6 Aug 2018

RANK187

6/6/2016, 8:56 PM] ‪+91 86064 47706‬: ബേങ്കുകള്‍ - ലോകം -ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബേങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ = കൊല്‍ക്കത്ത 
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബേങ്ക് ഏത് = ബേങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ 
ബേങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സ്ഥാപിതമായത് എപ്പോള്‍ = 1770 
കൃഷിക്കും ഗ്രമാവികസനതിനും വേണ്ടിയുള്ള ബേങ്ക് ഏത് = നബാര്‍ഡ് 
ഇന്ത്യയിലെ ഏറവും വലിയ വാണിജ്യ ബേങ്ക് ഏത്= സ്റേറ്റ് ബേങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 
ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് വായ്പ നല്‍കുന്ന ബേങ്ക് ഏത് = സിട്ബി 
ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ബേങ്ക് ഏത് = റിസര്‍വ് ബേങ്ക്
സിട്ബിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ = ലക്നോ 
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബേങ്ക് ഏത് = യു ടി ഐ 
ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോകല്‍ എര്പെടുത്തിയ ബേങ്ക് ഏത് = പഞ്ചാബ്‌ നാഷണല്‍ ബേങ്ക്
ഇന്ത്യയില്‍ ഒന്നാം ഘട്ടം ബേങ്ക് ദേശസല്കരണം നടന്നത് എപ്പോള്‍ = 1969 ജൂലായ്‌ ൧൯
എത്ര ബെന്കുകളാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ദേശസല്‍കരിച്ചത് = ൧൪
സ്റ്റേറ്റ് ബേങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ പേരെന്ത് = ഇമ്പിരിയല്‍ ബേങ്ക്

റിസര്‍വ് ബേങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് എപ്പോള്‍ = 1935 

ഇന്ത്യയിലെ കരെന്‍സി നോട്ടുകളില്‍ എത്ര ഭാഷകളില്‍ മുല്യം രേഖപ്പെടുതിയിടുണ്ട് = 17 

റിസര്‍വ് ബേങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ= മുംബൈ 
രണ്ടാം ഘട്ട ബേങ്ക് ദേശസല്കരണം നടന്നത് എപ്പോള്‍ = 1980 ഏപ്രില്‍ 15 

രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ എത്ര ബാങ്കുകളാണ് ദേശസല്‍കരിച്ചത് = 6 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറവും വലിയ സ്വകാര്യ ബേങ്ക് ഏത് = ഐ സി ഐ സി ഐ ബേങ്ക് 

സൌത്ത് മലബാര്‍ ഗ്രാമീണ്‍ ബേങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ = മലപ്പുറം 

നോര്‍ത്ത് മലബാര്‍ ഗ്രാമീണ്‍ ബേങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ = കണ്ണൂര്‍ 

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബേങ്ക് ഏത് = നെടുങ്ങാടി ബേങ്ക്

നെടുങ്ങാടി ബേങ്കിനെ എറെടുതത് ഏത് ബേങ്ക് = പഞ്ചാബ്‌ നാഷണല്‍ ബേങ്ക് 

നെടുങ്ങാടി ബേങ്ക് പഞ്ചാബ്‌ നാഷണല്‍ ബേങ്കില്‍ ലയിച്ചത് എപ്പോള്‍ = 2003 

റിസര്‍വ് ബേങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗവര്‍ണര്‍ ആര് = ഓസ്ബോണ്‍ ആര്‍ക്ല്‍ സ്മിത്ത് 

ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ റിസര്‍വ് ഗവര്‍ണര്‍ ആര് = സി ഡി ദേശ്മുഖ്

ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളാണ്‌ റിസര്‍വ് ബേങ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തത് = ജമ്മു കാശ്മീര്‍ 

ഇമ്പെരിയാല്‍ ബേങ്കിനെ സ്റ്റേറ്റ് ബേങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന്‍ പുനര്നമാകരനം ചെയ്തത് എപ്പോള്‍ = 1955
[7/6/2016, 10:41 AM] ‪+91 80866 48805‬: 100 ANTONYMS
1Abbreviate➖Expand
2Abjure➖Acknowledge
3Absurd➖Rational
4Abundant➖Scant
5Acerbity➖Gentleness
6Acrid➖Smooth
7Acute➖Obtuse
8Active➖Passive
9Alleviate➖Aggravate
10Awkward➖Skillful
11Amiably➖Hateful
12Agile➖Slow
13Adroit➖Unskillful
14Adore➖Despise
15Adage➖Harangue
16Adamant➖Flexible
17Axiom➖Absurdity
18Benevolent➖Malevolent
19Barbarous➖Civilized
20Benediction➖Malediction
21Blooming➖Fading
22Bliss➖Suffering
23Bewitch➖Disenchant
24Bauble➖Valuable
25Busy➖Indolence
26Brevity➖Prolixity
27Brawl➖Agree
28Blush➖Effrontery
29Boisterous➖Calm
30Bucolic➖Urban
31Blight➖Bless
32Bellicose➖Peaceful
33Barren➖Fertile
34Bigoted➖Broad Minded
35Blatant➖Gentle
36Cadaverous➖Sanguine
37Caliber➖Inability
38Carnage➖Deliverance
39Caricature➖Fidelity
40Capricious➖Unchanging
41Celebrity➖Obscurity
42Cataclysm➖Peace
43Concord➖Discord
44Compliance➖Resistance
45Circumlocution➖Simplicity
46Clandestine➖Open
47Congulate➖Dissipate
48Cognizant➖Unaware
49Corrigible➖Incorrigible
50Cursory➖Profound
51Debar➖Entitle
52Delicacy➖Coarseness
53Degenerate➖Improve
54Deluge➖Dearth
55Demur➖Deprave
56Despicable➖Worthy
57Ductile➖Inelastic
58Dormant➖Active
59Dissipate➖Accumulate
60Disdain➖Respect
61Didactic➖Misleading
62Dogged➖Docile
63Disparage➖Loud
64Discreet➖Reckless
65Diligent➖Lazy
66Ebullient➖Restrained
67Ennoble➖Degrade
68Exemplary➖Reprehensible
69Exhilarate➖Depress
70Embroil➖Harmonize
71Ephemeral➖Perpetual
72Erudition➖Ignorance
73Exultation➖Mourning
74Expunge➖Imprint
75Extenuate➖Enhance
76Extricate➖Entangle
77Embitter➖Cacophonous
78Euphonious➖Cacophonous
79Entice➖Repel
80Effeminate➖Manly
81Ebb➖Rise
82Egregious➖Ordinary
83Enervate➖Strengthen
84Fable➖Fact
85Factitious➖Unnatural
86Fallacy➖Truth
87Flippant➖Considerate
88Fend➖Friendship
89Fragile➖Strong
90Frivolous➖Serious
91Flux➖Stillness
92Fatigue➖Vitality
93Fume➖Comply
94Fugitive➖Captive
95Fulminate➖Murmur
96Flicker➖Glow
97Felicitous➖Sad
98Filthy➖Clean
99Flaccid➖Firm
100Frantic➖Sane
[8/6/2016, 2:20 PM] ‪+91 94465 20382‬: *GK4U*

♦- ഒരു ഷട്ടില് കോര്ക്കില് എത്ര തൂവലുകളുണ്ട
➡1⃣6⃣

♦ചെസ്ബോര്ഡില് എത്ര കളങ്ങളുണ്ട് ➡6⃣4⃣

♦- എബ്രഹാം ലിങ്കണ് അമേരിക്കയുടെ എത്രാമത്തെ പ്രസിഡന്റാണ
➡1⃣6⃣

♦- സിന്ധു നദീതട വാസികള് അളവു തൂക്കങ്ങള് നടത്തിയത് ഏതു സംഖ്യയുപയോഗിച്ചാണ
➡1⃣6⃣

♦- അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോള് മത്സരത്തിന്റെ സമയ ദൈര്ഘ്യം ➡9⃣0⃣മിനിറ്റ്

♦ ഒളിന്പിക്സ് എത്ര വര്ഷത്തിലൊരിക്കലാണ് നടക്കുന്നത് ➡4⃣

♦- ക്രിക്കറ്റ്, ഹോക്കി, ഫുട്ബോള് എന്നി കളിക്കാന് എത്ര അംഗങ്ങള് വേണം ➡1⃣1⃣

♦ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതികള് ➡2⃣4⃣

♦ കോഴിമുട്ട വിരിയാന് എത്ര ദിവസം വേണ
➡2⃣1⃣

♦- ഒട്ടകം, ഒട്ടകപക്ഷി എന്നിവയുടെ കാല് വിരലുകള് 
➡2⃣

♦- ഒരു യാര്ഡ് എന്നാല് എത്ര അടിയാണ് (ഫീറ്റ്) ➡3⃣അടി

♦- കേരളത്തില് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികള് ➡3⃣

♦- കേരളത്തില് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള
➡4⃣1⃣

♦- ഒരു വിഷയത്തിലെ നോബല് സമ്മാനം പരമാവധി എത്ര പേര്ക്ക് പങ്കിടാം
➡3⃣

♦- ആനയുടെ അസ്ഥികള് എത്രയാണ്
2⃣8⃣6⃣

♦- ആനയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് മിനിറ്റില് എത്രയാണ
➡2⃣5⃣

♦- സസ്തനികളുടെ കഴുത്തിലെ കശേരുക്കള്
➡7⃣

♦- ജിറാഫിന്റെ കഴുത്തിലെ കശേരുക്കള്
➡7⃣

♦- പശുവിന്റെ ആമാശയത്തിന് എത്ര അറകളുണ്ട് - ➡4⃣

♦- മണ്ണിരയ്ക്ക് എത്ര ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് ➡5⃣

♦- മത്സ്യങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളുണ്ട് 
➡2⃣

♦- മാമാങ്കം എത്ര ദിവസമാണ് നീണ്ടുനിന്നിരുന്നത് ➡2⃣8⃣

♦- ഗാന്ധിജി എത്ര തവണ കേരളം സന്ദര്ശിച്ച
➡5⃣ തവണ

♦- നെല്സണ് മണ്ടേല എത്ര വര്ഷം ജയില് ശിക്ഷയനുഭവിച്ചിരുന്നു
➡2⃣7⃣വര്ഷം

♦- ഒരു നാഴിക എത്ര മിനിറ്റാണ്
➡2⃣4⃣ മിനിറ്റ്

♦- ഗിറ്റാറില് എത്ര കന്പികളുണ്ട് ➡6⃣

♦ ഷേക്സ്പിയര് എത്ര നാടകങ്ങള് രചിച്ച
➡3⃣7⃣

♦- ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ➡6⃣

♦- യു.എന്. രക്ഷാസമിതിയില് എത്ര സ്ഥിരാംഗങ്ങളുണ്ട് ➡5⃣

♦- യു.എന്.ഒ.യുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകള്
➡6⃣

♦- രക്തം കട്ടപിടിക്കാനെട
ുക്കുന്ന സമയ
➡6⃣ മിനിറ്റ്

♦ ഇന്ത്യാഗേറ്റ് (ആള് ഇന്ത്യാ വാര് മെമ്മോറിയല്) ഉയരം
➡4⃣2⃣
മീറ്റര്

♦- സിന്ധു നദിക്ക് എത്ര പോഷക നദികളുണ്ട്
➡5⃣

♦- വനിതാ സംവരണ ബില് എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ്
➡1⃣0⃣8⃣

