയോഗംചേരാതെപിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടകേരളചരിത്രത്തിലെആദ്യനിയമസഭ:
1965 ലേത്

 .കേരളാനിയമസഭയിലേക്ക്എതിരില്ലാതെതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടഏകവ്യക്തി:
എംഉമേഷ്റാവു


.കേരളാനിയമസഭാചരിത്രത്തിലെആദ്യവിജയി:
എംഉമേഷ്റാവു (മഞ്ചേശ്വരം)

  .കേരളാനിയമസഭയിലേക്ക്എതിരില്ലാതെതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടഎംഉമേഷ്റാവുഏത്മണ്ഡലത്തില്നിന്നാണ്വിജയിച്ച്ത്?
മഞ്ചേശ്വരം. ഏറ്റവുംകൂടുതല്കാലംഎംഎല്എആയിരുന്നവ്യക്തി:
കെആര്ഗൗരി


.ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞകാലംഎംഎല്എആയിരുന്നവ്യക്തി:
സിഹരിദാസ്. കേരളാനിയമസഭയുടെഇപ്പോഴത്തെമന്ദിരംഉദ്ഘാടനംചെയ്തതെന്നാണ്?
1988 മേയ് 22


. കേരളനിയമസഭയില്കൂടുതല്നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളെപ്രതിനിധികരിച്ചവ്യക്തി:
എംവിരാഘവന്


. കേരളനിയമസഭയുടെചരിത്രത്തില്ഒരേസമയംരണ്ടുനിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളില്നിന്നുംവിജയിച്ചഏകവ്യക്തി:
കെകരുണാകരന് (മാളനേമം). നിയമസഭയുടെചരിത്രത്തില്കൂറുമാറ്റനിരോധനനിയമംവഴിആദ്യമായിപുറത്താക്കപ്പെട്ടവ്യക്തി:
ആര്ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ഇന്ത്യയില്ഏതെങ്കിലുംനിയമനിര്മ്മാണസഭയില്അംഗമാകുന്നആദ്യവനിത:
തോട്ടയ്ക്കാട്മാധവിഅമ്മഇന്ത്യന്നാഷണല്കോണ്ഗ്രസ്പ്രസിഡന്റായആദ്യ (ഏക) മലയാളി;
ചേറ്റൂര്ശങ്കരന്നായര് (1897). കൊച്ചി, തിരുകൊച്ചി, കേരളനിയമസഭകളിലുംരാജ്യസഭയിലുംലോകസഭയിലുംഅംഗമാകാന്അവസരംലഭിച്ചഏകവ്യക്തി:
കെകരുണാകരൻ


 .രാജ്യത്ത്ആദ്യമായിഇലക്ട്രോണിക്സ്വോട്ടിങ്യന്ത്രംഉപയോഗിച്ച്തിരഞ്ഞെടുപ്പ്നടത്തിയത്എവിടെ?
പറവൂര് (1982 ലെനിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ്). രണ്ടാംകേരളനിയമസഭയില്അംഗങ്ങളായിരുന്നദമ്പതിമാര്:
കെഎദാമോദരമേനോനുംലീലാദാമോദരമേനോനും

. കേരളാനിയമസഭയുടെആദ്യപ്രത്യേകസമ്മേളനംകൂടിയത്എന്നാണ്?
1969 ഒക്ടോബര് 2 (മഹാത്മഗാന്ധിജന്മശതാബ്ദി)


കേരളനിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ്ചരിത്രത്തില്ഏറ്റവുംകൂടിയഭൂരിപക്ഷത്തിന്ജയിച്ചവ്യക്തി:
എംചന്ദ്രന് (47671 ആലത്തൂര്). കേരളനിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ്ചരിത്രത്തില്ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞഭൂരിപക്ഷത്തിന്ജയിച്ചവ്യക്തി:
എഎഅസീസ് (ഇരവിപുരം


കേരളനിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ്ചരിത്രത്തില്ഏറ്റവുംകൂടുതല്പേര്മത്സരിച്ചത്ഏത്നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ്?
റാന്നി (20 പേര് 1987)

കേരളാനിയമസഭയിലെആദ്യബജറ്റ്അവതാരകന്:
സിഅച്ചുതമേനോന്


കേരളനിയമസഭയില്ഏറ്റവുംകൂടുതല്ബജറ്റ്അവതതരിപ്പിച്ചധനമന്ത്രി:
കെഎംമാണി (8തവണ)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാകൗണ്സില്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, കേരളനിയമസഭ, ലോകസഭ, രാജ്യസഭഎന്നിവിടങ്ങളില്അംഗമാകാന്അവസരംലഭിച്ചവ്യക്തി:
എന്കെപ്രേമചന്ദ്രന്

കേരളനിയമസഭശാസിച്ചആദ്യപത്രപ്രവര്ത്തകന്:
കലാനിലയംകൃഷ്ണന്നായര് (തനിനിറംമാനേജിംഗ്ഡയറക്ടര്)

കേരളത്തിന്റെതെക്കേയറ്റത്തെനിയമസഭാമണ്ഡലം:
പാറശ്ശാല

കേരളത്തിന്റെവടക്കേയറ്റത്തെനിയമസഭാമണ്ഡലം:
മഞ്ചേശ്വരം

ഏറ്റവുംകുറവ്നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളുള്ളജില്ല:
വയനാട്

ഏത്നിയമസഭയിലേക്കാണ്ഏറ്റവുംകൂടുതല്വനിതകള്തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്?
പത്താംനിയമസഭ (13)

. കേരളാനിയമസഭയില്ഏറ്റവുംകുറച്ചുകാലംഅംഗമായിരുന്നവനിത:
റേച്ചല്സണ്ണിപനവേലി


നിയമസഭയ്ക്കു്പുറത്തുവച്ച്എംഎല്എആയിസത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തആദ്യവ്യക്തി:
മത്തായിചാക്കോ(കൊച്ചിലേക്ഷോര്ഹോസ്പിറ്റല്)

. പന്ത്രണ്ടാംനിയമസഭയിലെഏറ്റവുംപ്രായംകൂടിയഅംഗം:
വിഎസ്അച്ചുതാനന്ദന്

. പന്ത്രണ്ടാംനിയമസഭയിലെഏറ്റവുംപ്രായംകുറഞ്ഞഅംഗം:
പിസിവിഷ്ണനാഥ്

പന്ത്രണ്ടാംനിയമസഭയിലെആഗ്ലോഇന്ത്യന്പ്രതിനിധി:
സൈമണ്ബ്രിട്ടോ. കേരളനിയമസഭയില്ഇപ്പോള്എത്രഅംഗങ്ങള്ഉണ്ട്?
141 (ആഗ്ലോഇന്ത്യന്ഉള്പ്പെടെ)


. രാഷ്ട്രപതിസ്ഥാനത്തേക്ക്മത്സരിച്ചആദ്യമലയാളി:
ജസ്റ്റീസ്വിആര്കൃഷ്ണയ്യര്

രാജ്യസഭാംഗമായആദ്യകേരളീയവനിത:
ഭാരതിഉദയഭാനു

. കേരളത്തില്നിന്നുള്ളആദ്യപാര്ലമെന്റ്അംഗം:
ആനിമസ്ക്രീന്


. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്പ്രതിരോധമന്ത്രിയായആദ്യമലയാളി:
വികെകൃഷ്ണമേനോന്

കേന്ദ്രധനകാര്യമന്ത്രിയായആദ്യമലയാളി:
ഡോ. ജോണ്മത്തായി

കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കെഅന്തരിച്ചആദ്യമലയാളി:
പനമ്പിള്ളിഗോവിന്ദമേനോന്

കേന്ദ്രക്യാബിനറ്റിലെആദ്യമലയാളി
ഡോ. ജോണ്മത്തായി

കേരളത്തില്ആദ്യമായിരാഷ്ട്രപതിഭരണംനിലവില്വന്നത്:
1956 മാര്ച്ച് 23 മുതല് 1957 ഏപ്രില് 4 വരെ

കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്പ്രതിരോധമന്ത്രിയായആദ്യമലയാളി:
വികെകൃഷ്ണമേനോന്

കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെആദ്യത്തെവനിതാവിദേശകാര്യമന്ത്രി:
ലക്ഷ്മിഎന്മേനോന്