♦ മനുഷ്യശരീരത്തില് എത്ര മൂലകങ്ങളുണ്ട് ➡1⃣8⃣

♦ ഗോള്ഫ് കളിക്കുന്നതിന് എത്ര കുഴികളുണ്ട് ➡1⃣8⃣

♦- ബ്രയില് ലിപിയില് എത്ര കുത്തുകളുണ്ട്
➡6⃣

♦- കര്ണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ മേള രാഗങ്ങള് എത്രയാണ്
➡7⃣2⃣

♦- പാറ്റയുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകള്
➡1⃣3⃣

♦- ടെന്നീസ് ബോളിന്റെ ഭാരം എത്ര ഗ്രാമാണ്
➡5⃣7⃣ ഗ്രാം

♦- ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷിനില് പരമാവധി എത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ രേഖപ്പെടുത്താം
➡1⃣6⃣

♦- ടൈറ്റാനിക്, ബെന്ഹര് എന്നീ സിനിമകള്ക്ക് എത്ര ഓസ്കാര് പുരസ്കാരങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ➡1⃣1⃣

♦ ഉപനിഷത്തുക്കള് എത്ര 
➡1⃣0⃣8⃣

♦- പുരാണങ്ങള് -➡1⃣8⃣

♦ മഹാഭാരത യുദ്ധം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന
➡1⃣8⃣

♦- തലയോട്ടിയില് എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് ➡2⃣2⃣

♦- മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ പേശികള് ➡6⃣3⃣9⃣

♦ കഴുത്തിലെ കശേരുക്കള് ➡7⃣

♦- ജിപ്സത്തെ എത്ര ഡിഗ്രി ചൂടാക്കിയാണ് പ്ലാസ്റ്റര് ഓഫ് പാരീസ് നിര്മ്മിക്കുന്നത് - ➡1⃣2⃣5⃣ഡിഗ്രി

 ♦യുറേനിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ 
➡9⃣2⃣

♦- ചുവന്ന രക്താണുവിന്റെ ആയുസ്
➡1⃣2⃣0⃣ ദിവസം

♦- രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് ➡5⃣5⃣ ശതമാനം

♦- പൂച്ചയ്ക്ക് എത്ര ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാന് കഴിയും ➡🔟0⃣

♦- പാന്പിന്റെ ശരാശരി ആയുസ് ➡2⃣5⃣വര്ഷം

♦- ഞണ്ടിന്റെ കാലുകള് 
🔟

♦- പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി എത്ര വര്ഷമാണ് ➡7⃣5⃣

♦- സില് വര് ജൂബിലി എത്ര വര്ഷമാണ് ➡2⃣5⃣

♦- ശ്രീരാമന് വിഷ്ണുവിന്റെ എത്രാമത്തെ അവതാരമാണ് ➡7⃣

♦- ടെന്നീസില് എത്ര ഗ്രാന്റ്സ്ലാം ടൂര്ണമെന്റുകളുണ്ട്
 ➡4⃣

♦- സംഗീതത്തില് എത്ര ശ്രുതികളുണ്ട് ➡2⃣2⃣

♦ അലക്സാണ്ടര് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത് ➡3⃣3⃣

♦- ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത് ➡3⃣3⃣

-♦ സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തം (കൌടില്യന്റെ) അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ➡7⃣ 

♦- കേരളത്തിലെ കായലുകള് ➡3⃣4⃣

♦- ഉത്തരായന രേഖ എത്ര ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ➡8⃣

-♦ ക്ലാസിക്കല് പദവിയുള്ള എത്ര നൃത്തരൂപങ്ങള് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ➡8⃣


- ♦അശോകന്റെ കലിംഗയുദ്ധം എത്രാമത്തെ ശിലാശാസനത്തിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് 
➡1⃣3⃣
[8/6/2016, 3:09 PM] ‪+91 94465 20382‬: ഓര്‍മിക്കാന്‍

1. വനഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം- മധ്യപ്രദേശ് (77,700 ച.കി.മീ)
2. ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ശതമാനത്തില്‍ വനം കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം – മിസോറാം (90.68%)
3. വനവിസ്തൃതി കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം- ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ (81.5%)
4. കണ്ടല്‍ വനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം- പശ്ചിമ ബംഗാള്‍
5. വനവിസ്തൃതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം- പഞ്ചാബ് (1,664)
6. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വ്- നാഗാര്‍ജുന സാഗര്‍ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വ് (ആന്ധ്രപ്രദേശ്)
7. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയര്‍ റിസര്‍വ്- നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയര്‍ റിസര്‍വ്
8. ലോകത്ത് വനമേഖല ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം – റഷ്യന്‍ ഫെഡറേഷന്‍ (809 മില്യന്‍ ഹെക്റ്റര്‍)
9. 289 ജിഗാടണ്‍ കാര്‍ബണാണ് ലോകത്തിലെ വനങ്ങള്‍ ദ്രവ്യപിണ്ഡമായി (Biomas) സംഭരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
മരത്തിന്‍റെ മഹിമ
നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍ പ്രാചീനകാലത്തുതന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കിയിരുന്നു. വൃക്ഷായുര്‍വേദത്തിലെ വരികള്‍ ഇതിനു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.
പത്തു കിണറിനു സമം ഒരു കുളം
പത്തു കുളത്തിനു സമം ഒരു ജലാശയം
പത്തു ജലാശയത്തിനു സമം ഒരു പുത്രന്‍
പത്തു പുത്രന്മാര്‍ക്കു സമം ഒരു വൃക്ഷം
എന്നാണ് വൃക്ഷായുര്‍വേദകാരന്‍ പറയുന്നത്. കൂടാതെ വൃക്ഷങ്ങള്‍ നടേണ്ട കാലവും രീതിയും പരിചരണവുമെല്ലാം ഇതില്‍ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്.
ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്നു. ഒരു മരത്തിന്‍റെ തണല്‍ അഞ്ച് എയര്‍കണ്ടീഷണര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 20 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത്ര തണുപ്പ് തരുന്നുവെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണം വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന നട്ടുച്ചയില്‍ മരത്തണലില്‍ അഞ്ചു ഡിഗ്രി വരെ ചൂടു കുറവായിരിക്കും.
ആയിരം പേര്‍ക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഹെക്റ്റര്‍ വനമെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. 25 മരങ്ങള്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഒരു ടണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്.


പരിസ്ഥിതി ദിനം  ( ക്വിസ്സ് ഭാഗം 1)

    ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം?

ജൂണ്‍ 5

    2015 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന മുദ്രവാക്യം?

"700 കോടി സ്വപ്‌നങ്ങൾ ,ഒരു ഗ്രഹം ,ഉപഭോഗം കരുതലോടെ"
ഭൗമദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
ഏപ്രിൽ 22

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട്?

ആമസോണ്‍ കാടുകൾ

    ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും സഹായകമായ വിളക്ക്?

എൽ.ഇ. ഡി വിളക്ക്

    ആദ്യമായിപരിസ്ഥിതിദിനംആചരിച്ച  വർഷം ?

1973

    കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽകണ്ടൽവനങ്ങളുള്ളജില്ല?

കണ്ണൂർ

    മരം മുറിക്കുന്നതിന് എതിരെയുള്ള സമരത്തിൻ ഭാഗമായി  ഒരു കാലിഫോർണിയൻ റെഡ് വുഡ്   മരത്തിൽ 2 വർഷത്തിലേറെ കാലം താമസിച്ച  അമേരിക്കൻ  യുവതി ?

ജൂലിയ ബട്ടർഫ്ളൈ  ഹിൽ

    വേപ്പെണ്ണയുടെ വിദേശ പെറെന്റിനെതിരെ   പൊരുതി ജയിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക  ?

വന്ദന ശിവ

    ഡി .ഡി . റ്റി യും മറ്റ് കീടനാശിനികളും  ജീവലോകത്തുണ്ടാക്കുന്ന  വിപത്തുക്കളെപ്പറ്റി  ലോകത്തിന് മനസിലാക്കികൊടുത്ത  റേച്ചൽ കാർസൻൻറെ  പ്രശസ്ത പുസ്തകം 

സയലെന്റ്റ് സ്പ്രിംഗ്  ( silent  spring  )

    കേന്ദ്ര സർക്കാർ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അവാർഡ് ഏർപെടുത്തിയത്  ആരുടെ പേരിലാണ്  ?

അമ്രുതാദേവി   ബൈഷ്നോയി

    ഓസോണ്‍ പാളിക്ക്  വിള്ളൽ വരുത്തുന്ന ക്ളോറോ ഫ്ളൂറോ  കാർബണ്‍  പുറത്തുവിടുന്ന പദാർഥങ്ങൾക്ക്  കാർബണ്‍ ടാക്സ് ആദ്യമായ് ഏർപെടുത്തിയ രാജ്യം ?

ഫിൻലൻഡ്

    "ചിപ്കോ " പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ സ്ഥാപകൻ ?

സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ

    UNEP ന്റെപൂർണരൂപം?


United Nations Environment Programമ്

    WWF ന്റെപുർണരൂപം?

World Wildlife Fund

    WWF (World  Wide  Fund  for  nature  ) ന്റെ ചിഹ്നം ?

ഭീമൻ പാണ്ട

പരിസ്ഥിതി ക്വിസ് (ഭാഗം 2). 
1.ഡോ.സലിം അലി സാങ്ച്വറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?.

2.പ്രൊജക്ട് ടൈഗര്‍ ആരംഭിച്ചത് എന്ന്?.


3.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക്?.


4.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജല മ്യൂസിയം?.


5. ഇന്തിരാ ഗാന്ധി നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?.


6. വെള്ളപ്പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?.


7. ഭൂമിയിലെ ആകെ ജലത്തില്‍ ശുദ്ധ ജലത്തിന്റെ ശതമാനം എത്ര?.


8. ഇന്ത്യയില്‍ പക്ഷികള്‍ക്കു വേണ്ടി നിര്‍മ്മിച്ച ആദ്യ ആശുപത്രി?.


9.കേരളത്തില്‍ കണ്ടല്‍ വനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല?.


10. സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വര്‍ഷം?.ഉത്തരങ്ങള്‍


1. ഗോവ
2. 1973 ഏപ്രില്‍ 1
3. കോര്‍ബറ്റ് നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് (ഉത്തരാര്‍ഖണ്ഡ്)
4. കോഴിക്കോട്
5. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പൊള്ളാച്ചിക്കടുത്തുള്ള അണ്ണാമലൈ കുന്നുകളില്‍
6. പ്ലാറ്റിനം
7. 3 ശതമാനം
8. ദ ചാരിറ്റി ബേര്‍ഡ്‌സ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ (ന്യ ഡല്‍ഹി)
9. കണ്ണൂര്‍
10. 1980പരിസ്ഥിതി ക്വിസ് -HS
 
1. ഡൗൺ റ്റു എർത്ത് എന്ന പരിസ്ഥിതി മാസികയുടെ പത്രാധിപയായ മലയാളി വനിത?
2. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പുനപരിശോധിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ തലവൻ?
3. ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതാവ്?
4. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
5. സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന ഏത് പൂവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ്?
6. ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്?
7. ലോക പരിസര ദിനം എന്ന്?
8. കേന്ദ്ര മണ്ണ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
9. ചെന്തുരുണി മരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം?
10. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്?
11. നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ചിത്രമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം?
12. സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി?
13. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച വർഷം?
14. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം?
15. വനവിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംരംഭം?
16. ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം?
17. വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലായ വിക്ടേഴ്സിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന കാർഷിക പരിപാടി?
18. ഭൂമിയുടെ വൃക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്?
19. പൂക്കോട് തടാകം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
20. ലോക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച റേച്ചൽ കാഴ്‌സന്റെ പുസ്തകം?

ഉത്തരങ്ങൾ
 
1. സുനിത നാരായണൻ
2. കസ്തൂരി രംഗൻ
3. മേധാ പട്കർ
4. 1986
5. നീലക്കുറിഞ്ഞി
6. മസനോവ ഫുക്കുവോക്ക
7. ഒക്ടോബർ 7
8. പാറാട്ടുകോണം (Tvm )
9. ഗ്ലൂസ്ട്രാ ട്രാവൻകൂറിക്ക
10. കടലുണ്ടി - വള്ളിക്കുന്ന്
11.2006
12. രാജീവ് ഗാന്ധി
13. 2012
14. ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം
15. വനശ്രീ
16. കൊൽക്കത്ത
17. നൂറുമേനി
18. തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
19. വയനാട്
20. നിശബ്ദ വസന്തം (silent spring)

 പരിസ്ഥിതി ക്വിസ്  - UP
 
1. ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്?
2. കേരളത്തിന്റെ ജൈവ ജില്ല?
3. വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല?
4. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏക വന്യ ജീവി സങ്കേതം?
5. ദേശീയ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജൻമദിനം?
6. കേരള ജൈവ കൃഷിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ?
7. കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ എണ്ണം?
8. കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം?
9. അരിപ്പ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
10. കേരളത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശം?
11. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം?
12. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ല?
13. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക്?
14.2012 ൽ UNESCO യുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ പർവ്വത നിരകൾ?
15.സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വനം വകുപ്പും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്ന വനവൽക്കരണ പരിപാടി?
16. കാഷ്യ ഫിസ്റ്റുല ഏത് പൂവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം?
17. കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ആരുടെ പുസ്തകമാണ്?
18. പൊക്കുടൻ പ്രശസ്തനായത് ഏത് ചെടികളെ സംരക്ഷിച്ചാണ്?
19. മുത്തങ്ങ വന്യ ജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിൽ?
20. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എർത്ത് ഡാം (മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമിച്ചത്)?

ഉത്തരങ്ങൾ -up
 
1. വർഗീസ് കുര്യൻ
2. കാസർഗോഡ്
3. ഇടുക്കി
4. ശെന്തുരുണി
5. ചരൺ സിംഗ്
6.മഞ്ജു വാര്യർ
7. അഞ്ച്
8.മംഗള വനം
9. തിരുവനന്തപുരം
10. ചിന്നാർ
11. മണ്ണുത്തി (തൃശൂർ)
12. പാലക്കാട്
13. തെൻമല
14. പശ്ചിമഘട്ടം
15. എന്റെ മരം
16. കണിക്കൊന്ന
17. ഇന്ദുചൂഡൻ
18. കണ്ടൽച്ചെടി
19. വയനാട്
20. ബാണാസുര സാഗർ
[8/6/2016, 10:34 PM] ‪+91 99477 21662‬: 1. ദൃശ്യാനുഭവം റെറ്റിനയിൽ എത്ര സെക്കന്റു തങ്ങിനിൽക്കുന്നതിനെയാണ് പെഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നു പറയുന്നത്?
2. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
3. പ്രകീർണ്ണനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന നിറം?
4. ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യാൻകഴിയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ എന്തു പറയും?
5. മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ച ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
6. പെൻസിലിന്റെ മുന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
7. ഹരിതഗേഹ പ്രഭാവത്തിന്റെ പരിണിതഫലമെന്ത്?
8. സയനൈഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ലോഹം?
9. കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന അലുമിനീയം ഓക്സൈ‌ഡ്?
10. ഗലീന ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ്?
11. ഇൻവാർ ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാണ്?
12. അറ്റോമികഭാരം ഏറ്റവും കുറവായ പ്രകൃതിദത്ത മൂലകം?
13. നവസാരത്തിന്റെ രാസനാമമെന്ത്?
14. ഏറ്റവും കൂടുതൽകാലം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നത് ആരാണ്?
15. ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അബുജ?
16. കലഹാരി മരുഭൂമി പ്രധാനമായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യമേത്?
17. അസ്വാൻഡാം ഏത് രാജ്യത്താണ്?
18. നൈട്രജൻ വാതകം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ്ജ് ലാമ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും?
19. ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നതോടൊപ്പം അത് രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം?
20. എന്താണ് ഡീനേച്ചറിംഗ് അഥവാ മെഥിലേറ്റിംഗ്?
21. റബ്ബർ വൾക്കനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൽ കലർത്തുന്നത്?
22. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് ജലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്?
23. ആദ്യമായി ആറ്റത്തെ വിഭജിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
24. കലോറിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്‌ഞാതാവ്?
25. അമാൽഗത്തിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുന്ന ലോഹമേതാണ്?
26. പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ്?
27. വർണവസ്തുക്കളെ വേർതിരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന രീതി?
28. ബ്രാസവില്ല, കിൻഷാസ എന്നീ നഗരങ്ങൾക്ക് കുറുകെ ഒഴുകുന്ന നദിയേത്?
29. ഓറഞ്ച് നദി ഒഴുകുന്ന രാഷ്ട്രം?
30. മൗറീഷ്യസിനെ ആഫ്രിക്കയിലെ മിനി ഇന്ത്യ എന്നു വിളിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്?
31. കാപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം?
32. സാംബിയുടെ തലസ്ഥാനം?
33. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി?
34. ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ പിതാവാര്?
35. ആൽഫാ, ബീറ്റാ, ഗാമാ കിരണങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ളത് ഏതിനാണ്?
36. ദ്രവ്യം ഊർജ്ജമായി മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജപരിമാണം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യമേത്?
37. വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള രാജ്യം?
38. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തിയുള്ള രാജ്യം?
39. വടക്കേ അമേരിക്കയെയും യൂറോപ്പിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക്?
40. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി?
41. ലണ്ടൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൊലീസ് സേനാ ആസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ്?
42. സാന്റിയാഗോ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്?
43. ആൻഡീസിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അത്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്ന നദിയേത്?
44. വെനിസ്വേലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ്?
45. ചെമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം?