രാജ്യസഭാദ്ധ്യക്ഷനായആദ്യമലയാളി:
കെആര്നാരായണന്

കേരളത്തില്നിന്നുംഏറ്റവുംകൂടുതല്തവണരാജ്യസഭാംഗമായവ്യക്തി:
ബിവിഅബ്ദുള്ളക്കോയ

രാജ്യസഭയിലേക്ക്നോമിനേറ്റ്ചെയ്തആദ്യമലയാളി:
സര്ദാര്കെഎംപണിക്കര്

ലോകസഭയിലെപ്രതിപക്ഷനേതാവായആദ്യമലയാളി?
സിഎംസ്റ്റീഫന്
മലയാളത്തിലെആദ്യരാഷ്ട്രീയനാടകം - പാട്ടബാക്കി‬‬
കേരളനിയമസഭയിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംഡെപ്യൂട്ടിസ്പീക്കർആയിരുന്നവ്യക്തി‬‬

ആർ. എസ്. ഉണ്ണി
ഏറ്റവുംദൈർഘ്യമേറിയനിയമസഭ‬‬
നാലാംനിയമസഭ
‬: ഏറ്റവുംദൈർഘ്യംകുറഞ്ഞനിയമസഭ‬‬

ആറാംനിയമസഭ
കേരളമുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ 19-ാംനൂറ്റാണ്ടിൽജീവിച്ചിരുന്നവ്യക്തി - പട്ടംതാണുപിള്ള‬‬
Kerala നിയമസഭയുടെആദ്യഡെപ്യൂട്ടിസ്പീക്കർ‬‬
K o. ഐഷാഭായി
കേരളനിയമസഭയുടെരണ്ടാമത്തെഡെപ്യൂട്ടിസ്പീക്കർ‬‬
നഫീസത് beevi
കൂറുമാറ്റനിരോധനനിയമപ്രകാരംനിയമസഭയിൽഅയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടആദ്യവ്യക്തി‬‬
R. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
‬: R ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെഅയോഗ്യനാക്കിയസ്പീക്കർ‬‬

വർക്കലരാധാകൃഷ്ണൻ
കേരളത്തിൽആദ്യമായിഡയസ്‌നോൺകൊണ്ടുവന്നമുഖ്യമന്ത്രി‬‬

C അച്യുതമേനോൻ
ഒരേനിയമസഭയിൽമുഖ്യമന്ത്രിയുംപ്രതിപക്ഷനേതാവുമായിരുന്നവ്യക്തി‬‬
P k. വാസുദേവൻനായർ
➡പ്രാചീനകേരളരാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്പരാമർശിക്കുന്നസംഘകാലകൃതി ,▶പതിറ്റുപ്പത്‬
➡ഇന്ത്യയിലെരാഷ്ട്രീയപരീക്ഷണശാല▶കേരളം‬
അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിലൂടെപുറത്താക്കപ്പെട്ടആദ്യകേരളമുഖ്യമന്ത്രി -R Sankar
തുടർച്ചയായിഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംകേരളാമുഖ്യമന്ത്രിആയിഭരിച്ചത് - സിഅച്യുതമേനോൻ‬
[കേരളനിയമസഭയിലെആദ്യത്തെസ്പീക്കർശങ്കരനാരായണൻതമ്പി‬
കേരളനിയമസഭയിലെആദ്യത്തെഡെപ്യൂട്ടിസ്പീക്കർകെ .ഒആയിഷാബായ്‬
കേരളത്തിലെആദ്യപൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിഎത്രസീറ്റ്നേടി?‬
Answer :- 60
കേരളനിയമസഭയിലെആദ്യപ്രോടൈംസ്പീക്കർ-  റോസമ്മപുന്നൂസ്
കേരളത്തിലെഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലാവധിയുണ്ടായിരുന്നനിയമസഭ ?‬
Answer :- നാലാംനിയമസഭ

കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംമന്ത്രിയായിരുന്നവനിത ?
Answer :- കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ

.കേരളത്തിലെഏറ്റവുംതെക്കേയറ്റത്തെനിയമസഭാമണ്ഡലം?
Answer :- നെയ്യാറ്റിൻകര
കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽപ്രാവശ്യംമന്ത്രിയായിസത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തനേതാവ്?‬
Answer :- കെ.എം.മാണി

കേരളത്തിൽഏറ്റവുംകൂടുതൽകാലംഉപമുഖ്യമന്ത്രിആയിരുന്നത്?
Answer :- അവുക്കാദർകുട്ടിനഹ

No comments:

Post a Comment