ഉത്തരങ്ങൾ

(1)1/16 (2)ഹെർട്സ് (3)ചുവപ്പ് (4)ശോഷകാരകം (5)ലാവോത്സിയർ (6)ഗ്രാഫൈറ്റ് (7)അന്തരീക്ഷതാപത്തിനുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് ഉരുക്കുകയും സമുദ്രജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുകയും താണപ്രദേശങ്ങൾ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (8)വെള്ളി/സ്വർണം (9)അലൻഡം (10)ലെഡ്(11)അയൺ, നിക്കൽ (12)ഹൈഡ്രജൻ (13)അമോണിയം ക്ളോറൈഡ് (14)ഭൂമിബോൽ അതുല്യതേജ് (15)നൈജീരിയ (16)ബോട്സ്വാന (17)ഈജിപ്ത് (18)ചുവപ്പ് (19)വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം (20)എഥനോൾകുടിക്കാൻ അയോഗ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ (21)സൾഫർ (22)കാവൻഡിഷ് (23)റൂഥർ ഫോർഡ് (24)ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് (25)മെർക്കുറി (26)കാത്സ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് (27)ക്രോറമാറ്റോഗ്രാഫി (28)കോംഗോ നദി /സയർ നദി (29)ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (30)മൗറീഷ്യസിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനതയും ഇന്ത്യൻ വംശജരായതിനാൽ (31)ബ്രസീൽ (32)ലുസാക്ക (33)ഗോബി (34)റൂഥർഫോർഡ് (35)അൽഫാ കണങ്ങൾ (36)E=MC^2 (37)കാനഡ (38)റഷ്യ (39)ബെറിങ് (40)ആമസോൺ (41)സ്കോട്ലന്റ് യാർഡ് (42)ചിലി (43)ആമസോൺ (44)ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് (45)ചിലി
[9/6/2016, 8:06 PM] ‪+91 99954 64231‬: കല - സാഹിത്യപുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ (2015)
കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി - കെ.ആര്‍. മീര(ആരാച്ചാര്‍) 
എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം - ഡോ. പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍ 
വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ - സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രന്‍ (മനുഷ്യന്‌ ഒരു ആമുഖം) 
വള്ളത്തോള്‍ സമ്മാനം - ആനന്ദ്‌ 
പി.ഭാസ്‌കരന്‍ പുരസ്‌കാരം - കെ.എസ്‌. സേതുമാധവന്‍ 
എം.പി. അപ്പന്‍ പുരസ്‌കാരം - പ്രൊഫ.വി.മധുസൂദനന്‍ നായര്‍(അച്ഛന്‍ പിറന്ന വീട്‌) 
ഓടക്കുഴല്‍ അവാര്‍ഡ്‌ - റഫീഖ്‌ അഹമ്മദ്‌ (റഫീഖ്‌ അഹമ്മദിന്റെ കവിതകള്‍) 
തകഴി സാഹിത്യപുരസ്‌കാരം - എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍
പത്മപ്രഭാ പുരസ്‌കാരം - ബെന്യാമിന്‍
ജെ.സി.ഡാനിയേല്‍ അവാര്‍ഡ്‌ - ഐ.വി.ശശി
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്‌ഗ്രഥന പുരസ്‌കാരം - പി.വി. രാജഗോപാല്‍ 
രാജാരവിവര്‍മ്മ പുരസ്‌കാരം - ബാലന്‍ നന്പ്യാര്‍
സ്വദേശാഭിമാനി - കേസരി മാധ്യമ പുരസ്‌കാരം - കെ.എം. റോയ്‌ 
സ്വാതി സംഗീതപുരസ്‌കാരം - അംജദ്‌ അലി ഖാന്‍
[9/6/2016, 8:06 PM] ‪+91 99954 64231‬: january 1 👉ആഗോളകുടുംബദിനം 
january10👉ലോകചിരിദിനം
jan26 👉കസ്റ്റംസ് ദിനം
jan27👉ഹോളോകോസ്റ്റ് ഒാർമ്മദിനം
jan30 👉കുഷ്ഠരോഗ നിവാരണ ദിനം
feb 2 👉ലോകതണ്ണീർത്തടദിനം
feb 12 👉ഡാർവിൻ ദിനം
feb 14 👉valantaince day
feb 20👉ലോകസാമൂഹികനീതി ദിനം 
feb 21👉മാതൃഭാഷാദിനം
march 8 👉വനിതാ ദിനം 
mar15 👉ഉപഭോക്തൃദിനം
mar21 👉വനദിനം ,വർണ്ണവിവേചന �നയം
mar22 👉ജലദിനം
mar 23👉കാലാവസ്ഥാദിനം
mar27👉നാടകദിനം
april 7 👉ലോകാരോഗ്യദിനം
april11👉പാർക്കിസൺസ് ദിനം
apr12 👉വ്യോമയാനദിനം
april22👉ഭൗമദിനം
aprl23👉ലോകപുസ്തകദിനം
apri26👉ബൗദ്ധിക സ്വത്ത് ദിനം
apri 29👉ലോകനൃത്തദിനം
may 3👉പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം 
may 8 👉redcross day
may12 👉ആതുരശുശ്രൂക്ഷാദിനം
may 15👉അന്തർദേശിയ കുടുംബദിനം
may17👉
telecomunications day
may21👉ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ ദിനം
may22👉ജൈവവൈവിധ്യ ദിനം
may 24👉commonwealth day
may 29👉mount everest day
june 4 👉അക്രമങ്ങൾക്കിരയാവുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ദിനം
june5👉പരിസ്ഥിതി ദിനം
june8👉സമുദ്ര ദിനം
jun12👉ബാലവേല വിരുദ്ധദിനം
junjun14👉അന്തർദേശീയ രക്തദാന ദിനം
jun17👉മരുഭൂമി മരുവത്കരണ വിരുദ്ധദിനം
jun20👉ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനം
jun21👉സംഗീത ദിനം
jun23👉U N public service day
jun26👉മയക്കുമരുന്നു വിരുദ്ധദിനം
jun28 👉ദാരിദ്രദിനം
jul11👉ജനസംഖ്യാ ദിനം
jul12👉മലാലദിനം
jul18👉മണ്ടേലദിനം
august6 👉hiroshima day
aug9👉നാഗസാക്കി ദിനം 
agu12👉അന്തർദേശീയ യുവജന ദിനം
aug19👉ജീവകാരുണ്യ ദിനം
sep2 👉
നാളികേര ദിനം
sep8 👉സാക്ഷരതാദിനം
sep11👉പ്രാഥമിക സുരക്ഷാ ദിനം
sep16👉ഒാസോൺ ദിനം
sep20👉എെക്യരാഷ്ട്ര സമാധാനദിനം
sep21👉അൾഷിമേഴ്സ് ദിനം,ലോകസമാധാന ദിനം
sep27👉വിനോദസഞ്ചാരദിനം
oct1👉വയോജനദിനം,രക്തദാനദിനം
oct4👉മൃഗക്ഷേമദിനം
oct5👉അദ്ധ്യാപകദിനം
oct9👉തപാൽ ദിനം
oct11👉പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള അന്തർദേശീയ ദിനം
oct16👉ഭക്ഷ്യ ദിനം
oct17👉ദാരിദ്ര്യ നിർമാജ്ജനദിനം
oct24👉എെക്യരാഷ്ട്ര ദിനം
oct30👉മിതവ്യയദിനം
nov
nov10👉ശാസ്ത്രദിനം
nov16👉
ലോക സഹിഷ്ണുതാ ദിനം
nov17👉വിദ്യാർത്ഥി ദിനം
nov19👉പൗരാവകാശദിനം
novnov20👉ആഗോളശിശുദിനം
nov21👉ലോക ടെലിവിഷന്‍ ദിനം
nov25👉സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമ നിർമ്മാജ്ജന ദിനം
nov30👉കംപ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം,കംപ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത ദിനം
dec1👉എയ്ഡ്സ് ദിനം
dec2👉അടിമത്ത നിർമ്മാജ്ജന ദിനം
dec5👉വോളണ്ടിയർ ദിനം
dec9👉അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനം
dec10👉മനുഷ്യാവകാശ ദിനം
dec11👉പർവ്വതദിനം
decmber 18 👉അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ ദിനം 
dec20👉മാനവ എെക്യ ദിനം
dec22 👉ഗണിത ദിനം
dec26👉world boxing day
അന്തർദ്ദേശീയ ദിനങ്ങള്‍
[10/6/2016, 11:54 AM] ‪+91 97478 45352‬: വേദികൾ

ഒളിംപിക്സ്‌ / പാരാലിമ്പിക്സ്‌ :
* 2012 - ലണ്ടൻ (ബ്രിട്ടൻ)
* 2016 - റിയോ ഡി ജനീറോ (ബ്രസീൽ)
* 2020 - ടോക്കിയോ (ജപ്പാൻ)

വിന്റർ ഒളിംപിക്സ്‌ :
* 2014 - സോചി (റഷ്യ)
* 2018 - പ്യോങ്ങ്ജങ്ങ്‌ (ദക്ഷിണ കൊറിയ)
* 2022 - ബീജിങ്ങ്‌ (ചൈന)

യൂത്ത്‌ ഒളിംപിക്സ്‌ :
* 2014 - നാൻജിങ്ങ്‌ (ചൈന)
* 2018 - ബ്യൂണസ്‌ അയേഴ്‌സ്‌ (അർജന്റീന)

കോമൺവെൽത്ത്‌ ഗെയിംസ്‌ :
* 2014 - ഗ്ലാസ്‌ഗോ (സ്കോട്ട്‌ലന്റ്‌)
* 2018 - ഗോൾഡ്‌ കോസ്റ്റ്‌ (ഓസ്ട്രേലിയ)
* 2022 - ഡർബൻ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്‌ :
* 2014 - ഇഞ്ചിയോൺ (ദക്ഷിണ കൊറിയ)
* 2018 - ജക്കാർത്ത (ഇന്തോനേഷ്യ)
* 2022 - ഹാങ്ങ്‌ഷു (ചൈന)

സൗത്ത്‌ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്‌ :
* 2016 - ഗുവാഹത്തി,ഷില്ലോങ്ങ്‌ (ഇന്ത്യ)
* 2019 - കാഠ്‌മണ്ഡു (നേപ്പാൾ)

ഫുട്‌ബോൾ ലോകകപ്പ്‌ :
* 2014 - ബ്രസീൽ
* 2018 - റഷ്യ
* 2022 - ഖത്തർ

വനിതാ ഫുട്‌ബോൾ ലോകകപ്പ്‌ :
* 2015 - കാനഡ
* 2019 - ഫ്രാൻസ്‌

യൂറോ കപ്പ്‌ ഫുട്‌ബോൾ :
* 2016 - ഫ്രാൻസ്‌

കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്‌ബോൾ:
* 2015 - ചിലി
* 2019 - ബ്രസീൽ
* 2023 - ഇക്വഡോർ

ക്രിക്കറ്റ്‌ ലോകകപ്പ്‌ :
* 2015 - ഓസ്ട്രേലിയ,ന്യൂസീലൻഡ്‌
* 2019 - ഇംഗ്ലണ്ട്‌
* 2023 - ഇന്ത്യ

ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റ്‌ ലോകകപ്പ്‌ :
* 2014 - ബംഗ്ലാദേശ്‌
* 2016 - ഇന്ത്യ
* 2020 - ഓസ്ട്രേലിയ

ഹോക്കി ലോകകപ്പ്‌ :
* 2014 - ഹേഗ്‌ (ഹോളണ്ട്‌)
* 2018 - ഭുവനേശ്വർ (ഇന്ത്യ)
[10/6/2016, 2:50 PM] ‪+91 81570 57114‬: ================================
✅    TODAYS CURRENT AFFAIRS    ✅
🔰-----------🔹10/06/2016🔹-----------🔰
================================👉📖 ·        The person who was appointed media advisor to Kerala Chief Minister

✅ - John Brittas
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        Newly appointed legal advisor to the Kerala government

✅- M.K. Damodaran
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The host country of Copa America 2019

✅ - Brazil
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The host country of Euro Cup 2016 

✅- France
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The Russian tennis player who has been banned for two years by the International Tennis Federation for using a prohibited drug 

✅- Maria Sharapova
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        Nigerian football legend, one of only two men to win the Africa Cup of Nations as a player and a coach, who passed away recently 

✅ - Stephen Keshi
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The fifth Indian Prime Minister addressed the joint session of the US congress

✅ - Narendra Modi
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The country which has topped in the list of 19 countries figuring in the 2016 Malware Infection Index (MII) in the Asia Pacific region

✅ – Pakistan

  🔹🔹India's rank - 8th
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The world's third-largest oil consumer

✅ - India
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The first Asian country to eliminate mother - to-child HIV transmission

✅ - Thailand
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        Father of modern Nepali music and composer of Nepal national anthem who passed away recently

✅ - Amber Gurung
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        A new Indian Reserve Battalion in Rajasthan will be named after Rajput ruler

✅ - Maharana Pratap
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The host city of Junior Men's Hockey World Cup 2016

✅ - Lucknow (Uttar Pradesh)
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The book 'She Swiped Right into My Heart' is authored by

✅ - Sudeep Nagarkar
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        Name the Indo-Korean joint coast guard exercise

✅ - Sahyog Hyeoblyeog 2016
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The country which has agreed to ban or reduce the sale of all cars running on petrol and diesel after 2025

✅ - Norway
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The president of Indian Olympic Association (IOA) who was awarded the Olympic Order by the International Olympic Committee (IOC)

✅ - N. Ramachandran 
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The winner of the Baileys Women's Prize 2016

✅ - Lisa Mclnerney (Novel - The Glorious Heresies) ================================
🔶       WISH YOU ALL THE BEST      🔶
🔰----------🔹          🙌         🔹---------🔰
========🔻    PSC Tulsi    🔻=======
[11/6/2016, 11:59 AM] ‪+91 86064 47706‬: An$??????????
• ഏകീകൃത സിവില് കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം
• കിഴക്കിന്റെ പറുദീസാ എന്നറിയപെടുന്ന ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം
• സര്ക്കാനര് ഓഫീസുകളില് ഇ മെയില് സംവിധാനം ഏര്പ്പെ ടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം
• ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തില് ശൌബ എന്ന് രേഖപെടുത്തിയ പ്രദേശം
• ഏറ്റവും കുറവ് വനം ഉള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം
• ഗുട്ക് ഉള്പ്പെവടെയുള്ള പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള് നിരോധിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം (2005 )
• പുരാണങ്ങളില് ഗോമന്തകം എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രദേശം
• മോനോഹരമായ ബീച് കള്ക്ക്പ പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം
• ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി സ്കൈ ബസ് സംവിധാനം നിലവില് വന്ന സംസ്ഥാനം
• ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കാലം കോളോണിയാല് ഭരണത്തിന് വിധേയമായ പ്രദേശം
• ഇന്ത്യയിലെ 25 മത്തെ സംസ്ഥാനം
• ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീര്ണം്കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം
• ഇലക്ട്രോണിക് വോടിംഗ് മെഷീന് ഉപയോഗിച്ച പൂര്ണസമായും ഇലക്ഷന് നടത്തിയ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം
• ഏറ്റവും കുറച്ച കടലതീരമുള്ള സംസ്ഥാനം
• ഏറ്റവും ജില്ലകള് കുറവുള്ള ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം


Goa👍🏻👍🏻👍🏻
[12/6/2016, 12:39 PM] ‪+91 99954 64231‬: 1. ഒരു സ്ഥിര ബിന്ദുവിനെ ആസ്പദമാക്കി സ്വതന്ത്രമായി തിരിയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൃഡദണ്ഡിന് പറയുന്ന പേര്?
2. ഒരു കുതിരശക്തി എത്ര വാട്സിനു തുല്യമാണ്?
3. ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
4. അന്താരാഷ്ട്ര അണുശക്തി സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം?
5. വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമേത്?
6. സൂര്യനിൽ ഫ്യൂഷന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മൂലകം?
7. ഇന്ത്യയിൽ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ച വർഷമേത്?
8. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും?
9. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലപഞ്ചായത്ത്?
10. ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
11. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത്?
12. കേരള ചരിത്രത്തിൽ തെൻവഞ്ചിഎന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം?
13. ഇന്ത്യയിലെആദ്യ സമ്പൂർണ പെൻഷൻസംസ്ഥാനമേത്?
14. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധവായുവുള്ള നഗരമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ല?
15. ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടസ്ഥലം?
16. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്?
17. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ?
18. ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് അപ് വില്ലേജ് സ്ഥാപിതമായത്?
19. ഏത് നദീതീരത്താണ് മരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത്?
20. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ?

(1)ഉത്തോലകം (2)746 വാട്സ് (3)ഹൈഗ്രോമീറ്റർ (4)വിയന്ന (5)ദൃശ്യപ്രകാശം (6)ഹീലിയം (7)1927 (8)പൂജ്യം (9)നെടുമ്പാശ്ശേരി (10)കല്ലടയാർ (11)നീണ്ടകര (12)കൊല്ലം (13)കേരളം (14)പത്തനംതിട്ട (15)ചടയമംഗലം (കൊല്ലം) (16)കോട്ടയം (17)തിരൂർ (മലപ്പുറം) (18)കൊച്ചി (19)പമ്പ (20)പട്ടം (തിരുവനന്തപുരം)
[12/6/2016, 6:49 PM] ‪+91 99954 64231‬: ================================
✅ CURRENT AFFAIRS    ✅
🔰-----------🔹🔹-----------🔰
================================👉📖 ·        The person who was appointed media advisor to Kerala Chief Minister

✅ - John Brittas
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        Newly appointed legal advisor to the Kerala government

✅- M.K. Damodaran
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The host country of Copa America 2019

✅ - Brazil
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The host country of Euro Cup 2016 

✅- France
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The Russian tennis player who has been banned for two years by the International Tennis Federation for using a prohibited drug 

✅- Maria Sharapova
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        Nigerian football legend, one of only two men to win the Africa Cup of Nations as a player and a coach, who passed away recently 

✅ - Stephen Keshi
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The fifth Indian Prime Minister addressed the joint session of the US congress

✅ - Narendra Modi
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The country which has topped in the list of 19 countries figuring in the 2016 Malware Infection Index (MII) in the Asia Pacific region

✅ – Pakistan

  🔹🔹India's rank - 8th
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The world's third-largest oil consumer

✅ - India
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The first Asian country to eliminate mother - to-child HIV transmission

✅ - Thailand
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        Father of modern Nepali music and composer of Nepal national anthem who passed away recently

✅ - Amber Gurung
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        A new Indian Reserve Battalion in Rajasthan will be named after Rajput ruler

✅ - Maharana Pratap
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The host city of Junior Men's Hockey World Cup 2016

✅ - Lucknow (Uttar Pradesh)
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The book 'She Swiped Right into My Heart' is authored by

✅ - Sudeep Nagarkar
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        Name the Indo-Korean joint coast guard exercise

✅ - Sahyog Hyeoblyeog 2016
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The country which has agreed to ban or reduce the sale of all cars running on petrol and diesel after 2025

✅ - Norway
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The president of Indian Olympic Association (IOA) who was awarded the Olympic Order by the International Olympic Committee (IOC)

✅ - N. Ramachandran 
▫-------------------------------------------------▫
👉📖·        The winner of the Baileys Women's Prize 2016

✅ - Lisa Mclnerney (Novel - The Glorious Heresies) ================================
🔶       WISH YOU ALL THE BEST      🔶
🔰----------🔹          🙌         🔹---------🔰
========🔻      🔻=======
[12/6/2016, 7:09 PM] ‪+91 99954 64231‬: ★പ്രധാന ലോക സംഘടനകൾ★

☆സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം★
★ആസ്ഥാനം☆

★ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ - 1945 ഒക്ടോബർ 24 -
ന്യൂയോർക്ക്
★യുനെസ്കോ - 1945 നവംബർ 16 -
പാരീസ്
★യുണിസെഫ് - 1946 ഡിസംബർ 11 -
ന്യൂയോർക്ക്
★ലോകബാങ്ക് - 1944 (നിലവിൽ വന്നത്
1945 ഡിസംബർ 27) - വാഷിങ്ങ്ടൺ
★ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) - 1948
ഏപ്രിൽ 7 - ജനീവ
★ലോക വ്യാപാര സംഘടന (WTO) - 1995
ജനുവരി 1 - ജനീവ
★അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി
സംഘടന (ILO) - 1919 ഏപ്രിൽ 11 - ജനീവ
★അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ
ഏജൻസി (IAEA) - 1957 ജൂലൈ 29 - വിയന്ന
★ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം - 1971 -
കൊളോണി
★നാറ്റോ (NATO) - 1949 ഏപ്രിൽ 4 -
ബ്രസൽസ്
★ഇന്റർപോൾ - 1923 സെപ്റ്റംബർ 7 -
ലിയോൺ
★യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ - 1993 നവംബർ 1
- ബ്രസൽസ്
★ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ - 2001 മെയ് 26 -
ആഡിസ് അബാബ
★അറബ് ലീഗ് - 1945 മാർച്ച് 22 -
കെയ്റോ
★ആസിയാൻ (ASEAN) - 1967 ഓഗസ്റ്റ് 8 -
ജക്കാർത്ത
★സാർക്ക് (SAARC) - 1985 ഡിസംബർ 8 -
കാഠ്മണ്ഡു
★ഒപെക് (OPEC) - 1960 സെപ്റ്റംബർ 14 -
വിയന്ന
★റെഡ്ക്രോസ് - 1863 ഒക്ടോബർ 29 -
ജനീവ
★ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ - 1961
ജൂലൈ 22 - ലണ്ടൻ
★ഗ്രീൻപീസ് - 1971 സെപ്റ്റംബർ 15 -
ആംസറ്റർഡാം
★വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ
(WWF) - 1961 ഏപ്രിൽ 29 - ഗ്ലാൻഡ്
★IUCN - 1948 ഒക്ടോബർ 5 - ഗ്ലാൻഡ്
★IUPAC - 1919 - സൂറിച്ച്
★ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ്
കമ്മിറ്റി (IOC) - 1894 ജൂൺ 23 - ലുസെയ്ൻ
★ഫിഫ (FIFA) - 1904 മെയ് 27 - സൂറിച്ച്
★ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ്
കൗൺസിൽ (ICC) - 1909 ജൂൺ 15 - ദുബായ്
★ഇന്റർനാഷണൽ ടെന്നീസ്
ഫെഡറേഷൻ (ITF) - 1913 മാർച്ച് 1 -
ലണ്ടൻ
[12/6/2016, 8:22 PM] ‪+91 80866 48805‬: *_Top 20 Programmes launched by Present Government : Make a NOTE in short_*—
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. *Pradhan Mantri 👴🏻 Jan 👨👩👧👧 Dhan💴 Yojana (28 August 2014) :*
🔹To achieve 100% financial inclusion
🔹22 crore bank accounts opened so far
🔹Slogan: _Mera Khata – Bhagya Vidhaata_
2. *Deen Dayal Upadhyaya 👳🏼Antyodaya 🌤Yojana (25 September 2014):*
🔹To alleviate poverty☠ through in rural & urban areas.
🔹Achieved through livelihood opportunities & skill development.
🔹Implemented by Rural Development & Housing and Urban poverty alleviation ministries
3. *Mission  Housing 🏤🏣 for All - Urban (25 June 2015) :*
🔹To provide housing by 2022 to all eligible.
🔹Also called Sardar Patel👴🏽 Urban Housing Mission.
🔹A Centrally Sponsored Scheme & has 4 components
4. *Digital💿📲💻 India🇮🇳 (26 August 2014)* :
🔹To achieve digitally empowered knowledge economy.
🔹Transformed version of National e-Governance Plan.
🔹worth 1 lakh crore rupees & has 9 thrust areas.
5. *Make 🛠⚙ In India🇮🇳* (25 September 2014) :
🔹To make India a global manufacturing hub.
🔹Manufacturing sector to grow over 10%.
🔹Will create 1 crore jobs per year.
6. *Skill🔧🔨🔩 India🇮🇳* (15 July 2015) :
🔹To fast-track skill development efforts.
🔹Provides for an overall institutional framework.
300 million will be skilled by 2022.
7. *MUDRA 💴Bank🏬 Yojana* (8 April 2015) :
🔹Stands for Micro Units Development and Refinance Agency Ltd.
🔹Loans between 50000 to 10 lakh rupees provided.
🔹Has three categories Shishu, Kishor & Tarun.
8. *Deen Dayal Upadhyaya👨🏽 Gram🏡🏞 Jyoti 🌅Yojana* (25 July 2015) :
🔹To achieve 100% rural electrification.
🔹Subsumed Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana.
🔹Has an outlay of 76000 crore rupees.
9. *Pradhan Mantri👴🏻 Krishi🌱🌿🌴🌾 Sinchai💦 Yojana* (2 July 2015) :
🔹To achieve water efficiency by 2020.
🔹Will be achieved through converging existing programmes.
🔹Has an outlay of 50000 crore rupees for 2015-20.
10. *Soil Health 🌱Card 🎫Scheme* (19 February 2015) :
🔹To improve farm productivity.
🔹Achieved by using appropriate nutrients.
🔹Slogan: Swasth Dharaa Khet Haraa.
11. *Beti👩🏻 Bachao, Beti💃🏻 Padhao* (22 January 2015) :
🔹To address the declining Child Sex Ratio issue.
🔹To celebrate the girl child & enable her education.
🔹So far 161 districts were selected in 2 phases.
12. *Direct 👉🏼Benefit 👍🏼Transfer👉🏼 Scheme for Kerosene💧* (1 April 2016):
🔹To plug leakages in kerosene delivery through PDS.
🔹Subsidy amount transferred to beneficiary accounts.
Implemented in selected 26 districts of 8 states.
13. *Swachh💦🌾 Bharat🇮🇳 Mission* (2 October 2014) :
🔹To make India 100% open defecation free by 2019.
🔹Eradication of manual scavenging is also a part.
🔹Focus is on attitudinal change.
14. *Swarna 🏵🎫 Bharat🇮🇳 Yojana* (5 November 2015) :
🔹To reduce gold🎫 imports by utilizing domestic reserves.
🔹Has three gold related schemes.
🔹Gold Monetization & Gold Bond Schemes and Indian Gold Coins.
15. *Pradhan Mantri👴🏻 Suraksha💊 Bima 💴Yojana* (9 May 2015) :
🔹Its an Accident Insurance Scheme.
🔹Offers death and disability cover on account of an accident.
🔹For 12 rupees premium offers 1-2 lakhs coverage.
16. *Pradhan Mantri 👴🏻Jeevan💧 Jyoti Bima 💴Yojana* (9 May 2015) :
🔹To provide for life insurance cover to the needy.
🔹For 330 rupees premium offers 2 lakh rupees coverage.
🔹Administered by the Life Insurance Corporation.
17. *Atal 💪🏼Pension 💴 Yojana* (9 May 2015) :
🔹To enhance old age income security of the working poor.
🔹inked to National Pension System & administered by PFRDA.
🔹Will get fixed pension between Rs 1000 & 5000 per month.
18. *Smart 👓Cities 🛣🏬🏩 Mission* (25 June 2015) :
🔹To make urban areas more livable & inclusive.
🔹Focus is on building urban infrastructure.
🔹Outlay of 48000 crore rupees for 2015-20.
19. *AMRUT 💧 Yojana* (25 June 2015) :
🔹AMRUT - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Development
🔹To develop infrastructure in 500 towns and cities.
🔹Selection of cities on population & popularity basis.
🔹Outlay of 50000 crore rupees for 2015-20.
20. *HRIDAY❤ Yojana* (21 January 2015) :
🔹 *HRIDAY*❤ - Heritage🕌🗽 Development and Augmentation Yojana.
🔹To promote inclusive & sustainable development of heritage b
[13/6/2016, 10:49 AM] ‪+91 99954 64231‬: പെട്ടെന്ന്   പഠിക്കാന്‍    സാർ  ഇപ്പോള്‍  വരാം. .                                                              1. ഏത് ദ്വീപിലേക്ക് ആണ് നെപോളിയനെ നാട്
കടത്തിയത്?
 ✅ സെന്റ് ഹെലെന
2.വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉള്പെടുന്നത്?
✅കണ്‍കറന്റ് ലിസ്റ്റ്
3.ടെഹ്രി ഡാം ഏത് സംസ്ഥാനതാണ്?
 ✅ ഉത്തരാഞ്ചല്‍
4.ഏറ്റവും കുടുതല്‍ ഉപ്പുരസം ഉള്ള വെള്ളം ഏത് തടാകത്തിലാണ്?
 ✅ ചാവ് കടല്‍
5.ബര്‍മ്മൂഡ ട്രയാങ്കിള്‍ എന്ന
പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആര്?
 ✅വിന്‍സന്റ് ഹയിസ് ഗടിസ്
6.മിറാഷ് എന്ന യുദ്ധ വിമാനം ഇന്ത്യ വാങ്ങിയത്
ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ്?
 ✅ ഫ്രാന്‍സ്
7.എന്‍. ടി .രാമറാവു രൂപം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രീയ
പാര്‍ട്ട ഏത് ?
✅ തെലുങ്ക് ദേശം പാര്ട്ടി
8.ജാര്‍ഖണ്ട് മുക്തി മോര്‍ച്ച സ്ഥാപകന്‍ ആര്?
 ✅ ഷിബു സൊരേന്‍
9.വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനു പറയുന്ന
പേരെന്ത് ?
✅ഡെന്‍ഡ്രോ‌ ക്രോണോളജി
10.ക്രിസ്മസ് മരം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന
മരം ഏത് ?
✅ഫിര്‍ മരം
11.ദൂരദര്‍ശന്‍ ആസ്ഥാനം പേരെന്ത്?
 ✅മാണ്ടി ഹൗസ്
12.ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭയില്‍ അംഗം അല്ലാത്ത
യുറോപ്യന്‍  രാജ്യം ഏത്?
 ✅വത്തിക്കാന്‍
13.ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭയില്‍ ആദ്യമായി ഹിന്ദിയില്‍
സംസാരിച്ചത് ആര്?
 ✅എ ബി വാജ്പേയി
14.സ്വന്തം ചെവി മുറിച്ച ചിത്രകാരന്‍ ആര്?
 ✅ വിന്‍സെന്റ് വാന്‍ഗോഗ്
15.പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
✅നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി
16.പതിനേഴാം നുറ്റാണ്ടില്‍ ഇന്ത്യയില്‍  നിര്‍മ്മിച്ച‍   പ്രശസ്ത വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ ?
✅ ജന്തര്‍മന്ദര്‍
17.ശുന്യാകാശത്തെ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ
യുണിറ്റ് ഏത് ?
✅മെഗാ പാര്‍സെക്
18.നക്ഷത്രങ്ങളെ അവയുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആര് ?
✅കോപ്പര്‍ നിക്കസ്
19.ഒരു വര്ഷത്തില്‍ ഭുമിയെ ചന്ദ്രന്‍ എത്ര തവണ ചുറ്റും?
 ✅പതിമൂന്ന്
20. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രധാന ഉരുക്ക് നിര്‍മ്മാണ ശാല ഏത് ?
✅ദുര്‍ഗ്ഗാപൂര്‍
21.ആരവല്ലി മലനിരകള്‍ സ്ഥിതി ചെയുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ?
✅ രാജസ്ഥാന്‍
22.കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലാന്ഡ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമേത്?
 ✅ഷില്ലോങ്
23.നീലഗിരി മലകള്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വേറെ പേരെന്ത്?
✅കാര്‍ഡമം കുന്നുകള്‍
24.ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയുന്ന അമേരിക്കയുടെ നാവിക താവളം ഏത്?
✅ഡീഗോ ഗാര്‍ഷിയ
25.ബഫിന്‍ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ?
✅ അറ്റ് ലാന്‍ടിക്
26.പാക്കിസ്ഥാന്റെ ജീവ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത്?
 ✅സിന്ധു
27.ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിന് മാനുഷിക പരിഗണയില്‍ വിട്ടു കൊടുത്ത ഇടനാഴി ഏത് ?
✅ തീന്‍ ബീഗ ഇടനാഴി
28.കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗവര്‍ണ്ണര്‍‍ ആര്?
 ✅ ബി.രാമ കൃഷ്ണ റാവു
29.'ഔട്ട് ഓഫ് മൈ കംഫോര്‍ട്ട് സോണ്‍'എന്ന പുസ്തകംഎഴുതിയത് ആര്?
 ✅സ്റ്റീവ് വോ
30.കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവര്‍ണര്‍ ആര്?
✅ജ്യോതി വെങ്കിടച്ചലം
31.കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ്
സ്പീക്കര്‍ ആര്?
 ✅ എ. നബീസത്ത് ബീവി
32.കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ ഡപ്യുട്ടി സ്പീക്കര്‍
ആരായിരുന്നു?
 ✅ കെ .ഓ .ഐഷഭായി
33.സ്റ്റാലിനിസത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജോര്‍ജ് ഓര്‍വെല്‍ രചിച്ച നോവല്‍?
✅ദി അനിമല്‍ ഫാം
34.ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുടുതല്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു പാടുന്ന പാട്ട്ഏത് ?
✅ഹാപ്പി ബര്‍ത്ത് ഡേ ടു യു
35.സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ സമ്മാനം നിരസിച്ച ഏക സാഹിത്യകാരന്‍ ആര്?
 ✅സാര്‍ത്ര്
36.നാലു തവണ പുലിറ്റ്സര്‍ സമ്മാനം നേടിയ
അമേരിക്കന്‍ കവി ആര് ?
✅റോബര്‍ട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്
37.സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാന മന്ത്രി ആര്?
 ✅ വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍
38.സോവിയറ്റ് സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവ്?
✅മാക്സിം ഗോര്‍ക്കി
39.''മൈ ഏര്‍ളി ലൈഫ് ''എന്നത് ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മ കഥയാണ്?
✅വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ 
40.ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയുടെ പിതാവ് ആര് ?
✅ജഫ്രി ചോസര്‍
41.നക്ഷത്രങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം?
 ✅ ഹൈഡ്രജന്‍
42.അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത്?
✅എക്സ്പ്ലോറെര്‍
43.സുര്യനില്‍ ഏത് ഭാഗത്താണ് സൗരോര്‍ജ നിര്‍മാണം നടക്കുന്നത്?
✅ ഫോട്ടോസ്ഫിയര്‍
44.ഇന്ത്യയില്‍ പാര്‍ലമെന്റ്  അംഗമായ പ്രശസ്ത വാന നിരീക്ഷകന്‍ ?
✅മേഘ നാഥ സാഹ
45.ചന്ദ്രനില്‍ മനുഷ്യനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മന്ത്രി ആരായിരുന്നു?
✅ഇന്ദിര ഗാന്ധി
46.ആകാശത്ത് നിശ്ചലമായി നില്‍ക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഏത്?
✅ ധ്രുവ നക്ഷത്രം
47.മുഴുവന്‍ പ്രപഞ്ചവും എന്റെ ജന്‍മ നാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആര് ?
✅കല്പന ചൗള
48.പ്രാചീന ഇന്ത്യയില്‍ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തി ആര്?
 ✅ആര്യ ഭടന്‍ 
49.ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ അമേരിക്കക്കാരന്‍ ആര്?
 ✅ അലന്‍ ഷെപ്പേര്‍ഡ്
50.ഇന്ത്യയെ കുടാതെ ഏത് രാജ്യമാണ് ജനുവരി 26 ദേശീയ
ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
 ✅ഓസ്ട്രേലിയ
51.ഏകീകൃത ജര്‍മ്മനിയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്‍സിലര്‍ ആര്?
✅ഹെല്‍മുറ്റ് കോള്‍

- Puzzles ✌🏻
[13/6/2016, 9:54 PM] ‪+91 99954 64231‬: GENERAL KNOWLEDGE
===============

01) പഞ്ചാബിലെ കര്‍ഷകര്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാര്‍ക്കെതിരെ നടത്തിയ കലാപം..?

കുക കലാപം
--------------------

02) ഇന്ത്യയെ പോളിയോ വിമുക്ത രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന്...?

2004
-------

03) മത നികുതിയായ
  ' ജിസിയാ ' ആദ്യമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതാര്...?

ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്
--------------------------------

04) പതിനാലാം വയസ്സില്‍ രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന മുഗള്‍ ഭരണാധികാരി.?

അക്ബര്‍
---------------

05) ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തീന് ബീഹാറില്‍ നേതൃത്വം നല്കിയതാര്..?

കന്‍വര്‍ സിങ്

06) ജാലിയന്‍വാലാ ബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായ നിയമം..?

റൗലത്ത് ആക്ട്
----------------------

07) കറുപ്പ് യുദ്ധം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലായിരുന്നു...?

ചൈന × ബ്രിട്ടണ്‍
---------------------------

08) ഏതു രാജ്യത്തിനെതിരെ, ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് 1854-56 ല്‍ പ്രസിദ്ധമായ ക്രമിയെന്‍ യുദ്ധം നടന്നത് ?

റഷ്യയ്ക്കെതിരെ
---------------------------
(രാജ്യങ്ങള്‍ : ബ്രിട്ടണ്‍, ഫ്രാന്‍സ് , ഓസ്ട്രിയ )

09) ഫ്രഞ്ചുക്കാരും, ഇംഗ്ലീഷുക്കാരും തമ്മില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധങ്ങള്‍ ?

കര്‍ണാടിക്ക് യുദ്ധങ്ങള്‍
------------------------------------

10) ഏതു മൈസൂര്‍ യുദ്ധത്തിലാണ് ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്..?

നാലാം യുദ്ധം 
----------------------

11) ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നേതൃത്വം നല്കിയതാര്..?

ജനറല്‍ ബക്ത്ഖാന്‍
-------------------------------

12) ഇന്ത്യയില്‍ മുസ്ലീം സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധം ?

രണ്ടാം തറൈന്‍ യുദ്ധം 
-----------------------------------

13) വിജയനഗര സാമ്രജ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധം ?

തളിക്കോട്ട യുദ്ധം 
----------------------------

14) പാബ്ന കര്‍ഷക സമരം നടന്ന സംസ്ഥാനം ?

ബംഗാള്‍ (1870)
--------------------------

15) സൂര്‍ രാജാവായ ഷേര്‍ഷാ, മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയായ ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ യുദ്ധം ?

ചൗസാ യുദ്ധം 
-----------------------

16) ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്‍റ് പ്രണാബ് മുഖര്‍ജി ആരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തെത്തിയത്..?

പി.എ. സങ്മ
-----------------------

17) അഗ്നി:

ഭൂതല ഭൂതല മിസൈല്‍
------------------------------------

18) പൃഥ്വി :

ഭൂതല ഭൂതല മിസൈല്‍
------------------------------------

19) ആകാശ്

ഭൂതല വ്യോമ മിസൈല്‍
---------------------------------------

20) ത്രിശൂല്‍

ഭൂതല വ്യോമ മിസൈല്‍
--------------------------------------

21) പ്രകാശ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് വികിരണം..?

ഗാമാ വികിരണം
-----------------------------

22) ' വൈക്കിങ് ദൗത്യം ' ഏത് ആകാശ ഗോളത്തെയാണ് പഠിച്ചത്..?

ചൊവ്വ
------------

23) സൂചിയും വേദനയുമില്ലാതെ രക്തമെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പുതിയ ഉപകരണം..?

ഹീമോലിങ്
------------------

24) ' ഗോള്‍ഡന്‍ ലീഫ് കുരങ്ങുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കാണപ്പെടുന്നതെവിടെ..?

ആസ്സാം
------------

25) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുകയില വിമുക്ത നഗരം..?

ചണ്ഡിഗഢ്
-------------------

26) EDUSAT വഴി 2004 മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി..?

വിക്ടേഴ്സ്
------------------

27) പാര്‍ലമെന്‍റ് സമ്മേളനം-

   * വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് : 
         രാഷ്ട്രപതി

   * അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്
         ലോക് സഭാ സ്പീക്കര്‍   

28) ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ജനറല്‍ പദവി നിലവില്‍ വരാന്‍ കാരണമായ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമം..?

1773 ലെ റഗുലേറ്റിങ് ആക്ട്
-----------------------------------------

29) അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ തടയാന്‍ കഴിവുള്ള ഗ്ലാസ് ..?

ക്രൂക്ക്സ് ഗ്ലാസ് 
------------------------

30) വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ല് നിര്‍മ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ..?

സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് 
--------------------

31) ലെന്‍സുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ..?

ഫ്ളിന്‍റ് ഗ്ലാസ് (flint glass)
-------------------

32) യഥാര്‍ത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപികരിക്കുന്ന ലെന്‍സ്..?

കോണ്‍വെക്സ്
------------------------

33) പാചക വാതകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഘടകം..?

Propane
-------------

34) ജലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ലയിക്കുന്ന വാതകം...?

അമോണിയ
--------------------

35) ഒരു മാരത്തോണ്‍ മത്സരത്തിന്‍െറ ദൈര്‍ഘ്യം..?

42.195 km
-----------------

36) നീന്തല്‍ മാരത്തോണ്‍ മത്സരത്തിന്‍െറ ദൈര്‍ഘ്യം..?

10 km
---------

37) പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമമനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം..?

മധ്യപ്രദേശ്
------------------

38) മാംസ്യ(Protein) ത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നി..?

പെപ്സിന്‍
---------------

39) കൊഴുപ്പിനെ (Fat) ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നി..?

ലിപ്പോസ്
--------------

40) ഉമിനീരിലുള്ള രാസാഗ്നി...?

ടയലിന്‍
-------------

41) ' ബങ്കര്‍ ' ഏതു കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു..?

ഗോള്‍ഫ്
-------------

42) 2013 മാര്‍ച്ചില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ വന്ന ഹൈക്കോടതികള്‍ ഏതെല്ലാം..?

മണിപ്പൂര്‍, മേഘാലയ,
     ത്രിപുര
----------------------------------

43) പെന്‍ഗ്വിനുകളുടെ വാസ സ്ഥലം ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു...?

റൂക്കറി
------------

44) ഡല്‍ഹി   ' നിര്‍ഭയ ' സംഭവത്തിനുശേഷം രൂപം കൊടുത്ത പുതിയ വകുപ്പ്..?

376 E
--------

45) ബാലവേല ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നല്കുന്ന മുദ്ര..?

റഗ്മാര്‍ക്ക്
---------------

സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍:

46) ബക്കീഹം കനാല്‍ -
               
             ആന്ധ്രപ്രദേശ്
              --------------------

47) ബോറോ ഗുഹകള്‍ -

            ആന്ധ്രപ്രദേശ്
              --------------------

48) ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് -

             ആന്ധ്രപ്രദേശ്
              --------------------

49) '' സ്ക്കൂളില്‍ തറയിലിരുന്ന് പഠിക്കതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല...എനിക്ക് വേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ്..'' -
              ആരുടെ വരികള്‍..?

മലാല യൂസഫ് സായി
---------------------------------

50) ലെഡിന്‍െറ ആധിക്യത്താല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം..?

പ്ലംബിസം
----------------

51) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സബ്സോണിക് ക്രൂസ് മിസൈല്‍ ..?

നിര്‍ഭയ്
------------

52) ഒരേ അറ്റോമിക്ക് നമ്പരും , വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരും...?

ഐസോടോപ്പ്
----------------------

53) വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക്ക് നമ്പരും , ഒരേ മാസ് നമ്പരും ...?

ഐസോബാര്‍
---------------------

54) പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം..?

ചെമ്പ്
---------

55) രേണുകാ തടാകം ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ..?

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്
-----------------------------

56) ആഗഖാന്‍ കപ്പ്,  
  അസ്ലംഷാ കപ്പ്,  
രംഗസ്വാമി കപ്പ്  - ഹോക്കി
                                    --------------

57) അമേരിക്കയുടെ ടെന്നസിവാലി അതോറിറ്റിയുടെ മാതൃകയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വിവിധോദ്ദേശ്യ പദ്ധതി ..?

ദാമോദര്‍
---------------

58) ഉപ്പുനദി ഏതാണ് ..?

ലൂണി
---------

59) ഏതു അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് 
' സിറോസിസ് ' ...?

കരള്‍
---------

60) ' മീരാ റിച്ചാര്‍ഡ് ' ആരുടെ ശിഷ്യയാണ്..?

അരബിന്ദഘോഷ്
---------------------------

61)  ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിതയായ കര്‍ണംമല്ലേശ്വരി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനിച്ചത്...?

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
----------------------

62) ബുക്കര്‍ പ്രൈസ് :

2014 - Richard Flanagan
          ( A Narrow Road to the 
             Deep North )

2015 - Marlon James
              ( A Brief History of 
                Seven Killings )

63)  ' ഇന്ത്യയുടെ മാര്‍ട്ടിന്‍ 
       ലൂഥര്‍ ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന
        വ്യക്തി ...?

സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതി
----------------------------------------

64) ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ ഏഷ്യാഡിനു വേദിയായ നഗരം...?

ബാങ്കോക്ക്
-----------------

65) President's rule has been imposed recently in which state...?

അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്
----------------------------------

66) How many Padma Awards were given in 2016 ?

112
-------  
  Padma Vibushan   10
  Padma Bhushan    19
  Padma Sree            83

67) രാഷ്ട്രപതിയെ തല്‍സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ഹ നടപടിക്രമം
 ( ഇംപീച്ച്മെന്‍റ് ) പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍...?

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 61
-----------------------

68) 
   * രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക്
   കെട്ടിവയ്ക്കാന്‍ വേണ്ട
    തുക 

   ₹ 15,000
     ------------

   * രാഷ്ട്രപതിയുടെ
      പ്രതിമാസ ശമ്പളം
     ₹ 1,50000
        -------------

  * രാഷ്ട്രപതി ഭവന്‍ -
      ഡല്‍ഹി
      -------------

 * രാഷ്ട്രപതി നിലയം - 
      ഹൈദരാബാദ്
      ----------------------

 * രാഷ്ട്രപതി നിവാസ് -
       സിംല
       ---------

69) Who won the singles event of 2016 Chennai Open Tennis tournament...?

   Wawrinka
    -------------

70) Prime Minister Narendra Modi on 3 Jan.2015 inaugurated 103 rd Indian Science Congress in which city...?

  Mysuru
  -----------

71) Name the Operation carried out by Army to flush out six terrorist at Pathankot 
(പാത്തന്‍ക്കോട്ട്) airbase recently...?

  Operation Dhangu
  ---------------------------

72) 2015-SAFF (South Asian
  Football Federation)  won by 
   India
  ---------

73) 
 * ഏത് സമ്മേളനത്തില്
  ‍ വെച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്
    പിളര്‍ന്നത്...?

 1907 ലെ സൂറത്ത് സമ്മേളനം
 --------------------------------------------

 * ഏത് സമ്മേളനത്തില്
  ‍ വെച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് 
   യോജിപ്പിലെത്തിയത്...?

  1916 ലെ ലക്നൗ സമ്മേളനം
  -----------------------------------------

74) ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സ്ഥിരം ലോക് അദാലത്ത് നിലവില്‍ വന്ന സംസ്ഥാനം ?

രാജസ്ഥാന്‍
-----------------

75) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയില്‍വേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ..?

     ഗുജറാത്തിലെ     
     വഡോദരയില്‍
    ---------------------------

76) ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ 2015 ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ മാനവ വികസന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ..ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്...?

130
------

77) ' India Against 
     Corruption '  എന്ന      
  സംഘടന, ആരുട  
    നേതൃത്വത്തില്‍   സമരം   
    ചെയ്ത സംഘടനയാണ്‌..?

        അണ്ണാഹസാരെ
         -------------------------
     (ലോക്പാല്‍ ബില്‍
     പാസ്സാക്കുന്നതിനു
         വേണ്ടി )

78) ' നര്‍മദാ ബച്ചാബോ
         ആന്ദോളന്‍ ' ആരാണ് 
         സ്ഥാപിച്ചത്..?

         മേധാപട്ക്കര്‍
         ------------------------

79) ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ
      വനിതാ  കോടതി
      നിലവില്‍ വന്നതെവിടെ...?

    മാല്‍ഡ (പശ്ചിമ ബംഗാള്‍)
     ------------------------------------------

80) NAUTICAL MILE :
   * ഒരു രാജ്യത്തിന്‍െറ  
     തീരത്തു നിന്നും എത്ര
      മൈല്‍ വരെ യുള്ള
     ഭാഗമാണ് Territorial 
      water ?

   12 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍
    ----------------------------------

   * എത്ര മൈല്‍ വരെയാണ് 
      കണ്ടിജ്യസ് സോണ്‍..?

    24 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ 
    -----------------------------------

  * എത്ര മൈല്‍ വരെയാണ്
    പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക 
   മേഖല ( Exclusive 
   Economic Zone ) ...?

    200 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ 
    ------------------------------------

81) ' ലോക് പാല്‍' എന്ന പദം
         ആദ്യമായി
        ഉപയോഗിച്ചതാര്..?

      L.M.സിങ് വി
      ----------------------

82)  ' ഷിറോയ് ലില്ലി ' എന്ന 
        പ്രത്യേകതരം പുഷ്പം 
         കാണപ്പെടുന്നലോക
       ത്തിലെ  ഒരേയൊരു
         സ്ഥലം...?

     മണിപ്പൂരിലെ ഷിറോയ്
     മലനിരകളില്‍
     -------------------------------------

83) ഏതു പക്ഷിക്കാണ്
     ആദ്യമായി പാസ്പോര്‍ട്ട്
      ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.?

     ഫാല്‍ക്കണ്‍
     ------------------

84) അമൃത്സറിലെ
     സുവര്‍ണക്ഷേത്രം
    നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഭൂമി ദാനം
    നല്കിയ മുഗള്‍
    ചക്രവര്‍ത്തി...?

    അക്ബര്‍
    --------------

85) ജെയിംസ്ബോണ്ട്
     പരമ്പരയിലെ
    അവസാന കൃതി...?

    OCTOPUSSY AND THE
        LIVING LIGHTS
     -----------------------------------

  * ആദ്യ കൃതി : CASINO ROYAL

86) നഗരങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ 
       മാറ്റാനും സാമ്പത്തിക    
   വളര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കാനും
      ലക്ഷ്യമിട്ട്   കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രൂപം 
      നല്കിയ സ്മാര്‍ട്ട് നഗരങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ നഗരം..?

        ഭുവനേശ്വര്‍
        ------------------
     (മറ്റ്  നഗരങ്ങള്‍ :
       രണ്ടാമത്  - പൂനൈ
       മൂന്നാമത്  - ജയ്പൂര്‍
      അഞ്ചാമത് - കൊച്ചി)

87) എന്താണ് ' ഗുരു
      കാലാങ്ങര്‍ ' 
      (Guru Ka Langar) ?

     അമൃത്സറിലെ
     സുവര്‍ണക്ഷേത്രത്തില്‍
   സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന
    അന്നദാനം
     ------------------------
 (ലോകത്തിലെ തന്നെ 
     ഏറ്റവും വലിയ അന്നദാനചടങ്ങാണിത്..ദിവസേന 75,000 പേര്‍ക്ക്
    അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നു.)
    ------------------------------------------

88) ' എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി '
       (Estate duty)
    എന്നുപറഞ്ഞാലെന്താണ്..?

       ഉടമസ്ഥന്‍മരിച്ചതിനു
      ശേഷംഅയാളുടെ
       സ്വത്തിനുമേല്‍ 
      അനന്തരാവകാശികള്‍
      അടയ്ക്കുന്ന
      നികുതിയാണ്
       എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി .
       ----------------------------------------

89) സസ്യശരീരം
     കോശനിര്‍മ്മിതമാണെന്ന്
      കണ്ടെത്തിയ
       ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍..?

       M.J.ഷ്ളീഡന്‍
      -----------------------

90)  ജന്തുശരീരം
    കോശനിര്‍മ്മിതമാണെന്ന്
      കണ്ടെത്തിയ
       ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍..?

     തീയോഡോര്‍ ഷ്വാന്‍
     --------------------------------

91) 2015 ലെ മാന്‍ ബുക്കര്
      ‍ പ്രൈസില്‍ ഇടം നേടിയ
       ' Sleeping On Jupiter' 
        എന്ന
       നോവലെഴുതിയതാര്...?

     അനുരാധാ റോയ്
     -----------------------------

92) Tsai Ing-wen was on 16
      January 2016 elected as
       first female and 14th
       President of
       which country..?

     Taiwan
     -----------

93) ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്
              പകരമായുള്ള നീതി
     ആയോഗ് (NITI Aayog) 
    നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം ...?

    ജനുവരി 1, 2015
    ---------------------------

94) The rate at which RBI 
  borrows from banks for a 
  short term is called...

   Reverse repo rate 
   ---------------------------

95) ഇന്ത്യയില്‍ നഗരങ്ങളുടെ വൃത്തിമത്സരത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വൃത്തിയുള്ള നഗരം..?

  മൈസൂരു (മൈസൂര്‍)
  --------------------------------

96) Who won the 2015
   Ballon D'or award..?

   Lionel Messi
   -------------------

97) എത്ര കാരറ്റ് 
   സ്വര്‍ണ്ണമാണ് 916 ഗോള്‍ഡ്
   മാര്‍ക്ക് എന്നറിയ
   പ്പെടുന്നത്..?
 
    22
   ------
   ശുദ്ധമായ സ്വര്‍ണ്ണം
    24കാരറ്റ്

98) ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
   ഓഫ് സോയില്‍ സയന്‍സി
   ന്‍െറ ആസ്ഥാനം..?

   ഭോപ്പാല്‍
   ---------------

99) സശസ്ത്ര സീമാബല്‍ 
  എന്ന അര്‍ധ സൈനിക
  വിഭാഗത്തിനെ നയിക്കുന്ന
   ആദ്യ വനിത...?

   അര്‍ച്ചനാ രാമസുന്ദരം
   ------------------------------------

100) ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ പരിഷ്ക്കരണവും, പുനഃസംവിധാനവും സംബന്ധിച്ച് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ..?

      ബിബേക് ദേബ്രോയ്

No comments:

Post a Comment